STEB 135

Metabo STEB 135 manual

STEB 135

Manual til Metabo STEB 135 på Hollandsk. Denne PDF-vejledning har 104 sider.

Side: 1
75 Indholdsfortegnelse 1 Overensstemmelseserklæring 2 Tilsigtet anvendelse 3 Generelle sikkerhedsanvisninger 4 Særlige sikkerhedsforskrifter 5 Oversigt 6 Specielle produktegenskaber 7 Ibrugtagning 8 Anvendelse 8.1 Tænd og Sluk 8.2 Påsætning af splintbeskytter 8.3 Indstilling af omdrejningstal 8.4 Indstilling af savklingens pendulbevægelse 8.5 Spånbortsugning 8.6 Savning uden spånbortsugning 8.7 Savning tæt ved væg 8.8 Smigskæring 9 Tips og gode ideer 10 Vedligeholdelse 11 Tilbehør 11.1 Påsætning af cirkel- og parallelføring 11.2 Smigskæring med cirkel- og parallelføring 12 Reparationer 13 Miljøbeskyttelse 14 Tekniske data 1 Overensstemmelses- erklæring Vi erklærer under almindeligt ansvar at dette produkt er i overensstemmelse med de på side 2 angivne normer og direktiver. 2 Tilsigtet anvendelse Stiksaven er egnet til savning i metaller og stålplade, træ og trælignende materialer, kunststoffer og tilsvarende materialer. Al anden form for anvendelse er forbudt. Brugeren er selv ansvarlig for skader forårsaget ved utilsigtet anvendelse af stiksaven. Arbejdstilsynets sikkerhedsbestemmelser og vedlagte sikkerhedsforskrifter skal overholdes. 3 Generelle sikkerhedsanvisninger ADVARSEL – Læs betjenings- vejledningen for at reducere risikoen for kvæstelser. ADVARSEL Læs alle sikkerheds- forskrifter og anvisninger. Hvis sikkerhedsforskrifterne og anvisningerne ikke overholdes, er der risiko for elektrisk stød, brand og/eller alvorlige kvæstelser. Opbevar alle sikkerhedsforskrifter og anvisninger til senere brug. Vedlagte sikkerhedsforskrifter og betjenings- vejledningen skal læses grundigt og komplet igennem, før el-værktøjet tages i brug. Opbevar alle medfølgende dokumenter, og lad dem følge med, når De engang skulle give el-værktøjet videre til andre personer. 4 Særlige sikkerhedsforskrifter Af hensyn til din egen sikkerhed og til beskyttelse af maskinen bør tekstpassager, der er mærket med dette symbol, følges nøje! Hold maskinen i de isolerede greb, når der udføres arbejde, hvor værktøjet kan komme i kontakt med skjulte strømledninger. Kontakt med en spændingsførende ledning kan også gøre maskinens metaldele spændingsførende og føre til elektrisk stød. Betjeningsvejledning Kære kunde. Tak for den tillid, du har vist os ved at købe dit nye elektroværktøj fra Metabo. Alle Metabos elektroværktøjer testes omhyggeligt og underkastes Metabos kvalitetssikrings strenge kvalitetskontrol. Men levetiden for et elektroværktøj afhænger i høj grad også af dig selv. Læs omhyggeligt informationerne i denne betjeningsvejledning og i vedlagte dokumentation. Jo mere omhyggeligt du behandler dit Metabo elektroværktøj, desto længere har du glæde af det. DANSK 11_STE100_7230_0208_DA 19.02.2008 15:47 Uhr Seite 75
Side: 2
Brug altid sikkerhedsbriller, høreværn, arbejdshandsker og solidt fodtøj, når du arbejder med elektroværktøjet! Støv fra materialer såsom blyholdig maling, visse træsorter, mineraler og metal kan være sundhedsskadeligt. Berøring eller indånding af dette støv kan fremkalde allergiske reaktioner og/eller åndedrætssygdomme hos brugeren eller personer, der opholder sig i nærheden. Nogle støvpartikler såsom ege- eller bøgetræsstøv anses for at være kræftfremkaldende, især i forbindelse med tilsætningsstoffer til træbehandling (chromat, træbeskyttelsesmiddel). Asbestholdigt materiale må kun bearbejdes af fagfolk. - Brug så vidt muligt støvudsugning. - For at opnå en optimal støvudsugning anbefales det at anvende en egnet Metabo-støvsuger sammen med dette el-værktøj. - Sørg for god ventilation på arbejdspladsen. - Det anbefales at bruge et åndedrætsværn i filterklasse P2. Vær opmærksom på de gældende regler i Deres land vedrørende de bearbejdede materialer. 5 Oversigt Se side 3. 1 Stillehjul forindstilling og trinløs ændring af omdrejningstallet 2 * Spærreknap til fastlåsning af afbryderen - kontinuerligt arbejde (STEB 135, STEB 135 Plus) 3 * Afbryder (STEB 135, STEB 135 Plus) 4 * Skydekontakt (STE 100 Plus, STE 135, STE 135 Plus, STE Partner Edition) 5 Drejeknap til indstilling af savklingens pendulbevægelse 6 Beskyttelsesbøjle 7 * Savklinge-lynopspænding (STE 100 Plus, STE 135 Plus, STEB 135 Plus, STE Partner Edition) / Klingeholder (STE 135, STEB 135) 8 Beskyttelsesskærm 9 Splintbeskytter 10 Stiksavklinge 11 Sål 12 Sugestuds 13 Rum til sekskantnøgle 14 Sekskantnøgle * afhængig af udstyr 6 Specielle produktegenskaber Lavtliggende savklinge-styrerulle med føringsnot - for nøjagtig skæring. 5-trins indstilling af pendulbevægelsen giver høj skæreydelse. Robust gearhus i trykstøbt alu-gods med god varmeafledning til beskyttelse mod overophedning. 7 Ibrugtagning Kontrollér, at netspændingen og - frekvensen på typeskiltet stemmer overens med det aktuelle forsyningsnet, inden du tager stiksaven i brug! Maskinen må ikke køre uden savklinge! Tag stikket ud af stikkontakten, før der skiftes savklinge. Isætning af savklinge Klap beskyttelsesbøjlen (6) op eller tag beskyttelsesskærmen (8) af: Åbn beskyttelseskappen (8) ved riflingen ved at trække den fra hinanden og derefter trække beskyttelseskærmen (8) fremad og af. STE 135, STEB 135: Løsn skruen. Før savklingen (10) ind i klingeholderen (7) indtil stop. Savklingen skal sidde rigtigt i føringsnoten på styrerullen. Spænd skruen fast. STE 100 Plus, STE 135 Plus, STEB 135 Plus, STE Partner Edition: Drej spændegrebet på savklinge-lynopspændingen (7) indtil stop. Før savklingen (10) ind i lynopspændingen (7) indtil stop. Savklingen skal sidde rigtigt i føringsnoten på styrerullen. Slip spændegrebet. 8 Anvendelse 8.1 Tænd og Sluk Sørg for, at elektroværktøjet ikke kan starte utilsigtet: Sluk for elektro- værktøjet, når stikket tages ud af stikkontakten, eller hvis der opstår strømafbrydelse! 76 DANSK 11_STE100_7230_0208_DA 19.02.2008 15:47 Uhr Seite 76
Side: 3
STE 100 Plus, STE 135, STE 135 Plus, STE Partner Edition: Tænd Tryk skydekontakten (4) fremad. 1 Tændt Sluk Tryk på den bageste del af skydekontakten (4). Skydekontakten (4) springer tilbage. 0 Slukket STEB 135, STEB 135 Plus: Tryk på afbryderen (3). Kontinuerligt arbejde Tryk afbryderen (3) helt ind til stop og hold den inde. Tryk så på spærreknappen (2) og hold den inde. Slip først afbryderen (3) og derefter spærreknappen (2). Frigøres ved at trykke afbryderen (3) ind til stop og slippe den igen. 8.2 Påsætning af splintbeskytter Sæt splintbeskytteren (9) på sålen (11) indtil stop. 8.3 Indstilling af omdrejningstal Anbefalede indstillinger, se side 2. 8.4 Indstilling af savklingens pendulbevægelse Drej knappen (5). 0 = pendulbevægelsen er slået fra 5 = maksimal pendulbevægelse Anbefalede indstillinger, se side 2. 8.5 Spånbortsugning Optimal bortsugning opnås ved at anvende beskyttelsesskærmen (8). Til bortsugning af savspåner tilsluttes en egnet støvsuger til sugestudsen (12). Påsætning af sugestudsen Skyd sugestudsen (12) på indtil stop. Aftagning af sugestudsen Træk sugestudsen (12) ud. 8.6 Savning uden spånbortsugning Tag beskyttelsesskærmen (8) af. Vip beskyttelsesbøjlen (6) ned. 8.7 Savning tæt ved væg Tag beskyttelsesskærmen (8) og splintbeskytteren (9) af. Løsn unbracoskruen (15) i sålen (11) og anbring sålen i den forreste holder (16). Spænd unbracoskruen (15) fast. 8.8 Smigskæring Tag beskyttelsesskærmen (8), splintbeskytteren (9) og sugestudsen (12) af. Løsn unbracoskruen (15) i sålen (11). Skyd sålen (11) fremad, vend den og skyd den bagud og ind i en af indstillingsrillerne. Spænd unbracoskruen (15) fast. Den indstillede vinkel aflæses ved hjælp af tallet på sålens sokkel. Vinkelstillingerne 15°, 30° og 45° er angivet ved hjælp af faste indstillingsriller. Ved meget nøjagtig smigskæring skal der foretages prøveskæring, som kontrolleres med en vinkelmåler. 11 15 11 15 16 77 DANSK 11_STE100_7230_0208_DA 19.02.2008 15:47 Uhr Seite 77
Side: 4
9 Tips og gode ideer Skæring i forskellige materialer Ved skæring i metaller skal savklingen gnides med en Metabo kølesmørestift. Ved skæring i plexiglas skal skærestedet fugtes med vand. Plader på mindre end 1 mm tykkelse skal saves på et underlag af træ. Indstiksskæring Ved tynde emner (undtagen metal) kan der skæres direkte ned i emnet med savklingen, uden at der først skal bores et hul. I et sådant tilfælde skal stiksaven føres med begge hænder. Stil drejeknappen (5) på position “0”. Sæt stiksaven med sålens forkant (11) mod emnet. Lad saven køre og hold godt fast på den, mens klingen langsomt føres nedad. Når savklingen har skåret sig fri, kan pendulbevægelsen tilkobles. Ved tykkere emner skal der først bores et hul, som savklingen føres ned i. 10 Vedligeholdelse Pas på, at du ikke skærer dig på den skarpe savklinge. Der må kun foretages service på stiksaven, når savklingen står stille! Sluk for stiksaven og tag stikket ud af stikkontakten! Om nødvendigt skal luftudblæsningshullet bag savklinge-styrerullen renses. Kom en dråbe olie på savklingens styrerulle en gang imellem. Kulbørsterne må kun udskiftes på fabrikken eller på et serviceværksted. 11 Tilbehør Anvend kun originale Metabo tilbehørsdele. Kontakt din forhandler, hvis du får brug for tilbehør. Hvis du skal købe tilbehør, skal forhandleren kende den nøjagtige type på elektroværktøjet. Tilbehørssortiment (side 4): A Stiksavklinge B Beskyttelsesplade til montering på stiksavens sål. Forhindrer ridsning af sarte overflader. C Splintbeskytter D Cirkel- og parallelføring E Sugeslange F Føringsanlæg til anvendelse af stiksaven i føringsskinne G Føringsskinne 1500 mm H Skruetvinge I Stiksavbord (med skruetvinge til fastgørelse på arbejdsbordet) Det komplette tilbehørsprogram findes på www.metabo.com eller i hovedkataloget 11.1 Påsætning af cirkel- og parallelføring Til skæring af cirkler fra 100 mm Ø og op til 360 mm Ø samt til skæring parallelt med en kant (maks. 210 mm). Anbringelse af cirkelføring Læg cirkel- og parallelføringen (17) i noten på sålen (11). Indstil målet (a). Spænd skruerne (18) på forsiden. Skruerne (18) skal fjernes igen efter brugen af cirkel- og parallelføringen, da de kan løsne sig på grund af stiksavens vibrationer. a 18 17 11 11 5 78 DANSK 11_STE100_7230_0208_DA 19.02.2008 15:47 Uhr Seite 78
Side: 5
Anbringelse af parallelføring Læg parallelføringen (17) i noten på sålen (11). Indstil målet (b). Spænd skruerne (18) på forsiden. Skruerne (18) skal fjernes igen efter brugen af cirkel- og parallelføringen, da de kan løsne sig på grund af stiksavens vibrationer. 11.2 Smigskæring med cirkel- og parallelføring Tag beskyttelsesskærmen (8), splintbeskytteren (9) og sugestudsen (12) af. Løsn unbracoskruen (15) i sålen (11). Skyd sålen (11) fremad, vend den og skyd den bagud til en af indstillingsrillerne til 15° og 30° smigskæring. FTil 45° smigskæring skal stiksaven drejes til venstre. Stiksaven må ikke drejes til højre, da klingeholderen ellers bliver beskadiget. Spænd unbracoskruen (15) fast. 12 Reparationer Reparationer på elektroværktøjer må kun foretages af en uddannet elektriker! Reparationsnødvendigt Metabo elektroværktøj kan indsendes til de adresser, der er angivet på reservedelsliste. Beskriv venligst fejlen ved indsendelse til reparation. 13 Miljøbeskyttelse Metabos emballage kan genbruges 100 %. Udtjent elektroværktøj og tilbehør indeholder betydelige mængder værdifulde rå- og kunststoffer, der ligeledes kan indgå i råstofkredsløbet igen. Denne betjeningsvejledning er trykt på klorfrit bleget papir. Kun for EU-lande: El-værktøj må ikke smides i husholdningsaffaldet! I henhold til det europæiske direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr og omsættelsen til national lovgivning skal brugte el-værktøjer indsamles adskilt og genanvendes i en recyclingproces. b 18 17 11 79 DANSK 11_STE100_7230_0208_DA 19.02.2008 15:47 Uhr Seite 79
Side: 6
80 14 Tekniske data STE 135 STE 100 Plus STE 135 Plus STEB 135 STE Partner STEB 135 Plus Edition Materialetykkelse i mm: - træ 110 135 135 - metaller 25 35 35 - stålplade 8 10 10 Omdrejningstal ved friløb o/min. 1000 - 2800 1000 - 3000 1000 - 3000 Nom. optagen effekt i watt 680 720 720 Afgiven effekt i watt 400 450 450 Vægt i kg 2,6 2,5 2,6 Typisk A-vægtet lydstyrke: Lydtryksniveau LpA i dB (A) 89 89 89 Lydeffektniveau LWA i dB (A) 100 100 100 Usikkert KpA, KWA i dB (A) 3 3 3 Vibrationer (vektorsum af tre retninger) målt i overensstemmelse med EN 60745: Vibrationsemission (Savning af metalplade) ah, CM (m/s2 ) 5 5 5 Usikkerhed (vibration) Kh, CM (m/s2 ) 1,5 1,5 1,5 Vibrationsemission (Savning i træ) ah, CW (m/s2 ) 13 13 9 Usikkerhed (vibration) Kh, CW (m/s2 ) 1,5 1,5 1,5 DANSK 11_STE100_7230_0208_DA 19.02.2008 15:47 Uhr Seite 80
Side: 7
Bær høreværn! Det vibrationsniveau, der er angivet i nærværende anvisninger, er målt i henhold til en standardiseret måleproces i EN 60745 og kan bruges til at sammenligne el-værktøj med hinanden. Vibrationsniveauet er også egnet til at foretage en foreløbig vurdering af vibrationsbelastningen. Det angivne vibrationsniveau er baseret på de væsentligste anvendelser af el-værktøjet. Hvis el- værktøjet anvendes til andre formål, med andet værktøj eller utilstrækkelig vedligeholdelse, kan vibrationsniveauet afvige fra den angivne værdi. Det kan øge vibrationsbelastningen betydeligt over hele arbejdsperioden. For at kunne vurdere vibrationsbelastningen nøjagtigt skal der også tages højde for de perioder, hvor maskinen er slukket eller godt nok kører, men ikke anvendes. Det kan reducere vibrationsbelastningen betydeligt over hele arbejdsperioden. Træf ekstra sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af brugeren mod vibrations- påvirkninger som f.eks.: Vedligeholdelse af el- værktøj og værktøj, holde hænderne varme, organisation af arbejdsforløb. Vi tager forbehold for tekniske ændringer. Værdierne målt iht. EN 60745. Under arbejde med værktøjet kan lydniveauet overstige 85 dB (A). 81 DANSK 11_STE100_7230_0208_DA 19.02.2008 15:47 Uhr Seite 81

Spørgsmål & besvarelser

Har du et spørgsmål om Metabo STEB 135 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Metabo STEB 135. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Metabo STEB 135 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.

Stil et spørgsmål om Metabo STEB 135

Navn
E-mail
Reaktion

Få vist brugermanualen for Metabo STEB 135 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Metabo
  • Product: Save
  • Model/navn: STEB 135
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Nordmand, Græsk, Ungarer, Finsk