STEB 65 Quick

Metabo STEB 65 Quick manual

STEB 65 Quick

Manual til Metabo STEB 65 Quick på Hollandsk. Denne PDF-vejledning har 68 sider.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
Side: 1
DANSK da 44 Original brugsanvisning Vi erklærer under almindeligt ansvar: Disse stiksave, identificeret ved angivelse af type og serienummer *1), opfylder alle relevante bestemmelser i direktiverne *2) og standarderne *3). Teknisk dossier ved *4) - se side 3. Maskinen er beregnet til savning af ikke-jernmetal og stålplader, træ og trælignende materialer samt plast og lignende materialer. Enhver anden anvendelse er ikke tilladt. For skader på grund af anvendelse til andre formål end de tiltænkte er brugeren alene ansvarlig. Generelt anerkendte forskrifter om ulykkesforebyggelse og vedlagte sikkerhedsanvisninger skal overholdes. Vær opmærksom på de tekststeder, der er markeret med dette symbol, for din egen og el-værktøjets sikkerhed! ADVARSEL – læs brugsanvisningen for at reducere faren for personskader. ADVARSEL – læs alle sikkerhedsanvisninger og andre anvisninger. Hvis sikkerhedsanvisningerne og de andre anvisninger ikke overholdes, er der risiko for elektrisk stød, brand og/eller alvorlige personskader. Alle sikkerhedsanvisninger og andre anvisninger skal opbevares til fremtidig brug. Videregiv kun el-værktøjet sammen med disse papirer. Hold maskinen i de isolerede greb, når der udføres arbejde, hvor værktøjet kan komme i kontakt med skjulte strømledninger. Kontakt med en spændingsførende ledning kan også gøre maskinens metaldele spændingsførende og føre til elektrisk stød. Kontroller, at der ikke er strøm-, vand- eller gasledninger på det sted, som skal bearbejdes (f.eks. ved hjælp af en metaldetektor). Emnet skal ligge fast under bearbejdningen og være sikret mod forskydning, f.eks. ved hjælp af spændeanordninger. Prøv ikke at save i ekstrem små arbejdsemner. Ved savning skal fodpladen ligge sikkert på arbejdsemnet. Hvis arbejdet afbrydes, skal saven slukkes og holdes roligt i emnet, indtil klingen står stille. Forsøg aldrig at fjerne saven fra emnet, så længe savklingen bevæger sig: det medfører fare for tilbageslag. Tænd ikke maskinen, når savklingen har kontakt med emnet. Lad først savklingen komme op på det fulde slagtal, før der saves. For at starte en sav igen, som sidder i emnet, centreres savklingen i savsporet, og det kontrolleres, at savtænderne ikke sidder fast i emnet. Hvis savklingen sidder fast, er der fare for tilbageslag, når saven startes på ny. Hold hænderne væk fra saveområdet eller savklingen. Grib ikke ind under emnet. Fjern først spåner og lignende, når maskinen er i tilstand. Tag stikket ud af stikdåsen, før maskinen indstilles, omstilles eller vedligeholdes. Fare for kvæstelse som følge af skarp stiksavklinge. Stiksavklingen kan være varm efter savningen. Brug beskyttelseshandsker. Reducering af støvbelastning: Partikler, der opstår, når man arbejder med denne maskine, kan indeholde stoffer, der kan forårsage kræft, allergiske reaktioner, luftvejssygdomme, fødselsdefekter eller anden reproduktiv skade. Nogle eksempler på disse stoffer er: bly (i blyholdig maling), mineralsk støv (fra mursten, betonblokke osv.), tilsætningsstoffer til træbehandling (kromat, træbeskyttelsesmidler), visse typer af træ (som ege- og bøgestøv), metaller, asbest. Risikoen afhænger af, hvor længe brugeren eller personer, der befinder sig i nærheden, udsættes for belastningen. Partiklerne må ikke optages af kroppen. Til reducering af belastningen med disse stoffer: Sørg for god ventilation af arbejdspladsen og brug egnet beskyttelsesudstyr som f.eks. åndedrætsmasker, der er i stand til at filtrere de mikroskopisk små partikler. Overhold de gældende retningslinjer for materiel, personale, anvendelsestilfælde og -sted (f.eks. sundheds- og sikkerhedsregler, bortskaffelse). Opfang partiklerne på oprindelsesstedet, undgå aflejringer i omgivelserne. Anvend egnet tilbehør. Således når færre partikler ukontrolleret ud i miljøet. Anvend en egnet støvudsugning. Støvbelastningen kan reduceres på følgende måde: - Ret ikke partikler, der kommer ud, og maskinens udluftningsstrøm mod dig selv eller personer, der befinder sig i nærheden, eller på aflejret støv, - anvend et udsugningsanlæg og/eller en luftrenser, 1. Overensstemmelseserklæring 2. Tiltænkt formål 3. Generelle sikkerhedsanvisninger 4. Særlige sikkerhedsanvisninger
Side: 2
DANSK da 45 - sørg for god ventilation på arbejdspladsen og hold den ren vha. støvudsugning. Fejning eller blæsning hvirvler støvet op. - Støvsug eller vask beskyttelsestøj. Undgå udblæsning, bankning eller børstning. Se side 2. 1 Spændearm til fastgørelse af savklinge 2 Savklingestøtterulle 3 Savklinge (med skaft med en kam (T-skaft))* 4 Skrue til justering af fodpladen 5 Fodplade 6 Indstillingsgreb til pendulbevægelse 7 Splintbeskytter 8 Spændeanordning til savklinge 9 Beskyttelsesbøjle til beskyttelse mod utilsigtet kontakt med savklingen 10 Beskyttelseskappe 11 Indstillingshjul til indstilling af slagtal 12 Afbryder 13 Spærreknap til fast tilkobling 14 Håndtag 15 Udsugningsstuds 16 Nøgledepot 17 Sekskantnøgle 18 Sokkel med angivelse af den indstillede skærevinkel * afhængigt af udstyr/medleveres ikke Før du tager maskinen i brug, skal du kontrollere, at den angivne netspænding og frekvens på typeskiltet er i overensstemmelse med data for din strømforsyning. Man skal altid forkoble en FI-afbryder (RCD) med en maks. brydestrøm på 30 mA. Lad ikke maskinen køre uden savklinge. 6.1 Isætning af splintbeskytter Fare for kvæstelse som følge af skarp stiksavklinge. Savklingen skal være fjernet, når splintbeskytteren (7) sættes på. Vend maskinen om, fodpladen vender opad. Skub splintbeskytteren ind forfra, og overhold derved de følgende 2 punkter: • Den glatte side af pladen peger opad. • Slidsen vender bagud (i retning af netkablet). Arbejdes der med beskyttelsesplade, sættes splintbeskytteren ind i beskyttelsespladen. 6.2 Isætning af savklingen Fare for kvæstelse som følge af skarp stiksavklinge. Stiksavklingen kan være varm efter savningen. Brug beskyttelseshandsker. Anvend en savklinge, der er egnet til det materiale, der skal bearbejdes. - Skub i givet fald beskyttelseskappen (10) opad. - Drej spændearmen (1) frem til anslag, og hold det der. - Sæt savklingen (3) i til anslag. Vær opmærksom på, at savtænderne vender fremad, og at savklingen ligger rigtigt i savklingestøtterullens (2) not. - Slip spændearmen (1). (Den går automatisk tilbage i udgangsposition igen. Savklingen er nu fastspændt). 6.3 Savning med støvudsugning - Tilslut en egnet støvsuger til udsugningsstudsen (15). - For en optimal støvudsugning skal man skubbe beskyttelseskappen (10) nedad. 6.4 Savning uden støvudsugning - Der skal arbejdes med en beskyttelseskappe (10) som er skubbet opad. 6.5 Skråsnit Skub beskyttelseskappen (10) opad. Fjern splintbeskytteren (7) og udsugningsslangen. Disse dele kan ikke anvendes ved skråsnit. - Løsn skruen (4). - Drej fodpladen (5). - Den indstillede vinkel kan aflæses på soklen (18) på fodpladen. Andre vinkler indstilles med en vinkelmåler. - Spænd skruen (4) igen. 6.6 Savning tæt ved væg Fjern beskyttelseskappen (10), splintbeskytteren (7) og cirkel- og parallelføringen. Disse dele kan ikke anvendes ved savning tæt ved væg. - Løsn skruen (4) så meget, at fodpladen (5) kan løftes lidt. - Løft fodpladen (5) lidt, og skub den bagud til anslag. - Spænd skruen (4) igen. 7.1 Indstilling af pendulbevægelse Indstil den ønskede pendulbevægelse med indstillingsgrebet (6). Position "0" = pendulbevægelsen er frakoblet . . . Position "III" = maksimal pendulbevægelse Anbefalede indstillingsværdier, se side 3. Den optimale indstilling findes bedst ved at prøve sig frem. 7.2 Indstilling af maksimalt slagtal Indstil det maksimale slagtal med indstillingshjulet (11). Det kan også gøres, mens maskinen kører. Anbefalede indstillingsværdier, se side 3. Den optimale indstilling findes bedst ved at prøve sig frem. 7.3 Tænd/sluk, fast tilkobling Til: Tryk afbrydergrebet (12) ind. 5. Oversigt 6. Ibrugtagning 7. Anvendelse
Side: 3
DANSK da 46 Fra: Slip afbrydergrebet (12). Fast tilkobling:For fast tilkobling kan det aktiverede afbrydergreb (12) fastlåses med låseknappen (13). Maskinen slukkes ved at trykke på afbryderen (12) igen. Ved fast tilkobling kører maskinen også videre, hvis den rives ud af hånden. Hold derfor altid fast i maskinen med begge hænder i det dertil beregnede greb, stå stabilt, og arbejd koncentreret. Regelmæssig rengøring af maskinen. Fjern støv fra motorens ventilationsspalter med en støvsuger. Spændeanordningen til savklingen skal renses regelmæssigt og grundigt med trykluft. Rens åbningerne bag ved savklingestøtterullen (2) efter behov. Kom engang imellem en dråbe olie på savklingestøtterullen (2). Indstikning Ved tynde, bløde materialer kan stiksavklingen stikkes ind i emnet uden at man først borer et hul. Brug kun korte savklinger. Kun med en vinkelindstilling på 0°. Se billedet på side 2. Sæt indstillingsgrebet (6) på "0" (pendulbevægelse frakoblet). Sæt stiksaven med fodpladens (5) forreste kant på emnet. Hold godt fast i den kørende stiksav, og før den langsomt nedad. Når savklingen har skåret sig ind i emnet, kan pendulbevægelsen tilkobles. Ved tykkere materialer skal der først bores et hul, som savklingen kan sættes på. Brug kun originalt Metabo-tilbehør. Brug kun tilbehør, der opfylder de krav og specifikationer, som er angivet i denne brugsanvisning. Anbring tilbehøret sikkert. Hvis maskinen betjenes i en holder: Sæt maskinen sikkert fast. Mistes kontrollen over maskinen, er der risiko for skader. Se side 4. A Cirkel- og parallelføring B Beskyttelsesplade (forhindrer, at følsomme emneoverflader ridses) 10.1 Montering af cirkel- og parallelføringen Til savning af cirkler (Ø 100-360 mm) og savning parallelt med en kant (maks. 210 mm). Montering af cirkelføring (se Ill. I) - Skub cirkel- og parallelføringens stang sidelæns ind i fodpladen (centreringsspidsen (c) vender nedad). - Indstil den ønskede radius (d). - Spænd skruen (b). Montering af parallelføring (se Ill. I) - Skub stangen på cirkel- og parallelføringen ind i fodpladen fra siden. (Centreringsspidsen (c) peger opad). - Indstil målet (e) - Spænd skruen (b). For at minimere afsporingen af savklingen anbefaler vi at man anvender ekstra tykke savklinger: 6.23694, 6.23679, 6.23685 Det komplette tilbehørsprogram findes på www.metabo.com eller i kataloget. Reparationer på el-værktøj må kun foretages af faguddannede elektrikere! Henvend dig til din Metabo-forhandler, når du skal have repareret dit Metabo el-værktøj. Adresser findes på www.metabo.com. Reservedelslister kan downloades på www.metabo.com. Overhold de nationale regler om miljøvenlig bortskaffelse og genbrug af udtjente maskiner, emballage og tilbehør. Kun for EF-lande: El-værktøj må ikke smides i husholdningsaffaldet! I henhold til det europæiske direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr og omsættelsen til national lovgivning skal brugte el-værktøjer indsamles adskilt og afleveres miljørigtigt til genbrug. Forklaringer til oplysningerne på side 3. Forbeholdt ændringer som følge af tekniske fremskridt. M =drejningsmoment T1 =Største materialetykkelse i træ T2 =Største materialetykkelse i ikke-jernmetal T3 =Største materialetykkelse i stålplade n0 =Slagtal ved tomgang P1 =nominel optagen effekt P2 =afgiven effekt m =vægt uden netkabel Måleværdier beregnet iht. EN 60745. Klasse II maskine ~ Vekselstrøm De angivne tekniske data er tolerancesat (svarende til de aktuelt gældende standarder). Emissionsværdier Disse værdier gør det muligt at bestemme el- værktøjets emissioner og sammenligne forskellige el-værktøjer med hinanden. Alt efter el-værktøjets eller indsatsværktøjernes anvendelsesbetingelser og tilstand kan den faktiske belastning være højere eller lavere. Tag også højde for arbejdspauser og perioder med lav belastning. Træf de nødvendige beskyttelsesforanstaltninger for brugeren, f.eks. 8. Rengøring, vedligeholdelse 9. Tips og tricks 10. Tilbehør 11. Reparation 12. Miljøbeskyttelse 13. Tekniske data
Side: 4
DANSK da 47 organisatoriske foranstaltninger, på baggrund af de anslåede værdier. Samlet vibration (vektorsum af tre retninger) beregnet iht. EN 60745: ah,CM =Vibrationsemissionsværdi (Savning af metalplade) ah,CW =Vibrationsemissionsværdi (savning af træ) Kh,... = usikkerhed (vibration) Typiske A-vægtede lydniveauer: LpA =lydtryksniveau LWA =lydeffektniveau KpA, KWA= usikkerhed Brug høreværn!

Spørgsmål & besvarelser

Har du et spørgsmål om Metabo STEB 65 Quick men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Metabo STEB 65 Quick. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Metabo STEB 65 Quick så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.

Stil et spørgsmål om Metabo STEB 65 Quick

Navn
E-mail
Reaktion

Få vist brugermanualen for Metabo STEB 65 Quick below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

 • Brand: Metabo
 • Product: Save
 • Model/navn: STEB 65 Quick
 • Filetype: PDF
 • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Russisk, Nordmand, Finsk, Græsk, Ungarer, Kroatisk, Rumænsk, Vietnamesisk, Tjekkisk, Ukrainsk, Arabisk, Slovenske, Tyrkisk, Slovakisk, Bulgarsk