STA 18 LTX

Metabo STA 18 LTX manual

STA 18 LTX

Manual til Metabo STA 18 LTX på Hollandsk. Denne PDF-vejledning har 68 sider.

Side: 1
DANSK da 45 Original brugsanvisning Vi erklærer under almindeligt ansvar: Disse stiksave, identificeret ved angivelse af type og serienummer *1), opfylder alle relevante bestemmelser i direktiverne *2) og standarderne *3). Teknisk dossier ved *4) - se side 3. Maskinen er beregnet til savning af ikke-jernmetal og stålplader, træ og trælignende materialer samt plast og lignende materialer. Enhver anden anvendelse er ikke tilladt. Brugeren hæfter fuldt ud for skader som følge af brug til ikke tiltænkte formål. Almindeligt anerkendte bestemmelser om forebyggelse af ulykker og de vedlagte sikkerhedsanvisninger skal overholdes. Vær opmærksom på de tekststeder, der er markeret med dette symbol, for din egen og el-værktøjets sikkerhed! ADVARSEL – læs brugsanvisningen for at reducere faren for personskader. ADVARSEL – læs alle sikkerhedsanvisninger og andre anvisninger. Hvis sikkerhedsanvisningerne og de andre anvisninger ikke overholdes, er der risiko for elektrisk stød, brand og/eller alvorlige personskader. Alle sikkerhedsanvisninger og andre anvisninger skal opbevares til fremtidig brug. Videregiv kun el-værktøjet sammen med disse papirer. Hold maskinen i de isolerede greb, når der udføres arbejde, hvor værktøjet kan komme i kontakt med skjulte strømledninger. Kontakt med en spændingsførende ledning kan også gøre maskinens metaldele spændingsførende og føre til elektrisk stød. Kontroller, at der ingen strøm-, vand- eller gasledninger er på det sted, som skal bearbejdes (f.eks. ved hjælp af en metaldetektor). Beskyt batteripakker mod fugtighed! Udsæt ikke batteripakker for ild! Brug ingen defekte eller deformerede batteripakker! Åbn ikke batteripakker! Berør eller kortslut ikke batteripakkens kontakter! Der kan sive let sur, brændbar væske ud af defekte Li-ion-batteripakker! Hvis der kommer batterivæske ud og væsken kommer i berøring med huden, skal huden omgående skylles med rigeligt vand. Skyl øjnene med rent vand og søg straks læge, hvis batterivæsken kommer i øjnene! Emnet skal ligge fast under bearbejdningen og være sikret mod forskydning, f.eks. ved hjælp af spændeanordninger. Prøv ikke at save i ekstremt små emner. Ved savning skal fodpladen ligge sikkert på arbejdsemnet. Hvis arbejdet afbrydes, skal saven slukkes og holdes roligt i emnet, indtil klingen står stille. Forsøg aldrig at fjerne saven fra emnet, så længe savklingen bevæger sig: det medfører fare for tilbageslag. Tænd ikke maskinen, når savklingen har kontakt med emnet. Lad først savklingen komme op på det fulde slagtal, før der saves. For at starte en sav igen, som sidder i emnet, centreres savklingen i savsporet, og det kontrolleres, at savtænderne ikke sidder fast i emnet. Hvis savklingen sidder fast, er der fare for tilbageslag, når saven startes på ny. Hold hænderne væk fra saveområdet eller savklingen. Grib ikke ind under emnet. Spåner og lignende fjernes først, når maskinen er stoppet. Tag batteripakken ud af maskinen, før der foretages maskinindstilling, ombygning, vedligeholdelse eller rengøring. Fare for kvæstelse som følge af skarp stiksavsklinge. Stiksavsklingen kan være varm efter savningen. Brug beskyttelseshandsker. Risiko for klemning under drift! Hold fingrene væk fra savklingens spændeanordning (2). Tag batteripakken ud af maskinen, når maskinen ikke bruges. Lysdiode (9): Se aldrig direkte ind i lysstrålen med optiske instrumenter, lysdiode klasse 1M, klassificeret efter DIN EN 60825-1: 2003, bølgelængde: 400-780 nm; timp=300 µs, 5 lm. Reducering af støvbelastning: Partikler, der opstår, når man arbejder med denne maskine, kan indeholde stoffer, der kan forårsage kræft, allergiske reaktioner, luftvejssygdomme, fødselsdefekter eller anden reproduktiv skade. Nogle eksempler på disse stoffer er: bly (i blyholdig maling), mineralsk støv (fra mursten, betonblokke osv.), tilsætningsstoffer til træbehandling (kromat, træbeskyttelsesmidler), visse typer af træ (som ege- og bøgestøv), metaller, 1. Overensstemmelses erklæring 2. Tiltænkt formål 3. Generelle sikkerhedsanvisninger 4. Særlige sikkerhedsanvisninger
Side: 2
DANSK da 46 asbest. Risikoen afhænger af, hvor længe brugeren eller personer, der befinder sig i nærheden, udsættes for belastningen. Partiklerne må ikke optages af kroppen. Til reducering af belastningen med disse stoffer: Sørg for god ventilation af arbejdspladsen og brug egnet beskyttelsesudstyr som f.eks. åndedrætsmasker, der er i stand til at filtrere de mikroskopisk små partikler. Overhold de gældende retningslinjer for materiel, personale, anvendelsestilfælde og -sted (f.eks. sundheds- og sikkerhedsregler, bortskaffelse). Opfang partiklerne på oprindelsesstedet, undgå aflejringer i omgivelserne. Se side 2. 1 Spændearm til fastgørelse af savklinge 2 Spændeanordning til savklinge 3 Savklingestøtterulle 4 Savklinge * 5 Splintbeskytter 6 Beskyttelsesplade til montering på fodpladen 7 Fodplade 8 Beskyttelsesbøjle til beskyttelse mod utilsigtet kontakt med savklingen 9 LED-arbejdslys 10 Spånblæserens betjeningsarm 11 Startspærre/transportsikringtilbeskyttelsemod utilsigtet start 12 Afbrydergreb 13 Indstillingsgreb til pendulbevægelse 14 Unbrakonøgle 15 Knap til frigørelse af batteripakke 16 Batteripakke * 17 Knap til kapacitetsindikator 18 Kapacitets- og signalindikator 19 Skrue til justering af fodpladen 20 Sokkel med angivelse af den indstillede skærevinkel * afhængigt af udstyr 6.1 Sæt splintbeskytteren i beskyttelsespladen (5) Fare for kvæstelse som følge af skarp stiksavsklinge. Savklingen skal være fjernet, når splintbeskytteren (5) sættes på. Vend maskinen om, fodpladen vender opad. Skub splintbeskytteren på forfra, idet følgende 2 punkter overholdes: • Splintbeskytterens glatte side vender opad. • Slidsen vender bagud. Arbejdes der med beskyttelsesplade (se kapitlet Tilbehør 10.), sættes splintbeskytteren i beskyttelsespladen. 6.2 Isætning af savklingen Fare for kvæstelse som følge af skarp stiksavsklinge. Stiksavsklingen kan være varm efter savningen. Brug beskyttelseshandsker. Anvend en savklinge, der er egnet til det materiale, der skal bearbejdes. - Drej spændearmen (1) frem til anslag, og hold det der. - Sæt savklingen (4) i til anslag. Vær opmærksom på, at savtænderne vender fremad, og at savklingen ligger rigtigt i savklingestøtterullens (3) not. - Slip spændearmen (1). (Den går automatisk tilbage i udgangsposition igen. Savklingen er nu fastspændt). 6.3 Fjernelse af savklinge - Drej spændearmen (1) fremad indtil anslag, hvorefter savklingen udstødes ved hjælp af fjederkraft. Vigtigt! Hold ikke stiksaven hen imod personer ved fjernelse af savklingen. 6.4 Skråsnit Fjern beskyttelsespladen (6). Denne del kan ikke anvendes ved skråsnit. - Løsn skruen (19). - Skub fodpladen (7) lidt fremad, og drej den. - Den indstillede vinkel kan aflæses på fodpladens sokkel (20). Andre vinkler indstilles med en vinkelmåler. 7.1 Batteripakke Batteripakken skal oplades før den første ibrugtagning (16). Genoplad batteripakken, når kapaciteten aftager. Li-ion-batteripakker "Li-Power" har en kapacitets- og signalindikator (18): - Tryk på knappen (17), og ladetilstanden vises med lysdioderne. - Blinker en lysdiode, er batteripakken næsten tom og skal genoplades. 7.2 Udtagning og isætning af batteripakke Fjernelse: Tryk på knappen til frigørelse af batteripakken (15), og træk batteripakken (16) fremad og ud. Isætning: Skub batteripakken (16) på indtil indgreb. 7.3 Spånblæser Spånblæseren giver frit udsyn til skærestedet. Drej betjeningsarmen (10) på højre side af maskinen. O = spånblæseren er tilkoblet X = spånblæseren er frakoblet 5. Oversigt 6. Ibrugtagning 7. Anvendelse
Side: 3
DANSK da 47 7.4 Indstilling af pendulbevægelse Indstil den ønskede pendulbevægelse med indstillingsgrebet (13). Position "0" = pendulbevægelsen er frakoblet . . . Position "3“ = maksimal pendulbevægelse Anbefalede indstillingsværdier, se side 2. Den optimale indstilling findes bedst ved at prøve sig frem. 7.5 Til-/frakobling Tilkobling: Tryk startspærren (11) på højre side af maskinen ind, og tryk derefter på afbrydergrebet (12). Frakobling: Slip afbrydergrebet (12). Til beskyttelse mod utilsigtet start eller som transportsikring: Tryk startspærren (11) på venstre side af maskinen ind. 7.6 Lysdiode Integreret LED-arbejdslys (9) til optimal belysning af skærestedet. Tag batteripakken ud af maskinen, før der foretages maskinindstilling, ombygning, vedligeholdelse eller rengøring. Rens maskinen regelmæssigt. Fjern støv fra motorens ventilationsspalter med en støvsuger. Spændeanordningen til savklingen skal renses regelmæssigt og grundigt med trykluft. Rens åbningerne bag ved savklingestøtterullen (3) efter behov. Kom engang imellem en dråbe olie på savklingestøtterullen (3). Savning af forskellige materialer Ved savning af metal smøres savklingen med en Metabo kølesmørestift. Ved savning af plexiglas fugtes skærestedet med vand. Plader tyndere end 1 mm saves på et træunderlag. Kurvesnit Ved kurvesnit anbefaler vi at anvende smalle savklinger, der er specielt beregnede til kurvesnit. Indstikning Ved tynde, bløde materialer kan stiksavsklingen stikkes ind i emnet uden først at bore et hul. Brug kun korte savklinger. Kun med en vinkelindstilling på 0°. Se illustrationen på side 3. Sæt indstillingsgrebet (13) i position "0" (pendulbevægelsen er frakoblet). Sæt stiksaven med fodpladens (7) forreste kant på emnet. Hold godt fast i den kørende stiksav, og før den langsomt nedad. Når savklingen har skåret sig ind i emnet, kan pendulbevægelsen tilkobles. Ved tykkere materialer skal der først bores et hul, som savklingen kan sættes på. Brug kun originalt Metabo-tilbehør. Brug kun tilbehør, der opfylder de krav og specifikationer, som er angivet i denne brugsanvisning. Anbring tilbehøret sikkert. Hvis maskinen betjenes i en holder: Sæt maskinen sikkert fast. Mistes kontrollen over maskinen, er der risiko for skader. Se side 4. A Opladere B Batteripakker med forskellig kapacitet. Køb kun batteripakker, hvis spænding svarer til Deres el-værktøj. C Savklinger med enknastskaft. Anvend en savklinge, der er egnet til det materiale, der skal bearbejdes. D Splintbeskytter (som reserve) E Beskyttelsesplade til montering på stiksavens fodplade. Beskyttelsespladen forhindrer, at følsomme emneoverflader ridses. F Føringsanordning til brug sammen med føringsskinnen G Føringsskinne (samlet længde: 1500 mm) H Forbindelsesstykke til nem sammensætning af 2 føringsskinner (6.31213) I Spændebøjle til fastgørelse af føringsskinnen på emnet eller arbejdsbordet J Kølesmørestift til smøring af savklingerne ved savning af metal. K Cirkel- og parallelføring Det komplette tilbehørsprogram findes på www.metabo.com eller i kataloget. 10.1 Montering af cirkel- og parallelføringen Til savning af cirkler (Ø 100-360 mm) og savning parallelt med en kant (maks. 210 mm). Montering af cirkelføringen (side 4, ill. I) - Skub cirkel- og parallelføringens stang sidelæns ind i åbningerne i fodpladen (a) (centrerspidsen (c) vender nedad). - Indstil den ønskede radius (d). - Spænd skruerne (b). Montering af parallelføringen (side 4, ill. II) - Skub cirkel- og parallelføringens stang sidelæns ind i åbningerne i fodpladen (a) (centrerspidsen (c) vender opad). - Skru centrerspidsen (c) ud. - Indstil målet (e) - Spænd skruerne (b). Reparationer på el-værktøjer må kun udføres af en elektriker! Metabo el-værktøj, der skal repareres, kan indsendes til et Metabo-serviceværksted. Adresser findes på www.metabo.com. Ved indsendelse til reparation skal den fastslåede fejl beskrives. 8. Rengøring, vedligeholdelse 9. Tips og tricks 10. Tilbehør 11. Reparation
Side: 4
DANSK da 48 Overhold de nationale regler om miljøvenlig bortskaffelse og genbrug af udtjente maskiner, emballage og tilbehør. Kun for EU-lande: El-værktøj må ikke smides i husholdningsaffaldet! I henhold til det europæiske direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr og omsættelsen til national lovgivning skal brugte el-værktøjer indsamles adskilt og genanvendes i en recyclingproces. Forklaringer til oplysningerne på side 3. Forbeholdt ændringer som følge af tekniske ændringer. U =Batteripakkens spænding T1 =Største materialetykkelse i træ T2 =Største materialetykkelse i ikke-jernmetal T3 =Største materialetykkelse i stålplade n0 =Slagtal ved tomgang m =Vægt med mindste batteripakke Måleværdier beregnet iht. EN 60745. Klasse II maskine Jævnstrøm De angivne tekniske data er tolerancesat (svarende til de aktuelt gældende standarder). Emissionsværdier Disse værdier gør det muligt at bestemme el- værktøjets emissioner og sammenligne forskellige el-værktøjer med hinanden. Alt efter el-værktøjets eller indsatsværktøjernes anvendelsesbetingelser og tilstand kan den faktiske belastning være højere eller lavere. Tag også højde for arbejdspauser og perioder med lav belastning. Træf de nødvendige beskyttelsesforanstaltninger for brugeren, f.eks. organisatoriske foranstaltninger, på baggrund af de anslåede værdier. Samlet vibration (vektorsum af tre retninger) beregnet iht. EN 60745: ah,CM =Vibrationsemissionsværdi (Savning af metalplade) ah,CW =Vibrationsemissionsværdi (savning af træ) Kh,... = usikkerhed (vibration) Typiske A-vægtede lydniveauer: LpA =lydtryksniveau LWA =lydeffektniveau KpA, KWA= usikkerhed Brug høreværn! 12. Miljøbeskyttelse 13. Tekniske data

Spørgsmål & besvarelser

Har du et spørgsmål om Metabo STA 18 LTX men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Metabo STA 18 LTX. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Metabo STA 18 LTX så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.

Stil et spørgsmål om Metabo STA 18 LTX

Navn
E-mail
Reaktion

Få vist brugermanualen for Metabo STA 18 LTX below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Metabo
  • Product: Save
  • Model/navn: STA 18 LTX
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Russisk, Nordmand, Finsk, Græsk, Ungarer