SRE 3185

Metabo SRE 3185 manual

SRE 3185

Manual til Metabo SRE 3185 på Hollandsk. Denne PDF-vejledning har 68 sider.

Side: 1
DANSK da 44 Original brugsanvisning Vi erklærer under eneansvar: Disse sandslibere, identificeret ved angivelse af type og serienummer *1), opfylder alle relevante bestemmelser i direktiverne *2) og standarderne *3). Teknisk dossier ved *4) - se side 3. Maskinen er egnet til tørslibning af plane og hvælvede flader, træ, kunststoffer, ikke- jernmetaller, stålplader og lignende, spartlede og lakerede overflader. For skader på grund af anvendelse til andre formål end de tiltænkte er brugeren alene ansvarlig. Generelt anerkendte forskrifter om ulykkesforebyggelse og vedlagte sikkerhedsanvisninger skal overholdes. Vær opmærksom på de tekststeder, der er markeret med dette symbol, for din egen og el-værktøjets sikkerhed! ADVARSEL – læs brugsanvisningen for at reducere faren for personskader. Videregiv kun el-værktøjet sammen med disse papirer. Generelle sikkerhedsanvisninger til el-værktøj ADVARSEL – læs alle sikkerhedsanvisninger og andre anvisninger. Hvis sikkerhedsanvisningerne og de andre anvisninger ikke overholdes, er der risiko for elektrisk stød, brand og/eller alvorlige personskader. Alle sikkerhedsanvisninger og andre anvisninger skal opbevares til senere brug! Det benyttede begreb "el-værktøj" refererer til netdrevne maskiner (med tilslutningsledning) eller til batteridrevne maskiner (uden tilslutningsledning). 3.1 Sikkerhed på arbejdspladsen(62841) a) Sørg for, at arbejdsområdet er rent og godt belyst. Uorden og uoplyste arbejdsområder øger faren for uheld. b) Brug ikke el-værktøjet i eksplosionsfarlige omgivelser, hvor der er brændbare væsker, gasser eller støv. El-værktøj kan slå gnister, der kan antænde støv eller dampe. c) Sørg for, at andre personer og ikke mindst børn holdes væk fra arbejdsområdet, når el- værktøjet er i brug. Hvis man distraheres, kan man miste kontrollen over maskinen. 3.2 Elektrisk sikkerhed a) El-værktøjets stik skal passe til stikdåden. Stikket må under ingen omstændigheder ændres. Anvend ikke adapterstik sammen med jordforbundet el-værktøj. Uændrede stik, der passer til kontakterne, nedsætter risikoen for elektrisk stød. b) Undgå kropskontakt med jordforbundne overflader som f.eks. rør, radiatorer, komfurer og køleskabe. Hvis din krop er jordforbundet, øges risikoen for elektrisk stød. c) El-værktøj må ikke udsættes for regn eller fugt. Indtrængning af vand i el-værktøj øger risikoen for elektrisk stød. d) Anvend ikke ledningen til formål, den ikke er beregnet til (f.eks. må man aldrig bære el- værktøjet i ledningen, hænge el-værktøjet op i ledningen eller rykke i ledningen for at trække stikket ud af kontakten). Beskyt ledningen mod varme, olie, skarpe kanter eller maskindele, der er i bevægelse. Beskadigede eller indviklede ledninger øger risikoen for elektrisk stød. e) Hvis el-værktøjet benyttes i det fri, må der kun benyttes forlængerledninger, der er godkendt til udendørs brug. Brug af en forlængerledning til udendørs brug nedsætter risikoen for elektrisk stød. f) Hvis det ikke kan undgås at benytte el- værktøjet i fugtige omgivelser, skal der anvendes en fejlstrømsafbryder. Brug af en fejlstrømsafbryder nedsætter risikoen for elektrisk stød. 3.3 Personlig sikkerhed a) Det er vigtigt at være opmærksom, se, hvad man laver, og bruge el-værktøjet fornuftigt. Man bør ikke bruge el-værktøjet, hvis man er træt, har nydt alkohol eller er påvirket af medicin eller euforiserende stoffer. Et øjebliks uopmærksomhed ved brug af el-værktøjet kan føre til alvorlige personskader. b) Brug beskyttelsesudstyr og hav altid beskyttelsesbriller på. Brug af beskyttelsesudstyr såsom støvmaske, skridsikre sikkerhedssko, beskyttelseshjelm eller høreværn afhængig af maskintype og anvendelse nedsætter risikoen for personskader. c) Undgå utilsigtet igangsætning. Kontrollér altid, at el-værktøjet er slukket, før stikket sættes i og/eller batteriet tilsluttes, og før el- værktøjet tages op eller bæres. Undgå at bære el-værktøjet med fingeren på afbryderen og sørg for, at maskinen ikke er tændt, når den sluttes til nettet, da dette kan føre til ulykker. d) Fjern indstillingsværktøj eller skruenøgler, inden el-værktøjet tændes. Hvis et stykke værktøj eller en nøgle sidder i en roterende maskindel, er der risiko for personskader. e) Undgå en unormal kropsholdning. Sørg for at stå sikkert, mens der arbejdes, og kom ikke ud af balance. Det er derved nemmere at 1. Overensstemmelseserklæring 2. Tiltænkt formål 3. Generelle sikkerhedsanvisninger
Side: 2
DANSK da 45 kontrollere el-værktøjet, hvis der skulle opstå uventede situationer. f) Brug egnet arbejdstøj. Undgå løse beklædningsgenstande eller smykker. Hold hår og tøj væk fra dele, der bevæger sig. Dele, der er i bevægelse, kan gribe fat i løstsiddende tøj, smykker eller langt hår. g) Hvis støvudsugnings- og opsamlingsudstyr kan monteres, skal dette tilsluttes og benyttes korrekt. Brug af støvudsugning nedsætter risikoen for personskader som følge af støv. h) Giv ikke dig selv en falsk følelse af sikkerhed gennem fortrolighed med el-værktøjet ved hyppig brug, og sæt ikke dig selv ud over sikkerhedsreglerne for el-værktøjer. Uagtsomme handlinger kan inden for brøkdele af sekunder medføre alvorlige personskader. 3.4 Anvendelse og behandling af elværktøjet a) Undgå overbelastning af maskinen. Brug altid en maskine, der er beregnet til det stykke arbejde, der skal udføres. Med den rigtige maskine arbejder man bedst og mest sikkert inden for det angivne effektområde. b) Brug ikke en maskine, hvis afbryder er defekt. En maskine, der ikke kan startes og stoppes, er farlig og skal repareres. c) Træk stikket ud af stikkontakten og/eller fjern et aftageligt batteri, inden maskinen indstilles, der skiftes tilbehørsdele, eller maskinen lægges væk. Disse sikkerhedsforanstaltninger forhindrer utilsigtet start af el-værktøjet. d) Opbevar ubenyttet el-værktøj uden for børns rækkevidde. Lad aldrig personer, der ikke er fortrolige med maskinen eller ikke har gennemlæst disse instrukser, benytte maskinen. El-værktøj er farligt, hvis det benyttes af ukyndige personer. e) El-værktøj og tilbehør bør vedligeholdes omhyggeligt. Kontrollér, om bevægelige dele fungerer korrekt og ikke sidder fast, og om delene er brækket eller beskadiget, således at el-værktøjets funktion påvirkes. Få beskadigede dele repareret, inden maskinen tages i brug. Mange uheld skyldes dårligt vedligeholdte maskiner. f) Sørg for, at skæreværktøjer er skarpe og rene. Omhyggeligt vedligeholdte skæreværktøjer med skarpe skærekanter sætter sig ikke så hurtigt fast og er nemmere at føre. g) Brug el-værktøj, tilbehør, indsatsværktøj osv. iht. disse instrukser. Tag hensyn til arbejdsforholdene og det arbejde, der skal udføres. Hvis el-værktøjet anvendes til formål, som ligger uden for det fastsatte anvendelsesområde, kan der opstå farlige situationer. h) Hold håndtag og greb tørre, rene og fri for olie og fedt. Glatte håndtag og greb tillader ikke sikker betjening og kontrol af el-værktøjet i uventede situationer. 3.5 Service a) Sørg for, at el-værktøjet kun repareres af kvalificerede fagfolk, og at der kun benyttes originale reservedele. Dermed sikres den størst mulige opretholdelse af el-værktøjets sikkerhed. Hold det elektriske værktøj på de isolerede grebsflader, da slibefladen kan komme i kontakt med værktøjets egen strømforsyningsledning. Beskadigelse af en spændingsførende ledning kan gøre maskinens metaldele spændingsførende og føre til elektrisk stød. Træk stikket ud af stikdåsen, før maskinen indstilles, omstilles, vedligeholdes eller rengøres. Arbejdsemnet skal sikres mod at glide, f.eks. ved hjælp af fastspændingsanordninger. Arbejdes der længere tid med el-værktøjet, bør der anvendes høreværn. Længere påvirkning med højt støjniveau kan medføre høreskader. Hold fast i maskinen på de tilhørende greb. Reducering af støvgener: ADVARSEL - Enkelte støvtyper, som genereres ved slibning af sandpapir, savning, slibning, boring og andre arbejder, indeholder kemikalier, hvor det er kendt at de forårsager kræft, medfødte skavanker eller andre forplantningsskader. Enkelte eksempler på disse kemikalier er: - Bly fra blyholdig maling, - mineralsk støv fra mursten, cement og andre materialer til murværk, og - arsen og krom fra kemisk behandlet træ. Risikoen for dig ved denne belastning varierer alt efter hvor ofte du udfører denne type arbejde. For at reducere belastningen med disse kemikalier for dig: Arbejd i et godt udluftet område og arbejd med godkendt sikkerhedsudstyr, som f.eks. støvmasker, der er specielt udviklet til udfiltrering af mikroskopisk små partikler. Dette gælder ligeledes for støv fra yderligere materialer, som f.eks. enkelte trætyper (såsom støv fra eg eller bøg), metaller, asbest. Ydeligere kendte lidelser er f.eks. allergiske reaktioner samt luftvejssygdomme. Støvet må ikke optages i kroppen. Overhold de gældende direktiver og nationale forskrifter, der gælder for dit materiale, personale, anvendelsesformål og -sted (f.eks. bestemmelser for arbejdssikkerhed, bortskaffelse). Opfang partiklerne på oprindelsesstedet, undgå aflejringer i omgivelserne. Brug egnet tilbehør til specielt arbejde. Således når færre partikler ukontrolleret ud i miljøet. Anvend en egnet støvudsugning. Støvbelastningen kan reduceres på følgende måde: 4. Særlige sikkerhedsanvisninger
Side: 3
DANSK da 46 - Ret ikke partikler, der kommer ud, og maskinens udluftningsstrøm mod dig selv eller personer, der befinder sig i nærheden, eller på aflejret støv, - Anvend et udsugningsanlæg og/eller en luftrenser, - sørg for god ventilation på arbejdspladsen og hold den ren vha. støvudsugning. Fejning eller blæsning hvirvler støv op. - Støvsug eller vask beskyttelsestøj. Undgå udblæsning, bankning eller børstning. Se side 2. 1 Slibeplade 2 Klemmeelement 3 Udsugningsstuds 4 Indstillingshjul * 5 Afbryder 6 Håndtag 7 Spærreknap 8 Støvpose* 9 Tætningsliste* 10 Tætningsklappe* *modelafhængig/udstyrsafhængig Før du tager maskinen i brug, skal du kontrollere, at den angivne netspænding og frekvens på typeskiltet er i overensstemmelse med data for din strømforsyning. Man skal altid forkoble en FI-afbryder (RCD) med en maks. brydestrøm på 30 mA. 6.1 Påsætning af slibepapir Slibepapir med velcrolukning Nem at sætte på og tage af på grund af velcrolukning. Slibepapiret trykkes blot på, så slibepapirets og slibepladens huller (1) sidder over hinanden. Slibepapir uden velcrolukning Klap begge klemmeelementer (2) op. Fastspænd slibepapiret med et klemmeelement. Læg det stramt hen over slibepladen (1) og fastspænd det med det andet klemmeelement. 7.1 Til-/frakobling For at tænde maskinen, skal afbryderen (5) trykkes ned. Ved permanent kørsel kan afbryderen fastlåses med spærreknappen (7) . Maskinen slukkes ved at trykke på afbryderen igen. 7.2 Indstilling af svingningstal (modelafhængig) Svingningstallet indstilles med stillehjulet (4) . Det kan også gøres, mens maskinen kører. Den optimale indstilling findes bedst ved at prøve sig frem. 7.3 Støvudsugning For at sikre en optimal støvudsugning skal slibepapiret anbringes sådan, at slibepapirets og slibepladens (1) huller sidder over hinanden. Bemærk: Ved slibning af abrasivt materiale (f.eks. gips osv.) anbefaler vi at tilslutte velegnet udsugningsudstyr (ekstern udsugning). Egen udsugning: Sæt støvposen (8) på udblæsningsstudsen (3) . Fjern støvposen (8) ved at trække den bagud og af. For en optimal udsugningsydelse skal støvposen (8) tømmes rettidigt. (Støvposen er udstyrsafhængig og er derfor i givet fald ikke indeholdt i leveringsomfanget. Den fås som tilbehør: Bestill.nr., se side 2.) Ekstern udsugning: Træk støvposen (8) eller tætningskappen (10) af bagud. På udblæsningsstudsen (3) tilsluttes egnet udsugningsudstyr. Tøm støvposen (udstyrsafhængig): Træk tætningskappen (9) af. Tøm støvposen (8) og rengør den i givet fald med udsugningsudstyr. Luk støvposen igen med tætningslisten (9) . Regelmæssig rengøring af maskinen. Fjern støv fra motorens ventilationsspalter med en støvsuger. Rengør slibepladen med velcrohæftning efter behov (udsug støv). Derved forlænges holdbarheden på den hæftende velcrobelægning. Brug kun originalt Metabo tilbehør. Bemærk: Tilbehør fra Metabo er tilpasset maskinens hæftende velcrobelægning. Dette fører til en lang holdbarhed på den hæftende velcrobelægning. Brug kun tilbehør, der opfylder de krav og specifikationer, som er angivet i denne brugsanvisning. Det komplette tilbehørsprogram findes på www.metabo.com eller i kataloget. Reparationer på el-værktøjer må kun foretages af faguddannede elektrikere! Et defekt netkabel må kun udskiftes med en speciel, original netledning fra metabo, der er tilgængelig hos Metabo service. Hvis maskinledningen bliver beskadiget, skal den udskiftes af producenten eller dennes kundeservice for at undgå risici. 5. Oversigt 6. Ibrugtagning 7. Anvendelse 8. Rengøring, vedligeholdelse 9. Tilbehør 10. Reparation
Side: 4
DANSK da 47 Henvend Dem til Deres Metabo-forhandler, når De skal have repareret Deres Metabo el-værktøj. Adresser findes på www.metabo.com. Reservedelslister kan downloades på www.metabo.com. Overhold de nationale regler om miljøvenlig bortskaffelse og genbrug af udtjente maskiner, emballage og tilbehør. Kun for EF-lande: El-værktøj må ikke smides i husholdningsaffaldet! I henhold til det europæiske direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr og omsættelsen til national lovgivning skal brugte el-værktøjer indsamles adskilt og afleveres miljørigtigt til genbrug. Forklaringer til oplysningerne på side 3. Forbeholdt ændringer som følge af tekniske ændringer. P1 =nominel optagen effekt P2 =afgiven effekt s0 =svingningstal ved friløb s1 =svingningstal ved nom. belastning S =Svingbevægelsesdiameter A =Slibeplade C =Støvpose m =vægt uden netkabel Måleværdier beregnet iht. EN 62841. Klasse II maskine ~ Vekselstrøm De angivne tekniske data er tolerancesat (svarende til de aktuelt gældende standarder). Emissionsværdier Disse værdier gør det muligt at bestemme el- værktøjets emissioner og sammenligne forskellige el-værktøjer med hinanden. Alt efter el-værktøjets eller indsatsværktøjernes anvendelsesbetingelser og tilstand kan den faktiske belastning være højere eller lavere. Tag også højde for arbejdspauser og perioder med lav belastning. Træf de nødvendige beskyttelsesforanstaltninger for brugeren, f.eks. organisatoriske foranstaltninger, på baggrund af de anslåede værdier. Samlet vibration (vektorsum af tre retninger) beregnet iht. EN 62841: ah =vibrationsemission (overfladeslibning) Kh =usikkerhed (vibration) Typiske A-vægtede lydniveauer: LpA = lydtryksniveau LWA = lydeffektniveau KpA, KWA = usikkerhed Ved arbejde kan støjniveauet overskride 80 dB(A). Brug høreværn! 11. Miljøbeskyttelse 12. Tekniske data

Spørgsmål & besvarelser

Har du et spørgsmål om Metabo SRE 3185 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Metabo SRE 3185. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Metabo SRE 3185 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.

Stil et spørgsmål om Metabo SRE 3185

Navn
E-mail
Reaktion

Få vist brugermanualen for Metabo SRE 3185 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Metabo
  • Product: Rystepudsere
  • Model/navn: SRE 3185
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Russisk, Nordmand, Finsk, Græsk, Ungarer, Slovenske, Kroatisk