Metabo ST 50 PENDIX manual

Manual til Metabo ST 50 PENDIX på Hollandsk. Denne PDF-vejledning har 132 sider.

Side: 1
86 DANSK Indholdsfortegnelse 1 Overensstemmelseserklæring 2 Tilsigtet anvendelse 3 Generelle sikkerhedsanvisninger 4 Særlige sikkerhedsforskrifter 5 Oversigt 6 Ibrugtagning 7 Anvendelse 8 Tips og gode ideer 9 Vedligeholdelse 10 Tilbehør 10.1 Påsætning af cirkel- og parallelføring 10.2 Smigskæring med parallelføring 11 Reparationer 12 Miljøbeskyttelse 13 Tekniske data 1 Overensstemmelses- erklæring Hermed erklærer vi på eget ansvar, at dette produkt er i overensstemmelse med de på side 2 anførte normer eller normative dokumenter. 2 Tilsigtet anvendelse Stiksaven er egnet til savning i metaller og stålplade, træ og trælignende materialer, kunststoffer og tilsvarende materialer. Al anden form for anvendelse er forbudt. Brugeren er selv ansvarlig for skader forårsaget ved utilsigtet anvendelse af stiksaven. Arbejdstilsynets sikkerhedsbestemmelser og vedlagte sikkerhedsforskrifter skal overholdes. 3 Generelle sikkerhedsanvisninger ADVARSEL – Læs betjeningsvejledningen for at reducere risikoen for kvæstelser. ADVARSEL Læs alle sikkerhedsforskrifter og anvisninger. Hvis sikkerhedsforskrifterne og anvisningerne ikke overholdes, er der risiko for elektrisk stød, brand og/eller alvorlige kvæstelser. Opbevar alle sikkerhedsforskrifter og anvisninger til senere brug. Vedlagte sikkerhedsforskrifter og betjenings- vejledningen skal læses grundigt og komplet igennem, før el-værktøjet tages i brug. Opbevar alle medfølgende dokumenter, og lad dem følge med, når De engang skulle give el- værktøjet videre til andre personer. 4 Særlige sikkerhedsforskrifter Af hensyn til din egen sikkerhed og til beskyttelse af maskinen bør tekstpassager, der er mærket med dette symbol, følges nøje! Hold maskinen i de isolerede greb, når der udføres arbejde, hvor værktøjet kan komme i kontakt med skjulte strømledninger. Kontakt med en spændingsførende ledning kan også gøre maskinens metaldele spændingsførende og føre til elektrisk stød. Betjeningsvejledning Kære kunde. Tak for den tillid, du har vist os ved at købe dit nye elektroværktøj fra Metabo. Alle Metabos elektroværktøjer testes omhyggeligt og underkastes Metabos kvalitetssikrings strenge kvalitetskontrol. Men levetiden for et elektroværktøj afhænger i høj grad også af dig selv. Læs omhyggeligt informationerne i denne betjeningsvejledning og i vedlagte dokumentation. Jo mere omhyggeligt du behandler dit Metabo elektroværktøj, desto længere har du glæde af det. 11 Stichsäge (DA) 08.02.2008 10:29 Uhr Seite 86
Side: 2
DANSK Brug altid sikkerhedsbriller, høreværn, arbejdshandsker og solidt fodtøj, når du arbejder med elektroværktøjet! Støv fra materialer såsom blyholdig maling, visse træsorter, mineraler og metal kan være sundhedsskadeligt. Berøring eller indånding af dette støv kan fremkalde allergiske reaktioner og/eller åndedrætssygdomme hos brugeren eller personer, der opholder sig i nærheden. Nogle støvpartikler såsom ege- eller bøgetræsstøv anses for at være kræftfremkaldende, især i forbindelse med tilsætningsstoffer til træbehandling (chromat, træbeskyttelsesmiddel). Asbestholdigt materiale må kun bearbejdes af fagfolk. - Brug så vidt muligt støvudsugning. - For at opnå en optimal støvudsugning anbefales det at anvende en egnet Metabo- støvsuger sammen med dette el-værktøj. - Sørg for god ventilation på arbejdspladsen. - Det anbefales at bruge et åndedrætsværn i filterklasse P2. Vær opmærksom på de gældende regler i Deres land vedrørende de bearbejdede materialer. 5 Oversigt Se side 3. 1 Spærreknap til fastlåsning af afbryderen (kontinuertligt arbejde) 2 Afbryder 3 Stillehjul til forindstilling og trinløs ændring af omdrejningstallet 4 Klingeholder (kun ved ST 50 Pendix, STE 65 og STE 70) 5 Beskyttelsesbøjle 6 Stiksavklinge 7 Splintbeskytter 8 Beskyttelsesskærm (ikke ved ST 50 Pendix) 9 Savklinge-lynopspænding (kun ved STE 75 Quick, STE 80 Quick) 10 Sål a Rum til sekskantnøgle 11 Drejeknap til indstilling af savklingens pendulbevægelse 12 Beskyttelsesplade (kun ved STE 75 Quick, STE 80 Quick) 13 Sekskantnøgle 6 Ibrugtagning Kontroller, at netspændingen og - frekvensen på typeskiltet stemmer overens med det aktuelle forsyningsnet, inden du tager stiksaven i brug. Maskinen må ikke køre uden savklinge! Tag stikket ud af stikkontakten, før der skiftes savklinge. Isætning af savklinge (kun ved ST 50 Pendix, STE 65 og STE 70 M+P-14A- Skub beskyttelsesskærmen (8) opad. Løsn skruen (14). Før savklingen (6) ind i klingeholderen (4) indtil stop. Savklingen skal sidde rigtigt i føringsnoten på styrerullen (15). Spænd skruen (14) fast. Isætning af savklinge (ved STE 875Quick, STE 80 Quick) 16 9 15 6 4 14 15 6 87 11 Stichsäge (DA) 08.02.2008 10:29 Uhr Seite 87
Side: 3
Drej spændegrebet (16) på lynopspænderen (9) indtil stop. Før savklingen (6) ind i lynopspænderen (9) indtil stop. Savklingen skal sidde rigtigt i føringsnoten på styrerullen (15). Slip spændegrebet (16). 7 Anvendelse Isætning af splintbeskytter Sæt splintbeskytteren (7) ind i beskyttelsespladen (12) indtil stop eller ind i sålen (10). Savning tæt ved væg Tag beskyttelsesskærmen (8) og splintbeskytteren (7) af. Løsn skruen (17) i sålen (10) og anbring sålen i forreste holder (18). Spænd skruen (17) fast. Spånblæsning M+P-14A- Optimal spånblæsning opnås ved at anvende beskyttelsesskærmen (8) (ved ST 50 Pendix kan beskyttelsesskærmen om nødvendigt leveres som tilbehør). Med henblik på bortsugning af savspåner tilsluttes en egnet støvsuger til sugestudsen. Savning uden spånblæsning Tag beskyttelsesskærmen (8) af. Vip beskyttelsesbøjlen (5) ned. Indstilling af omdrejningstal Anbefalede indstillinger, se side 2. Indstilling af klingens pendulbevægelse Drej knappen (11). 0 = pendulbevægelsen er slået fra 3 = maksimal pendulbevægelse Anbefalede indstillinger, se side 2. 8 10 17 18 7 12 7 10 DANSK 88 11 Stichsäge (DA) 08.02.2008 10:29 Uhr Seite 88
Side: 4
Kontinuerligt arbejde Tryk afbryderen (2) helt ind til stop og hold den inde. Tryk på spærreknappen (1) og hold den inde. Slip afbryderen (2) og derefter spærreknappen (1). Frigøres ved at trykke afbryderen (2) ind til stop og slippe den igen. Smigskæring Tag beskyttelsesskærmen (8), splintbeskytteren (7) og sugeslangen (E) af. Løsn skruen (17) i sålen (10). Skyd sålen (10) fremad, vend den og skyd den bagud og ind eller fremad i en af indstillings- rillerne. Spænd skruen (17) fast igen. Den indtillede vinkel aflæses ved hjælp af tallet på sålens sokkel. Vinkelstillingerne 15°, 30° og 45° er angivet ved hjælp af indstillingsriller. Ved meget nøjagtig smigskæring skal der foretages prøveskæring, som kontrolleres med en vinkelmåler. 8 Tips og gode ideer Skæring i forskellige materialer Ved skæring i metaller skal savklingen gnides med en Metabo kølesmørestift. Ved skæring i plexiglas skal skærestedet fugtes med vand. Plader på mindre end 1 mm tykkelse skal saves på et underlag af træ. Indstiksskæring Ved tynde emner kan der skæres direkte ned i emnet med savklingen, uden at der først skal bores et hul. Stil drejeknappen (11) på position “0”. Sæt stiksaven med sålens forkant (10) mod emnet. Lad saven køre og hold godt fast på den, mens klingen langsomt føres nedad. Når savklingen har skåret sig fri, kan pendulbevægelsen tilkobles. Ved tykkere emner skal der først bores et hul, som savklingen føres ned i. 10 11 3 2 1 0 3 2 1 0 0° 15° 30° 45° 0° 15° 30° 45° 10 17 0° 15° 30° 45° M+P-14A-0179 1 2 89 DANSK 11 Stichsäge (DA) 08.02.2008 10:29 Uhr Seite 89
Side: 5
9 Vedligeholdelse Pas på, at du ikke skærer dig på den skarpe savklinge. Der må kun foretages service på stiksaven, når savklingen står stille! Sluk for stiksaven og tag stikket ud af stikkontakten! Om nødvendigt skal luftudblæsningshullet bag savklingens styrerulle renses. Kom en dråbe olie på svaklingens styrefulle en gang imellem. Kulbørsterne må kun udskiftes på fabrikken eller på et serviceværksted. 10 Tilbehør Anvend kun originale Metabo tilbehørsdele. Kontakt din forhandler, hvis du får brug for tilbehør. Hvis du skal købe tilbehør, skal forhandleren kende den nøjagtige type på elektroværktøjet. Tilbehørssortiment (se side 4): A Stiksavklinge B Beskyttelsesplade til montering på stiksavens sål. Forhindrer ridsning af sarte overflader. C Splintbeskytter D Cirkel- og parallelføring E Sugeslange 35 mm Ø F Føringsanlæg til anvendelse af stiksaven i føringsskinne G Føringsskinne 1500 mm H Skruetvinger I Stiksavbord 255 x 183 mm med skruetvinge til fastgørelse på arbejdsbordet 10.1 Påsætning af cirkel- og parallelføring Til skæring af cirkler fra 100 mm Ø op til 360 mm Ø og til skæring parallelt med en kant (maks. 210 mm). Anbringelse af klemelementer M+P-14A- Læg klemelementerne (19) på sålen (10) med åbningen fremad og gevindhullet opad og skru skruerne (20) i nedefra. Husk at fjerne klemelementerne til cirkel- og parallelføringen igen efter brugen, da klingeholderen ellers kan blive beskadiget ved smigskæring. Anbringelse af cirkelføring M+P-14A- Skyd cirkel- og parallelføringen (21) ind i klemelementerne (19) på sålen (10). Indstil målet (a) og spænd skruerne (20) fast. 21 c 10 a 19 20 20 19 90 DANSK 11 Stichsäge (DA) 08.02.2008 10:29 Uhr Seite 90
Side: 6
Anbringelse af parallelføring M+P-14A- Løsn skruerne (20) og skyd cirkel- og parallelføringen (21) ind i klemelementerne (19) på sålen (10). Indstil målet (b) og spænd skruerne (20) fast. Fjern dornen (c). 10.2 Smigskæring med parallelføring Tag beskyttelsesskærmen (8), splintbeskytteren (7) og sugeslangen (E) af. Løsn skruen (17) i sålen (10). Skyd sålen (10) fremad, vend den og skyd den bagud til en af indstillingsrillerne til 15° og 30° smigskæring. Til 45° smigskæring skal stiksaven drejes til venstre og sålen (10) skydes fremad i bageste indstillingsrille. Ved 45° smigskæring må stiksaven ikke drejes til højre, da klingeholderen ellers bliver beskadiget. Spænd skruen (17) fast. Husk af fjerne klemelementerne efter brugen! 11 Reparationer Reparationer på elektroværktøjer må kun foretages af en uddannet elektriker! Reparationsnødvendigt Metabo elektroværktøj kan indsendes til de adresser, der er angivet på reservedelslisten. Beskriv venligst fejlen ved indsendelse til reparation. 12 Miljøbeskyttelse Metabos emballage kan genbruges 100 %. Udtjent elektroværktøj og tilbehør indeholder betydelige mængder værdifulde rå- og kunststoffer, der ligeledes kan indgå i råstofkredsløbet igen. Denne betjeningsvejledning er trykt på klorfrit bleget papir. Kun for EU-lande: El-værktøj må ikke smides i husholdningsaffaldet! I henhold til det europæiske direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr og omsættelsen til national lovgivning skal brugte el-værktøjer indsamles adskilt og genanvendes i en recyclingproces. 21 10 b 19 20 91 DANSK 11 Stichsäge (DA) 08.02.2008 10:29 Uhr Seite 91
Side: 7
92 DANSK 13 Tekniske data ST 50 STE 65 STE 70 STE 75 STE 80 Pendix Quick Quick Største materialetykkelse i mm (in): - træ 50 (2") 65 (2 5/8") 70 (2 3/4") 75 (3") 80 (3 3/16") - metaller 10 (3/8") 20 (3/4") 20 (3/4") 25 (1") 25 (1") - stålplade 3 (1/8") 6 (1/4") 6 (1/4") 8 (5/16") 8 (5/16") Omdrejningstal ved friløb, o/min. 3000 1000-3000* 1000-3000* 1000-3000* 1000-3000* Nom. optagen effekt i watt 400 550 570 600 610 Afgiven effekt i watt 240 340 340 360 360 Vægt i kg (lbs) 2,2 (4,9) 2,2 (4,9) 2,2 (4,9) 2,3 (5,1) 2,3 (5,1) Typisk lydstyrke målt med A-filter: Lydtrykniveau LpA i dB (A) 86 89 88 89 88 Lydeffektniveau LWA i dB (A) 97 100 99 100 99 Usikkert KpA, KWA i dB (A) 3 3 3 3 3 Vibrationer (vektorsum af tre retninger) målt i overensstemmelse med EN 60745: Vibrationsemission (Savning af metalplade) ah, CM (m/s2 ) 5 5 5 5 12 Usikkerhed (vibration) Kh, CM (m/s2 ) 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 Vibrationsemission (Savning i træ) ah, CW (m/s2 ) 7 10 10 11 5 Usikkerhed (vibration) Kh, CW (m/s2 ) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 11 Stichsäge (DA) 08.02.2008 10:29 Uhr Seite 92
Side: 8
Bær høreværn! Det vibrationsniveau, der er angivet i nærværende anvisninger, er målt i henhold til en standardiseret måleproces i EN 60745 og kan bruges til at sammenligne el-værktøj med hinanden. Vibrationsniveauet er også egnet til at foretage en foreløbig vurdering af vibrationsbelastningen. Det angivne vibrationsniveau er baseret på de væsentligste anvendelser af el-værktøjet. Hvis el-værktøjet anvendes til andre formål, med andet værktøj eller utilstrækkelig vedligeholdelse, kan vibrationsniveauet afvige fra den angivne værdi. Det kan øge vibrationsbelastningen betydeligt over hele arbejdsperioden. For at kunne vurdere vibrationsbelastningen nøjagtigt skal der også tages højde for de perioder, hvor maskinen er slukket eller godt nok kører, men ikke anvendes. Det kan reducere vibrationsbelastningen betydeligt over hele arbejdsperioden. Træf ekstra sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af brugeren mod vibrations- påvirkninger som f.eks.: Vedligeholdelse af el- værktøj og værktøj, holde hænderne varme, organisation af arbejdsforløb. *Meget energiholdige, højfrekvente forstyrrelser kan give omdrejningssvingninger på indtil 20%. Men de forsvinder, så snart forstyrrelsen er forbi. Vi tager forbehold for tekniske ændringer. Måleværdier beregnet jf. EN 60745. De angivne tekniske data er tolerancesat (svarende til de pågældende gyldige standarder). 93 DANSK 11 Stichsäge (DA) 08.02.2008 10:29 Uhr Seite 93

Spørgsmål & besvarelser

Har du et spørgsmål om Metabo ST 50 PENDIX men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Metabo ST 50 PENDIX. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Metabo ST 50 PENDIX så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.

Stil et spørgsmål om Metabo ST 50 PENDIX

Navn
E-mail
Reaktion

Få vist brugermanualen for Metabo ST 50 PENDIX below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Metabo
  • Product: Save
  • Model/navn: ST 50 PENDIX
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Russisk, Nordmand, Græsk, Ungarer, Finsk, Tjekkisk, Slovakisk, Slovenske, Kroatisk