STEB 70 Quick

Metabo STEB 70 Quick manual

STEB 70 Quick

Manual til Metabo STEB 70 Quick på Hollandsk. Denne PDF-vejledning har 72 sider.

Side: 1
DANSK da 47 Original brugsanvisning Vi erklærer under almindeligt ansvar: Disse stiksave, identificeret ved angivelse af type og serienummer *1), opfylder alle relevante bestemmelser i direktiverne *2) og standarderne *3). Teknisk dossier ved *4) - se side 3. Maskinen er beregnet til savning af ikke-jernmetal og stålplader, træ og trælignende materialer samt plast og lignende materialer. Enhver anden anvendelse er ikke tilladt. For skader på grund af anvendelse til andre formål end de tiltænkte er brugeren alene ansvarlig. Generelt anerkendte forskrifter om ulykkesforebyggelse og vedlagte sikkerhedsanvisninger skal overholdes. Vær opmærksom på de tekststeder, der er markeret med dette symbol, for din egen og el-værktøjets sikkerhed! ADVARSEL – læs brugsvejledningen for at reducere risikoen for personskader. ADVARSEL – Læs alle sikkerhedsanvisninger, instruktioner, illustrationer og specifikationer, som følger med el-værktøjet. I tilfælde af manglende overholdelse af anvisningerne nedenfor er der risiko for elektrisk stød, brand og/eller alvorlige personskader. Gem alle sikkerhedsanvisninger og instruktioner til senere brug. Videregiv kun el-værktøjet sammen med disse papirer. Hold maskinen i de isolerede greb, når der udføres arbejde, hvor værktøjet kan komme i kontakt med skjulte strømledninger. Kontakt med en spændingsførende ledning kan også gøre maskinens metaldele spændingsførende og føre til elektrisk stød. Fastgør eller fikser emnet ved hjælp af tvinger eller på anden vis på et stabilt underlag. Hvis du kun holder emnet fast med hånden eller holder det ind mod kroppen, er det ustabilt, og du kan miste kontrollen over det. Tag stikket ud af stikdåsen, før maskinen indstilles, omstilles eller vedligeholdes. Brug altid beskyttelsesbriller, arbejdshandsker og kraftige sko under arbejdet med maskinen! Arbejdes der længere tid med el-værktøjet, bør der anvendes høreværn. Længere påvirkning fra et højt støjniveau kan medføre høreskader. Kontroller, at der ingen strøm-, vand- eller gasledninger er på det sted, som skal bearbejdes (f.eks. ved hjælp af en metaldetektor). Brug kun skarpe, ubeskadigede savklinger. Anvend ikke savklinger med revner eller deformerede savklinger. Før altid tilslutningsledningen bagom maskinen. Hold altid fast i maskinen med begge hænder i de dertil beregnede greb, sørg for at stå stabilt, og arbejd koncentreret. Arbejd kun med monteret anslag. Ved savning skal anslaget ligge sikkert på arbejdsemnet. Når der saves i vandrør, bør De sikre, at disse ikke indeholder noget vand. Prøv ikke at save i ekstrem små arbejdsemner. Hold hænderne væk fra saveområdet eller savklingen. Grib ikke ind under emnet. Fare for kvæstelse som følge af skarp savklinge. Rør ikke ved den kørende savklinge! Fjern først spåner og lignende, når maskinen er i tilstand. Savklingen kan være varm efter savningen. Brug beskyttelseshandsker. Undgå utilsigtet start: Sluk altid for maskinen, når stikket trækkes ud af stikdåsen, eller når der opstår strømafbrydelse. Reducering af støvgener: ADVARSEL - Enkelte støvtyper, som genereres ved slibning af sandpapir, savning, slibning, boring og andre arbejder, indeholder kemikalier, hvor det er kendt at de forårsager kræft, medfødte skavanker eller andre forplantningsskader. Enkelte eksempler på disse kemikalier er: - Bly fra blyholdig maling, - mineralsk støv fra mursten, cement og andre materialer til murværk, og - arsen og krom fra kemisk behandlet træ. Risikoen for dig ved denne belastning varierer alt efter hvor ofte du udfører denne type arbejde. For at reducere belastningen med disse kemikalier for dig: Arbejd i et godt udluftet område og arbejd med godkendt sikkerhedsudstyr, som f.eks. støvmasker, der er specielt udviklet til udfiltrering af mikroskopisk små partikler. Dette gælder ligeledes for støv fra yderligere materialer, som f.eks. enkelte trætyper (såsom støv fra eg eller bøg), metaller, asbest. Yderligere kendte lidelser er f.eks. allergiske reaktioner samt luftvejssygdomme. Støvet må ikke optages i kroppen. 1. Overensstemmelseserklæring 2. Apparatets formål 3. Generelle sikkerhedsanvisninger 4. Særlige sikkerhedsanvisninger
Side: 2
DANSK da 48 Overhold de gældende direktiver og nationale forskrifter, der gælder for dit materiale, personale, anvendelsesformål og -sted (f.eks. sundheds- og sikkerhedsregler, bortskaffelse). Opfang partiklerne på oprindelsesstedet, undgå aflejringer i omgivelserne. Brug egnet tilbehør til specielt arbejde. Således når færre partikler ukontrolleret ud i miljøet. Anvend en egnet støvudsugning. Støvbelastningen kan reduceres på følgende måde: - Ret ikke partikler, der kommer ud, og maskinens udluftningsstrøm mod dig selv eller personer, der befinder sig i nærheden, eller på aflejret støv, - anvend et udsugningsanlæg og/eller en luftrenser, - sørg for god ventilation på arbejdspladsen og hold den ren vha. støvudsugning. Fejning eller blæsning hvirvler støv op. - Støvsug eller vask beskyttelsestøj. Undgå udblæsning, bankning eller børstning. Se side 2. 1 Spændearm til fastgørelse af savklinge 2 Savklingestøtterulle 3 Savklinge 4 Skrue til justering af fodpladen 5 Fodplade 6 Kontakt til spånblæser 7 Indstillingsgreb til pendulbevægelse 8 Splintbeskytter 9 Beskyttelseskappe 10 Spændeanordning til savklinge 11 Beskyttelsesbøjle til beskyttelse mod utilsigtet kontakt med savklingen 12 Indstillingshjul til indstilling af slagtal 13 Afbryder 14 Spærreknap til fast tilkobling 15 Håndtag 16 Sekskantnøgle 17 Udsugningsstuds 18 Sokkel med angivelse af den indstillede skærevinkel Før du tager produktet i brug, skal du kontrollere, at den angivne netspænding og frekvens på typeskiltet er i overensstemmelse med data for din strømforsyning. Lad ikke maskinen køre uden savklinge. Man skal altid sikre med et FI-relæ (RCD) med en maks. brydestrøm på 30 mA. 6.1 Isætning af splintbeskytter Fare for kvæstelse som følge af skarp stiksavklinge. Savklingen skal være fjernet, når splintbeskytteren (8) sættes på. Vend maskinen om, fodpladen vender opad. Skub splintbeskytteren ind forfra, og overhold derved de følgende 2 punkter: • Den glatte side af pladen peger opad. • Slidsen vender bagud (i retning af netkablet). Arbejdes der med beskyttelsesplade (se kapitlet Tilbehør 10.), sættes splintbeskytteren i beskyttelsespladen. 6.2 Isætning af savklingen Fare for kvæstelse som følge af skarp stiksavklinge. Stiksavklingen kan være varm efter savningen. Brug beskyttelseshandsker. Anvend en savklinge, der er egnet til det materiale, der skal bearbejdes. - Drej spændearmen (1) frem til anslag, og slip den (spændearmen forbliver åben). - Sæt savklingen (3) i til anslag. Vær opmærksom på, at savtænderne vender fremad, og at savklingen ligger rigtigt i savklingestøtterullens (2) not. - Drej spændearmen (1) tilbage i udgangspositionen (savklingen er nu fastspændt). 6.3 Montering/afmontering af beskyttelseskappen Montering: Sæt beskyttelseskappen (9) på foran, så den går i indgreb Afmontering: Tag fat i begge sider af beskyttelseskappen (9), løft den lidt op, og træk den af. 6.4 Savning med støvudsugning - Tilslut en egnet støvsuger til udsugningsstudsen (17). Brug en støvsugerslange, hvis tilslutningsstykke har en diameter på 30 mm. - Sæt beskyttelseskappen (9) på for at opnå en optimal støvudsugning. - Frakobling af spånblæser (se kapitel 7.1). 6.5 Savning uden støvudsugning - Arbejd uden beskyttelseskappe (9) (afmontering, se kapitel 6.3). 6.6 Skråsnit Fjern beskyttelseskappen (9), splintbeskytteren (8) og støvsugerslangen. Disse dele kan ikke anvendes ved skråsnit. - Løsn skruen (4). - Skub fodpladen (5) lidt fremad, og drej den. - Skub derefter fodpladen (5) bagud eller fremad i et af stoppene (stoppene ses gennem den bagerste, halvrunde åbning på fodpladen (5)). Den indstillede vinkel kan aflæses på fodpladens sokkel (18). Andre vinkler indstilles med en vinkelmåler. - Spænd skruen (4) igen. 5. Oversigt 6. Idriftsættelse
Side: 3
DANSK da 49 6.7 Savning tæt ved væg Fjern beskyttelseskappen (9), splintbeskytteren (8) og cirkel- og parallelføringen. Disse dele kan ikke anvendes ved savning tæt ved væg. - Løsn skruen (4) så meget, at fodpladen (5) kan løftes lidt. - Løft fodpladen (5) lidt, og skub den bagud til anslag. - Spænd skruen (4) igen. 7.1 Spånblæser Spånblæseren giver frit udsyn til skærestedet. Tilkobling:Tryk på kontakten (6) på højre side af maskinen. (På venstre side af maskinen ses symbolet ). Frakobling:Tryk på kontakten (6) på venstre side af maskinen. (På højre side af maskinen ses symbolet ). 7.2 Indstilling af pendulbevægelse Indstil den ønskede pendulbevægelse med indstillingsgrebet (7). Position "0" = pendulbevægelsen er frakoblet . . . Position "III" = maksimal pendulbevægelse Anbefalede indstillingsværdier, se side 3. Den optimale indstilling findes bedst ved at prøve sig frem. 7.3 Indstilling af maksimalt slagtal Indstil det maksimale slagtal med indstillingshjulet (12). Det kan også gøres, mens maskinen kører. Anbefalede indstillingsværdier, se side 3. Den optimale indstilling findes bedst ved at prøve sig frem. 7.4 Til-/frakobling, ændring af slagtal, fast tilkobling Tilkobling:Tryk på afbrydergrebet (13). Slagtallet kan ændres ved at trykke afbrydergrebet ind (til det indstillede maksimale slagtal, se kapitel 7.3). Frakobling:Slip afbrydergrebet (13). Fast tilkobling:For en fast tilkobling kan det aktiverede afbrydergreb (13) fastlåses med låseknappen (14). Maskinen slukkes ved at trykke på afbrydergrebet (13) igen. Ved fast tilkobling kører maskinen også videre, hvis den rives ud af hånden. Hold derfor altid fast i maskinen med begge hænder i det dertil beregnede greb, stå stabilt, og arbejd koncentreret. Rengør maskinen regelmæssigt. Fjern støv fra motorens ventilationsspalter med en støvsuger. Spændeanordningen til savklingen skal renses regelmæssigt og grundigt med trykluft. Rens åbningerne bag ved savklingestøtterullen (2) efter behov. Kom engang imellem en dråbe olie på savklingestøtterullen (2). Indstikning Ved tynde, bløde materialer kan stiksavklingen stikkes ind i emnet uden at man først borer et hul. Brug kun korte savklinger. Kun med en vinkelindstilling på 0°. Se billedet på side 2. Sæt indstillingsgrebet (7) på "0" (pendulbevægelse frakoblet). Sæt stiksaven med fodpladens (5) forreste kant på emnet. Hold godt fast i den kørende stiksav, og før den langsomt nedad. Når savklingen har skåret sig ind i emnet, kan pendulbevægelsen tilkobles. Ved tykkere materialer skal der først bores et hul, som savklingen kan sættes på. Brug kun originalt Metabo-tilbehør. Brug kun tilbehør, der opfylder de krav og specifikationer, som er angivet i denne brugsanvisning. Anbring tilbehøret sikkert. Hvis maskinen betjenes i en holder: Sæt maskinen sikkert fast. Mistes kontrollen over maskinen, er der risiko for skader. Se side 4. A Cirkel- og parallelføring Det komplette tilbehørsprogram findes på www.metabo.com eller i hovedkataloget. 10.1 Montering af cirkel- og parallelføringen Til savning af cirkler (Ø 100 - 360 mm) og savning parallelt med en kant (maks. 210 mm). Montering af klemmeelementer (side 4, ill. I) Læg klemmelementerne (a) med åbningen fremad og gevindboringen opad på fodpladen (5). Skru skruerne (b) i fra undersiden. Fjern klemelementerne efter brug, da spændeanordningen til savklingen (10) kan blive beskadiget ved skråsnit. Ved en skråsnitsvinkel på 45° må stiksaven ikke drejes mod højre, da spændeanordningen til savklingen (10) så beskadiges. Montering af cirkelføringen (side 4, ill. II) - Skub cirkel- og parallelføringens stang sidelæns ind i klemelementerne (a) (centrerspidsen (c) vender nedad). - Indstil den ønskede radius (d). - Spænd skruerne (b). Montering af parallelføringen (side 4, ill. III) - Skub cirkel- og parallelføringens stang sidelæns ind i klemelementerne (a) (centrerspidsen (c) vender opad). - Skru centrerspidsen (c) ud. - Indstil målet (e) - Spænd skruerne (b). 7. Anvendelse 8. Rengøring, vedligeholdelse 9. Tips og tricks 10. Tilbehør
Side: 4
DANSK da 50 Reparationer på el-værktøjer må kun udføres af en elektriker! Et defekt netkabel må kun udskiftes med et specielt, originalt netkabel fra Metabo, der er tilgængeligt hos Metabo service. Henvend dig til din Metabo-forhandler, når du skal have repareret dit Metabo el-værktøj. Adresser findes på www.metabo.com. Reservedelslister kan downloades på www.metabo.com. Overhold de nationale regler om miljøvenlig bortskaffelse og genbrug af udtjente maskiner, emballage og tilbehør. Kun for EF-lande: El-værktøj må ikke smides i husholdningsaffaldet! I henhold til det europæiske direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr og gennemførelsen i national lovgivning skal brugte el-værktøjer indsamles adskilt og afleveres miljørigtigt til genbrug. Forklaringer til oplysningerne på side 3. Forbeholdt ændringer som følge af tekniske fremskridt. M =drejningsmoment T1=Største materialetykkelse i træ T2=Største materialetykkelse i ikke-jernmetal T3=Største materialetykkelse i stålplade n0=Slagtal ved tomgang P1 =nominel optaget effekt P2 =afgiven effekt m =vægt uden netkabel Måleværdier beregnet iht. EN 62841. Klasse II maskine ~ Vekselstrøm De angivne tekniske data er tolerancesat (svarende til de aktuelt gældende standarder). Emissionsværdier Disse værdier gør det muligt at bestemme el- værktøjets emissioner og sammenligne forskellige el-værktøjer med hinanden. Alt efter el-værktøjets eller indsatsværktøjernes anvendelsesbetingelser og tilstand kan den faktiske belastning være højere eller lavere. Tag også højde for arbejdspauser og perioder med lav belastning. Træf de nødvendige beskyttelsesforanstaltninger for brugeren, fx organisatoriske foranstaltninger, på baggrund af de anslåede værdier. Samlet vibration (vektorsum af tre retninger) beregnet iht. EN 62841: ah,CM =Vibrationsemissionsværdi (Savning af metalplade) ah,CW =Vibrationsemissionsværdi (savning af træ) Kh,... = usikkerhed (vibration) Typiske A-vægtede lydniveauer: LpA =lydtryksniveau LWA =lydeffektniveau KpA, KWA= usikkerhed Brug høreværn! 11. Reparation 12. Miljøbeskyttelse 13. Tekniske data

Spørgsmål & besvarelser

Har du et spørgsmål om Metabo STEB 70 Quick men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Metabo STEB 70 Quick. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Metabo STEB 70 Quick så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.

Stil et spørgsmål om Metabo STEB 70 Quick

Navn
E-mail
Reaktion

Få vist brugermanualen for Metabo STEB 70 Quick below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Metabo
  • Product: Save
  • Model/navn: STEB 70 Quick
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Russisk, Nordmand, Finsk, Græsk, Ungarer, Ukrainsk, Tjekkisk, Slovakisk, Kinesisk, Slovenske, Kroatisk, Arabisk