STE 90 SCS

Metabo STE 90 SCS manual

STE 90 SCS

Manual til Metabo STE 90 SCS på Hollandsk. Denne PDF-vejledning har 68 sider.

Side: 1
DANSK da 45 Original brugsanvisning Vi erklærer under almindeligt ansvar: Disse stiksave, identificeret ved angivelse af type og serienummer *1), opfylder alle relevante bestemmelser i direktiverne *2) og standarderne *3). Teknisk dossier ved *4) - se side 3. Maskinen er beregnet til savning af ikke-jernmetal og stålplader, træ og trælignende materialer samt plast og lignende materialer. Enhver anden anvendelse er ikke tilladt. Brugeren hæfter fuldt ud for skader som følge af brug til ikke tiltænkte formål. De generelle anvisninger for arbejdssikkerhed og de her medfølgende sikkerhedsanvisninger skal altid følges. Vær opmærksom på de tekststeder i brugsanvisningen, der er markeret med dette symbol, for Deres egen og el-værk- tøjets sikkerhed. ADVARSEL – Læs brugsanvisningen for at reducere faren for personskader. ADVARSEL Læs alle sikkerhedsanvis- ninger og andre anvisninger. Hvis sikker- hedsanvisningerne og de andre anvisninger ikke overholdes, er der risiko for elektrisk stød, brand og/ eller alvorlige personskader. Alle sikkerhedsanvisninger og andre anvis- ninger bør gemmes til senere brug. Videregiv kun el-værktøjet sammen med disse papirer. Hold maskinen i de isolerede greb, når der udføres arbejde, hvor værktøjet kan komme i kontakt med skjulte strømledninger. Kontakt med en spændingsførende ledning kan også gøre maskinens metaldele spændingsførende og føre til elektrisk stød. Kontroller, at der ingen strøm-, vand- eller gasledninger er på det sted, som skal bearbejdes (f.eks. ved hjælp af en metaldetektor). Støv fra materialer såsom blyholdig maling, visse træsorter, mineraler og metal kan være sundhedsskadeligt. Berøring eller indånding af dette støv kan fremkalde allergiske reaktioner og/ eller åndedrætssygdomme hos brugeren eller personer, der opholder sig i nærheden. Nogle støvpartikler såsom ege- eller bøgetræsstøv anses for at være kræftfremkaldende, især i forbindelse med tilsætningsstoffer til træbehandling (chromat, træbeskyttelsesmiddel). Asbestholdigt materiale må kun bearbejdes af fagfolk. - Brug så vidt muligt støvudsugning. - For at opnå en optimal støvudsugning anbefales det at anvende beskyttelseskappen (11) og en egnet Metabo-støvsuger sammen med dette el- værktøj. - Sørg for god ventilation på arbejdspladsen. - Det anbefales at bruge et åndedrætsværn i filterklasse P2. Vær opmærksom på de gældende regler i Deres land vedrørende de bearbejdede materialer. Emnet skal ligge fast under bearbejdningen og være sikret mod forskydning, f.eks. ved hjælp af spændeanordninger. Prøv ikke at save i ekstremt små emner. Ved savning skal fodpladen ligge sikkert på arbejdsemnet. Hvis arbejdet afbrydes, skal saven slukkes og holdes roligt i emnet, indtil klingen står stille. Forsøg aldrig at fjerne saven fra emnet, så længe savklingen bevæger sig: det medfører fare for tilbageslag. Tænd ikke maskinen, når savklingen har kontakt med emnet. Lad først savklingen komme op på det fulde slagtal, før der saves. For at starte en sav igen, som sidder i emnet, centreres savklingen i savsporet, og det kontrolleres, at savtænderne ikke sidder fast i emnet. Hvis savklingen sidder fast, er der fare for tilbageslag, når saven startes på ny. Hold hænderne væk fra saveområdet eller savklingen. Grib ikke ind under emnet. Spåner og lignende fjernes først, når el-værktøjet er stoppet. Træk stikket ud af stikdåsen, før maskinen indstilles, omstilles eller vedligeholdes. Fare for kvæstelse som følge af skarp stiksavsklinge. Stiksavsklingen kan være varm efter savningen. Brug beskyttelseshandsker. Lysdiode (10): Se aldrig direkte ind i lysstrålen med optiske instrumenter, lysdiode klasse 1M, klassificeret efter DIN EN 60825-1: 2003, bølgelængde: 400-700 nm; 300 µs. Se side 2. 1 Spændearm til fastgørelse af savklinge 2 Spændeanordning til savklinge 3 Savklingestøtterulle 4 Savklinge * 5 Metalføring til føringselement 6 Føringselement 7 Udløserknap til udtagning af føringselementet 8 Splintbeskytter 9 Fodplade 1. Overensstemmelses erklæring 2. Tiltænkt formål 3. Generelle sikkerhedsanvisninger 4. Særlige sikkerhedsanvisninger 5. Oversigt
Side: 2
DANSK da 46 10 Lysdiode 11 Beskyttelseskappe 12 Beskyttelsesbøjle til beskyttelse mod utilsigtet kontakt med savklingen 13 Indstillingsgreb til pendulbevægelse 14 Kontakt til spånblæser 15 Skydekontakt 16 Sekskantnøgle 17 Indstillingshjul til indstilling af slagtal 18 Udsugningsstuds 19 Skrue til justering af fodpladen 20 Sokkel med angivelse af den indstillede skærevinkel * afhængigt af udstyr/medleveres ikke Før De tager maskinen i brug, bør De kontrollere, at den på mærkepladen oplyste netspænding og frekvens er i overensstemmelse med den fra Deres strømforsyning. Lad ikke maskinen køre uden savklinge. 6.1 Isætning af splintbeskytter Fare for kvæstelse som følge af skarp stiksavsklinge. Savklingen skal være fjernet, når splintbeskytteren (8) sættes på. Vend maskinen om, fodpladen vender opad. Skub splintbeskytteren på forfra, idet følgende 2 punkter overholdes: • Splintbeskytterens glatte side vender opad. • Slidsen vender bagud (i retning af netkablet). Arbejdes der med beskyttelsesplade (se kapitlet Tilbehør 10.), sættes splintbeskytteren i beskyttelsespladen. 6.2 Savning med føringsanordning til lige snit (SCS) Føringselementets (6) metalføring (5) dykker ned i savsporet og stabiliserer maskinen, så snittet bliver mere lige. Udtagning af føringselementet: - Hold maskinen med fodpladen nedad. - Tryk på udløserknappen, så føringselementet falder ud af holderen i fodpladen. (Hvis føringselementet ikke falder ud af sig selv, kan De sætte sekskantnøglen (16) i hullet i føringselementet og tage det ud.) Isætning af føringselementet: Ved lige snit anbringes føringselementet sådan, at metalføringen (5) rager ud over fodpladen. Ved skrå- eller kurvesnit anbringes føringselementet sådan, at metalføringen (5) forsvinder i fodpladen. - Sæt føringselementet i fodpladen med udløserknappen trykket ind. Bemærk: Det kan kun sættes i, hvis hullet i føringselementet vender bagud (mod nedkablet). 6.3 Isætning af savklingen Fare for kvæstelse som følge af skarp stiksavsklinge. Stiksavsklingen kan være varm efter savningen. Brug beskyttelseshandsker. Anvend en savklinge, der er egnet til det materiale, der skal bearbejdes. - Drej spændearmen (1) frem til anslag, og hold det der. - Sæt savklingen (4) i til anslag. Vær opmærksom på, at savtænderne vender fremad, og at savklingen ligger rigtigt i savklingestøtterullens (3) not. - Slip spændearmen (1). (Den går automatisk tilbage i udgangsposition igen. Savklingen er nu fastspændt). 6.4 Montering/afmontering af beskyttelseskappen Montering: Sæt beskyttelseskappen (11) på foran, så den går i indgreb Afmontering: Tag fat i begge sider af beskyttelseskappen (11), løft den lidt op, og træk den af. 6.5 Savning med støvudsugning - Tilslut en egnet støvsuger til udsugningsstudsen (18). Brug en støvsugerslange, hvis tilslutningsstykke har en diameter på 30 mm. - Sæt beskyttelseskappen (11) på for at opnå en optimal støvudsugning. - Sluk spånblæseren (se kapitel 7.1). 6.6 Savning uden støvudsugning - Arbejd uden beskyttelseskappe (11) (afmontering, se kapitel 6.4). 6.7 Skråsnit Fjern beskyttelseskappen (11), splintbeskytteren (8) og støvsugerslangen. Disse dele kan ikke anvendes ved skråsnit. - Tag føringselementet (6) ud (se kapitel 6.2). - Løsn skruen (19). - Skub fodpladen (9) lidt fremad, og drej den. - Skub derefter fodpladen (9) bagud eller fremad i et af stoppene (stoppene ses gennem den bagerste, halvrunde åbning på fodpladen (9)). Den indstillede vinkel kan aflæses på fodpladens sokkel (20). Andre vinkler indstilles med en vinkelmåler. - Spænd skruen (19) igen. - Sæt føringselementet (6) i igen (se kapitel 6.2). 6.8 Savning tæt ved væg Fjern beskyttelseskappen (11), splintbeskytteren (8) og cirkel- og parallelføringen. Disse dele kan ikke anvendes ved savning tæt ved væg. - Tag føringselementet (6) ud (se kapitel 6.2). - Løsn skruen (19) så meget, at fodpladen (9) kan løftes lidt. - Løft fodpladen (9) lidt, og skub den bagud til anslag. - Spænd skruen (19) igen. - Sæt føringselementet (6) i igen (se kapitel 6.2). 6. Ibrugtagning
Side: 3
DANSK da 47 7.1 Spånblæser Spånblæseren giver frit udsyn til skærestedet. Tilkobling:Tryk på kontakten (14) på højre side af maskinen. (På venstre side af maskinen ses symbolet ). Frakobling:Tryk på kontakten (14) på venstre side af maskinen. (På højre side af maskinen ses symbolet ). 7.2 Indstilling af pendulbevægelse Indstil den ønskede pendulbevægelse med indstillingsgrebet (13). Position "0" = pendulbevægelsen er frakoblet . . . Position "III" = maksimal pendulbevægelse Anbefalede indstillingsværdier, se side 3. Den optimale indstilling findes bedst ved at prøve sig frem. 7.3 Indstilling af maksimalt slagtal Indstil det maksimale slagtal med indstillingshjulet (17). Det kan også gøres, mens maskinen kører. Anbefalede indstillingsværdier, se side 3. Den optimale indstilling findes bedst ved at prøve sig frem. 7.4 Tænd/sluk, fast tilkobling Undgå utilsigtet start: Sluk altid for maskinen, når stikket trækkes ud af stikdåsen, eller når strømmen afbrydes. Ved fast tilkobling kører maskinen også videre, når den rives ud af hånden. Hold derfor altid fast i maskinen med begge hænder i det dertil beregnede greb, stå stabilt, og arbejd koncentreret. Tænd: Skub skydekontakten (15) frem. El- værktøjet holdes tændt ved at trykke kontakten ned, til den går i hak. Sluk: Tryk på den bagerste del af skydekontakten (15), og giv slip. 7.5 Lysdiode Til arbejde på dårligt belyste steder. Lysdioden (10) lyser, når maskinen er tændt. Rens maskinen regelmæssigt. Fjern støv fra motorens ventilationsspalter med en støvsuger. Spændeanordningen til savklingen skal renses regelmæssigt og grundigt med trykluft. Rens åbningerne bag ved savklingestøtterullen (3) efter behov. Kom engang imellem en dråbe olie på savklingestøtterullen (3). Indstikning Ved tynde, bløde materialer kan stiksavsklingen stikkes ind i emnet uden først at bore et hul. Brug kun korte savklinger. Kun med en vinkelindstilling på 0°. Se illustrationen på side 2. Sæt indstillingsgrebet (13) i position "0" (pendulbevægelsen er frakoblet). Sæt stiksaven med fodpladens (9) forreste kant på emnet. Hold godt fast i den kørende stiksav, og før den langsomt nedad. Når savklingen har skåret sig ind i emnet, kan pendulbevægelsen tilkobles. Ved tykkere materialer skal der først bores et hul, som savklingen kan sættes på. Brug kun originalt Metabo tilbehør. Brug kun tilbehør, som opfylder de krav og specifi- kationer, som er angivet i denne brugsanvisning. Anbring tilbehøret sikkert. Hvis maskinen anvendes monteret i en holder: Fastgør maskinen forsvarligt. Mister De kontrollen over maskinen, er der risiko for skader. Se side 4. A Cirkel- og parallelføring Det komplette tilbehørsprogram findes på www.metabo.com eller i hovedkataloget. 10.1 Montering af cirkel- og parallelføringen Til savning af cirkler (Ø 100-360 mm) og savning parallelt med en kant (maks. 210 mm). Montering af klemelementerne (side 4, ill. I) Læg klemelementerne (a) på fodpladen (9) med åbningen fremad og gevindhullet opad. Skru skruerne (b) i fra undersiden. Fjern klemelementerne efter brug, da spændeanordningen til savklingen (2) kan blive beskadiget ved skråsnit. Montering af cirkelføringen (side 4, ill. II) - Skub cirkel- og parallelføringens stang sidelæns ind i klemelementerne (a) (centrerspidsen (c) vender nedad). - Indstil den ønskede radius (d). - Spænd skruerne (b). Montering af parallelføringen (side 4, ill. III) - Skub cirkel- og parallelføringens stang sidelæns ind i klemelementerne (a) (centrerspidsen (c) vender opad). - Skru centrerspidsen (c) ud. - Indstil målet (e) - Spænd skruerne (b). Reparationer på el-værktøjer må kun udføres af en elektriker! Henvend Dem til Deres Metabo-forhandler, når De skal have repareret Deres Metabo el-værktøj. Adresser findes på www.metabo.com. 7. Anvendelse 8. Rensning, vedligeholdelse 9. Tips og tricks 10. Tilbehør 11. Reparation
Side: 4
DANSK da 48 Reservedelslister kan downloades på www.metabo.com. Overhold de lokale regler om miljøvenlig bortskaf- felse og genbrug af udtjente maskiner, emballage og tilbehør. Kun for EU-lande: El-værktøj må ikke smides i husholdningsaffaldet! I henhold til det europæiske direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr og omsættelsen til national lovgivning skal brugte el-værktøjer indsamles adskilt og genanvendes i en recyclingproces. Forklaringer til oplysningerne på side 3. Forbeholdt ændringer som følge af tekniske ændringer. M =Drejningsmoment T1 =Største materialetykkelse i træ T2 =Største materialetykkelse i ikke-jernmetal T3 =Største materialetykkelse i stålplade n0 =Slagtal ved tomgang P1 =Nominel optagen effekt P2 =Afgiven effekt m =Vægt uden netkabel Måleværdier beregnet jf. EN 60745. Klasse II maskine ~ Vekselstrøm De angivne tekniske data er tolerancesat (svarende til de pågældende gyldige standarder). Emissionsværdier Disse værdier gør det muligt at bestemme el- værktøjets emissioner og sammenligne forskellige el-værktøjer med hinanden. Alt efter el-værktøjets eller indsatsværktøjernes anvendelsesbetingelser og tilstand kan den faktiske belastning være højere eller lavere. Tag også højde for arbejdspauser og perioder med lav belastning. Træf de nødvendige beskyttelsesforanstaltninger for brugeren, f.eks. organisatoriske foranstaltninger, på baggrund af de anslåede værdier. Samlet vibration (vektorsum af tre retninger) målt iht. EN 60745: ah,CM =Vibrationsemission (savning af metalplade) ah,CW =Vibrationsemission (savning af træ) Kh,... = Usikkerhed (vibration) Typiske A-vægtede lydniveauer: LpA =Lydtryksniveau LWA =Lydeffektniveau KpA, KWA= Usikkerhed Ved arbejde kan støjniveauet overskride 80 dB(A). Brug høreværn! 12. Miljøbeskyttelse 13. Tekniske data

Spørgsmål & besvarelser

Har du et spørgsmål om Metabo STE 90 SCS men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Metabo STE 90 SCS. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Metabo STE 90 SCS så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.

Stil et spørgsmål om Metabo STE 90 SCS

Navn
E-mail
Reaktion

Få vist brugermanualen for Metabo STE 90 SCS below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Metabo
  • Product: Save
  • Model/navn: STE 90 SCS
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Tysk, Italiensk, Svensk, Russisk, Engelsk, Fransk, Spansk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Nordmand, Finsk, Græsk, Ungarer, Ukrainsk, Slovenske