STAB 18 LTX 100

Metabo STAB 18 LTX 100 manual

STAB 18 LTX 100

Manual til Metabo STAB 18 LTX 100 på Hollandsk. Denne PDF-vejledning har 80 sider.

Side: 1
DANSK da 52 Original brugsvejledning Vi erklærer under almindeligt ansvar: Disse stiksave, identificeret ved angivelse af type og serienummer *1), opfylder alle relevante bestemmelser i direktiverne *2) og standarderne *3). Teknisk dossier ved *4) - se side 3. Maskinen er beregnet til savning af ikke-jernmetal og stålplader, træ og trælignende materialer samt plast og lignende materialer. Enhver anden anvendelse er ikke tilladt. For skader på grund af anvendelse til andre formål end de tiltænkte er brugeren alene ansvarlig. Generelt anerkendte forskrifter om ulykkesforebyggelse og vedlagte sikkerhedsanvisninger skal overholdes. Vær opmærksom på de tekststeder i brugsanvisningen, der er markeret med dette symbol, for Deres egen og el-værk- tøjets sikkerhed. ADVARSEL – Læs brugsanvisningen for at reducere faren for personskader. AVARSEL – Læs alle sikkerhedsadvarsler, instruktioner, illustrationer og specifikationer, som følger med el-værktøjet. I tilfælde af manglende overholdelse af anvisningerne nedenfor er der risiko for elektrisk stød, brand og/eller alvorlige personskader. Gem alle advarsler og instruktioner til senere brug. Videregiv kun el-værktøjet sammen med disse papirer. Hold maskinen i de isolerede greb, når der udføres arbejde, hvor værktøjet kan komme i kontakt med skjulte strømledninger. Kontakt med en spændingsførende ledning kan også gøre maskinens metaldele spændingsførende og føre til elektrisk stød. Fastgør eller fikser emnet ved hjælp af tvinger eller på anden vis på et stabilt underlag. Hvis du kun holder emnet fast med hånden eller holder det ind mod kroppen, er det ustabilt, og du kan miste kontrollen over det. Kontroller, at der ikke er strøm-, vand- eller gasledninger på det sted, som skal bearbejdes (f.eks. ved hjælp af en metaldetektor). Prøv ikke at save i ekstrem små arbejdsemner. Ved savning skal fodpladen ligge sikkert på arbejdsemnet. Hvis arbejdet afbrydes, skal saven slukkes og holdes roligt i emnet, indtil klingen står stille. Forsøg aldrig at fjerne saven fra emnet, så længe savklingen bevæger sig: det medfører fare for tilbageslag. Tænd ikke maskinen, når savklingen har kontakt med emnet. Lad først savklingen komme op på det fulde slagtal, før der saves. For at starte en sav igen, som sidder i emnet, centreres savklingen i savsporet, og det kontrolleres, at savtænderne ikke sidder fast i emnet. Hvis savklingen sidder fast, er der fare for tilbageslag, når saven startes på ny. Hold hænderne væk fra saveområdet eller savklingen. Grib ikke ind under emnet. Fjern først spåner og lignende, når maskinen er i tilstand. Fare for kvæstelse som følge af skarp stiksavklinge. Stiksavklingen kan være varm efter savningen. Brug beskyttelseshandsker. Tag batteripakken ud af maskinen, før der foretages maskinindstilling, ombygning, vedligeholdelse eller rengøring. Sørg for, at maskinen er frakoblet, når batteripakken placeres i maskinen. Tag batteripakken ud af maskinen, når maskinen ikke bruges. Beskyt batteripakker mod fugtighed! Udsæt ikke batteripakker for ild! Brug ingen defekte eller deformerede batteripakker! Åbn ikke batteripakker! Berør eller kortslut ikke batteripakkens kontakter! Der kan sive let sur, brændbar væske ud af defekte Li-ion-batteripakker! Hvis der kommer batterivæske ud, og væsken kommer i berøring med huden, skal huden omgående skylles med rigeligt vand. Skyl øjnene med rent vand, og søg straks læge, hvis batterivæsken kommer i øjnene! Ved en defekt maskinen skal man tage batteripakken ud af maskinen Reducering af støvbelastning: Partikler, der dannes ved arbejde med denne maskine, kan indeholde stoffer, der kan forårsage kræft, allergiske reaktioner, luftvejssygdomme, fødselsdefekter eller anden reproduktiv skade. Nogle eksempler på disse stoffer er: Bly (i blyholdig maling), mineralsk støv (fra mursten, betonblokke osv.), tilsætningsstoffer til træbehandling (kromat, træbeskyttelsesmidler), visse typer af træ (som ege- og bøgestøv), metaller, asbest. Risikoen afhænger af, hvor længe brugeren eller 1. Overensstemmelseserklæring 2. Apparatets formål 3. Generelle sikkerhedsanvisninger 4. Særlige sikkerhedsanvisninger
Side: 2
DANSK da 53 personer, der befinder sig i nærheden, udsættes for belastningen. Partiklerne må ikke optages af kroppen. Til reducering af belastningen med disse stoffer: Sørg for god ventilation af arbejdspladsen og brug egnet beskyttelsesudstyr som f.eks. åndedrætsmasker, der er i stand til at filtrere de mikroskopisk små partikler. Overhold de gældende retningslinjer for materiel, personale, anvendelsestilfælde og -sted (f.eks. sundheds- og sikkerhedsregler, bortskaffelse). Opfang partiklerne på oprindelsesstedet, undgå aflejringer i omgivelserne. Anvend egnet tilbehør. Således når færre partikler ukontrolleret ud i miljøet. Anvend en egnet støvudsugning. Støvbelastningen kan reduceres på følgende måde: - Ret ikke partikler, der kommer ud, og maskinens udluftningsstrøm mod dig selv eller personer, der befinder sig i nærheden, eller på aflejret støv. - Anvend et udsugningsanlæg og/eller en luftrenser, - Sørg for god ventilation på arbejdspladsen og hold den ren vha. støvudsugning. Fejning eller blæsning hvirvler støvet op. - Støvsug eller vask beskyttelsestøj. Undgå udblæsning, bankning eller børstning. Transport af Li-ion-batteripakker: Forsendelse af Li-ion-batteripakker skal ske i henhold til reglerne om farligt gods (UN 3480 og UN 3481). Tjek de aktuelle regler ved forsendelse af Li- ion-batteripakker. Spørg evt. din speditør til råds. Certificeret emballage kan rekvireres hos Metabo. - Send kun batteripakker, hvis kabinettet er ubeskadiget og der ikke trænger væske ud. Tag batteripakken ud af maskinen for forsendelse. Beskyt kontakterne mod kortslutning (isoler f.eks. med tape). Se side 2. 1 Spændearm til fastgørelse af savklinge 2 Spændeanordning til savklinge 3 Savklingestøtterulle 4 Savklinge * 5 Skrue til justering af fodpladen 6 Fodplade 7 Splintbeskytter * 8 Beskyttelsesbøjle til beskyttelse mod utilsigtet kontakt med savklingen 9 Beskyttelseskappe 10 Indstillingsgreb til pendulbevægelse 11 Kontakt til spånblæser 12 Skydekontakt 13 Startspærre/transportsikringtilbeskyttelsemod utilsigtet start 14 Afbrydergreb 15 Håndtag 16 Udsugningsstuds * 17 Indstillingshjul til indstilling af slagtal 18 Sekskantnøgle 19 Nøgledepot 20 Knap til frigørelse af batteripakke 21 Batteripakke * 22 Knap til kapacitetsindikator 23 Kapacitets- og signalindikator 24 Sokkel med angivelse af den indstillede skærevinkel * afhængigt af udstyr/medleveres ikke 6.1 Batteripakke Batteripakken skal oplades før den første ibrugtagning (21). Genoplad batteripakken, når kapaciteten aftager. Du finder anvisninger til opladning af batteripakken i driftsvejledningen til opladeren fra Metabo. Li-ion-batteripakker "Li-Power, LiHD" har en kapacitets- og signalindikator (23): - Tryk på knappen (22), og ladetilstanden vises med lysdioderne. - Blinker en lysdiode, er batteripakken næsten tom og skal genoplades. 6.2 Udtagning og isætning af batteripakke Fjernelse: Tryk på knappen til frigørelse af batteripakken (20), og træk batteripakken (21) opad og ud. Isætning: Skub batteripakken (21) på indtil indgreb. 6.3 Isætning af splintbeskytter Fare for kvæstelse som følge af skarp stiksavklinge. Savklingen skal være fjernet, når splintbeskytteren (7) sættes på. Vend maskinen om, fodpladen vender opad. Skub splintbeskytteren ind forfra, og overhold derved de følgende 2 punkter: • Den glatte side af pladen peger opad. • Slidsen peger nedad (mod batteripakken). Arbejdes der med beskyttelsesplade (se kapitlet Tilbehør 10.), sættes splintbeskytteren i beskyttelsespladen. 6.4 Isætning af savklingen Fare for kvæstelse som følge af skarp stiksavklinge. Stiksavklingen kan være varm efter savningen. Brug beskyttelseshandsker. Anvend en savklinge, der er egnet til det materiale, der skal bearbejdes. - Drej spændearmen (1) frem til anslag, og hold det der. - Sæt savklingen (4) i til anslag. Vær opmærksom på, at savtænderne vender fremad, og at savklingen ligger rigtigt i savklingestøtterullens (3) not. - Slip spændearmen (1). (Den går automatisk tilbage i udgangsposition igen. Savklingen er nu fastspændt). 5. Oversigt 6. Idriftsættelse
Side: 3
DANSK da 54 6.5 Fjernelse af savklinge Vigtigt! Hold ikke stiksaven hen imod personer ved fjernelse af savklingen. - Drej spændearmen (1) fremad indtil anslag, hvorefter savklingen udstødes ved hjælp af fjederkraft. 6.6 Savning med støvudsugning - Monter udsugningsstudsen (16). Tilslut en egnet støvsuger. - For en optimal støvudsugning skal man skubbe beskyttelseskappen (9) nedad. - Frakobling af spånblæser (se kapitel 7.1). 6.7 Savning uden støvudsugning - Der skal arbejdes med en beskyttelseskappe (9) som er skubbet opad. 6.8 Skråsnit Skub beskyttelseskappen (9) opad, og fjern splintbeskytteren (7). Disse dele kan ikke anvendes ved skråsnit. - Løsn skruen (5). - Skub fodpladen (6) lidt fremad, og drej den. - Skub derefter fodpladen (6) bagud i en af rasterne (45 vinkel, 0 vinkel). Den indstillede vinkel kan aflæses på fodpladens sokkel (24). Andre vinkler indstilles med en vinkelmåler. - Spænd skruen (5) igen. 6.9 Savning tæt ved væg Skub beskyttelseskappen (9) opad, og fjern splintbeskytteren (7) og cirkel- og parallelføringen. Disse dele kan ikke anvendes ved savning tæt ved væg. - Løsn skruen (5) så meget, at fodpladen (6) kan løftes lidt. - Løft fodpladen (6) lidt, og skub den bagud til anslag. - Spænd skruen (5) igen. 7.1 Spånblæser Spånblæseren giver frit udsyn til skærestedet. Til:Tryk på kontakten (11) på venstre side af maskinen. (På højre side af maskinen ses symbolet ). Fra:Tryk på kontakten (11) på højre side af maskinen. (På venstre side af maskinen ses symbolet ). 7.2 Indstilling af pendulbevægelse Indstil den ønskede pendulbevægelse med indstillingsgrebet (10). Position "0" = pendulbevægelsen er frakoblet . . . Position "III" = maksimal pendulbevægelse Anbefalede indstillingsværdier, se side 3. Den optimale indstilling findes bedst ved at prøve sig frem. 7.3 Indstilling af maksimalt slagtal (STA 18 LTX 100) Indstil det maksimale slagtal med indstillingshjulet (17). Det kan også gøres, mens maskinen kører. Anbefalede indstillingsværdier, se side 3. Den optimale indstilling findes bedst ved at prøve sig frem. 7.4 Tænd/sluk, fast tilkobling (STA 18 LTX 100) Undgå utilsigtet start: Sluk altid for maskinen, når stikket trækkes ud af stikdåsen, eller når strømmen afbrydes. Ved fast tilkobling kører maskinen også videre, hvis den rives ud af hånden. Hold derfor altid fast i maskinen med begge hænder i det dertil beregnede greb, stå stabilt, og arbejd koncentreret. Tilkobling: Skub skydekontakten (12) frem. El- værktøjet holdes tændt ved at trykke kontakten ned, indtil den går i hak. Frakobling: Tryk på den bagerste del af afbrydergrebet (12), og giv slip. 7.5 Til-/frakobling (STAB 18 LTX 100) Tilkobling: Tryk startspærren (13) på højre side af maskinen ind, og tryk derefter på afbrydergrebet (14). Slagtallet kan ændres trinløst ved at trykke afbrydergrebet (14) ind med forskellig styrke. Slagtallet tilpasses således materialet og arbejdsbetingelserne. Frakobling: Slip afbrydergrebet (14). Til beskyttelse mod utilsigtet start eller som transportsikring: Tryk startspærren (13) på venstre side af maskinen ind. Tag batteripakken ud af maskinen, før der foretages maskinindstilling, ombygning, vedligeholdelse eller rengøring. Rengør maskinen regelmæssigt. Fjern støv fra motorens ventilationsspalter med en støvsuger. Spændeanordningen til savklingen (2) skal renses regelmæssigt og udblæses grundigt med trykluft. Rengør åbningerne bag savbladets støtterulle (3) og udsugningsstudserne (16) ved behov. Kom engang imellem en dråbe olie på savklingestøtterullen (3). Indstikning Ved tynde, bløde materialer kan stiksavklingen stikkes ind i emnet uden at man først borer et hul. Brug kun korte savklinger. Kun med en vinkelindstilling på 0°. Se billedet på side 2. Sæt indstillingsgrebet (10) på "0" (pendulbevægelse frakoblet). Sæt stiksaven med fodpladens (6) forreste kant på emnet. Hold godt fast i den kørende stiksav, og før den langsomt nedad. Når savklingen har skåret sig ind i emnet, kan pendulbevægelsen tilkobles. 7. Anvendelse 8. Rengøring, vedligeholdelse 9. Tips og tricks
Side: 4
DANSK da 55 Ved tykkere materialer skal der først bores et hul, som savklingen kan sættes på. Brug kun originalt Metabo-tilbehør. Brug kun tilbehør, der opfylder de krav og specifikationer, som er angivet i denne brugsanvisning. Anbring tilbehøret sikkert. Hvis maskinen betjenes i en holder: Sæt maskinen sikkert fast. Mistes kontrollen over maskinen, er der risiko for skader. Se side 4. A Cirkel- og parallelføring B Beskyttelsesplade (forhindrer, at følsomme emneoverflader ridses) C Opladere D Batteripakker med forskellig kapacitet. Køb kun batteripakker, hvis spænding svarer til Deres el-værktøj. 10.1 Montering af cirkel- og parallelføringen Til savning af cirkler (Ø 100 - 360 mm) og savning parallelt med en kant (maks. 210 mm). Montering af cirkelføring (se Ill. I) - Skub cirkel- og parallelføringens stang sidelæns ind i fodpladen (centreringsspidsen (c) vender nedad). - Indstil den ønskede radius (d). - Spænd skruen (b). - Drej knappen således, at den bagerste centreringsspids i savretningen er kørt ud. Indsæt denne i cirklens midterposition. Montering af parallelføring (se Ill. I) - Skub stangen på cirkel- og parallelføringen ind i fodpladen fra siden. (Centreringsspidsen (c) peger opad). - Indstil målet (e) - Spænd skruen (b). For at minimere afsporingen af savklingen anbefaler vi at man anvender ekstra tykke savklinger: 6.23694, 6.23679, 6.23685 Det komplette tilbehørsprogram findes på www.metabo.com eller i kataloget. Reparationer på el-værktøjer må kun udføres af en elektriker! Henvend dig til din Metabo-forhandler, når du skal have repareret dit Metabo el-værktøj. Adresser findes på www.metabo.com. Reservedelslister kan downloades på www.metabo.com. Overhold de nationale regler om miljøvenlig bortskaffelse og genbrug af udtjente maskiner, emballage og tilbehør. Kun for EF-lande: El-værktøj må ikke smides i husholdningsaffaldet! I henhold til det europæiske direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr og gennemførelsen i national lovgivning skal brugte el-værktøjer indsamles adskilt og afleveres miljørigtigt til genbrug. Forklaringer til oplysningerne på side 3. Forbeholdt ændringer som følge af tekniske ændringer. T1 =Største materialetykkelse i træ T2 =Største materialetykkelse i ikke-jernmetal T3 =Største materialetykkelse i stålplade n0 =Slagtal ved tomgang P1 =nominel optagen effekt P2 =afgiven effekt m =Vægt med mindste batteripakke Måleværdier beregnet iht. EN 62841. Tilladt omgivelsestemperatur ved drift: -20 °C til 50 °C (begrænset ydelse ved temperaturer under 0 °C). Tilladt opbevaringstemperatur ved opbevaring: 0 °C til 30 °C Jævnstrøm De angivne tekniske data er tolerancesat (svarende til de aktuelt gældende standarder). Emissionsværdier Disse værdier gør det muligt at bestemme el- værktøjets emissioner og sammenligne forskellige el-værktøjer med hinanden. Alt efter el-værktøjets eller indsatsværktøjernes anvendelsesbetingelser og tilstand kan den faktiske belastning være højere eller lavere. Tag også højde for arbejdspauser og perioder med lav belastning. Træf de nødvendige beskyttelsesforanstaltninger for brugeren, f.eks. organisatoriske foranstaltninger, på baggrund af de anslåede værdier. Samlet vibration (vektorsum af tre retninger) beregnet iht. EN 62841: ah,CM =Vibrationsemissionsværdi (Savning af metalplade) ah,CW =Vibrationsemissionsværdi (savning af træ) Kh,... =usikkerhed (vibration) Typiske A-vægtede lydniveauer: LpA =lydtryksniveau LWA =lydeffektniveau KpA, KWA= usikkerhed Ved arbejde kan støjniveauet overskride 80 dB(A). Brug høreværn! 10. Tilbehør 11. Reparation 12. Miljøbeskyttelse 13. Tekniske data

Spørgsmål & besvarelser

Har du et spørgsmål om Metabo STAB 18 LTX 100 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Metabo STAB 18 LTX 100. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Metabo STAB 18 LTX 100 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.

Stil et spørgsmål om Metabo STAB 18 LTX 100

Navn
E-mail
Reaktion

Få vist brugermanualen for Metabo STAB 18 LTX 100 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Metabo
  • Product: Save
  • Model/navn: STAB 18 LTX 100
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Russisk, Nordmand, Finsk, Græsk, Ungarer, Slovenske, Arabisk