SRE 4350 TurboTec

Metabo SRE 4350 TurboTec manual

SRE 4350 TurboTec

Manual til Metabo SRE 4350 TurboTec på Hollandsk. Denne PDF-vejledning har 52 sider.

Side: 1
DANSK da 34 Original brugsanvisning Vi erklærer under almindeligt ansvar: Disse båndsli- bere, identificeret ved angivelse af type og serie- nummer *1), opfylder alle relevante bestemmelser i direktiverne *2) og standarderne *3). Teknisk dossier ved *4) - se side 3. Maskinen er egnet til tørslibning af plane eller hvæl- vede flader, træ, kunststoffer, ikke-jernmetaller, stål- plader og lignende, spartlede og lakerede overflader. Brugeren hæfter fuldt ud for skader som følge af brug til ikke tiltænkte formål. Almindeligt anerkendte bestemmelser om forebyg- gelse af ulykker og de vedlagte sikkerhedsanvis- ninger skal overholdes. Vær opmærksom på de tekststeder i brugsanvisningen, der er markeret med dette symbol, for Deres egen og el-værk- tøjets sikkerhed. ADVARSEL – Læs brugsanvisningen for at reducere faren for personskader. ADVARSEL Læs alle sikkerhedsanvis- ninger og andre anvisninger. Hvis sikker- hedsanvisningerne og de andre anvisninger ikke overholdes, er der risiko for elektrisk stød, brand og/ eller alvorlige personskader. Alle sikkerhedsanvisninger og andre anvis- ninger bør gemmes til senere brug. Videregiv kun el-værktøjet sammen med disse papirer. Træk stikket ud af stikdåsen, før maskinen indstilles, omstilles, vedligeholdes eller rengøres. Arbejdsemnet skal sikres mod at glide, f.eks. ved hjælp af fastspændingsanordninger. Arbejdes der længere tid med el-værktøjet, bør der anvendes høreværn. Længere påvirkning med højt støjniveau kan medføre høreskader. Hold fast i maskinen på de tilhørende greb. Reducering af støvbelastning: Partikler, der opstår, når man arbejder med denne maskine, kan indeholde stoffer, der kan forårsage kræft, allergiske reaktioner, luftvejssygdomme, fødselsdefekter eller anden reproduktiv skade. Nogle eksempler på disse stoffer er: Bly (i blyholdig maling), mineralsk støv (fra mursten, betonblokke osv.), tilsætningsstoffer til træbehandling (kromat, træbeskyttelsesmidler), visse typer af træ (som ege- og bøgestøv), metaller, asbest. Risikoen afhænger af, hvor længe brugeren eller personer, der befinder sig i nærheden, udsættes for belastningen. Partiklerne må ikke optages af kroppen. Til reducering af belastningen med disse stoffer: Sørg for god ventilation af arbejdspladsen og brug egnet beskyttelsesudstyr som f.eks. åndedrætsmasker, der er i stand til at filtrere de mikroskopisk små partikler. Overhold de gældende retningslinjer for materiel, personale, anvendelsestilfælde og -sted (f.eks. sundheds- og sikkerhedsregler, bortskaffelse). Opfang partiklerne på oprindelsesstedet, undgå aflejringer i omgivelserne. Anvend egnet tilbehør. Således når færre partikler ukontrolleret ud i miljøet. Anvend en egnet støvudsugning. Støvbelastningen kan reduceres på følgende måde: - Ret ikke partikler, der kommer ud, og maskinens udluftningsstrøm mod dig selv eller personer, der befinder sig i nærheden, eller på aflejret støv, - anvend et udsugningsanlæg og/eller en luftrenser, - sørg for god ventilation på arbejdspladsen og hold den ren vha. støvudsugning. Fejning eller blæsning hvirvler støvet op. Støvsug eller vask beskyttelsestøj. Undgå udblæsning, bankning eller børstning. Se side 2. 1 Ekstra greb (aftageligt) 2 Stillehjul til forvalg af svingningstallet 3 TurboBoost-kontakt 4 Spærreknap til fast tilkobling 5 Afbrydergreb 6 Håndtag 7 Udsugningsstuds 8 Støvpose 9 Tætningsliste 10 Slibepapir * 11 2 spændelementer 12 Slibeplade * alt efter udstyr/medleveres ikke Kontrollér før ibrugtagning, om oplysningerne på typeskiltet stemmer overens med strømnet- tets netspænding og netfrekvens. Man skal altid forkoble en FI-afbryder (RCD) med en maks. brydestrøm på 30 mA. 6.1 Ekstra greb (aftageligt) Det ekstra greb (1) kan skrues af om nødvendigt (højregevind). 1. Overensstemmelseserklæring 2. Tiltænkt formål 3. Generelle sikkerhedsanvisninger 4. Særlige sikkerhedsanvisninger 5. Oversigt 6. Ibrugtagning
Side: 2
DANSK da 35 6.2 Påsætning af slibepapir Slibepapir med velcrolukning Nem at sætte på og tage af på grund af velcroluk- ning. Slibepapiret trykkes blot på, så slibepapirets (10) og slibepladens (12) huller sidder over hinanden. Slibepapir uden velcrolukning Fastspænd slibepapiret i det ene spændelement (11). Læg det stramt hen over slibepladen (12), og fastspænd det i det andet spændelement. 7.1 Tænd/sluk, fast tilkobling For at tilslutte maskinen skal afbrydergrebet (5) akti- veres. Ved permanent kørsel kan afbrydergrebet fastlåses med spærreknappen (4). Maskinen frakobles ved at trykke på afbrydergrebet (5) igen. 7.2 Indstilling af svingningstal Når TurboBoost-kontakten (3) er slukket, kan sving- ningstallet indstilles med stillehjulet (2). Det kan også gøres, mens maskinen kører. Anbefalede indstillinger af svingningstal: Kunststof . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2 Metal, plexiglas® , gammel maling/lak . . . . 3-4 Grov-, finslibning, træ . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Den optimale indstilling findes bedst ved at prøve sig frem. 7.3 TurboBoost-kontakt Tryk på TurboBoost-kontakten (3) under arbejdet for at tilslutte ekstra ydelsesreserver og opnå maksimal slibeeffekt. 7.4 Støvudsugning For at sikre en optimal støvudsugning skal slibepa- piret anbringes sådan, at slibepapirets (10) og slibe- pladens (12) huller sidder over hinanden. Bemærk: Ved slibning af abrasivt materiale (f.eks. gips osv.) anbefaler vi at tilslutte velegnet udsugningsudstyr (ekstern udsugning). Egen udsugning: Sæt støvposen (8) på udblæsningsstudsen (7) . Fjern støvposen (8) ved at trække den bagud og af. For en optimal udsugningsydelse skal støvposen (8) tømmes rettidigt. Ekstern udsugning: På udblæsningsstudsen (7) tilsluttes egnet udsugningsudstyr. - Tøm støvposen: Træk tætningskappen (9) af. Tøm støvposen (8) og rengør den i givet fald med udsugningsudstyr. Luk støvposen igen med tætningslisten (9). Rens maskinen regelmæssigt. Fjern støv fra motorens ventilationsspalter med en støvsuger. Udskiftning af slidt slibeplade (12) - Skru fastspændingsskruerne (på undersiden af slibepladen) ud. - Tag slibepladen af. - Slibeplade (reserve), se side 2. - Sæt slibepladen på. - Skru fastspændingsskruerne (på undersiden af slibepladen) i igen (skruerne skal skrues ind i den eksisterende skruegang!), og spænd dem (tilspændingsmoment = 3,5 Nm +/- 0,2 Nm). Brug kun originalt Metabo tilbehør. Bemærk: Tilbehør fra Metabo er tilpasset maskinens hæftende velcrobelægning. Dette fører til en lang holdbarhed på den hæftende velcrobelægning. Brug kun tilbehør, der opfylder de krav og specifikationer, som er angivet i denne brugsanvisning. Det komplette tilbehørsprogram findes på www.metabo.com eller i kataloget. Reparationer på el-værktøjer må kun foretages af faguddannede elektrikere! Et defekt netkabel må kun udskiftes med en speciel, original netledning fra metabo, der er tilgængelig hos Metabo service. Hvis maskinledningen bliver beskadiget, skal den udskiftes af producenten eller dennes kundeservice for at undgå risici. Henvend Dem til Deres Metabo-forhandler, når De skal have repareret Deres Metabo el-værktøj. Adresser findes på www.metabo.com. Reservedelslister kan downloades på www.metabo.com. Overhold de lokale regler om miljøvenlig bortskaf- felse og genbrug af udtjente maskiner, emballage og tilbehør. Kun for EU-lande: El-værktøj må ikke smides i husholdningsaffaldet! I henhold til det euro- pæiske direktiv 2012/19/EU om affald af elek- trisk og elektronisk udstyr og omsættelsen til national lovgivning skal brugte el-værktøjer indsamles adskilt og genanvendes i en recyclingproces. Forklaringer til oplysningerne på side 3. Forbeholdt ændringer som følge af tekniske ændringer. A =Slibepladens mål P1 =Nominel optagen effekt P2 =Afgiven effekt n0 =Hastighed ved friløb (stillehjul) n0, TB =Hastighed ved friløb (TurboBoost-kontakt) n1, TB =Hastighed ved nominel belastning (Turbo- Boost-kontakt) s0 =Svingningstal ved friløb (stillehjul) s0, TB =Svingningstal ved friløb (TurboBoost- kontakt) 7. Anvendelse 8. Rengøring, vedligeholdelse 9. Tilbehør 10. Reparation 11. Miljøbeskyttelse 12. Tekniske data
Side: 3
DANSK da 36 s1, TB =Svingningstal ved nominel belastning (TurboBoost-kontakt) S =Svingbevægelsesdiameter m =Vægt uden netkabel Måleværdier beregnet jf. EN 62841. Klasse II maskine ~Vekselstrøm De angivne tekniske data er tolerancesat (svarende til de pågældende gyldige standarder). Emissionsværdier Disse værdier gør det muligt at bestemme el- værktøjets emissioner og sammenligne forskellige el-værktøjer med hinanden. Alt efter el-værktøjets eller indsatsværktøjernes anvendelsesbetingelser og tilstand kan den faktiske belastning være højere eller lavere. Tag også højde for arbejdspauser og perioder med lav belastning. Træf de nødvendige beskyttelsesforanstaltninger for brugeren, f.eks. organisatoriske foranstaltninger, på baggrund af de anslåede værdier. Samlet vibration (vektorsum af tre retninger) målt iht. EN 62841: ah =Vibrationsemission (overfladeslibning) Kh = Usikkerhed (vibration) Typiske A-vægtede lydniveauer: LpA =Lydtryksniveau LWA =Lydeffektniveau KpA, KWA= Usikkerhed Brug høreværn!

Spørgsmål & besvarelser

Har du et spørgsmål om Metabo SRE 4350 TurboTec men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Metabo SRE 4350 TurboTec. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Metabo SRE 4350 TurboTec så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.

Stil et spørgsmål om Metabo SRE 4350 TurboTec

Navn
E-mail
Reaktion

Få vist brugermanualen for Metabo SRE 4350 TurboTec below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Metabo
  • Product: Rystepudsere
  • Model/navn: SRE 4350 TurboTec
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Tysk, Italiensk, Svensk, Engelsk, Fransk, Spansk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Russisk, Nordmand, Finsk, Græsk, Ungarer