Metabo STE 135 manual

Få vist brugermanualen for Metabo STE 135 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Metabo
  • Product: Sav
  • Model/navn: STE 135
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Nordmand, Græsk, Ungarer, Finsk

Indholdsfortegnelse

Side: 74
75
Indholdsfortegnelse
1 Overensstemmelseserklæring
2 Tilsigtet anvendelse
3 Generelle sikkerhedsanvisninger
4 Særlige sikkerhedsforskrifter
5 Oversigt
6 Specielle produktegenskaber
7 Ibrugtagning
8 Anvendelse
8.1 Tænd og Sluk
8.2 Påsætning af splintbeskytter
8.3 Indstilling af omdrejningstal
8.4 Indstilling af savklingens
pendulbevægelse
8.5 Spånbortsugning
8.6 Savning uden spånbortsugning
8.7 Savning tæt ved væg
8.8 Smigskæring
9 Tips og gode ideer
10 Vedligeholdelse
11 Tilbehør
11.1 Påsætning af cirkel- og parallelføring
11.2 Smigskæring med cirkel- og
parallelføring
12 Reparationer
13 Miljøbeskyttelse
14 Tekniske data
1 Overensstemmelses-
erklæring
Vi erklærer under almindeligt ansvar at dette
produkt er i overensstemmelse med de på side
2 angivne normer og direktiver.
2 Tilsigtet anvendelse
Stiksaven er egnet til savning i metaller og
stålplade, træ og trælignende materialer,
kunststoffer og tilsvarende materialer.
Al anden form for anvendelse er forbudt.
Brugeren er selv ansvarlig for skader forårsaget
ved utilsigtet anvendelse af stiksaven.
Arbejdstilsynets sikkerhedsbestemmelser og
vedlagte sikkerhedsforskrifter skal overholdes.
3 Generelle
sikkerhedsanvisninger
ADVARSEL – Læs betjenings-
vejledningen for at reducere risikoen for
kvæstelser.
ADVARSEL Læs alle sikkerheds-
forskrifter og anvisninger.
Hvis sikkerhedsforskrifterne og
anvisningerne ikke overholdes, er der risiko for
elektrisk stød, brand og/eller alvorlige kvæstelser.
Opbevar alle sikkerhedsforskrifter og
anvisninger til senere brug.
Vedlagte sikkerhedsforskrifter og betjenings-
vejledningen skal læses grundigt og komplet
igennem, før el-værktøjet tages i brug. Opbevar
alle medfølgende dokumenter, og lad dem følge
med, når De engang skulle give el-værktøjet
videre til andre personer.
4 Særlige
sikkerhedsforskrifter
Af hensyn til din egen sikkerhed og til
beskyttelse af maskinen bør
tekstpassager, der er mærket med
dette symbol, følges nøje!
Hold maskinen i de isolerede greb, når der
udføres arbejde, hvor værktøjet kan komme i
kontakt med skjulte strømledninger. Kontakt
med en spændingsførende ledning kan også gøre
maskinens metaldele spændingsførende og føre
til elektrisk stød.
Betjeningsvejledning
Kære kunde.
Tak for den tillid, du har vist os ved at købe dit nye elektroværktøj fra Metabo. Alle Metabos
elektroværktøjer testes omhyggeligt og underkastes Metabos kvalitetssikrings strenge kvalitetskontrol.
Men levetiden for et elektroværktøj afhænger i høj grad også af dig selv. Læs omhyggeligt
informationerne i denne betjeningsvejledning og i vedlagte dokumentation. Jo mere omhyggeligt du
behandler dit Metabo elektroværktøj, desto længere har du glæde af det.
DANSK
11_STE100_7230_0208_DA 19.02.2008 15:47 Uhr Seite 75
Side: 75
Brug altid sikkerhedsbriller,
høreværn, arbejdshandsker og
solidt fodtøj, når du arbejder med
elektroværktøjet!
Støv fra materialer såsom blyholdig maling, visse
træsorter, mineraler og metal kan være
sundhedsskadeligt. Berøring eller indånding af
dette støv kan fremkalde allergiske reaktioner
og/eller åndedrætssygdomme hos brugeren eller
personer, der opholder sig i nærheden.
Nogle støvpartikler såsom ege- eller
bøgetræsstøv anses for at være
kræftfremkaldende, især i forbindelse med
tilsætningsstoffer til træbehandling (chromat,
træbeskyttelsesmiddel). Asbestholdigt materiale
må kun bearbejdes af fagfolk.
- Brug så vidt muligt støvudsugning.
- For at opnå en optimal støvudsugning anbefales
det at anvende en egnet Metabo-støvsuger
sammen med dette el-værktøj.
- Sørg for god ventilation på arbejdspladsen.
- Det anbefales at bruge et åndedrætsværn i
filterklasse P2.
Vær opmærksom på de gældende regler i Deres
land vedrørende de bearbejdede materialer.
5 Oversigt
Se side 3.
1 Stillehjul forindstilling og trinløs ændring
af omdrejningstallet
2 * Spærreknap til fastlåsning af
afbryderen - kontinuerligt arbejde
(STEB 135, STEB 135 Plus)
3 * Afbryder (STEB 135, STEB 135 Plus)
4 * Skydekontakt (STE 100 Plus, STE 135,
STE 135 Plus, STE Partner Edition)
5 Drejeknap til indstilling af savklingens
pendulbevægelse
6 Beskyttelsesbøjle
7 * Savklinge-lynopspænding (STE 100 Plus,
STE 135 Plus, STEB 135 Plus,
STE Partner Edition) /
Klingeholder (STE 135, STEB 135)
8 Beskyttelsesskærm
9 Splintbeskytter
10 Stiksavklinge
11 Sål
12 Sugestuds
13 Rum til sekskantnøgle
14 Sekskantnøgle
* afhængig af udstyr
6 Specielle
produktegenskaber
Lavtliggende savklinge-styrerulle med
føringsnot - for nøjagtig skæring.
5-trins indstilling af pendulbevægelsen giver høj
skæreydelse.
Robust gearhus i trykstøbt alu-gods med god
varmeafledning til beskyttelse mod
overophedning.
7 Ibrugtagning
Kontrollér, at netspændingen og -
frekvensen på typeskiltet stemmer
overens med det aktuelle forsyningsnet,
inden du tager stiksaven i brug!
Maskinen må ikke køre uden savklinge!
Tag stikket ud af stikkontakten, før der
skiftes savklinge.
Isætning af savklinge
Klap beskyttelsesbøjlen (6) op eller tag
beskyttelsesskærmen (8) af:
Åbn beskyttelseskappen (8) ved riflingen ved at
trække den fra hinanden og derefter trække
beskyttelseskærmen (8) fremad og af.
STE 135, STEB 135: Løsn skruen. Før savklingen
(10) ind i klingeholderen (7) indtil stop. Savklingen
skal sidde rigtigt i føringsnoten på styrerullen.
Spænd skruen fast.
STE 100 Plus, STE 135 Plus, STEB 135 Plus,
STE Partner Edition: Drej spændegrebet på
savklinge-lynopspændingen (7) indtil stop.
Før savklingen (10) ind i lynopspændingen (7)
indtil stop. Savklingen skal sidde rigtigt i
føringsnoten på styrerullen.
Slip spændegrebet.
8 Anvendelse
8.1 Tænd og Sluk
Sørg for, at elektroværktøjet ikke kan
starte utilsigtet: Sluk for elektro-
værktøjet, når stikket tages ud af
stikkontakten, eller hvis der opstår
strømafbrydelse!
76
DANSK
11_STE100_7230_0208_DA 19.02.2008 15:47 Uhr Seite 76
Side: 76
STE 100 Plus, STE 135, STE 135 Plus,
STE Partner Edition:
Tænd
Tryk skydekontakten (4) fremad.
1 Tændt
Sluk
Tryk på den bageste del af skydekontakten (4).
Skydekontakten (4) springer tilbage.
0 Slukket
STEB 135, STEB 135 Plus:
Tryk på afbryderen (3).
Kontinuerligt arbejde
Tryk afbryderen (3) helt ind til stop og hold den
inde.
Tryk så på spærreknappen (2) og hold den inde.
Slip først afbryderen (3) og derefter
spærreknappen (2).
Frigøres ved at trykke afbryderen (3) ind til stop
og slippe den igen.
8.2 Påsætning af splintbeskytter
Sæt splintbeskytteren (9) på sålen (11) indtil stop.
8.3 Indstilling af omdrejningstal
Anbefalede indstillinger, se side 2.
8.4 Indstilling af savklingens
pendulbevægelse
Drej knappen (5).
0 = pendulbevægelsen er slået fra
5 = maksimal pendulbevægelse
Anbefalede indstillinger, se side 2.
8.5 Spånbortsugning
Optimal bortsugning opnås ved at anvende
beskyttelsesskærmen (8). Til bortsugning af
savspåner tilsluttes en egnet støvsuger til
sugestudsen (12).
Påsætning af sugestudsen
Skyd sugestudsen (12) på indtil stop.
Aftagning af sugestudsen
Træk sugestudsen (12) ud.
8.6 Savning uden spånbortsugning
Tag beskyttelsesskærmen (8) af.
Vip beskyttelsesbøjlen (6) ned.
8.7 Savning tæt ved væg
Tag beskyttelsesskærmen (8) og splintbeskytteren
(9) af.
Løsn unbracoskruen (15) i sålen (11) og anbring
sålen i den forreste holder (16).
Spænd unbracoskruen (15) fast.
8.8 Smigskæring
Tag beskyttelsesskærmen (8), splintbeskytteren
(9) og sugestudsen (12) af.
Løsn unbracoskruen (15) i sålen (11).
Skyd sålen (11) fremad, vend den og skyd den
bagud og ind i en af indstillingsrillerne.
Spænd unbracoskruen (15) fast.
Den indstillede vinkel aflæses ved hjælp af tallet
på sålens sokkel.
Vinkelstillingerne 15°, 30° og 45° er angivet ved
hjælp af faste indstillingsriller.
Ved meget nøjagtig smigskæring skal der
foretages prøveskæring, som kontrolleres med en
vinkelmåler.
11
15
11
15
16
77
DANSK
11_STE100_7230_0208_DA 19.02.2008 15:47 Uhr Seite 77
Side: 77
9 Tips og gode ideer
Skæring i forskellige materialer
Ved skæring i metaller skal savklingen gnides
med en Metabo kølesmørestift.
Ved skæring i plexiglas skal skærestedet fugtes
med vand.
Plader på mindre end 1 mm tykkelse skal saves
på et underlag af træ.
Indstiksskæring
Ved tynde emner (undtagen metal) kan der
skæres direkte ned i emnet med savklingen, uden
at der først skal bores et hul. I et sådant tilfælde
skal stiksaven føres med begge hænder.
Stil drejeknappen (5) på position “0”.
Sæt stiksaven med sålens forkant (11) mod
emnet. Lad saven køre og hold godt fast på den,
mens klingen langsomt føres nedad.
Når savklingen har skåret sig fri, kan
pendulbevægelsen tilkobles. Ved tykkere emner
skal der først bores et hul, som savklingen føres
ned i.
10 Vedligeholdelse
Pas på, at du ikke skærer dig på den
skarpe savklinge.
Der må kun foretages service på
stiksaven, når savklingen står stille!
Sluk for stiksaven og tag stikket ud af
stikkontakten!
Om nødvendigt skal luftudblæsningshullet bag
savklinge-styrerullen renses. Kom en dråbe olie
på savklingens styrerulle en gang imellem.
Kulbørsterne må kun udskiftes på fabrikken eller
på et serviceværksted.
11 Tilbehør
Anvend kun originale Metabo tilbehørsdele.
Kontakt din forhandler, hvis du får brug for
tilbehør.
Hvis du skal købe tilbehør, skal forhandleren
kende den nøjagtige type på elektroværktøjet.
Tilbehørssortiment (side 4):
A Stiksavklinge
B Beskyttelsesplade til montering på stiksavens
sål. Forhindrer ridsning af sarte overflader.
C Splintbeskytter
D Cirkel- og parallelføring
E Sugeslange
F Føringsanlæg til anvendelse af stiksaven i
føringsskinne
G Føringsskinne 1500 mm
H Skruetvinge
I Stiksavbord (med skruetvinge til fastgørelse
på arbejdsbordet)
Det komplette tilbehørsprogram findes på
www.metabo.com eller i hovedkataloget
11.1 Påsætning af cirkel- og parallelføring
Til skæring af cirkler fra 100 mm Ø og op til
360 mm Ø samt til skæring parallelt med en kant
(maks. 210 mm).
Anbringelse af cirkelføring
Læg cirkel- og parallelføringen (17) i noten på
sålen (11).
Indstil målet (a).
Spænd skruerne (18) på forsiden.
Skruerne (18) skal fjernes igen efter brugen af
cirkel- og parallelføringen, da de kan løsne sig på
grund af stiksavens vibrationer.
a
18
17
11
11
5
78
DANSK
11_STE100_7230_0208_DA 19.02.2008 15:47 Uhr Seite 78
Side: 78
Anbringelse af parallelføring
Læg parallelføringen (17) i noten på sålen (11).
Indstil målet (b).
Spænd skruerne (18) på forsiden.
Skruerne (18) skal fjernes igen efter brugen af
cirkel- og parallelføringen, da de kan løsne sig på
grund af stiksavens vibrationer.
11.2 Smigskæring med cirkel- og
parallelføring
Tag beskyttelsesskærmen (8), splintbeskytteren
(9) og sugestudsen (12) af.
Løsn unbracoskruen (15) i sålen (11). Skyd sålen
(11) fremad, vend den og skyd den bagud til en af
indstillingsrillerne til 15° og 30° smigskæring.
FTil 45° smigskæring skal stiksaven
drejes til venstre. Stiksaven må ikke
drejes til højre, da klingeholderen ellers
bliver beskadiget.
Spænd unbracoskruen (15) fast.
12 Reparationer
Reparationer på elektroværktøjer
må kun foretages af en uddannet
elektriker!
Reparationsnødvendigt Metabo elektroværktøj
kan indsendes til de adresser, der er angivet på
reservedelsliste.
Beskriv venligst fejlen ved indsendelse til
reparation.
13 Miljøbeskyttelse
Metabos emballage kan genbruges 100 %.
Udtjent elektroværktøj og tilbehør indeholder
betydelige mængder værdifulde rå- og
kunststoffer, der ligeledes kan indgå i
råstofkredsløbet igen.
Denne betjeningsvejledning er trykt på klorfrit
bleget papir.
Kun for EU-lande: El-værktøj må ikke
smides i husholdningsaffaldet! I henhold til
det europæiske direktiv 2002/96/EF om
affald af elektrisk og elektronisk udstyr og
omsættelsen til national lovgivning skal brugte
el-værktøjer indsamles adskilt og genanvendes
i en recyclingproces.
b
18
17
11
79
DANSK
11_STE100_7230_0208_DA 19.02.2008 15:47 Uhr Seite 79
Side: 79
80
14 Tekniske data
STE 135
STE 100 Plus
STE 135 Plus STEB 135
STE Partner STEB 135 Plus
Edition
Materialetykkelse i mm:
- træ 110 135 135
- metaller 25 35 35
- stålplade 8 10 10
Omdrejningstal ved friløb o/min. 1000 - 2800 1000 - 3000 1000 - 3000
Nom. optagen effekt i watt 680 720 720
Afgiven effekt i watt 400 450 450
Vægt i kg 2,6 2,5 2,6
Typisk A-vægtet lydstyrke:
Lydtryksniveau LpA i dB (A) 89 89 89
Lydeffektniveau LWA i dB (A) 100 100 100
Usikkert KpA, KWA i dB (A) 3 3 3
Vibrationer
(vektorsum af tre retninger) målt i
overensstemmelse med EN 60745:
Vibrationsemission
(Savning af metalplade)
ah, CM (m/s2
) 5 5 5
Usikkerhed (vibration)
Kh, CM (m/s2
) 1,5 1,5 1,5
Vibrationsemission
(Savning i træ)
ah, CW (m/s2
) 13 13 9
Usikkerhed (vibration)
Kh, CW (m/s2
) 1,5 1,5 1,5
DANSK
11_STE100_7230_0208_DA 19.02.2008 15:47 Uhr Seite 80
Side: 80
Bær høreværn!
Det vibrationsniveau, der er angivet i nærværende
anvisninger, er målt i henhold til en standardiseret
måleproces i EN 60745 og kan bruges til at
sammenligne el-værktøj med hinanden.
Vibrationsniveauet er også egnet til at foretage
en foreløbig vurdering af vibrationsbelastningen.
Det angivne vibrationsniveau er baseret på de
væsentligste anvendelser af el-værktøjet. Hvis el-
værktøjet anvendes til andre formål, med andet
værktøj eller utilstrækkelig vedligeholdelse, kan
vibrationsniveauet afvige fra den angivne værdi.
Det kan øge vibrationsbelastningen betydeligt
over hele arbejdsperioden.
For at kunne vurdere vibrationsbelastningen
nøjagtigt skal der også tages højde for de
perioder, hvor maskinen er slukket eller godt nok
kører, men ikke anvendes. Det kan reducere
vibrationsbelastningen betydeligt over hele
arbejdsperioden.
Træf ekstra sikkerhedsforanstaltninger til
beskyttelse af brugeren mod vibrations-
påvirkninger som f.eks.: Vedligeholdelse af el-
værktøj og værktøj, holde hænderne varme,
organisation af arbejdsforløb.
Vi tager forbehold for tekniske ændringer.
Værdierne målt iht. EN 60745.
Under arbejde med værktøjet kan lydniveauet
overstige 85 dB (A).
81
DANSK
11_STE100_7230_0208_DA 19.02.2008 15:47 Uhr Seite 81

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Metabo STE 135.

Stil et spørgsmål om Metabo STE 135

Har du et spørgsmål om Metabo STE 135 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Metabo STE 135. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Metabo STE 135 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.