Metabo STE 75 Quick manual

Få vist brugermanualen for Metabo STE 75 Quick below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Metabo
  • Product: Sav
  • Model/navn: STE 75 Quick
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Russisk, Nordmand, Græsk, Ungarer, Finsk

Indholdsfortegnelse

Side: 85
86
DANSK
Indholdsfortegnelse
1 Overensstemmelseserklæring
2 Tilsigtet anvendelse
3 Generelle sikkerhedsanvisninger
4 Særlige sikkerhedsforskrifter
5 Oversigt
6 Ibrugtagning
7 Anvendelse
8 Tips og gode ideer
9 Vedligeholdelse
10 Tilbehør
10.1 Påsætning af cirkel- og parallelføring
10.2 Smigskæring med parallelføring
11 Reparationer
12 Miljøbeskyttelse
13 Tekniske data
1 Overensstemmelses-
erklæring
Hermed erklærer vi på eget ansvar, at dette
produkt er i overensstemmelse med de på
side 2 anførte normer eller normative
dokumenter.
2 Tilsigtet anvendelse
Stiksaven er egnet til savning i metaller og
stålplade, træ og trælignende materialer,
kunststoffer og tilsvarende materialer.
Al anden form for anvendelse er forbudt.
Brugeren er selv ansvarlig for skader
forårsaget ved utilsigtet anvendelse af
stiksaven.
Arbejdstilsynets sikkerhedsbestemmelser og
vedlagte sikkerhedsforskrifter skal overholdes.
3 Generelle
sikkerhedsanvisninger
ADVARSEL – Læs
betjeningsvejledningen for at reducere
risikoen for kvæstelser.
ADVARSEL Læs alle
sikkerhedsforskrifter og anvisninger.
Hvis sikkerhedsforskrifterne og
anvisningerne ikke overholdes, er der risiko for
elektrisk stød, brand og/eller alvorlige
kvæstelser.
Opbevar alle sikkerhedsforskrifter og
anvisninger til senere brug.
Vedlagte sikkerhedsforskrifter og betjenings-
vejledningen skal læses grundigt og komplet
igennem, før el-værktøjet tages i brug.
Opbevar alle medfølgende dokumenter, og lad
dem følge med, når De engang skulle give el-
værktøjet videre til andre personer.
4 Særlige
sikkerhedsforskrifter
Af hensyn til din egen sikkerhed og
til beskyttelse af maskinen bør
tekstpassager, der er mærket med
dette symbol, følges nøje!
Hold maskinen i de isolerede greb, når der
udføres arbejde, hvor værktøjet kan komme
i kontakt med skjulte strømledninger.
Kontakt med en spændingsførende ledning
kan også gøre maskinens metaldele
spændingsførende og føre til elektrisk stød.
Betjeningsvejledning
Kære kunde.
Tak for den tillid, du har vist os ved at købe dit nye elektroværktøj fra Metabo. Alle Metabos
elektroværktøjer testes omhyggeligt og underkastes Metabos kvalitetssikrings strenge
kvalitetskontrol. Men levetiden for et elektroværktøj afhænger i høj grad også af dig selv. Læs
omhyggeligt informationerne i denne betjeningsvejledning og i vedlagte dokumentation. Jo mere
omhyggeligt du behandler dit Metabo elektroværktøj, desto længere har du glæde af det.
11 Stichsäge (DA) 08.02.2008 10:29 Uhr Seite 86
Side: 86
DANSK
Brug altid sikkerhedsbriller,
høreværn, arbejdshandsker
og solidt fodtøj, når du
arbejder med
elektroværktøjet!
Støv fra materialer såsom blyholdig maling,
visse træsorter, mineraler og metal kan være
sundhedsskadeligt. Berøring eller indånding af
dette støv kan fremkalde allergiske reaktioner
og/eller åndedrætssygdomme hos brugeren
eller personer, der opholder sig i nærheden.
Nogle støvpartikler såsom ege- eller
bøgetræsstøv anses for at være
kræftfremkaldende, især i forbindelse med
tilsætningsstoffer til træbehandling (chromat,
træbeskyttelsesmiddel). Asbestholdigt
materiale må kun bearbejdes af fagfolk.
- Brug så vidt muligt støvudsugning.
- For at opnå en optimal støvudsugning
anbefales det at anvende en egnet Metabo-
støvsuger sammen med dette el-værktøj.
- Sørg for god ventilation på arbejdspladsen.
- Det anbefales at bruge et åndedrætsværn i
filterklasse P2.
Vær opmærksom på de gældende regler i
Deres land vedrørende de bearbejdede
materialer.
5 Oversigt
Se side 3.
1 Spærreknap til fastlåsning af afbryderen
(kontinuertligt arbejde)
2 Afbryder
3 Stillehjul til forindstilling og trinløs ændring
af omdrejningstallet
4 Klingeholder (kun ved ST 50 Pendix,
STE 65 og STE 70)
5 Beskyttelsesbøjle
6 Stiksavklinge
7 Splintbeskytter
8 Beskyttelsesskærm
(ikke ved ST 50 Pendix)
9 Savklinge-lynopspænding
(kun ved STE 75 Quick, STE 80 Quick)
10 Sål
a Rum til sekskantnøgle
11 Drejeknap til indstilling af savklingens
pendulbevægelse
12 Beskyttelsesplade
(kun ved STE 75 Quick, STE 80 Quick)
13 Sekskantnøgle
6 Ibrugtagning
Kontroller, at netspændingen og -
frekvensen på typeskiltet stemmer
overens med det aktuelle forsyningsnet,
inden du tager stiksaven i brug.
Maskinen må ikke køre uden
savklinge!
Tag stikket ud af stikkontakten, før
der skiftes savklinge.
Isætning af savklinge
(kun ved ST 50 Pendix, STE 65 og STE 70
M+P-14A-
Skub beskyttelsesskærmen (8) opad.
Løsn skruen (14).
Før savklingen (6) ind i klingeholderen (4) indtil
stop.
Savklingen skal sidde rigtigt i føringsnoten på
styrerullen (15). Spænd skruen (14) fast.
Isætning af savklinge
(ved STE 875Quick, STE 80 Quick)
16
9
15
6
4
14
15
6
87
11 Stichsäge (DA) 08.02.2008 10:29 Uhr Seite 87
Side: 87
Drej spændegrebet (16) på lynopspænderen
(9) indtil stop.
Før savklingen (6) ind i lynopspænderen (9)
indtil stop. Savklingen skal sidde rigtigt i
føringsnoten på styrerullen (15). Slip
spændegrebet (16).
7 Anvendelse
Isætning af splintbeskytter
Sæt splintbeskytteren (7) ind i
beskyttelsespladen (12) indtil stop eller ind i
sålen (10).
Savning tæt ved væg
Tag beskyttelsesskærmen (8) og
splintbeskytteren (7) af.
Løsn skruen (17) i sålen (10) og anbring sålen i
forreste holder (18).
Spænd skruen (17) fast.
Spånblæsning
M+P-14A-
Optimal spånblæsning opnås ved at anvende
beskyttelsesskærmen (8) (ved ST 50 Pendix
kan beskyttelsesskærmen om nødvendigt
leveres som tilbehør).
Med henblik på bortsugning af savspåner
tilsluttes en egnet støvsuger til sugestudsen.
Savning uden spånblæsning
Tag beskyttelsesskærmen (8) af.
Vip beskyttelsesbøjlen (5) ned.
Indstilling af omdrejningstal
Anbefalede indstillinger, se side 2.
Indstilling af klingens pendulbevægelse
Drej knappen (11).
0 = pendulbevægelsen er slået fra
3 = maksimal pendulbevægelse
Anbefalede indstillinger, se side 2.
8
10
17
18
7
12
7
10
DANSK
88
11 Stichsäge (DA) 08.02.2008 10:29 Uhr Seite 88
Side: 88
Kontinuerligt arbejde
Tryk afbryderen (2) helt ind til stop og hold den
inde.
Tryk på spærreknappen (1) og hold den inde.
Slip afbryderen (2) og derefter spærreknappen
(1).
Frigøres ved at trykke afbryderen (2) ind til
stop og slippe den igen.
Smigskæring
Tag beskyttelsesskærmen (8),
splintbeskytteren (7) og sugeslangen (E) af.
Løsn skruen (17) i sålen (10).
Skyd sålen (10) fremad, vend den og skyd den
bagud og ind eller fremad i en af indstillings-
rillerne.
Spænd skruen (17) fast igen.
Den indtillede vinkel aflæses ved hjælp af tallet
på sålens sokkel.
Vinkelstillingerne 15°, 30° og 45° er angivet
ved hjælp af indstillingsriller.
Ved meget nøjagtig smigskæring skal der
foretages prøveskæring, som kontrolleres med
en vinkelmåler.
8 Tips og gode ideer
Skæring i forskellige materialer
Ved skæring i metaller skal savklingen gnides
med en Metabo kølesmørestift.
Ved skæring i plexiglas skal skærestedet
fugtes med vand.
Plader på mindre end 1 mm tykkelse skal
saves på et underlag af træ.
Indstiksskæring
Ved tynde emner kan der skæres direkte ned i
emnet med savklingen, uden at der først skal
bores et hul.
Stil drejeknappen (11) på position “0”.
Sæt stiksaven med sålens forkant (10) mod
emnet.
Lad saven køre og hold godt fast på den, mens
klingen langsomt føres nedad.
Når savklingen har skåret sig fri, kan
pendulbevægelsen tilkobles.
Ved tykkere emner skal der først bores et hul,
som savklingen føres ned i.
10
11
3
2
1
0
3
2
1
0
0°
15°
30°
45°
0°
15°
30°
45°
10
17
0°
15°
30°
45°
M+P-14A-0179
1
2
89
DANSK
11 Stichsäge (DA) 08.02.2008 10:29 Uhr Seite 89
Side: 89
9 Vedligeholdelse
Pas på, at du ikke skærer dig på den
skarpe savklinge.
Der må kun foretages service på stiksaven,
når savklingen står stille! Sluk for stiksaven
og tag stikket ud af stikkontakten!
Om nødvendigt skal luftudblæsningshullet bag
savklingens styrerulle renses. Kom en dråbe
olie på svaklingens styrefulle en gang imellem.
Kulbørsterne må kun udskiftes på fabrikken
eller på et serviceværksted.
10 Tilbehør
Anvend kun originale Metabo tilbehørsdele.
Kontakt din forhandler, hvis du får brug for
tilbehør.
Hvis du skal købe tilbehør, skal forhandleren
kende den nøjagtige type på elektroværktøjet.
Tilbehørssortiment (se side 4):
A Stiksavklinge
B Beskyttelsesplade til montering på
stiksavens sål.
Forhindrer ridsning af sarte overflader.
C Splintbeskytter
D Cirkel- og parallelføring
E Sugeslange 35 mm Ø
F Føringsanlæg til anvendelse af stiksaven i
føringsskinne
G Føringsskinne 1500 mm
H Skruetvinger
I Stiksavbord 255 x 183 mm med
skruetvinge til fastgørelse på arbejdsbordet
10.1 Påsætning af cirkel- og parallelføring
Til skæring af cirkler fra 100 mm Ø op til
360 mm Ø og til skæring parallelt med en kant
(maks. 210 mm).
Anbringelse af klemelementer
M+P-14A-
Læg klemelementerne (19) på sålen (10) med
åbningen fremad og gevindhullet opad og skru
skruerne (20) i nedefra.
Husk at fjerne klemelementerne til
cirkel- og parallelføringen igen efter
brugen, da klingeholderen ellers kan blive
beskadiget ved smigskæring.
Anbringelse af cirkelføring
M+P-14A-
Skyd cirkel- og parallelføringen (21) ind i
klemelementerne (19) på sålen (10). Indstil
målet (a) og spænd skruerne (20) fast.
21 c
10
a
19
20
20
19
90
DANSK
11 Stichsäge (DA) 08.02.2008 10:29 Uhr Seite 90
Side: 90
Anbringelse af parallelføring
M+P-14A-
Løsn skruerne (20) og skyd cirkel- og
parallelføringen (21) ind i klemelementerne
(19) på sålen (10). Indstil målet (b) og spænd
skruerne (20) fast. Fjern dornen (c).
10.2 Smigskæring med parallelføring
Tag beskyttelsesskærmen (8),
splintbeskytteren (7) og sugeslangen (E) af.
Løsn skruen (17) i sålen (10). Skyd sålen (10)
fremad, vend den og skyd den bagud til en af
indstillingsrillerne til 15° og 30° smigskæring.
Til 45° smigskæring skal stiksaven drejes til
venstre og sålen (10) skydes fremad i bageste
indstillingsrille. Ved 45° smigskæring må
stiksaven ikke drejes til højre, da
klingeholderen ellers bliver beskadiget.
Spænd skruen (17) fast.
Husk af fjerne klemelementerne efter
brugen!
11 Reparationer
Reparationer på elektroværktøjer må
kun foretages af en uddannet
elektriker!
Reparationsnødvendigt Metabo elektroværktøj
kan indsendes til de adresser, der er angivet
på reservedelslisten. Beskriv venligst fejlen ved
indsendelse til reparation.
12 Miljøbeskyttelse
Metabos emballage kan genbruges 100 %.
Udtjent elektroværktøj og tilbehør indeholder
betydelige mængder værdifulde rå- og
kunststoffer, der ligeledes kan indgå i
råstofkredsløbet igen.
Denne betjeningsvejledning er trykt på klorfrit
bleget papir.
Kun for EU-lande: El-værktøj må ikke
smides i husholdningsaffaldet! I
henhold til det europæiske direktiv
2002/96/EF om affald af elektrisk og
elektronisk udstyr og omsættelsen til national
lovgivning skal brugte el-værktøjer indsamles
adskilt og genanvendes i en recyclingproces.
21
10
b
19
20
91
DANSK
11 Stichsäge (DA) 08.02.2008 10:29 Uhr Seite 91
Side: 91
92
DANSK
13 Tekniske data
ST 50 STE 65 STE 70 STE 75 STE 80
Pendix Quick Quick
Største materialetykkelse i mm (in):
- træ 50 (2") 65 (2 5/8") 70 (2 3/4") 75 (3") 80 (3 3/16")
- metaller 10 (3/8") 20 (3/4") 20 (3/4") 25 (1") 25 (1")
- stålplade 3 (1/8") 6 (1/4") 6 (1/4") 8 (5/16") 8 (5/16")
Omdrejningstal ved friløb, o/min. 3000 1000-3000* 1000-3000* 1000-3000* 1000-3000*
Nom. optagen effekt i watt 400 550 570 600 610
Afgiven effekt i watt 240 340 340 360 360
Vægt i kg (lbs) 2,2 (4,9) 2,2 (4,9) 2,2 (4,9) 2,3 (5,1) 2,3 (5,1)
Typisk lydstyrke målt med A-filter:
Lydtrykniveau LpA i dB (A) 86 89 88 89 88
Lydeffektniveau LWA i dB (A) 97 100 99 100 99
Usikkert KpA, KWA i dB (A) 3 3 3 3 3
Vibrationer
(vektorsum af tre retninger) målt i
overensstemmelse med EN 60745:
Vibrationsemission
(Savning af metalplade)
ah, CM (m/s2
) 5 5 5 5 12
Usikkerhed (vibration)
Kh, CM (m/s2
) 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5
Vibrationsemission
(Savning i træ)
ah, CW (m/s2
) 7 10 10 11 5
Usikkerhed (vibration)
Kh, CW (m/s2
) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
11 Stichsäge (DA) 08.02.2008 10:29 Uhr Seite 92
Side: 92
Bær høreværn!
Det vibrationsniveau, der er angivet i
nærværende anvisninger, er målt i henhold til
en standardiseret måleproces i EN 60745 og
kan bruges til at sammenligne el-værktøj med
hinanden. Vibrationsniveauet er også egnet til
at foretage en foreløbig vurdering af
vibrationsbelastningen.
Det angivne vibrationsniveau er baseret på de
væsentligste anvendelser af el-værktøjet. Hvis
el-værktøjet anvendes til andre formål, med
andet værktøj eller utilstrækkelig
vedligeholdelse, kan vibrationsniveauet afvige
fra den angivne værdi. Det kan øge
vibrationsbelastningen betydeligt over hele
arbejdsperioden.
For at kunne vurdere vibrationsbelastningen
nøjagtigt skal der også tages højde for de
perioder, hvor maskinen er slukket eller godt
nok kører, men ikke anvendes. Det kan
reducere vibrationsbelastningen betydeligt over
hele arbejdsperioden.
Træf ekstra sikkerhedsforanstaltninger til
beskyttelse af brugeren mod vibrations-
påvirkninger som f.eks.: Vedligeholdelse af el-
værktøj og værktøj, holde hænderne varme,
organisation af arbejdsforløb.
*Meget energiholdige, højfrekvente
forstyrrelser kan give omdrejningssvingninger
på indtil 20%.
Men de forsvinder, så snart forstyrrelsen
er forbi.
Vi tager forbehold for tekniske ændringer.
Måleværdier beregnet jf. EN 60745.
De angivne tekniske data er tolerancesat
(svarende til de pågældende gyldige
standarder).
93
DANSK
11 Stichsäge (DA) 08.02.2008 10:29 Uhr Seite 93

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Metabo STE 75 Quick.

Stil et spørgsmål om Metabo STE 75 Quick

Har du et spørgsmål om Metabo STE 75 Quick men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Metabo STE 75 Quick. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Metabo STE 75 Quick så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.