Metabo SRE 4350 TurboTec manual

Få vist brugermanualen for Metabo SRE 4350 TurboTec below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Metabo
  • Product: Rystepudser
  • Model/navn: SRE 4350 TurboTec
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Tysk, Italiensk, Svensk, Engelsk, Fransk, Spansk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Russisk, Nordmand, Finsk, Græsk, Ungarer

Indholdsfortegnelse

Side: 29
DANSK
da
30
Original brugsanvisning
Vi erklærer under almindeligt ansvar: Disse båndsli-
bere, identificeret ved angivelse af type og serie-
nummer *1), opfylder alle relevante bestemmelser i
direktiverne *2) og standarderne *3). Teknisk dossier
ved *4) - se side 3.
Maskinen er egnet til tørslibning af plane eller hvæl-
vede flader, træ, kunststoffer, ikke-jernmetaller, stål-
plader og lignende, spartlede og lakerede overflader.
Brugeren hæfter fuldt ud for skader som følge af brug
til ikke tiltænkte formål.
Almindeligt anerkendte bestemmelser om forebyg-
gelse af ulykker og de vedlagte sikkerhedsanvis-
ninger skal overholdes.
Vær opmærksom på de tekststeder i
brugsanvisningen, der er markeret med
dette symbol, for Deres egen og el-værk-
tøjets sikkerhed.
ADVARSEL – Læs brugsanvisningen for at
reducere faren for personskader.
ADVARSEL Læs alle sikkerhedsanvis-
ninger og andre anvisninger. Hvis sikker-
hedsanvisningerne og de andre anvisninger ikke
overholdes, er der risiko for elektrisk stød, brand og/
eller alvorlige personskader.
Alle sikkerhedsanvisninger og andre anvis-
ninger bør gemmes til senere brug.
Videregiv kun el-værktøjet sammen med disse
papirer.
Støv fra materialer såsom blyholdig maling, visse
træsorter, mineraler og metal kan være
sundhedsskadeligt. Berøring eller indånding af dette
støv kan fremkalde allergiske reaktioner og/eller
åndedrætssygdomme hos brugeren eller personer,
der opholder sig i nærheden.
Nogle støvpartikler såsom ege- eller bøgetræsstøv
anses for at være kræftfremkaldende, især i
forbindelse med tilsætningsstoffer til træbehandling
(chromat, træbeskyttelsesmiddel). Asbestholdigt
materiale må kun bearbejdes af fagfolk.
- Brug så vidt muligt støvudsugning eller støvopsam-
lingskassetten.
- For at opnå en optimal støvudsugning anbefales
det at anvende en egnet Metabo-støvsuger
sammen med dette el-værktøj.
- Sørg for god ventilation på arbejdspladsen.
- Det anbefales at bruge et åndedrætsværn i filter-
klasse P2.
Vær opmærksom på de gældende regler i Deres
land vedrørende de bearbejdede materialer.
Træk stikket ud af stikkontakten, før der foretages
nogle indstillinger.
Arbejdes der længere tid med el-værktøjet, bør der
anvendes høreværn. Længere påvirkning med højt
støjniveau kan medføre høreskader.
Der må ikke bearbejdes materialer, der danner sund-
hedsfarligt støv eller dampe (f.eks. asbest).
Arbejdsemnet skal sikres mod at glide, f.eks. ved
hjælp af fastspændingsanordninger.
Se side 2.
1 Ekstra greb (aftageligt)
2 Stillehjul til forvalg af svingningstallet
3 TurboBoost-kontakt
4 Spærreknap til fast tilkobling
5 Afbrydergreb
6 Støvbakke
7 Renseklap
8 Foldefilter
9 Slibepapir *
10 2 spændelementer
11 Slibeplade
12 Udsugningsstuds
* alt efter udstyr/medleveres ikke
Kontrollér før ibrugtagning, om oplysningerne
på typeskiltet stemmer overens med strømnet-
tets netspænding og netfrekvens.
6.1 Ekstra greb (aftageligt)
Det ekstra greb (1) kan skrues af om nødvendigt
(højregevind).
6.2 Påsætning af slibepapir
Slibepapir med velcrolukning
Nem at sætte på og tage af på grund af velcroluk-
ning. Slibepapiret trykkes blot på, så slibepapirets (9)
og slibepladens (11) huller sidder over hinanden.
Slibepapir uden velcrolukning
Fastspænd slibepapiret i det ene spændelement
(10). Læg det stramt hen over slibepladen (11), og
fastspænd det i det andet spændelement.
7.1 Tænd/sluk, fast tilkobling
For at tilslutte maskinen skal afbrydergrebet (5) akti-
veres.
Ved permanent kørsel kan afbrydergrebet fastlåses
med spærreknappen (4). Maskinen frakobles ved at
trykke på afbrydergrebet (5) igen.
7.2 Indstilling af svingningstal
1. Overensstemmelseserklæring
2. Tiltænkt formål
3. Generelle
sikkerhedsanvisninger
4. Særlige
sikkerhedsanvisninger
5. Oversigt
6. Ibrugtagning
7. Anvendelse
Side: 30
DANSK da
31
Når TurboBoost-kontakten (3) er slukket, kan sving-
ningstallet indstilles med stillehjulet (2). Det kan også
gøres, mens maskinen kører.
Anbefalede indstillinger af svingningstal:
Kunststof . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2
Metal, plexiglas®
, gammel maling/lak . . . . 3-4
Grov-, finslibning, polering, træ . . . . . . . . . 5
Den optimale indstilling findes bedst ved at prøve sig
frem.
7.3 TurboBoost-kontakt
Tryk på TurboBoost-kontakten (3) under arbejdet for
at tilslutte ekstra ydelsesreserver og opnå maksimal
slibeeffekt.
7.4 Støvudsugning
For at sikre en optimal støvudsugning skal slibepa-
piret anbringes sådan, at slibepapirets (9) og slibe-
pladens (11) huller sidder over hinanden.
Egenafsugning:
Sæt støvbakken (6) på udsugningsstudsen, og lad
den gå i hak. Støvbakken (6) fjernes igen ved at
trække den bagud og af.
For at sikre en optimal støvudsugning skal støv-
bakken (6) tømmes rettidigt og filteret (8) renses.
Ekstern udsugning:
Tilslut en egnet støvsuger.
Tømning af støvbakke (6)
- Åbn renseklappen (7).
- Tag foldefilteret (8) af, og bank aflejret slibestøv
af, eller fjern det med en pensel.
Foldefilteret (8) kan også skylles under rindende
vand (skal tørres, inden det monteres igen!).
- Tøm støvbakken (6), rengør den grundigt, og fjern
støvrester.
- Vær opmærksom på følgende ved isætning: Skub
foldefilteret (8) i skinnerne i siden.
Rens maskinen regelmæssigt. Fjern støv fra
motorens ventilationsspalter med en støvsuger.
Udskiftning af slidt slibeplade (11)
- Skru fastspændingsskruerne (på undersiden af
slibepladen) ud.
- Tag slibepladen af.
- Slibeplade (reserve), se side 2.
- Sæt slibepladen på.
- Skru fastspændingsskruerne (på undersiden af
slibepladen) i igen (skruerne skal skrues ind i den
eksisterende skruegang!), og spænd dem
(tilspændingsmoment = 3,5 Nm +/- 0,2 Nm).
Brug kun originalt Metabo tilbehør.
Det komplette tilbehørsprogram findes på
www.metabo.com eller i hovedkataloget.
Reparationer på el-værktøjer må kun udføres af en
elektriker!
Hvis maskinledningen bliver beskadiget, skal den
udskiftes af producenten eller dennes kundeservice
for at undgå risici.
Henvend Dem til Deres Metabo-forhandler, når De
skal have repareret Deres Metabo el-værktøj.
Adresser findes på www.metabo.com.
Reservedelslister kan downloades på
www.metabo.com.
Overhold de lokale regler om miljøvenlig bortskaf-
felse og genbrug af udtjente maskiner, emballage og
tilbehør.
Kun for EU-lande: El-værktøj må ikke smides i
husholdningsaffaldet! I henhold til det euro-
pæiske direktiv 2002/96/EF om affald af elek-
trisk og elektronisk udstyr og omsættelsen til national
lovgivning skal brugte el-værktøjer indsamles adskilt
og genanvendes i en recyclingproces.
Forklaringer til oplysningerne på side 3.
Forbeholdt ændringer som følge af tekniske
ændringer.
A =Slibepladens mål
P1 =Nominel optagen effekt
P2 =Afgiven effekt
n0 =Hastighed ved friløb (stillehjul)
n0, TB =Hastighed ved friløb (TurboBoost-kontakt)
n1, TB =Hastighed ved nominel belastning (Turbo-
Boost-kontakt)
s0 =Svingningstal ved friløb (stillehjul)
s0, TB =Svingningstal ved friløb (TurboBoost-
kontakt)
s1, TB =Svingningstal ved nominel belastning
(TurboBoost-kontakt)
S =Svingbevægelsesdiameter
m =Vægt uden netkabel
Måleværdier beregnet jf. EN 60745.
Klasse II maskine
~Vekselstrøm
De angivne tekniske data er tolerancesat (svarende
til de pågældende gyldige standarder).
Emissionsværdier
Disse værdier gør det muligt at bestemme el-
værktøjets emissioner og sammenligne forskellige
el-værktøjer med hinanden. Alt efter el-værktøjets
eller indsatsværktøjernes anvendelsesbetingelser
og tilstand kan den faktiske belastning være højere
eller lavere. Tag også højde for arbejdspauser og
perioder med lav belastning. Træf de nødvendige
beskyttelsesforanstaltninger for brugeren, f.eks.
organisatoriske foranstaltninger, på baggrund af de
anslåede værdier.
Samlet vibration (vektorsum af tre retninger) målt iht.
EN 60745:
ah =Vibrationsemission (overfladeslibning)
Kh = Usikkerhed (vibration)
Typiske A-vægtede lydniveauer:
LpA =Lydtryksniveau
LWA =Lydeffektniveau
KpA, KWA= Usikkerhed
Brug høreværn!
8. Rengøring, vedligeholdelse
9. Tilbehør
10. Reparation
11. Miljøbeskyttelse
12. Tekniske data

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Metabo SRE 4350 TurboTec.

Stil et spørgsmål om Metabo SRE 4350 TurboTec

Har du et spørgsmål om Metabo SRE 4350 TurboTec men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Metabo SRE 4350 TurboTec. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Metabo SRE 4350 TurboTec så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.