STE 140

Metabo STE 140 manual

STE 140

Manual til Metabo STE 140 på Hollandsk. Denne PDF-vejledning har 68 sider.

Side: 1
DANSK da 45 Original brugsanvisning Vi erklærer under almindeligt ansvar: Disse stiksave, identificeret ved angivelse af type og serienummer *1), opfylder alle relevante bestemmelser i direktiverne *2) og standarderne *3). Teknisk dossier ved *4) - fig. I Maskinen er beregnet til savning af ikke-jernmetal og stålplader, træ og trælignende materialer samt plast og lignende materialer. Enhver anden anvendelse er ikke tilladt. Brugeren hæfter fuldt ud for skader som følge af brug til ikke tiltænkte formål. Almindeligt anerkendte bestemmelser om forebyggelse af ulykker og de vedlagte sikkerhedsanvisninger skal overholdes. Vær opmærksom på de tekststeder i brugsanvisningen, der er markeret med dette symbol, for Deres egen og el- værktøjets sikkerhed. ADVARSEL – Læs brugsanvisningen for at reducere faren for personskader. ADVARSEL Læs alle sikkerhedsanvisninger og andre anvisninger. Hvis sikkerhedsanvisningerne og de andre anvisninger ikke overholdes, er der risiko for elektrisk stød, brand og/eller alvorlige personskader. Alle sikkerhedsanvisninger og andre anvis- ninger bør gemmes til senere brug. Videregiv kun el-værktøjet sammen med disse papirer. Hold maskinen i de isolerede greb, når der udføres arbejde, hvor værktøjet kan komme i kontakt med skjulte strømledninger eller maskinens eget kabel. Kontakt med en spændingsførende ledning kan også gøre maskinens metaldele spændingsførende og føre til elektrisk stød. Kontroller, at der ingen strøm-, vand- eller gasledninger er på det sted, som skal bearbejdes (f.eks. ved hjælp af en metaldetektor). Støv fra materialer såsom blyholdig maling, visse træsorter, mineraler og metal kan være sundhedsskadeligt. Berøring eller indånding af dette støv kan fremkalde allergiske reaktioner og/ eller åndedrætssygdomme hos brugeren eller personer, der opholder sig i nærheden. Nogle støvpartikler såsom ege- eller bøgetræsstøv anses for at være kræftfremkaldende, især i forbindelse med tilsætningsstoffer til træbehandling (chromat, træbeskyttelsesmiddel). Asbestholdigt materiale må kun bearbejdes af fagfolk. - Brug så vidt muligt støvudsugning. - For at opnå en optimal støvudsugning anbefales det at anvende beskyttelseskappen (4) og en egnet Metabo-støvsuger sammen med dette el- værktøj. - Sørg for god ventilation på arbejdspladsen. - Det anbefales at bruge et åndedrætsværn i filterklasse P2. Vær opmærksom på de gældende regler i Deres land vedrørende de bearbejdede materialer. Emnet skal ligge fast under bearbejdningen og være sikret mod forskydning, f.eks. ved hjælp af spændeanordninger. Prøv ikke at save i ekstremt små emner. Ved savning skal fodpladen ligge sikkert på arbejdsemnet. Tænd ikke maskinen, når savklingen har kontakt med emnet. Hvis arbejdet afbrydes, skal saven slukkes og holdes roligt i emnet, indtil klingen står stille. Forsøg aldrig at fjerne saven fra emnet, så længe savklingen bevæger sig: det medfører fare for tilbageslag. For at starte en sav igen, som sidder i emnet, centreres savklingen i savsporet, og det kontrolleres, at savtænderne ikke sidder fast i emnet. Hvis savklingen sidder fast, er der fare for tilbageslag, når saven startes på ny. Fare for kvæstelse som følge af skarp stiksavsklinge. Stiksavsklingen kan være varm efter savningen. Brug beskyttelseshandsker. Hold hænderne væk fra saveområdet eller savklingen. Grib ikke ind under emnet. Spåner og lignende fjernes først, når maskinen er stoppet. Træk stikket ud af stikdåsen, før maskinen indstilles, omstilles, vedligeholdes eller rengøres. Lysdiode (3) (afhængigt af udstyr): Se ikke direkte ind i dioden. Se ikke direkte ind i strålen med optiske instrumenter. Figurerne findes i begyndelsen af brugsanvisningen. Fig. A - E 1 Beskyttelsesplade til anvendelse på følsomme overflader (monteres som vist) * 2 Splintbeskytter * 3 Lysdiode * 1. Overensstemmelseserklæring 2. Tiltænkt formål 3. Generelle sikkerhedsanvisninger 4. Særlige sikkerhedsanvisninger 5. Figurer 6. Oversigt
Side: 2
DANSK da 46 4 Beskyttelseskappe * 5 Beskyttelsesbøjle til beskyttelse mod utilsigtet kontakt med savklingen 6 Indstillingsgreb til pendulbevægelse 7 Kontakt til spånblæser 8 Skydekontakt til tænd/sluk * 9 Fodplade 10 Udsugningsstuds * 11 Indstillingshjul til indstilling af slagtal 12 Føringsskinne-adapter (til montering på føringsskinnen 6.31213)* 13 Afbrydergreb * 14 Spærreknap til fast tilkobling * 15 Savklinge * 16 Savklingestøtterulle 17 Spændeanordning til savklinge 18 Spændearm til fastgørelse af savklinge 19 Skala til aflæsning af den indstillede skærevinkel 20 Klemmegreb til skråsnit (STE...Plus) * 21 Skrue til skråsnit (STE...Plus) * 22 Låseskrue (STE...Plus) * 23 Spændskrue (STE...Plus) * * afhængigt af udstyr/medleveres ikke Kontrollér før ibrugtagning, om oplysningerne på typeskiltet stemmer overens med strømnettets netspænding og netfrekvens. 7.1 Montering af splintbeskytter fig. A Fare for kvæstelse som følge af skarp stiksavsklinge. Savklingen skal være fjernet, når splintbeskytteren (2) sættes på. Vend maskinen om, fodpladen vender opad. Skub splintbeskytteren på forfra, idet følgende 2 punkter overholdes: • Splintbeskytterens glatte side vender opad. • Slidsen vender bagud (i retning af netkablet). Arbejdes der med beskyttelsesplade (1) (afhængigt af udstyr), sættes splintbeskytteren i beskyttelsespladen. 7.2 Isætning af savklinge fig. B Fare for kvæstelse som følge af skarp stiksavsklinge. Stiksavsklingen kan være varm efter savningen. Brug beskyttelseshandsker. Anvend en savklinge, der er egnet til det materiale, der skal bearbejdes. - Drej spændearmen (18) frem til anslag, og hold den der. - Sæt savklingen (15) i til anslag ved at trykke den mod fjederkraften. (Savtænderne vender fremad). Kontrollér, at den ligger rigtigt i savklingestøtterullens (16) not. - Slip spændearmen (18). (Den går automatisk tilbage i udgangsposition igen. Savklingen er nu fastspændt). 7.3 Fjernelse af savklinge Vigtigt! Hold ikke stiksaven hen imod personer ved fjernelse af savklingen. - Drej spændearmen (18) fremad indtil anslag, hvorefter savklingen udstødes ved hjælp af fjederkraft. 7.4 Montering/afmontering af beskyttelseskappe fig. A Montering: Sæt beskyttelseskappen (4) på foran, så den går i indgreb Afmontering: Tag fat i begge sider af beskyttelseskappen (4), og træk den så fremad og af. 7.5 Savning med støvudsugning fig. A - Monter udsugningsstudsen (10). Tilslut en egnet støvsuger. - Sæt beskyttelseskappen (4) på for at opnå en optimal støvudsugning. - Sluk spånblæseren (se kapitel 8.1). 7.6 Savning uden støvudsugning - Arbejd uden beskyttelseskappe (4) (afmontering, se kapitel 7.4). 7.7 Skråsnit fig. C og D Fjern beskyttelseskappen (4), beskyttelsespladen (1), splintbeskytteren (2) og støvsugerslangen. Disse dele kan ikke anvendes ved skråsnit. - STE 140 Plus, STEB 140 Plus: Træk klemmegrebet (20) ud. STE 140, STEB 140: Løsn skruen (21). - Skub fodpladen (9) lidt bagud, og drej den. - Vinklerne kan aflæses på skalaen (19). Andre vinkler indstilles med en vinkelmåler. - Skub fodpladen (9) fremad til de fastsatte vinkler, så den går i indgreb. - STE 140 Plus, STEB 140 Plus: Tryk klemmegrebet (20) ind. STE 140, STEB 140: Spænd skruen (21). 8.1 Spånblæser fig. A Tænd eller sluk for spånblæseren ved at dreje på kontakten (7) (symbol ). 8.2 Indstilling af pendulbevægelse fig. A Indstil den ønskede pendulbevægelse med indstillingsgrebet (6). Position "0" = pendulbevægelsen er frakoblet . . . Position "III" = maksimal pendulbevægelse Anbefalede indstillinger: fig. H. Den optimale indstilling findes bedst ved at prøve sig frem. 8.3 Indstilling af maksimalt slagtal fig. A Indstil det maksimale slagtal med indstillingshjulet (11). Det kan også gøres, mens maskinen kører. STE 140 Plus, STEB 140 Plus: Indstillingshjul på "A" = startautomatik: Der accelereres automatisk til det maksimale slagtal ved start. 7. Ibrugtagning 8. Anvendelse
Side: 3
DANSK da 47 Anbefalede indstillinger: fig. H. Den optimale indstilling findes bedst ved at prøve sig frem. 8.4 Tænd/sluk, fast tilkobling fig. A Undgå utilsigtet start: Sluk altid for maskinen, når stikket trækkes ud af stikdåsen, eller når strømmen afbrydes. Ved fast tilkobling kører maskinen også videre, når den rives ud af hånden. Hold derfor altid fast i maskinen med begge hænder i det dertil beregnede greb, stå stabilt, og arbejd koncentreret. STE 140, STE 140 Plus: Tilkobling: Skub skydekontakten (8) frem (fast tilkobling). Frakobling: Skub skydekontakten (8) tilbage. STE 140, STE 140 Plus: Tilkobling:Tryk på afbrydergrebet (13). Slagtallet kan ændres ved at trykke afbrydergrebet ind (til det indstillede maksimale slagtal, se kapitel 8.3). Frakobling:Slip afbrydergrebet (13). Fast tilkobling:Afbrydergrebet (13) kan fastlåses med spærreknappen (14) med henblik på fast tilkobling. Maskinen frakobles ved at trykke på afbrydergrebet (13) igen. 8.5 Lysdiode (afhængigt af udstyr) fig. A Til arbejde på dårligt belyste steder. Lysdioden (3) lyser, når maskinen er tilsluttet og i bevægelse. Lysdioden slukker efter et par sekunder, hvis maskinen ikke er i bevægelse. Hvis lysdioden blinker, se kapitel 10. 8.6 Anvisning vedrørende anvendelsen fig. F NeddykningVed tynde, bløde materialer kan stiksavsklingen dykkes ned i emnet uden først at bore et hul. Brug kun korte savklinger. Kun med en vinkelindstilling på 0°. Sæt indstillingsgrebet (6) på "0" (pendulbevægelse frakoblet). Sæt stiksaven med fodpladens (9) forreste kant på emnet. Hold godt fast i den kørende stiksav, og før den langsomt nedad. Når savklingen har skåret sig ind i emnet, kan pendulbevægelsen tilkobles. Rens maskinen regelmæssigt. Fjern støv fra motorens ventilationsspalter med en støvsuger. Spændeanordningen til savklingen skal renses regelmæssigt og grundigt med trykluft. Rens åbningerne bag ved savklingestøtterullen (16) efter behov. Kom engang imellem en dråbe olie på savklingestøtterullen (16). STE 140 Plus, STEB 140 Plus: Indstil evt. klemmegrebets (20) spændkraft ( fig. E): Løsn låseskruen (22), og drej spændskruen (23) (spændkraften øges, når skruen drejes mod uret). Spænd låseskruen (22). Kun på STE 140 Plus, STEB 140 Plus: Lysdioden (3) blinker, og maskinen kører ikke. Den elektriske beskyttelse mod genindkobling er aktiveret. Hvis netstikket stikkes i, mens maskinen er tændt, eller når strømforsyningen etableres igen efter en afbrydelse, kører maskinen ikke. Sluk og tænd igen for maskinen. Brug kun originalt Metabo tilbehør fig. G. Brug kun tilbehør, som opfylder de krav og specifikationer, som er angivet i denne brugsanvisning. Anbring tilbehøret sikkert. Hvis maskinen anvendes monteret i en holder: Fastgør maskinen forsvarligt. Mister De kontrollen over maskinen, er der risiko for skader. A Montering af cirkel- og parallelføring Til savning af cirkler (Ø 100-360 mm) og savning parallelt med en kant (maks. 210 mm). Montering af cirkelføring ( fig. G-I) - Skub cirkel- og parallelføringens stang sidelæns ind i fodpladen (centrerspidsen (c) vender nedad). - Indstil den ønskede radius (d). - Spænd skruen (b).. Montering af parallelføring ( fig. G-II) - Skub cirkel- og parallelføringens stang sidelæns ind i fodpladen (centrerspidsen (c) vender opad). - Indstil målet (e) - Spænd skruen (b). Det komplette tilbehørsprogram findes på www.metabo.com eller i kataloget. Reparationer på el-værktøjer må kun udføres af en elektriker! Henvend Dem til Deres Metabo-forhandler, når De skal have repareret Deres Metabo el-værktøj. Adresser findes på www.metabo.com. Reservedelslister kan downloades på www.metabo.com. Overhold de lokale regler om miljøvenlig bortskaffelse og genbrug af udtjente maskiner, emballage og tilbehør. Kun for EU-lande: El-værktøj må ikke smides i husholdningsaffaldet! I henhold til det europæiske direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr og omsættelsen til national lovgivning skal brugte el- værktøjer indsamles adskilt og genanvendes i en recyclingproces. 9. Rengøring, vedligeholdelse 10. Afhjælpning af fejl 11. Tilbehør 12. Reparation 13. Miljøbeskyttelse
Side: 4
DANSK da 48 fig. H. Forbeholdt ændringer som følge af tekniske ændringer. T1 =Største materialetykkelse i træ T2 =Største materialetykkelse i ikke-jernmetal T3 =Største materialetykkelse i stålplade n0 =Slagtal ved tomgang P1 =Nominel optagen effekt P2 =Afgiven effekt m =Vægt uden netkabel Måleværdier beregnet jf. EN 60745. Klasse II maskine ~ Vekselstrøm De angivne tekniske data er tolerancesat (svarende til de pågældende gyldige standarder). Energirige, højfrekvente forstyrrelser kan medføre hastighedsudsving samt stilstand. De forsvinder igen, så snart forstyrrelserne er forbi. Emissionsværdier Disse værdier gør det muligt at bestemme el- værktøjets emissioner og sammenligne forskellige el-værktøjer med hinanden. Alt efter el-værktøjets eller indsatsværktøjernes anvendelsesbetingelser og tilstand kan den faktiske belastning være højere eller lavere. Tag også højde for arbejdspauser og perioder med lav belastning. Træf de nødvendige beskyttelsesforanstaltninger for brugeren, f.eks. organisatoriske foranstaltninger, på baggrund af de anslåede værdier. Samlet vibration (vektorsum af tre retninger) målt iht. EN 60745: ah,CM =Vibrationsemission (savning af metalplade) ah,CW =Vibrationsemission (savning af træ) Kh,... =Usikkerhed (vibration) Typiske A-vægtede lydniveauer: LpA =Lydtryksniveau LWA =Lydeffektniveau KpA, KWA= Usikkerhed Ved arbejde kan støjniveauet overskride 80 dB(A). Brug høreværn! 14. Tekniske data

Spørgsmål & besvarelser

Har du et spørgsmål om Metabo STE 140 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Metabo STE 140. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Metabo STE 140 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.

Stil et spørgsmål om Metabo STE 140

Navn
E-mail
Reaktion

Få vist brugermanualen for Metabo STE 140 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Metabo
  • Product: Save
  • Model/navn: STE 140
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Russisk, Nordmand, Finsk, Græsk, Ungarer, Ukrainsk, Slovenske, Kroatisk, Arabisk