Metabo SSW 144 LT manual

Manual til Metabo SSW 144 LT på Hollandsk. Denne PDF-vejledning har 72 sider.

Side: 1
DANSK 47 DA 1 Konformitetserklæring 2 Tiltænkt formål 3 Generelle sikkerhedsanvisninger 4 Særlige sikkerhedsanvisninger 5 Oversigt 6 Særlige produktegenskaber 7 Idrifttagning/indstilling 7.1 Batteripakke 7.2 Indstilling af omdrejningsretning, transportsikring (startspærre) 7.3 Tænd, sluk 7.4 Omdrejningstal/tilspændingsmoment 7.5 Skift af skruebit på SSD... 7.6 Skift af skruebit på SSW... 8 Anvendelse 9 Tilbehør 10 Reparationer 11 Miljøbeskyttelse 12 Tekniske data Vi erklærer under almindeligt ansvar, at dette produkt er i overensstemmelse med de på side 2 angivne normer og direktiver. Akku-el-værktøjet er beregnet til i- og udskruning af skruer. Brugeren hæfter fuldt ud for skader som følge af brug til ikke tiltænkte formål. De generelle anvisninger for arbejdssikkerhed og de her medfølgende sikkerhedsanvisninger skal følges. ADVARSEL – Læs betjeningsvejledningen for at reducere faren for personskader. ADVARSEL Læs alle sikkerhedsan- visninger og andre anvisninger. Hvis sikkerhedsanvisningerne og de andre anvisninger ikke overholdes, er der risiko for elektrisk stød, brand og/eller alvorlige personskader. Alle sikkerhedsanvisninger og andre anvisninger bør gemmes til senere brug. Læs sikkerhedsanvisningerne og betjeningsvejled- ningen godt og grundigt igennem, før De tager el- værktøjet i brug. Opbevar alle medfølgende doku- menter, og lad dem følge med, når De engang skulle give maskinen videre til andre personer. Vær opmærksom på de tekststeder i brugsanvisningen, der er markeret med dette symbol, for Deres egen og el- værktøjets sikkerhed! Tag batteripakken ud af maskinen, før der fore- tages indstillinger og vedligeholdelse. Sørg for, at maskinen er frakoblet, når batteri- pakken placeres i maskinen. Kontroller, at der ingen strøm-, vand- eller gasledninger er på det sted, som skal bearbejdes (f.eks. ved hjælp af en metaldetektor). Hold maskinen i de isolerede greb, når der udføres arbejde, hvor værktøjet kan komme i kontakt med skjulte strømledninger. Kontakt med en spændingsførende ledning kan også gøre maskinens metaldele spændingsførende og føre til elektrisk stød. Beskyt batteripakker mod fugtighed! Udsæt ikke batteripakker for ild! Brug ingen defekte eller deformerede batteri- pakker! Original brugsanvisning Kære kunde Mange tak for den tillid De har vist ved at købe dette nye Metabo el-værktøj. Hvert Metabo el-værktøj afprøves omhyggeligt og underligger streng kvalitetskontrol som led i Metabos kvalitetsstyringssystem. Et el-værktøjs levetid er dog i høj grad afhængig af Dem. Vær opmærksom på informationerne i denne betjeningsvejledning og i de medfølgende dokumenter. Jo mere omhyggeligt De behandler Deres Metabo el-værktøj, desto længere vil De nyde godt af det. Indhold 1 Konformitetserklæring 2 Tiltænkt formål 3 Generelle sikkerhedsanvisninger 4 Særlige sikkerhedsanvisninger 17026933_0311 SSW SSD 14_4 18.book Seite 47 Mittwoch, 9. März 2011 1:55 13
Side: 2
48 DANSK DA Åbn ikke batteripakker! Berør eller kortslut ikke batteripakkens kontakter! Der kan sive let sur, brændbar væske ud af defekte Li-ion-batteripakker! Hvis der kommer batterivæske ud, og væsken kommer i berøring med huden, skal huden omgående skylles med rigeligt vand. Skyl øjnene med rent vand og søg straks læge, hvis batterivæsken kommer i øjnene! Der må kun bruges skruebits, som er egnet til slagskruemaskiner. Vær forsigtig ved iskruning af lange skruer, fare for udskridning. Maskinen skal være slukket, når den sættes på skruen. Arbejdes der længere tid med el-værktøjet, bør der anvendes høreværn. Længere påvirkning med højt støjniveau kan medføre høreskader. Der må ikke bearbejdes materialer, der danner sundhedsfarligt støv eller dampe (f.eks. asbest). Lysdiode (6): Se aldrig direkte ind i lysstrålen med optiske instrumenter, lysdiode klasse 1M, klassi- ficeret efter DIN EN 60825-1: 2003, bølgelængde: 400-700 nm; 300 µs. Se side 3 (foldes ud). 1 Firkantholder til toppe* 2 Indvendig sekskantholder til sekskantskruebits* 3 Låseanordning* 4 Omdrejningsretningskontakt/transportsikring 5 Afbrydergreb 6 Lysdiode Til arbejde på dårligt belyste steder. Lysdioden lyser, når maskinen er tændt. 7 Tast til indstilling af omdrejningstrin/ momenttrin 8 Batteripakke 9 Tast til oplåsning af batteripakke 10 Knap til kapacitetsindikator 11 Kapacitets- og signalindikator * afhængig af udstyr/model Akku-slagskruemaskinen udmærker sig først og fremmest ved at arbejde næsten uden tilbageslag ved høje drejemomenter. Denne reaktionskraft, som næsten ikke kan mærkes, nås gennem et drejeslagværk, som er konstrueret til venstre- og højreløb. Tag batteripakken ud af maskinen, før der foretages indstillinger og vedligeholdelse. Sørg for, at maskinen er frakoblet, når batteri- pakken placeres i maskinen. 7.1 Batteripakke Batteripakken skal oplades før den første ibrugtagning (8). Genoplad batteripakken, når kapaciteten aftager. Den optimale opbevaringstemperatur ligger mellem 10 °C og 40 °C. Li-ion-batteripakker "Li-Power" har en kapacitets- og signalindikator (11): - Tryk på knappen (10), og ladetilstanden vises med lysdioderne. - Blinker en lysdiode, er batteripakken næsten tom og skal genoplades. Udtagning: Tryk på knappen til frigørelse af batteripakken (9), og træk batteripakken (8) ud fortil. Isætning: Skub batteripakken (8) i, til den går i hak. 7.2 Indstilling af omdrejningsretning, transportsikring (startspærre) Indstil kun omdrejningsretningskon- takten/transportsikringen (4), når motoren står stille! Indstil omdrejningsretningskontakten/trans- portsikringen (4). R = højreløb indstillet (iskruning af skruer) L = venstreløb indstillet (udskruning af skruer) 0 = midterposition: Transportsikring (startspærre) indstillet 7.3 Tænd, sluk Tænd: Tryk på afbrydergrebet (5). Sluk: Slip afbrydergrebet (5). 7.4 Omdrejningstal/tilspændingsmoment Omdrejningstallet og tilspændingsmomentet har direkte indflydelse på hinanden. Jo lavere omdre- jningstal, desto lavere tilspændingsmoment. 5 Oversigt 6 Særlige produktegenskaber 7 Idrifttagning/indstilling 17026933_0311 SSW SSD 14_4 18.book Seite 48 Mittwoch, 9. März 2011 1:55 13
Side: 3
DANSK 49 DA Tilspændingsmomentet kan indstilles på to forskellige måder: 1) Indstilling af maksimalt tilspændingsmoment Ved at trykke på tasten (7) kan der indstilles tre forskellige momenttrin. De maksimale tilspæn- dingsmomenter er angivet i tabellen på side 2 (Mmax.,I , Mmax.,II, Mmax.,III). Tasten (7) lyser kort for at indikere, hvilket trin der er indstillet. Trin II er f.eks. indstillet, når tasten lyser kort to gange. 2) Trinløs ændring af tilspændingsmomentet Omdrejningstallet og tilspændingsmomentet kan ændres trinløst og tilpasses efter arbejdsbetingel- serne ved at trykke afbrydergrebet (5) mere eller mindre kraftigt ind. Anbefales: Find den rigtige indstilling ved at fore- tage en prøveskruning. 7.5 Skift af skruebit på SSD... Isætning af skruebit: Skub låseanordningen (3) frem, og sæt skruebitten i til anslag. Slip låsean- ordningen (3). Træk i skruebitten for at kontrollere, om den sidder korrekt. Aftagning af skruebit: Skub låseanordningen (3) frem, og tag skruebitten af. Brug kun skruebits, hvis indstiksender opfylder følgende: Den benyttede skruebit skal passe til skruen. Den benyttede skruebit må ikke være beska- diget. 7.6 Skift af skruebit på SSW... Isætning af skruebit: Sæt toppen på firkanthol- deren (1) til anslag. Aftagning af skruebit: Træk toppen af firkanthol- deren (1). Den benyttede skruebit skal passe til skruen. Den benyttede skruebit må ikke være beska- diget. Hold maskinen rettet lige mod skruen. Skruearbejdet består af 2 dele: Iskruning af skruen og tilspænding af skruen ved hjælp af slagværket. Tilspændingsmomentet afhænger af slagtiden. Efter ca. 5 sekunders slagtid nås det største tilspændingsmoment. Momentforløbet afhænger af anvendelsesfor- målet: Ved hårde skruearbejder (skruning i hårde mate- rialer som f.eks. metal) nås det maksimale tilspæn- dingsmoment allerede efter kort slagtid (a). Ved lette skruearbejder (skruning i bløde materialer som f.eks. træ) kræves der en længere slagtid (b). Anbefales: Find den rigtige slagtid ved at foretage en prøveskruning. Obs! Ved brug af små skruer kan det maksimale moment allerede nås efter mindre end 0,5 sekun- ders slagtid. - Overvåg derfor skruearbejdets varighed nøjagtigt. - Indstil et egnet maksimalt tilspændingsmoment med tasten (7) (se kapitel 7.4). - Indstil tilspændingsmomentet omhyggeligt ved at trykke mere eller mindre kraftigt på afbryder- grebet (5), så skruen ikke beskadiges eller skruehovedet rives af. Brug kun originalt Metabo tilbehør. For at få det rigtige tilbehør er det vigtigt, at forhandleren får at vide, hvilken type el-værktøjet er. Se side 4. A Opladere B Batteripakker med forskellig kapacitet Brug kun batteripakker med en spænding, som passer til el-værktøjet. C Skruebits D Topnøglesæt 1/2“ 8 Anvendelse 9 Tilbehør 17026933_0311 SSW SSD 14_4 18.book Seite 49 Mittwoch, 9. März 2011 1:55 13
Side: 4
50 DANSK DA Reparationer på el-værktøjer må kun udføres af en elektriker! Henvend Dem til Deres Metabo-forhandler, når De skal have repareret Deres Metabo el-værktøj. Adresser findes på www.metabo.com. Reservedelslister kan downloades på www.metabo.com. Den af Metabo brugte emballage er 100% genan- vendelig. Brugt el-værktøj og tilbehør indeholder store mængder værdifuldt råstof og plastmateriale, som ligeledes kan genanvendes i en recyclingproces. Denne betjeningsvejledning er trykt på papir, som er bleget uden klor. Batteripakker må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald! Returner defekte eller udslidte batteripakker til Deres Metabo-forhandler! Kast ikke batteripakker i vandet! Kun for EU-lande: El-værktøj må ikke smides i husholdningsaffaldet! I henhold til det europæiske direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr og omsæt- telsen til national lovgivning skal brugte el-værk- tøjer indsamles adskilt og genanvendes i en recyc- lingproces. Aflad batteripakken i el-værktøjet, før den borts- kaffes. Beskyt kontakterne mod kortslutning (isoler f.eks. med tape). Forklaringer til oplysningerne på side 2. Forbeholdt ændringer som følge af tekniske ændringer. U = Batteripakkens spænding n0 = Tomgangshastighed S = Slagtal H = Maskinens spændepatron m = Vægt (med mindste batteripakke) Mmax., I = Maks. tilspændingsmoment (trin I) Mmax., II = Maks. tilspændingsmoment (trin II) Mmax., III = Maks. tilspændingsmoment (trin III) Samlet vibration (vektorsum af tre retninger) målt iht. EN 60745: ah = Vibrationsemission (slagskruning) Kh = Usikkerhed (vibration) Det vibrationsniveau, der er angivet i nærværende anvisninger, er målt i henhold til en standardiseret måleproces i EN 60745 og kan bruges til at sammenligne el-værktøj med hinanden. Vibrati- onsniveauet er også egnet til at foretage en foreløbig vurdering af vibrationsbelastningen. Det angivne vibrationsniveau er baseret på de væsentligste anvendelser af el-værktøjet. Hvis el- værktøjet anvendes til andre formål, med andet værktøj eller utilstrækkelig vedligeholdelse, kan vibrationsniveauet afvige fra den angivne værdi. Det kan øge vibrationsbelastningen betydeligt over hele arbejdsperioden. For at kunne vurdere vibrationsbelastningen nøjagtigt skal der også tages højde for de perioder, hvor maskinen er slukket eller godt nok kører, men ikke anvendes. Det kan reducere vibrationsbelast- ningen betydeligt over hele arbejdsperioden. Træf ekstra sikkerhedsforanstaltninger til beskyt- telse af brugeren mod vibrationspåvirkninger som f.eks.: Vedligeholdelse af el-værktøj og værktøj, holde hænderne varme, organisation af arbejds- forløb. Typiske A-vægtede lydniveauer: LpA = Lydtryksniveau LWA = Lydeffektniveau KpA, KWA = Usikkerhed (lydniveau) Brug høreværn! Måleværdier beregnet jf. EN 60745. De angivne tekniske data er tolerancesat (svarende til de pågældende gyldige standarder). 10 Reparation 11 Miljøbeskyttelse 12 Tekniske data 17026933_0311 SSW SSD 14_4 18.book Seite 50 Mittwoch, 9. März 2011 1:55 13

Spørgsmål & besvarelser

Har du et spørgsmål om Metabo SSW 144 LT men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Metabo SSW 144 LT. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Metabo SSW 144 LT så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.

Stil et spørgsmål om Metabo SSW 144 LT

Navn
E-mail
Reaktion

Få vist brugermanualen for Metabo SSW 144 LT below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Metabo
  • Product: Boremaskiner
  • Model/navn: SSW 144 LT
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Russisk, Nordmand, Finsk, Græsk, Ungarer, Slovenske