SSD 18 LT

Metabo SSD 18 LT manual

SSD 18 LT

Manual til Metabo SSD 18 LT på Hollandsk. Denne PDF-vejledning har 60 sider.

Side: 1
DANSK da 41 Original brugsanvisning Vi erklærer under almindeligt ansvar: Disse akku- slagnøgler, identificeret ved angivelse af type og serienummer *1), opfylder alle relevante bestem- melser i direktiverne *2) og standarderne *3). Teknisk dossier ved *4) - se side 3. Slagskruemaskinen er beregnet til i- og udskruning af skruer. Brugeren hæfter fuldt ud for skader som følge af brug til ikke tiltænkte formål. Almindeligt anerkendte bestemmelser om forebyg- gelse af ulykker og de vedlagte sikkerhedsanvis- ninger skal overholdes. Vær opmærksom på de tekststeder i brugsanvisningen, der er markeret med dette symbol, for Deres egen og el-værk- tøjets sikkerhed. ADVARSEL – Læs betjeningsvejledningen for at reducere faren for personskader. ADVARSEL Læs alle sikkerhedsanvis- ninger og andre anvisninger. Hvis sikker- hedsanvisningerne og de andre anvisninger ikke overholdes, er der risiko for elektrisk stød, brand og/ eller alvorlige personskader. Alle sikkerhedsanvisninger og andre anvisninger bør gemmes til senere brug. Videregiv kun el-værktøjet sammen med disse papirer. Tag batteripakken ud af maskinen, før der foretages indstillinger og vedligeholdelse. Sørg for, at maskinen er frakoblet, når akkuen placeres i maskinen. Kontroller, at der ingen strøm-, vand- eller gasledninger er på det sted, som skal bearbejdes (f.eks. ved hjælp af en metaldetektor). Hold maskinen i de isolerede greb, når der udføres arbejde, hvor værktøjet kan komme i kontakt med skjulte strømledninger. Kontakt med en spændingsførende ledning kan også gøre maskinens metaldele spændingsførende og føre til elektrisk stød. Beskyt akkuer mod fugtighed! Udsæt ikke akkuer for ild! Brug ingen defekte eller deformerede akkuer! Åbn ikke akkuer! Berør eller kortslut ikke akkuens kontakter! Der kan sive let sur, brændbar væske ud af defekte Li-ion-akkuer! Hvis der kommer batterivæske ud, og væsken kommer i berøring med huden, skal huden omgående skylles med rigeligt vand. Skyl øjnene med rent vand, og søg straks læge, hvis batterivæsken kommer i øjnene! Der må kun bruges skruebits, som er egnet til slag- skruemaskiner. Vær forsigtig ved iskruning af lange skruer, fare for udskridning. Maskinen skal være slukket, når den sættes på skruen. Arbejdes der længere tid med el-værktøjet, bør der anvendes høreværn. Længere påvirkning med højt støjniveau kan medføre høreskader. Der må ikke bearbejdes materialer, der danner sundhedsfarligt støv eller dampe (f.eks. asbest). Tag akkuen ud af maskinen, før der foretages maskinindstilling, ombygning, vedligeholdelse eller rengøring. LED-lys (6): Se ikke direkte ind i LED-strålen med optiske instrumenter. Se side 2. 1 Firkantholder til indsatsværktøj 1/2“ * 2 Indvendig sekskantholder til sekskantskruebits* 3 Låseanordning* 4 Omdrejningsretningskontakt / transportsikring 5 Afbrydergreb 6 Lysdiode Til arbejde på dårligt belyste steder. Lysdioden lyser, når maskinen er tændt. 7 Tast til indstilling af omdrejningstrin/momenttrin 8 Akku 9 Knap til frigørelse af batteripakke 10 Knap til kapacitetsindikator 11 Kapacitets- og signalindikator 12 Bæltekrog (monteres som vist) * 13 Bitsdepot (monteres som vist) * * afhængig af udstyr/model Tag batteripakken ud af maskinen, før der foretages indstillinger og vedligeholdelse. 1. Overensstemmelseserklæring 2. Tiltænkt formål 3. Generelle sikkerhedsanvisninger 4. Særlige sikkerhedsanvisninger 5. Oversigt 6. Idrifttagning/indstilling
Side: 2
DANSK da 42 Sørg for, at maskinen er frakoblet, når akkuen placeres i maskinen. 6.1 Akku Akkuen skal oplades før den første ibrugtagning (8). Genoplad akkuen, når kapaciteten aftager. Den optimale opbevaringstemperatur ligger mellem 10 °C og 30 °C. Li-ion-batteripakker "Li-Power" har en kapacitets- og signalindikator (11): - Tryk på knappen (10), og ladetilstanden vises med lysdioderne. - Blinker en lysdiode, er akkuen næsten tom og skal genoplades. Udtagning: Tryk på knappen til frigørelse af batteripakken (9), og træk batteripakken (8) ud fortil. Isætning: Skub batteripakken (8) i, til den går i hak. 6.2 Indstilling af omdrejningsretning, trans- portsikring (startspærre) Indstil kun omdrejningsretningskontakten/ transportsikringen (4), når motoren står stille! Indstil omdrejningsretningskontakten/ transportsikringen (4). R = højreløb indstillet (iskruning af skruer) L = venstreløb indstillet (udskruning af skruer) 0 = midterposition: Transportsikring (startspærre) indstillet 6.3 Tænd, sluk Tænd: Tryk på afbrydergrebet (5). Sluk: Slip afbrydergrebet (5). 6.4 Omdrejningstal/tilspændingsmoment Omdrejningstallet og tilspændingsmomentet har direkte indflydelse på hinanden. Jo lavere omdrej- ningstal, desto lavere tilspændingsmoment. Tilspændingsmomentet kan indstilles på to forskel- lige måder: 1) Indstilling af maksimalt tilspændingsmoment Ved at trykke på tasten (7) kan der indstilles tre forskellige momenttrin. De maksimale tilspæn- dingsmomenter er angivet i tabellen på side 3 (MMAX, MMED, MMIN). Tasten (7) lyser for at indikere, hvilket trin der er indstillet. = intet lys = maks. drejemoment = blinker = middel drejemoment = lyser konstant = min. drejemoment 2) Trinløs ændring af tilspændingsmomentet Omdrejningstallet og tilspændingsmomentet kan ændres trinløst og tilpasses efter arbejdsbetingel- serne ved at trykke afbrydergrebet (5) mere eller mindre kraftigt ind. Anbefales: Find den rigtige indstilling ved at fore- tage en prøveskruning. 6.5 Skift af skruebit på SSD... Isætning af skruebit: Skub låseanordningen (3) frem, og sæt skruebitten i til anslag. Slip låseanord- ningen (3). Træk i skruebitten for at kontrollere, om den sidder korrekt. Aftagning af skruebit: Skub låseanordningen (3) frem, og tag skruebitten af. Brug kun skruebits, hvis indstiksender opfylder følgende: Den benyttede skruebit skal passe til skruen. Den benyttede skruebit må ikke være beska- diget. 6.6 Skift af skruebit på SSW... Montering af skruebit: Sæt indsatsværktøjet på firkantholderen (1) til anslag. Afmontering af skruebit: Træk indsatsværktøjet ud af firkantholderen (1). Den benyttede skruebit skal passe til skruen. Den benyttede skruebit må ikke være beska- diget. Hold maskinen rettet lige mod skruen. Skruearbejdet består af 2 dele: Iskruning af skruen og tilspænding af skruen ved hjælp af slagværket. Tilspændingsmomentet afhænger af slagtiden. Efter ca. 5 sekunders slagtid nås det største tilspændingsmoment. Momentforløbet afhænger af anvendelsesformålet: Ved hårde skruearbejder (skruning i hårde materi- aler som f.eks. metal) nås det maksimale tilspæn- dingsmoment allerede efter kort slagtid (a). Ved lette skruearbejder (skruning i bløde materialer som f.eks. træ) kræves der en længere slagtid (b). MAX MED MIN 7. Anvendelse 9,5 mm (3/8“)
Side: 3
DANSK da 43 Anbefales: Find den rigtige slagtid ved at foretage en prøveskruning. Obs! Ved brug af små skruer kan det maksimale moment allerede nås efter mindre end 0,5 sekun- ders slagtid. - Overvåg derfor skruearbejdets varighed nøjagtigt. - Indstil et egnet maksimalt tilspændingsmoment med tasten (7) (se kapitel 6.4). - Indstil tilspændingsmomentet omhyggeligt ved at trykke mere eller mindre kraftigt på afbrydergrebet (5), så skruen ikke beskadiges eller skruehovedet rives af. Brug kun originalt Metabo tilbehør. Brug kun tilbehør, som opfylder de krav og specifi- kationer, som er angivet i denne brugsanvisning. Se side 4. A Opladere B Batteripakker med forskellig kapacitet Brug kun batteripakker, hvis spænding svarer til Deres el-værktøj. C Skruebits D Indsatsværktøj 1/2“ Det komplette tilbehørsprogram findes på www.metabo.com eller i kataloget. Reparationer på el-værktøjer må kun udføres af en elektriker! Henvend Dem til Deres Metabo-forhandler, når De skal have repareret Deres Metabo el-værktøj. Adresser findes på www.metabo.com. Reservedelslister kan downloades på www.metabo.com. Overhold de nationale regler om miljøvenlig bort- skaffelse og genbrug af udtjente maskiner, embal- lage og tilbehør. Akkuer må ikke bortskaffes sammen med alminde- ligt husholdningsaffald! Returner defekte eller brugte akkuer til Metabo-forhandleren! Smid ikke akkuer i vandet. Kun for EU-lande: El-værktøj må ikke smides i husholdningsaffaldet! I henhold til det euro- pæiske direktiv 2002/96/EF om affald af elek- trisk og elektronisk udstyr og omsættelsen til nati- onal lovgivning skal brugte el-værktøjer indsamles adskilt og genanvendes i en recyclingproces. Aflad akkuen i el-værktøjet, før den bortskaffes. Beskyt kontakterne mod kortslutning (isoler f.eks. med tape). Forklaringer til oplysningerne på side 3. Forbeholdt ændringer som følge af tekniske ændringer. U =Batteripakkens spænding n0 =Tomgangshastighed S =Slagtal H =Maskinens spændepatron m =Vægt (med mindste batteripakke) MMAX =Maks. tilspændingsmoment (trin I) MMED =Middel tilspændingsmoment (trin II) MMIN =Min. tilspændingsmoment (trin III) Måleværdier beregnet jf. EN 60745. Jævnstrøm De angivne tekniske data er tolerancesat (svarende til de pågældende gyldige standarder). Emissionsværdier Disse værdier gør det muligt at bestemme el- værktøjets emissioner og sammenligne forskellige el-værktøjer med hinanden. Alt efter el-værktøjets eller indsatsværktøjernes anvendelsesbetingelser og tilstand kan den faktiske belastning være højere eller lavere. Tag også højde for arbejdspauser og perioder med lav belastning. Træf de nødvendige beskyttelsesforanstaltninger for brugeren, f.eks. organisatoriske foranstaltninger, på baggrund af de anslåede værdier. Samlet vibration (vektorsum af tre retninger) målt iht. EN 60745: ah = Vibrationsemission(slagskruning) Kh = Usikkerhed (vibration) Typiske A-vægtede lydniveauer: LpA = Lydtryksniveau LWA = Lydeffektniveau KpA, KWA = Usikkerhed (lydniveau) Brug høreværn! 8. Tilbehør 9. Reparation 10. Miljøbeskyttelse 11. Tekniske data

Spørgsmål & besvarelser

Har du et spørgsmål om Metabo SSD 18 LT men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Metabo SSD 18 LT. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Metabo SSD 18 LT så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.

Stil et spørgsmål om Metabo SSD 18 LT

Navn
E-mail
Reaktion

Få vist brugermanualen for Metabo SSD 18 LT below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Metabo
  • Product: Boremaskiner
  • Model/navn: SSD 18 LT
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Russisk, Nordmand, Finsk, Græsk, Ungarer, Kinesisk