SSD 18 LTX 200 BL

Metabo SSD 18 LTX 200 BL manual

SSD 18 LTX 200 BL

Manual til Metabo SSD 18 LTX 200 BL på Hollandsk. Denne PDF-vejledning har 68 sider.

Side: 1
DANSK da 45 Original brugsanvisning Vi erklærer under almindeligt ansvar: Disse akku- slagnøgler, identificeret ved angivelse af type og serienummer *1), opfylder alle relevante bestem- melser i direktiverne *2) og standarderne *3). Teknisk dossier ved *4) - se side 3. Slagskruemaskinen er beregnet til i- og udskruning af skruer. Brugeren hæfter fuldt ud for skader som følge af brug til ikke tiltænkte formål. Almindeligt anerkendte bestemmelser om forebyg- gelse af ulykker og de vedlagte sikkerhedsanvis- ninger skal overholdes. Vær opmærksom på de tekststeder i brugsanvisningen, der er markeret med dette symbol, for Deres egen og el-værk- tøjets sikkerhed. ADVARSEL – Læs brugsanvisningen for at reducere faren for personskader. AVARSEL – Læs alle sikkerhedsadvarsler, instruktioner, illustrationer og specifikationer, som følger med el-værktøjet. I tilfælde af manglende overholdelse af anvisningerne nedenfor er der risiko for elektrisk stød, brand og/eller alvorlige personskader. Gem alle advarsler og instruktioner til senere brug. Videregiv kun el-værktøjet sammen med disse papirer. Hold maskinen i de isolerede grebsflader, når du udfører arbejde, hvor skruen kan komme i kontakt med skjulte strømledninger. Kontakt mellem skruen og en spændingsførende ledning kan også gøre maskinens metaldele spændingsfø- rende og føre til elektrisk stød. Tag akkuen ud af maskinen, før der foretages maskinindstilling, ombygning, vedligeholdelse eller rengøring. Sørg for, at maskinen er frakoblet, når akkuen placeres i maskinen. Kontroller, at der ingen strøm-, vand- eller gasledninger er på det sted, som skal bearbejdes (f.eks. ved hjælp af en metaldetektor). Arbejdsemnet skal sikres mod at glide og rotere (f.eks. ved hjælp af fastspænding med skruetvinger). Beskyt akkuer mod fugtighed! Udsæt ikke akkuer for ild! Brug ingen defekte eller deformerede akkuer! Åbn ikke akkuer! Berør eller kortslut ikke akkuens kontakter! Der kan sive let sur, brændbar væske ud af defekte Li-ion-akkuer! Hvis der kommer batterivæske ud, og væsken kommer i berøring med huden, skal huden omgående skylles med rigeligt vand. Skyl øjnene med rent vand, og søg straks læge, hvis batterivæsken kommer i øjnene! Ved en defekt maskinen skal man tage batteripakken ud af maskinen Der må kun bruges skruebits, som er egnet til slag- skruemaskiner. Vær forsigtig ved iskruning af lange skruer, fare for udskridning. Maskinen skal være slukket, når den sættes på skruen. Arbejdes der længere tid med el-værktøjet, bør der anvendes høreværn. Længere påvirkning med højt støjniveau kan medføre høreskader. LED-lys (7): Se ikke direkte ind i LED-strålen med optiske instrumenter. Transport af Li-ion-batteripakker: Forsendelse af Li-ion-batteripakker skal ske i henhold til reglerne om farligt gods (UN 3480 og UN 3481). Tjek de aktuelle regler ved forsendelse af Li- ion-batteripakker. Spørg evt. din speditør til råds. Certificeret emballage kan rekvireres hos Metabo. Send kun batteripakker, hvis kabinettet er ubeskadiget og der ikke trænger væske ud. Tag batteripakken ud af maskinen for forsendelse. Beskyt kontakterne mod kortslutning (isoler f.eks. med tape). Reducering af støvgener: ADVARSEL - Enkelte støvtyper, som genereres ved slibning af sandpapir, savning, slibning, boring og andre arbejder, indeholder kemikalier, hvor det er kendt at de forårsager kræft, medfødte skavanker eller andre forplantningsskader. Enkelte eksempler på disse kemikalier er: - Bly fra blyholdig maling, - mineralsk støv fra mursten, cement og andre materialer til murværk, og - arsen og krom fra kemisk behandlet træ. Risikoen for dig ved denne belastning varierer alt efter hvor ofte du udfører denne type arbejde. For at reducere belastningen med disse kemikalier for dig: Arbejd i et godt udluftet område og arbejd med godkendt sikkerhedsudstyr, som f.eks. støvmasker, der er specielt udviklet til udfiltrering af mikroskopisk små partikler. 1. Overensstemmelseserklæring 2. Tiltænkt formål 3. Generelle sikkerhedsanvisninger 4. Særlige sikkerhedsanvisninger
Side: 2
DANSK da 46 Dette gælder ligeledes for støv fra yderligere materialer, som f.eks. enkelte trætyper (såsom støv fra eg eller bøg), metaller, asbest. Ydeligere kendte lidelser er f.eks. allergiske reaktioner samt luftvejssygdomme. Støvet må ikke optages i kroppen. Overhold de gældende direktiver og nationale forskrifter, der gælder for dit materiale, personale, anvendelsesformål og -sted (f.eks. bestemmelser for arbejdssikkerhed, bortskaffelse). Opfang partiklerne på oprindelsesstedet, undgå aflejringer i omgivelserne. Brug egnet tilbehør til specielt arbejde. Således når færre partikler ukontrolleret ud i miljøet. Anvend en egnet støvudsugning. Støvbelastningen kan reduceres på følgende måde: - Ret ikke partikler, der kommer ud, og maskinens udluftningsstrøm mod dig selv eller personer, der befinder sig i nærheden, eller på aflejret støv, - Anvend et udsugningsanlæg og/eller en luftrenser, - sørg for god ventilation på arbejdspladsen og hold den ren vha. støvudsugning. Fejning eller blæsning hvirvler støv op. - Støvsug eller vask beskyttelsestøj. Undgå udblæsning, bankning eller børstning. Se side 2. 1 Firkantholder til indsatsværktøj 1/2“ * 2 Indvendig sekskantholder til sekskantskruebits* 3 Låseanordning* 4 Omdrejningsretningskontakt / transportsikring 5 Afbrydergreb 6 Håndgreb (grebsflade) 7 Lysdiode Til arbejde på dårligt belyste steder. Lysdioden lyser, når maskinen er tændt. 8 Stillehjul til forvalg af omdrejnings- og tilspændingsmoment 9 Akku * 10 Knap til frigørelse af batteripakke 11 Knap til kapacitetsindikator * 12 Kapacitets- og signalindikator * 13 Bæltekrog (monteres som vist) * * afhængig af udstyr/model Tag batteripakken ud af maskinen, før der foretages indstillinger og vedligeholdelse. Sørg for, at maskinen er frakoblet, når akkuen placeres i maskinen. 6.1 Akku Akkuen skal oplades før den første ibrugtagning (9). Genoplad akkuen, når kapaciteten aftager. Du finder anvisninger til opladning af batteripakken i driftsvejledningen til opladeren fra Metabo. Li-ion-batteripakker "Li-Power, LiHD" har en kapacitets- og signalindikator (12): - Tryk på knappen (11), og ladetilstanden vises med lysdioderne. - Blinker en lysdiode, er akkuen næsten tom og skal genoplades. Udtagning: Tryk på knappen til frigørelse af batteripakken (10), og træk batteripakken (9) ud fortil. Isætning: Skub batteripakken (9) i, til den går i hak. 6.2 Indstilling af omdrejningsretning, trans- portsikring (startspærre) Indstil kun omdrejningsretningskontakten/ transportsikringen (4), når motoren står stille! Indstil omdrejningsretningskontakten/ transportsikringen (4). R = højreløb indstillet (iskruning af skruer) L = venstreløb indstillet (udskruning af skruer) 0 = midterposition: Transportsikring (startspærre) indstillet 6.3 Tænd, sluk Tænd: Tryk på afbrydergrebet (5). Sluk: Slip afbrydergrebet (5). 6.4 Omdrejningstal/tilspændingsmoment Omdrejningstallet og tilspændingsmomentet har direkte indflydelse på hinanden. Jo lavere omdrejningstal, desto lavere tilspændingsmoment. Tilspændingsmomentet påvirkes på 2 måder: 1)Forvalg af driftstype/ønsket tilspændingsmoment på stillehjulet (7): = maks. tilspændingsmoment (Powermode) = indstilleligt tilspændingsmoment = specielt til selvskærende skruer: først et højt omdrejningstal (til boring) og senere et langsomt omdrejningstal (til spænding af skruen). 2) Trinløs ændring af tilspændingsmomentet På enhver indstilling af stillehjulet kan omdrejningstallet og tilspændingsmomentet ændres trinløst og tilpasses efter arbejdsbetingelserne ved at trykke afbrydergrebet (5) mere eller mindre kraftigt ind. Anbefaling: Find den rigtige indstilling ved en prøveskruning. 6.5 Skift af skruebit på SSD... Isætning af skruebit: Skub låseanordningen (3) frem, og sæt skruebitten i til anslag. Slip låseanord- ningen (3). Træk i skruebitten for at kontrollere, om den sidder korrekt. 5. Oversigt 6. Idrifttagning/indstilling P ...
Side: 3
DANSK da 47 Aftagning af skruebit: Skub låseanordningen (3) frem, og tag skruebitten af. Brug kun skruebits, hvis indstiksender opfylder følgende: Den benyttede skruebit skal passe til skruen. Den benyttede skruebit må ikke være beska- diget. 6.6 Skift af skruebit på SSW... Montering af skruebit: Sæt indsatsværktøjet på firkantholderen (1) til anslag. Afmontering af skruebit: Træk indsatsværktøjet ud af firkantholderen (1). Den benyttede skruebit skal passe til skruen. Den benyttede skruebit må ikke være beska- diget. Hold maskinen rettet lige mod skruen. Skruearbejdet består af 2 dele: Iskruning af skruen og tilspænding af skruen ved hjælp af slagværket. Tilspændingsmomentet afhænger af slagtiden. Efter ca. 5 sekunders slagtid nås det største tilspændingsmoment. Momentforløbet afhænger af anvendelsesformålet: Ved hårde skruearbejder (skruning i hårde materi- aler som f.eks. metal) nås det maksimale tilspæn- dingsmoment allerede efter kort slagtid (a). Ved lette skruearbejder (skruning i bløde materialer som f.eks. træ) kræves der en længere slagtid (b). Anbefales: Find den rigtige slagtid ved at foretage en prøveskruning. Obs! Ved brug af små skruer kan det maksimale moment allerede nås efter mindre end 0,5 sekun- ders slagtid. - Overvåg derfor skruearbejdets varighed nøjagtigt. - Indstil en egnet indstilling på stillehjulet (7), (se kapitel 6.4). - Indstil tilspændingsmomentet omhyggeligt ved at trykke mere eller mindre kraftigt på afbrydergrebet (5), så skruen ikke beskadiges eller skruehovedet rives af. Anvend kun originale batteripakker fra Metabo og Metabo-tilbehør. Brug kun tilbehør, som opfylder de krav og specifi- kationer, som er angivet i denne brugsanvisning. Se side 4. A Opladere B Batteripakker med forskellig kapacitet Brug kun batteripakker, hvis spænding svarer til Deres el-værktøj. C Skruebits Det komplette tilbehørsprogram findes på www.metabo.com eller i kataloget. Reparationer på el-værktøjer må kun udføres af en elektriker! Henvend Dem til Deres Metabo-forhandler, når De skal have repareret Deres Metabo el-værktøj. Adresser findes på www.metabo.com. Reservedelslister kan downloades på www.metabo.com. Overhold de nationale regler om miljøvenlig bort- skaffelse og genbrug af udtjente maskiner, embal- lage og tilbehør. Akkuer må ikke bortskaffes sammen med alminde- ligt husholdningsaffald! Returner defekte eller brugte akkuer til Metabo-forhandleren! Smid ikke akkuer i vandet. Kun for EU-lande: El-værktøj må ikke smides i husholdningsaffaldet! I henhold til det euro- pæiske direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr og omsættelsen til national lovgivning skal brugte el-værktøjer indsamles adskilt og genanvendes i en recycling- proces. Aflad akkuen i el-værktøjet, før den bortskaffes. Beskyt kontakterne mod kortslutning (isoler f.eks. med tape). Forklaringer til oplysningerne på side 3. Forbeholdt ændringer som følge af tekniske ændringer. U =Batteripakkens spænding n0 =Tomgangshastighed S =Slagtal H =Maskinens spændepatron m =Vægt (med mindste batteripakke) MP = maks. tilspændingsmoment (Powermode) Måleværdier beregnet jf. EN 62841. Tilladt omgivelsestemperatur ved drift: -20 °C til 50 °C (begrænset ydelse ved temperaturer under 7. Anvendelse 9,5 mm (3/8“) 8. Tilbehør 9. Reparation 10. Miljøbeskyttelse 11. Tekniske data
Side: 4
DANSK da 48 0 °C). Tilladt omgivelsestemperatur ved opbevaring: 0 °C til 30 °C Jævnstrøm De angivne tekniske data er tolerancesat (svarende til de pågældende gyldige standarder). Emissionsværdier Disse værdier gør det muligt at bestemme el- værktøjets emissioner og sammenligne forskellige el-værktøjer med hinanden. Alt efter el-værktøjets eller indsatsværktøjernes anvendelsesbetingelser og tilstand kan den faktiske belastning være højere eller lavere. Tag også højde for arbejdspauser og perioder med lav belastning. Træf de nødvendige beskyttelsesforanstaltninger for brugeren, f.eks. organisatoriske foranstaltninger, på baggrund af de anslåede værdier. Samlet vibration (vektorsum af tre retninger) målt iht. EN 62841: ah = Vibrationsemission(slagskruning) Kh = Usikkerhed (vibration) Typiske A-vægtede lydniveauer: LpA = Lydtryksniveau LWA = Lydeffektniveau KpA, KWA = Usikkerhed (lydniveau) Brug høreværn!

Spørgsmål & besvarelser

Har du et spørgsmål om Metabo SSD 18 LTX 200 BL men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Metabo SSD 18 LTX 200 BL. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Metabo SSD 18 LTX 200 BL så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.

Stil et spørgsmål om Metabo SSD 18 LTX 200 BL

Navn
E-mail
Reaktion

Få vist brugermanualen for Metabo SSD 18 LTX 200 BL below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Metabo
  • Product: Boremaskiner
  • Model/navn: SSD 18 LTX 200 BL
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Nordmand, Finsk, Græsk, Ungarer, Slovenske, Kroatisk, Arabisk, Kinesisk, , Russisk