STE 100 Quick

Metabo STE 100 Quick manual

STE 100 Quick

Manual til Metabo STE 100 Quick på Hollandsk. Denne PDF-vejledning har 92 sider.

Side: 1
DANSK da 61 Original brugsvejledning Vi erklærer under almindeligt ansvar: Disse stiksave, identificeret ved angivelse af type og serienummer *1), opfylder alle relevante bestemmelser i direktiverne *2) og standarderne *3). Teknisk dossier ved *4) - se side 3. Maskinen er beregnet til savning af ikke-jernmetal og stålplader, træ og trælignende materialer samt plast og lignende materialer. Enhver anden anvendelse er ikke tilladt. For skader på grund af anvendelse til andre formål end de tiltænkte er brugeren alene ansvarlig. Generelt anerkendte forskrifter om ulykkesforebyggelse og vedlagte sikkerhedsanvisninger skal overholdes. Vær opmærksom på de tekststeder, der er markeret med dette symbol, for din egen og el-værktøjets sikkerhed! ADVARSEL – læs brugsanvisningen for at reducere faren for personskader. Videregiv kun el-værktøjet sammen med disse papirer. Generelle sikkerhedsanvisninger til el-værktøj ADVARSEL – læs alle sikkerhedsanvisninger og andre anvisninger. Hvis sikkerhedsanvisningerne og de andre anvisninger ikke overholdes, er der risiko for elektrisk stød, brand og/eller alvorlige personskader. Alle sikkerhedsanvisninger og andre anvisninger skal opbevares til senere brug! Det benyttede begreb "el-værktøj" refererer til netdrevne maskiner (med tilslutningsledning) eller til batteridrevne maskiner (uden tilslutningsledning). 3.1 Sikkerhed på arbejdspladsen(62841) a) Sørg for, at arbejdsområdet er rent og godt belyst. Uorden og uoplyste arbejdsområder øger faren for uheld. b) Brug ikke el-værktøjet i eksplosionsfarlige omgivelser, hvor der er brændbare væsker, gasser eller støv. El-værktøj kan slå gnister, der kan antænde støv eller dampe. c) Sørg for, at andre personer og ikke mindst børn holdes væk fra arbejdsområdet, når el- værktøjet er i brug. Hvis man distraheres, kan man miste kontrollen over maskinen. 3.2 Elektrisk sikkerhed a) El-værktøjets stik skal passe til stikdåden. Stikket må under ingen omstændigheder ændres. Anvend ikke adapterstik sammen med jordforbundet el-værktøj. Uændrede stik, der passer til kontakterne, nedsætter risikoen for elektrisk stød. b) Undgå kropskontakt med jordforbundne overflader som f.eks. rør, radiatorer, komfurer og køleskabe. Hvis din krop er jordforbundet, øges risikoen for elektrisk stød. c) El-værktøj må ikke udsættes for regn eller fugt. Indtrængning af vand i el-værktøj øger risikoen for elektrisk stød. d) Anvend ikke ledningen til formål, den ikke er beregnet til (f.eks. må man aldrig bære el- værktøjet i ledningen, hænge el-værktøjet op i ledningen eller rykke i ledningen for at trække stikket ud af kontakten). Beskyt ledningen mod varme, olie, skarpe kanter eller maskindele, der er i bevægelse. Beskadigede eller indviklede ledninger øger risikoen for elektrisk stød. e) Hvis el-værktøjet benyttes i det fri, må der kun benyttes forlængerledninger, der er godkendt til udendørs brug. Brug af en forlængerledning til udendørs brug nedsætter risikoen for elektrisk stød. f) Hvis det ikke kan undgås at benytte el- værktøjet i fugtige omgivelser, skal der anvendes en fejlstrømsafbryder. Brug af en fejlstrømsafbryder nedsætter risikoen for elektrisk stød. 3.3 Personlig sikkerhed a) Det er vigtigt at være opmærksom, se, hvad man laver, og bruge el-værktøjet fornuftigt. Man bør ikke bruge el-værktøjet, hvis man er træt, har nydt alkohol eller er påvirket af medicin eller euforiserende stoffer. Et øjebliks uopmærksomhed ved brug af el-værktøjet kan føre til alvorlige personskader. b) Brug beskyttelsesudstyr og hav altid beskyttelsesbriller på. Brug af beskyttelsesudstyr såsom støvmaske, skridsikre sikkerhedssko, beskyttelseshjelm eller høreværn afhængig af maskintype og anvendelse nedsætter risikoen for personskader. c) Undgå utilsigtet igangsætning. Kontrollér altid, at el-værktøjet er slukket, før stikket sættes i og/eller batteriet tilsluttes, og før el- værktøjet tages op eller bæres. Undgå at bære el-værktøjet med fingeren på afbryderen og sørg for, at maskinen ikke er tændt, når den sluttes til nettet, da dette kan føre til ulykker. d) Fjern indstillingsværktøj eller skruenøgler, inden el-værktøjet tændes. Hvis et stykke værktøj eller en nøgle sidder i en roterende maskindel, er der risiko for personskader. e) Undgå en unormal kropsholdning. Sørg for at stå sikkert, mens der arbejdes, og kom ikke ud af balance. Det er derved nemmere at 1. Overensstemmelseserklæring 2. Apparatets formål 3. Generelle sikkerhedsanvisninger
Side: 2
DANSK da 62 kontrollere el-værktøjet, hvis der skulle opstå uventede situationer. f) Brug egnet arbejdstøj. Undgå løse beklædningsgenstande eller smykker. Hold hår og tøj væk fra dele, der bevæger sig. Dele, der er i bevægelse, kan gribe fat i løstsiddende tøj, smykker eller langt hår. g) Hvis støvudsugnings- og opsamlingsudstyr kan monteres, skal dette tilsluttes og benyttes korrekt. Brug af støvudsugning nedsætter risikoen for personskader som følge af støv. h) Giv ikke dig selv en falsk følelse af sikkerhed gennem fortrolighed med el-værktøjet ved hyppig brug, og sæt ikke dig selv ud over sikkerhedsreglerne for el-værktøjer. Uagtsomme handlinger kan inden for brøkdele af sekunder medføre alvorlige personskader. 3.4 Anvendelse og behandling af elværktøjet a) Undgå overbelastning af maskinen. Brug altid en maskine, der er beregnet til det stykke arbejde, der skal udføres. Med den rigtige maskine arbejder man bedst og mest sikkert inden for det angivne effektområde. b) Brug ikke en maskine, hvis afbryder er defekt. En maskine, der ikke kan startes og stoppes, er farlig og skal repareres. c) Træk stikket ud af stikkontakten og/eller fjern et aftageligt batteri, inden maskinen indstilles, der skiftes tilbehørsdele, eller maskinen lægges væk. Disse sikkerhedsforanstaltninger forhindrer utilsigtet start af el-værktøjet. d) Opbevar ubenyttet el-værktøj uden for børns rækkevidde. Lad aldrig personer, der ikke er fortrolige med maskinen eller ikke har gennemlæst disse instrukser, benytte maskinen. El-værktøj er farligt, hvis det benyttes af ukyndige personer. e) El-værktøj og tilbehør bør vedligeholdes omhyggeligt. Kontrollér, om bevægelige dele fungerer korrekt og ikke sidder fast, og om delene er brækket eller beskadiget, således at el-værktøjets funktion påvirkes. Få beskadigede dele repareret, inden maskinen tages i brug. Mange uheld skyldes dårligt vedligeholdte maskiner. f) Sørg for, at skæreværktøjer er skarpe og rene. Omhyggeligt vedligeholdte skæreværktøjer med skarpe skærekanter sætter sig ikke så hurtigt fast og er nemmere at føre. g) Brug el-værktøj, tilbehør, indsatsværktøj osv. iht. disse instrukser. Tag hensyn til arbejdsforholdene og det arbejde, der skal udføres. Hvis el-værktøjet anvendes til formål, som ligger uden for det fastsatte anvendelsesområde, kan der opstå farlige situationer. h) Hold håndtag og greb tørre, rene og fri for olie og fedt. Glatte håndtag og greb tillader ikke sikker betjening og kontrol af el-værktøjet i uventede situationer. 3.5 Service a) Sørg for, at el-værktøjet kun repareres af kvalificerede fagfolk, og at der kun benyttes originale reservedele. Dermed sikres den størst mulige opretholdelse af el-værktøjets sikkerhed. Hold maskinen i de isolerede greb, når der udføres arbejde, hvor indsatsværktøjet kan komme i kontakt med skjulte strømledninger eller maskinens egen netledning. Kontakt med en spændingsførende ledning kan også gøre maskinens metaldele spændingsførende og føre til elektrisk stød. Fastgør eller fikser emnet ved hjælp af tvinger eller på anden vis på et stabilt underlag. Hvis du kun holder emnet fast med hånden eller holder det ind mod kroppen, er det ustabilt, og du kan miste kontrollen over det. Kontroller, at der ikke er strøm-, vand- eller gasledninger på det sted, som skal bearbejdes (f.eks. ved hjælp af en metaldetektor). Prøv ikke at save i ekstrem små arbejdsemner. Ved savning skal fodpladen ligge sikkert på arbejdsemnet. Hvis arbejdet afbrydes, skal saven slukkes og holdes roligt i emnet, indtil klingen står stille. Forsøg aldrig at fjerne saven fra emnet, så længe savklingen bevæger sig: det medfører fare for tilbageslag. Tænd ikke maskinen, når savklingen har kontakt med emnet. Lad først savklingen komme op på det fulde slagtal, før der saves. For at starte en sav igen, som sidder i emnet, centreres savklingen i savsporet, og det kontrolleres, at savtænderne ikke sidder fast i emnet. Hvis savklingen sidder fast, er der fare for tilbageslag, når saven startes på ny. Hold hænderne væk fra saveområdet eller savklingen. Grib ikke ind under emnet. Fjern først spåner og lignende, når maskinen er i tilstand. Træk stikket ud af stikdåsen, før maskinen indstilles, omstilles, vedligeholdes eller rengøres. Fare for kvæstelse som følge af skarp stiksavklinge. Stiksavklingen kan være varm efter savningen. Brug beskyttelseshandsker. Reducering af støvbelastning: Partikler, der dannes ved arbejde med denne maskine, kan indeholde stoffer, der kan forårsage kræft, allergiske reaktioner, luftvejssygdomme, fødselsdefekter eller anden reproduktiv skade. Nogle eksempler på disse stoffer er: Bly (i blyholdig maling), mineralsk støv (fra mursten, betonblokke osv.), tilsætningsstoffer til træbehandling (kromat, træbeskyttelsesmidler), visse typer af træ (som ege- og bøgestøv), metaller, asbest. Risikoen afhænger af, hvor længe brugeren eller personer, der befinder sig i nærheden, udsættes for 4. Særlige sikkerhedsanvisninger
Side: 3
DANSK da 63 belastningen. Partiklerne må ikke optages af kroppen. Til reducering af belastningen med disse stoffer: Sørg for god ventilation af arbejdspladsen og brug egnet beskyttelsesudstyr som f.eks. åndedrætsmasker, der er i stand til at filtrere de mikroskopisk små partikler. Overhold de gældende retningslinjer for materiel, personale, anvendelsestilfælde og -sted (f.eks. sundheds- og sikkerhedsregler, bortskaffelse). Opfang partiklerne på oprindelsesstedet, undgå aflejringer i omgivelserne. Anvend egnet tilbehør. Således når færre partikler ukontrolleret ud i miljøet. Anvend en egnet støvudsugning. Støvbelastningen kan reduceres på følgende måde: - Ret ikke partikler, der kommer ud, og maskinens udluftningsstrøm mod dig selv eller personer, der befinder sig i nærheden, eller på aflejret støv. - Anvend et udsugningsanlæg og/eller en luftrenser, - Sørg for god ventilation på arbejdspladsen og hold den ren vha. støvudsugning. Fejning eller blæsning hvirvler støvet op. - Støvsug eller vask beskyttelsestøj. Undgå udblæsning, bankning eller børstning. Se side 2. 1 Spændearm til fastgørelse af savklinge 2 Spændeanordning til savklinge 3 Savklingestøtterulle 4 Savklinge * 5 Skrue til justering af fodpladen 6 Fodplade 7 Splintbeskytter * 8 Beskyttelsesbøjle til beskyttelse mod utilsigtet kontakt med savklingen 9 Beskyttelseskappe 10 Indstillingsgreb til pendulbevægelse 11 Kontakt til spånblæser 12 Skydekontakt 13 Håndtag 14 Udsugningsstuds * 15 Indstillingshjul til indstilling af slagtal 16 Sekskantnøgle 17 Nøgledepot 18 Sokkel med angivelse af den indstillede skærevinkel * afhængigt af udstyr/medleveres ikke Før du tager maskinen i brug, skal du kontrollere, at den angivne netspænding og frekvens på typeskiltet er i overensstemmelse med data for din strømforsyning. Man skal altid forkoble en FI-afbryder (RCD) med en maks. brydestrøm på 30 mA. Lad ikke maskinen køre uden savklinge. Træk stikket ud af stikdåsen, før maskinen indstilles, omstilles, vedligeholdes eller rengøres. 6.1 Isætning af splintbeskytter Fare for kvæstelse som følge af skarp stiksavklinge. Savklingen skal være fjernet, når splintbeskytteren (7) sættes på. Vend maskinen om, fodpladen vender opad. Skub splintbeskytteren ind forfra, og overhold derved de følgende 2 punkter: • Den glatte side af pladen peger opad. • Slidsen vender bagud (i retning af netkablet). Arbejdes der med beskyttelsesplade (se kapitlet Tilbehør 10.), sættes splintbeskytteren i beskyttelsespladen. 6.2 Isætning af savklingen Fare for kvæstelse som følge af skarp stiksavklinge. Stiksavklingen kan være varm efter savningen. Brug beskyttelseshandsker. Anvend en savklinge, der er egnet til det materiale, der skal bearbejdes. - Drej spændearmen (1) frem til anslag, og hold det der. - Sæt savklingen (4) i til anslag. Vær opmærksom på, at savtænderne vender fremad, og at savklingen ligger rigtigt i savklingestøtterullens (3) not. - Slip spændearmen (1). (Den går automatisk tilbage i udgangsposition igen. Savklingen er nu fastspændt). 6.3 Fjernelse af savklinge Vigtigt! Hold ikke stiksaven hen imod personer ved fjernelse af savklingen. - Drej spændearmen (1) fremad indtil anslag, hvorefter savklingen udstødes ved hjælp af fjederkraft. 6.4 Savning med støvudsugning - Monter udsugningsstudsen (14). Tilslut en egnet støvsuger. - For en optimal støvudsugning skal man skubbe beskyttelseskappen (9) nedad. - Frakobling af spånblæser (se kapitel 7.1). 6.5 Savning uden støvudsugning - Der skal arbejdes med en beskyttelseskappe (9) som er skubbet opad. 6.6 Skråsnit Skub beskyttelseskappen (9) opad, og fjern splintbeskytteren (7). Disse dele kan ikke anvendes ved skråsnit. - Løsn skruen (5). - Skub fodpladen (6) lidt fremad, og drej den. - Skub derefter fodpladen (6) bagud i en af rasterne (45 vinkel, 0 vinkel). Den indstillede vinkel kan 5. Oversigt 6. Idriftsættelse
Side: 4
DANSK da 64 aflæses på fodpladens sokkel (18). Andre vinkler indstilles med en vinkelmåler. - Spænd skruen (5) igen. 6.7 Savning tæt ved væg Skub beskyttelseskappen (9) opad, og fjern splintbeskytteren (7) og cirkel- og parallelføringen. Disse dele kan ikke anvendes ved savning tæt ved væg. - Løsn skruen (5) så meget, at fodpladen (6) kan løftes lidt. - Løft fodpladen (6) lidt, og skub den bagud til anslag. - Spænd skruen (5) igen. 7.1 Spånblæser Spånblæseren giver frit udsyn til skærestedet. Til:Tryk på kontakten (11) på venstre side af maskinen. (På højre side af maskinen ses symbolet ). Fra:Tryk på kontakten (11) på højre side af maskinen. (På venstre side af maskinen ses symbolet ). 7.2 Indstilling af pendulbevægelse Indstil den ønskede pendulbevægelse med indstillingsgrebet (10). Position "0" = pendulbevægelsen er frakoblet . . . Position "III" = maksimal pendulbevægelse Anbefalede indstillingsværdier, se side 3. Den optimale indstilling findes bedst ved at prøve sig frem. 7.3 Indstilling af maksimalt slagtal Indstil det maksimale slagtal med indstillingshjulet (15). Det kan også gøres, mens maskinen kører. Anbefalede indstillingsværdier, se side 3. Den optimale indstilling findes bedst ved at prøve sig frem. 7.4 Tænd/sluk, fast tilkobling Undgå utilsigtet start: Sluk altid for maskinen, når stikket trækkes ud af stikdåsen, eller når strømmen afbrydes. Ved fast tilkobling kører maskinen også videre, hvis den rives ud af hånden. Hold derfor altid fast i maskinen med begge hænder i det dertil beregnede greb, stå stabilt, og arbejd koncentreret. Tilkobling: Skub skydekontakten (12) frem. El- værktøjet holdes tændt ved at trykke kontakten ned, indtil den går i hak. Frakobling: Tryk på den bagerste del af afbrydergrebet (12), og giv slip. Rengør maskinen regelmæssigt. Fjern støv fra motorens ventilationsspalter med en støvsuger. Spændeanordningen til savklingen (2) skal renses regelmæssigt og udblæses grundigt med trykluft. Rens åbningerne bag ved savklingestøtterullen (3) efter behov. Kom engang imellem en dråbe olie på savklingestøtterullen (3). Indstikning Ved tynde, bløde materialer kan stiksavklingen stikkes ind i emnet uden at man først borer et hul. Brug kun korte savklinger. Kun med en vinkelindstilling på 0°. Se billedet på side 2. Sæt indstillingsgrebet (10) på "0" (pendulbevægelse frakoblet). Sæt stiksaven med fodpladens (6) forreste kant på emnet. Hold godt fast i den kørende stiksav, og før den langsomt nedad. Når savklingen har skåret sig ind i emnet, kan pendulbevægelsen tilkobles. Ved tykkere materialer skal der først bores et hul, som savklingen kan sættes på. Brug kun originalt Metabo-tilbehør. Brug kun tilbehør, der opfylder de krav og specifikationer, som er angivet i denne brugsanvisning. Anbring tilbehøret sikkert. Hvis maskinen betjenes i en holder: Sæt maskinen sikkert fast. Mistes kontrollen over maskinen, er der risiko for skader. Se side 4. A Cirkel- og parallelføring B Beskyttelsesplade (forhindrer, at følsomme emneoverflader ridses) 10.1 Montering af cirkel- og parallelføringen Til savning af cirkler (Ø 100 - 360 mm) og savning parallelt med en kant (maks. 210 mm). Montering af cirkelføring (se Ill. I) - Skub cirkel- og parallelføringens stang sidelæns ind i fodpladen (centreringsspidsen (c) vender nedad). - Indstil den ønskede radius (d). - Spænd skruen (b). - Drej knappen således, at den bagerste centreringsspids i savretningen er kørt ud. Indsæt denne i cirklens midterposition. Montering af parallelføring (se Ill. I) - Skub stangen på cirkel- og parallelføringen ind i fodpladen fra siden. (Centreringsspidsen (c) peger opad). - Indstil målet (e) - Spænd skruen (b). 7. Anvendelse 8. Rengøring, vedligeholdelse 9. Tips og tricks 10. Tilbehør
Side: 5
DANSK da 65 For at minimere afsporingen af savklingen anbefaler vi at man anvender ekstra tykke savklinger: 6.23694, 6.23679, 6.23685 Det komplette tilbehørsprogram findes på www.metabo.com eller i kataloget. Reparationer på el-værktøjer må kun udføres af en elektriker! Henvend dig til din Metabo-forhandler, når du skal have repareret dit Metabo el-værktøj. Adresser findes på www.metabo.com. Reservedelslister kan downloades på www.metabo.com. Overhold de nationale regler om miljøvenlig bortskaffelse og genbrug af udtjente maskiner, emballage og tilbehør. Kun for EF-lande: El-værktøj må ikke smides i husholdningsaffaldet! I henhold til det europæiske direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr og gennemførelsen i national lovgivning skal brugte el-værktøjer indsamles adskilt og afleveres miljørigtigt til genbrug. Forklaringer til oplysningerne på side 3. Forbeholdt ændringer som følge af tekniske ændringer. T1 =Største materialetykkelse i træ T2 =Største materialetykkelse i ikke-jernmetal T3 =Største materialetykkelse i stålplade n0 =Slagtal ved tomgang P1 =nominel optagen effekt P2 =afgiven effekt m =vægt uden netkabel Måleværdier beregnet iht. EN 60745. Klasse II maskine ~ Vekselstrøm De angivne tekniske data er tolerancesat (svarende til de aktuelt gældende standarder). Emissionsværdier Disse værdier gør det muligt at bestemme el- værktøjets emissioner og sammenligne forskellige el-værktøjer med hinanden. Alt efter el-værktøjets eller indsatsværktøjernes anvendelsesbetingelser og tilstand kan den faktiske belastning være højere eller lavere. Tag også højde for arbejdspauser og perioder med lav belastning. Træf de nødvendige beskyttelsesforanstaltninger for brugeren, f.eks. organisatoriske foranstaltninger, på baggrund af de anslåede værdier. Samlet vibration (vektorsum af tre retninger) beregnet iht. EN 60745: ah,CM =Vibrationsemissionsværdi (Savning af metalplade) ah,CW =Vibrationsemissionsværdi (savning af træ) Kh,... =usikkerhed (vibration) Typiske A-vægtede lydniveauer: LpA =lydtryksniveau LWA =lydeffektniveau KpA, KWA= usikkerhed Ved arbejde kan støjniveauet overskride 80 dB(A). Brug høreværn! 11. Reparation 12. Miljøbeskyttelse 13. Tekniske data

Spørgsmål & besvarelser

Har du et spørgsmål om Metabo STE 100 Quick men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Metabo STE 100 Quick. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Metabo STE 100 Quick så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.

Stil et spørgsmål om Metabo STE 100 Quick

Navn
E-mail
Reaktion

Få vist brugermanualen for Metabo STE 100 Quick below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Metabo
  • Product: Save
  • Model/navn: STE 100 Quick
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Russisk, Nordmand, Finsk, Græsk, Ungarer, Slovenske, Kroatisk, Ukrainsk