STEB 80 Quick

Metabo STEB 80 Quick manual

STEB 80 Quick

Manual til Metabo STEB 80 Quick på Hollandsk. Denne PDF-vejledning har 72 sider.

Side: 1
DANSK da 46 Original brugsanvisning Vi erklærer under almindeligt ansvar: Disse stiksave, identificeret ved angivelse af type og serienummer *1), opfylder alle relevante bestemmelser i direktiverne *2) og standarderne *3). Teknisk dossier ved *4) - se side 3. Maskinen er beregnet til savning af ikke-jernmetal og stålplader, træ og trælignende materialer samt plast og lignende materialer. Enhver anden anvendelse er ikke tilladt. Brugeren hæfter fuldt ud for skader som følge af brug til ikke tiltænkte formål. De generelle anvisninger for arbejdssikkerhed og de her medfølgende sikkerhedsanvisninger skal følges. Vær opmærksom på de tekststeder i brugsanvisningen, der er markeret med dette symbol, for Deres egen og el-værk- tøjets sikkerhed. ADVARSEL – Læs brugsanvisningen for at reducere faren for personskader. ADVARSEL Læs alle sikkerhedsanvis- ninger og andre anvisninger. Hvis sikker- hedsanvisningerne og de andre anvisninger ikke overholdes, er der risiko for elektrisk stød, brand og/ eller alvorlige personskader. Alle sikkerhedsanvisninger og andre anvis- ninger bør gemmes til senere brug. Videregiv kun el-værktøjet sammen med disse papirer. Hold maskinen i de isolerede greb, når der udføres arbejde, hvor værktøjet kan komme i kontakt med skjulte strømledninger. Kontakt med en spændingsførende ledning kan også gøre maskinens metaldele spændingsførende og føre til elektrisk stød. Kontroller, at der ingen strøm-, vand- eller gasledninger er på det sted, som skal bearbejdes (f.eks. ved hjælp af en metaldetektor). Emnet skal ligge fast under bearbejdningen og være sikret mod forskydning, f.eks. ved hjælp af spændeanordninger. Prøv ikke at save i ekstremt små emner. Ved savning skal fodpladen ligge sikkert på arbejdsemnet. Hvis arbejdet afbrydes, skal saven slukkes og holdes roligt i emnet, indtil klingen står stille. Forsøg aldrig at fjerne saven fra emnet, så længe savklingen bevæger sig: det medfører fare for tilbageslag. Tænd ikke maskinen, når savklingen har kontakt med emnet. Lad først savklingen komme op på det fulde slagtal, før der saves. For at starte en sav igen, som sidder i emnet, centreres savklingen i savsporet, og det kontrolleres, at savtænderne ikke sidder fast i emnet. Hvis savklingen sidder fast, er der fare for tilbageslag, når saven startes på ny. Hold hænderne væk fra saveområdet eller savklingen. Grib ikke ind under emnet. Spåner og lignende fjernes først, når maskinen er stoppet. Træk stikket ud af stikdåsen, før maskinen indstilles, omstilles eller vedligeholdes. Fare for kvæstelse som følge af skarp stiksavsklinge. Stiksavsklingen kan være varm efter savningen. Brug beskyttelseshandsker. Reducering af støvbelastning: Partikler, der opstår, når man arbejder med denne maskine, kan indeholde stoffer, der kan forårsage kræft, allergiske reaktioner, luftvejssygdomme, fødselsdefekter eller anden reproduktiv skade. Nogle eksempler på disse stoffer er: bly (i blyholdig maling), mineralsk støv (fra mursten, betonblokke osv.), tilsætningsstoffer til træbehandling (kromat, træbeskyttelsesmidler), visse typer af træ (som ege- og bøgestøv), metaller, asbest. Risikoen afhænger af, hvor længe brugeren eller personer, der befinder sig i nærheden, udsættes for belastningen. Partiklerne må ikke optages af kroppen. Til reducering af belastningen med disse stoffer: Sørg for god ventilation af arbejdspladsen og brug egnet beskyttelsesudstyr som f.eks. åndedrætsmasker, der er i stand til at filtrere de mikroskopisk små partikler. Overhold de gældende retningslinjer for materiel, personale, anvendelsestilfælde og -sted (f.eks. sundheds- og sikkerhedsregler, bortskaffelse). Opfang partiklerne på oprindelsesstedet, undgå aflejringer i omgivelserne. Anvend egnet tilbehør. Således når færre partikler ukontrolleret ud i miljøet. Anvend en egnet støvudsugning. Støvbelastningen kan reduceres på følgende måde: - Ret ikke partikler, der kommer ud, og maskinens udluftningsstrøm mod dig selv eller personer, der befinder sig i nærheden, eller på aflejret støv, - anvend et udsugningsanlæg og/eller en luftrenser, 1. Overensstemmelses- erklæring 2. Tiltænkt formål 3. Generelle sikkerhedsanvisninger 4. Særlige sikkerhedsanvisninger
Side: 2
DANSK da 47 - sørg for god ventilation på arbejdspladsen og hold den ren vha. støvudsugning. Fejning eller blæsning hvirvler støvet op. - Støvsug eller vask beskyttelsestøj. Undgå udblæsning, bankning eller børstning. Se side 2. 1 Spændearm til fastgørelse af savklinge 2 Savklingestøtterulle 3 Savklinge 4 Skrue til justering af fodpladen 5 Fodplade 6 Kontakt til spånblæser 7 Indstillingsgreb til pendulbevægelse 8 Splintbeskytter 9 Beskyttelseskappe 10 Spændeanordning til savklinge 11 Beskyttelsesbøjle til beskyttelse mod utilsigtet kontakt med savklingen 12 Indstillingshjul til indstilling af slagtal 13 Afbrydergreb 14 Spærreknap til fast tilkobling 15 Unbrakonøgle 16 Udsugningsstuds 17 Sokkel med angivelse af den indstillede skærevinkel Før De tager maskinen i brug, bør De kontrollere, at den på mærkepladen oplyste netspænding og frekvens er i overensstemmelse med den fra Deres strømforsyning. Lad ikke maskinen køre uden savklinge. 6.1 Isætning af splintbeskytter Fare for kvæstelse som følge af skarp stiksavsklinge. Savklingen skal være fjernet, når splintbeskytteren (8) sættes på. Vend maskinen om, fodpladen vender opad. Skub splintbeskytteren på forfra, idet følgende 2 punkter overholdes: • Splintbeskytterens glatte side vender opad. • Slidsen vender bagud (i retning af netkablet). Arbejdes der med beskyttelsesplade (se kapitlet Tilbehør 10.), sættes splintbeskytteren i beskyttelsespladen. 6.2 Isætning af savklingen Fare for kvæstelse som følge af skarp stiksavsklinge. Stiksavsklingen kan være varm efter savningen. Brug beskyttelseshandsker. Anvend en savklinge, der er egnet til det materiale, der skal bearbejdes. - Drej spændearmen (1) frem til anslag, og slip den (spændearmen forbliver åben). - Sæt savklingen (3) i til anslag. Vær opmærksom på, at savtænderne vender fremad, og at savklingen ligger rigtigt i savklingestøtterullens (2) not. - Drej spændearmen (1) tilbage i udgangspositionen (savklingen er nu fastspændt). 6.3 Montering/afmontering af beskyttelseskappen Montering: Sæt beskyttelseskappen (9) på foran, så den går i indgreb Afmontering: Tag fat i begge sider af beskyttelseskappen (9), løft den lidt op, og træk den af. 6.4 Savning med støvudsugning - Tilslut en egnet støvsuger til udsugningsstudsen (16). Brug en støvsugerslange, hvis tilslutningsstykke har en diameter på 30 mm. - Sæt beskyttelseskappen (9) på for at opnå en optimal støvudsugning. - Sluk spånblæseren (se kapitel 7.1). 6.5 Savning uden støvudsugning - Arbejd uden beskyttelseskappe (9) (afmontering, se kapitel 6.3). 6.6 Skråsnit Fjern beskyttelseskappen (9), splintbeskytteren (8) og støvsugerslangen. Disse dele kan ikke anvendes ved skråsnit. - Løsn skruen (4). - Skub fodpladen (5) lidt fremad, og drej den. - Skub derefter fodpladen (5) bagud eller fremad i et af stoppene (stoppene ses gennem den bagerste, halvrunde åbning på fodpladen (5)). Den indstillede vinkel kan aflæses på fodpladens sokkel (17). Andre vinkler indstilles med en vinkelmåler. - Spænd skruen (4) igen. 6.7 Savning tæt ved væg Fjern beskyttelseskappen (9), splintbeskytteren (8) og cirkel- og parallelføringen. Disse dele kan ikke anvendes ved savning tæt ved væg. - Løsn skruen (4) så meget, at fodpladen (5) kan løftes lidt. - Løft fodpladen (5) lidt, og skub den bagud til anslag. - Spænd skruen (4) igen. 7.1 Spånblæser Spånblæseren giver frit udsyn til skærestedet. Tilkobling: Tryk på kontakten (6) på højre side af maskinen. (På venstre side af maskinen ses symbolet ). Frakobling: Tryk på kontakten (6) på venstre side af maskinen. (På højre side af maskinen ses symbolet ). 7.2 Indstilling af pendulbevægelse Indstil den ønskede pendulbevægelse med indstillingsgrebet (7). 5. Oversigt 6. Ibrugtagning 7. Anvendelse
Side: 3
DANSK da 48 Position "0" = pendulbevægelsen er frakoblet . . . Position "III" = maksimal pendulbevægelse Anbefalede indstillingsværdier, se side 3. Den optimale indstilling findes bedst ved at prøve sig frem. 7.3 Indstilling af maksimalt slagtal Indstil det maksimale slagtal med indstillingshjulet (12). Det kan også gøres, mens maskinen kører. Anbefalede indstillingsværdier, se side 3. Den optimale indstilling findes bedst ved at prøve sig frem. 7.4 Til-/frakobling, ændring af slagtal, fast tilkobling Tilkobling:Tryk på afbrydergrebet (13). Slagtallet kan ændres ved at trykke afbrydergrebet ind (til det indstillede maksimale slagtal, se kapitel 7.3). Frakobling:Slip afbrydergrebet (13). Fast tilkobling:Afbrydergrebet (13) kan fastlåses med spærreknappen (14) med henblik på fast tilkobling. Maskinen frakobles ved at trykke på afbrydergrebet (13) igen. Ved fast tilkobling kører maskinen også videre, når den rives ud af hånden. Hold derfor altid fast i maskinen med begge hænder i det dertil beregnede greb, stå stabilt, og arbejd koncentreret. Regelmæssig rensning af maskinen. Fjern støv fra motorens ventilationsspalter med en støvsuger. Spændeanordningen til savklingen skal renses regelmæssigt og grundigt med trykluft. Rens åbningerne bag ved savklingestøtterullen (2) efter behov. Kom engang imellem en dråbe olie på savklingestøtterullen (2). Indstikning Ved tynde, bløde materialer kan stiksavsklingen stikkes ind i emnet uden først at bore et hul. Brug kun korte savklinger. Kun med en vinkelindstilling på 0°. Se illustrationen på side 2. Sæt indstillingsgrebet (7) i position "0" (pendulbevægelsen er frakoblet). Sæt stiksaven med fodpladens (5) forreste kant på emnet. Hold godt fast i den kørende stiksav, og før den langsomt nedad. Når savklingen har skåret sig ind i emnet, kan pendulbevægelsen tilkobles. Ved tykkere materialer skal der først bores et hul, som savklingen kan sættes på. Brug kun originalt Metabo tilbehør. Brug kun tilbehør, som opfylder de krav og specifi- kationer, som er angivet i denne brugsanvisning. Anbring tilbehøret sikkert. Hvis maskinen anvendes monteret i en holder: Fastgør maskinen forsvarligt. Mister De kontrollen over maskinen, er der risiko for skader. Se side 4. A Cirkel- og parallelføring Det komplette tilbehørsprogram findes på www.metabo.com eller i hovedkataloget. 10.1 Montering af cirkel- og parallelføringen Til savning af cirkler (Ø 100-360 mm) og savning parallelt med en kant (maks. 210 mm). Montering af klemelementerne (side 4, ill. I) Læg klemelementerne (a) på fodpladen (5) med åbningen fremad og gevindhullet opad. Skru skruerne (b) i fra undersiden. Fjern klemelementerne efter brug, da spændeanordningen til savklingen (10) kan blive beskadiget ved skråsnit. Ved en skråsnitsvinkel på 45° må stiksaven ikke drejes mod højre, da spændeanordningen til savklingen (10) så beskadiges. Montering af cirkelføringen (side 4, ill. II) - Skub cirkel- og parallelføringens stang sidelæns ind i klemelementerne (a) (centrerspidsen (c) vender nedad). - Indstil den ønskede radius (d). - Spænd skruerne (b). Montering af parallelføringen (side 4, ill. III) - Skub cirkel- og parallelføringens stang sidelæns ind i klemelementerne (a) (centrerspidsen (c) vender opad). - Skru centrerspidsen (c) ud. - Indstil målet (e) - Spænd skruerne (b). Reparationer på el-værktøjer må kun udføres af en elektriker! Henvend Dem til Deres Metabo-forhandler, når De skal have repareret Deres Metabo el-værktøj. Adresser findes på www.metabo.com. Reservedelslister kan downloades på www.metabo.com. Overhold de lokale regler om miljøvenlig bortskaf- felse og genbrug af udtjente maskiner, emballage og tilbehør. Kun for EU-lande: El-værktøj må ikke smides i husholdningsaffaldet! I henhold til det europæiske direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr og omsættelsen til national lovgivning skal brugte el-værktøjer indsamles adskilt og genanvendes i en recyclingproces. 8. Rensning, vedligeholdelse 9. Tips og tricks 10. Tilbehør 11. Reparation 12. Miljøbeskyttelse
Side: 4
DANSK da 49 Forklaringer til oplysningerne på side 3. Forbeholdt ændringer som følge af tekniske ændringer. M =Drejningsmoment T1 =Største materialetykkelse i træ T2 =Største materialetykkelse i ikke-jernmetal T3 =Største materialetykkelse i stålplade n0 =Slagtal ved tomgang P1 =Nominel optagen effekt P2 =Afgiven effekt m =Vægt uden netkabel Måleværdier beregnet jf. EN 60745. Klasse II maskine ~ Vekselstrøm De angivne tekniske data er tolerancesat (svarende til de pågældende gyldige standarder). Emissionsværdier Disse værdier gør det muligt at bestemme el- værktøjets emissioner og sammenligne forskellige el-værktøjer med hinanden. Alt efter el-værktøjets eller indsatsværktøjernes anvendelsesbetingelser og tilstand kan den faktiske belastning være højere eller lavere. Tag også højde for arbejdspauser og perioder med lav belastning. Træf de nødvendige beskyttelsesforanstaltninger for brugeren, f.eks. organisatoriske foranstaltninger, på baggrund af de anslåede værdier. Samlet vibration (vektorsum af tre retninger) målt iht. EN 60745: ah,CM =Vibrationsemission (savning af metalplade) ah,CW =Vibrationsemission (savning af træ) Kh,... = Usikkerhed (vibration) Typiske A-vægtede lydniveauer: LpA =Lydtryksniveau LWA =Lydeffektniveau KpA, KWA= Usikkerhed Brug høreværn! 13. Tekniske data

Spørgsmål & besvarelser

Har du et spørgsmål om Metabo STEB 80 Quick men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Metabo STEB 80 Quick. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Metabo STEB 80 Quick så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.

Stil et spørgsmål om Metabo STEB 80 Quick

Navn
E-mail
Reaktion

Få vist brugermanualen for Metabo STEB 80 Quick below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Metabo
  • Product: Save
  • Model/navn: STEB 80 Quick
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Spansk, Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Russisk, Nordmand, Finsk, Græsk, Ungarer, Ukrainsk, Slovenske, Kroatisk, Tjekkisk, Slovakisk, Kinesisk, Arabisk