SPA 2002 D

Metabo SPA 2002 D manual

SPA 2002 D

Manual til Metabo SPA 2002 D på Hollandsk. Denne PDF-vejledning har 80 sider.

Side: 1
DANSK da 51 Original brugsanvisning Vi erklærer under eneansvar: Dette spånudsugningsanlæg, identificeretved angivelse af type og serienummer *1), opfylder alle relevante bestemmelser i direktiverne *2) og standarderne *3). Teknisk dossier ved *4) - se side 2. Apparatet er ikke beregnet til anvendelse af personer (herunder børn), som har begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangler erfaring og/eller viden. Ændringer af apparatet på eget initiativ samt brug af dele, som ikke er testet og godkendt af producenten, er ikke tilladt. Enhver forkert anvendelse af apparatet er i strid med bestemmelserne og kan medføre uforudsete skader! For skader på grund af anvendelse til andre formål end de tiltænkte er brugeren alene ansvarlig. Generelt anerkendte forskrifter om ulykkesforebyggelse og vedlagte sikkerhedsanvisninger skal overholdes. 2.1 Spånudsugningsanlægget er - egnet til udsugning og udskilning af tørt træstøv og spåner af støveksplosionsklassen St 1 (KST- værdi ≤ 200 bar m/s); - ikke egnet til støv med KST-værdi > 200 bar m/s (støveksplosionsklassen St 2 og St 3 og/eller med minimal antændelsesenergi under 10 mJ - ikke egnet til udsugning af eksplosionsfarlige eller lignende substanser, til eksplosionsfarlig gasatmosfære, til brændbare væsker og til blandinger af brændbart støv og brændbare væsker - ikke egnet til brug i eksplosionsfarlig atmosfære - ikke egnet til udsugning fra maskiner med en forøget risiko for at skabe antændelseskilder (bemærkning: Det er i henhold til BGI 739-1 flishuggere, flersavs-rundsave og bredbåndslibemaskiner inden for fremstilling af spånplader, døre, lister og parket. ADVARSEL Anlægger er ikke beregnet til udsugning af andre end materialer, der er anført som egnede, varme eller aggressive støvtyper, smøreolie osv. Grove træstykker, metaller etc. må ikke udsuges i større omfang på grund af risikoen for mekaniske overbelastning af dele af kabinettet. - Anlægget testes i henhold til testprincipperne GS-HO-07 ved Prüf- und Zertifizierungsstelle Holz inden for Fagområdet træ og metal Vollmoellerstraße 11 D-70563 Stuttgart. Anlægget er dermed egnet til udskillelse af træstøv og overholder reststøvbeholdning trin 3 "H3”, 0,1 mg/m3. Anlægget er forsynet med GS- mærke med følgende tilføjelse: - Anlægget er egnet til optagelse, transport og udskillelse af træstøv og træspåner ved enkelte støvkilder. Resultatet af den støvtekniske kontrol baserer på udsugning af tørt træstøv og tørre træspåner med en restfugtighed < 30 %. Anvisning om overholdelse ved skiftende brugsformål Med anlægget kan der udsuges spåner og støv fra maskiner til bearbejdning, der har en maks. Tilslutningsdiameter som tværsnittet på spånudsugningsanlægget: Tilslutningsstuds Ø 100 mm = 0,00785 m2 A1 = tværsnit rør støvkilde 1 A1 = tværsnit rør støvkilde 2 A3 = tværsnit rør støvudskiller ren luft A1 + A2 < A3 (se fig. D) Hvis udsugning af forurenet luft skal ske på flere steder på en maskine til bearbejdning (f.eks. bordrundsav med 2 tilslutningsstudser til udsugning) må maskinudsugningsstudsernes samlede tværsnit ikke være større end udsugningstværsnittet pr. anlæg. Kategorierne og udførelsen skal vælges sådan, at strømningshastighederne forbliver tilnærmelsesvis de samme. NB! Udsugning på træbearbejdningsmaskiner med en diameter på udsugningsstudsen på mere end 100 mm er ikke tilladt. Vær opmærksom på de tekststeder, der er markeret med dette symbol, for din egen og el-værktøjets sikkerhed! ADVARSEL – læs brugsanvisningen for at reducere faren for personskader. ADVARSEL Læs alle sikkerhedsanvisninger og instruktioner. I tilfælde af manglende overholdelse af anvisningerne nedenfor er der risiko for elektrisk stød, brand og/eller alvorlige personskader. Gem alle sikkerhedsanvisninger og instruktioner til senere brug. Videregiv kun el-værktøjet sammen med disse papirer. Overhold disse punkter for at undgå risiko for personskader, brand og andre risici som følge af forkert anvendelse og drift af anlægget: Advarsel! Montage, elektrisk tilslutning, forsyningstilslutning, vedligeholdelse, idriftsætning, istandsættelse osv. Må kun udføres af faguddannet personale. Spånudsugningsanlægget må kun være i drift, når inspektionslåger og dæksler er helt lukkede! Inden der udføres arbejde på anlægget, eller inspektionslåger åbnes, skal det sikres, at strømforsyningen er afbrudt (alle poler skal være koblet fra), netstikket skal være trukket ud og sikret mod utilsigtet gentilkobling! Anlægget skal monteres korrekt og anvendes under nøje overholdelse af vores anvisning. Udføres monteringen i strid med vores bestemmelser, og er den opståede mangel/skade i forårsaget af en ukorrekt ændring, bearbejdning eller anden behandling, kan der ikke gøres krav om skadeserstatning eller gøres garantikrav gældende af nogen art. Ordregiver skal føre bevis for, at den ukorrekte montering ikke var årsag til den opståede mangel. Almindelige vedligeholdelsesanvisninger i anlæggets drifts- og montageanvisning skal under alle omstændigheder overholdes. Anlæggets udførelse og konstruktion svarer til de i overensstemmelseserklæringen anførte standarder for at minimere et risikopotentiale, der evt. kan være forbundet med anlægget. Man skal sikre sig, at alle personer, der er blevet pålagt opgaver i forbindelse med anlægget, har læst hele brugsanvisningen, har forstået den og overholder den! For at undgå risici i virksomheden gælder ud over denne brugsanvisning alle brugerens fabriks-, drifts- og arbejdsanvisninger. Det er nødvendigt at bruge personlige værnemidler under arbejde med anlægget! - Støvmasker under filterskift og bortskaffelse af opsamlet materiale. Handsker under filterskift og monteringsarbejde. - Udstyret må kun anvendes i tørre og frostfrie omgivelser. Hvis der afviges herfra, skal der rettes forespørgsel til producenten. - Drift af anlægget er tilladt ved en rumtemperatur fra + 5° til + 40° C. - Pas på ikke at beskadige netledningen som følge af overkøring, fastklemning, rivning eller lignende. - Netledningen skal regelmæssigt undersøges for tegn på beskadigelse eller forældelse. - Maskinen må ikke bruges, hvis netledningen ikke er i mangelfri stand. - Ved udskiftning af netledningen må kun den ledningstype anvendes, der er angivet i kravspecifikationerne. - Ved udskiftning af netstikket må kun den stiktype anvendes, der er angivet i kravspecifikationerne. - Netledningen og netstikket må kun udskiftes af faguddannet personale. - Ved nødvendig udskiftning af net- og maskintilslutningsledningen må der ikke afviges fra de af producenten angivne specifikationer. - Anlæggets netstik må først sættes i vægstikdåsen, når anlægget er opstillet på driftsstedet. - Tilslutning til CEE stik (f.eks. vægstikdåsen) med træg sikring 3 x 16 A eller enfaset vekselstrøm 1 x 10 A. - Netstikket skal trækkes ud efter brug, før flytning af spånudsugningsanlægget til et andet anvendelsessted og før rensning, service, udskiftning eller udtagning af bevægelige dele. - I forbindelse med driften er det ikke tilladt at anvende elektriske koblingsanordninger og adaptere. - Overhold motorens omdrejningsretning. Advarsel! Tag netstikket ud af stikdåsen for at afbryde maskinen fra lysnettet i tilfælde af brand. Apparatet må ikke åbnes, der kan forekomme ulmepletter. Alarmer brandvæsenet, der åbner udstyret under beskyttelse. Filterrensning må ikke aktiveres! Fare for brand og personskader. NB! Til beskyttelse mod evt. udslip af skadelige stoffer, må personer kun gå ind i rummene med støvmaske på. For udstyr konstrueret uden antændelseskilder gælder det: - De er ikke egnede til udsugning fra objekter (bearbejdningsmaskiner), hvor aktive antændelseskilder ikke kan udelukkes. - Støveksplosionsbeskyttede industristøvsugere og renluftstøvsugere er sikkerhedsteknisk set ikke egnede til op- og udsugning af eksplosionsfarlige eller ligestillede stoffer i henhold til den tyske sprængstoflovs § 1 såvel som af støv af støveksplosionsklassen St 2 og St 3, brændbare væsker samt af blandinger af brændbart støv og brændbare væsker. - Der må kun anvendes stik i henhold til VDE 0165 afsnit 6.6.1 til tilslutning af eldrevne industristøvsugere og spånudsugningsanlæg. Det er ikke tilladt at anvende koblingsstikudstyr og adaptere. Støvbeholderen skal tømmes efter behov. Der må udelukkende anvendes originale tilbehørsdele. - Der må ikke opsuges væsker, aggressive gasser, letantændelige materialer eller glødende partikler (gløder eller lignende). Brugen af spånudsugningsanlæg er f.eks. forbudt i lakeringsværksteder. Udsugning fra træbearbejdningsmaskiner, hvor der kan regnes med gnister og gløder (f.eks. flerbladede save), er forbudt. - Kabinettet må kun rengøres med husholdningsrengøringsmidler og en fugtig klud. - Disse udsugningsanlæg er ikke beregnede til opstilling i eksplosionsfarlige områder. Inden der udføres arbejde af nogen art, skal netstikket tages ud af stikdåsen for at afbryde maskinen fra lysnettet! Træk netstikket ud i forbindelse med nødstop. 1. Overensstemmelseserklæring 2. Tiltænkt formål 3. Generelle sikkerhedsanvisninger 4. Særlige sikkerhedsanvisninger
Side: 2
DANSK da 52 4.1 Generelt Spånudsugningsanlæggene må kun være i drift, når de er tilsluttet til TN-net og nullederen er forbundet til jord. Anlægget må kun bruges af personer, som er blevet instrueret i håndtering heraf, og som udtrykkeligt er blevet pålagt denne opgave. Til driften af anlægget må der kun bruges originalt Metabo-tilbehør. Ventilatoren har en beklædning, der kun kan tages af med brug af værktøj. Hvis denne beklædning tages af, er der en resterende risiko, der består i faren som følge af berøring af roterende dele. Da der anvendes engangsspånsække, hvis åbning kan lukkes, er der sikret en støvfattig bortskaffelse af de opsamlede partikler. Resterende risiko: Ved udskiftning af spånsækken kan indånding af støv ikke udelukkes. Ved at overholde anvisningerne (punkt 8.5.4.) for udskiftning eller bortskaffelse af opsamlede partikler minimeres denne fare. Anlægget er egnet til udsugning af tørt træstøv og tørre træspåner. Dette gælder også for støv fra ege- og bøgetræ. Afprøvningen vedrører først og fremmest træstøv. Udsugning af andre metalliske, keramiske og organiske spåner af støveksplosionsklassen St 1 må kun ske efter forespørgsel til producenten. Udsættes anlægget for ekstremt store støvmængder, skal der forud rettes forespørgsel til producenten. Ved udsugning på en ”støvtestet” træbearbejdningsmaskine med en støvkilde bevirker anvendelsen af anlægger til at værdien på 2 mg/m3 på denne maskinarbejdsplads overholdes sikkert og varigt, hvis der ikke findes nogen forstyrrende ekstern påvirkning. Den måletekniske overvågning af en sådan arbejdsplads bliver således overflødig! For at bevare disse fordele ved anlægget over lang tid, er det nødvendigt at rette sig efter brugsanvisningen. Læs denne brugsanvisning grundigt igennem allerede før første ibrugtagning. Skulle der alligevel opstå spørgsmål, er vi altid til rådighed. Evt. nødvendigt tilbehør kan ses i de vedlagte dokumenter. Anlægget skal være omfattet af brugerens eksplosions- og brandsikringsdokumenter. 4.2 Opstilling af spånudsugningsanlægget (placering) Fjern emballagefolien og de andre emballeringsmaterialer Anlægget skal opstilles så tæt som muligt på den maskine, der skal udsuges på. Opstilling skal ske på en plan flade. Den justerbare styrerulle skal fastlåses på anvendelsesstedet. 4.3 Sikring mod brand og eksplosion 4.3.1 Maskiner med gnistdannelse Anlægget er ikke egnet til udsugning fra træbearbejdningsmaskiner, hvor aktive gnister ikke kan udelukkes, uden det relevante sikkerhedstekniske ekstraudstyr . Udsugning fra træbearbejdningsmaskiner, hvor der kan forekomme aktive gnister og gløder (f.eks. flerbladede save, bredbåndslibemaskiner i spånpladefabrikker og dørfabrikker), er kun tilladt med et ekstra sikkerhedsudstyr (gnistslukningsudstyr), hvis der findes udstyr til returluft. Der må ikke kunne suges antændelseskilder fra processer eller omgivelser (f.eks. glødende dele) ind i anlægget. 4.3.2 Sugeslange Indgangsstudsen på udstyret har en udvendig diameter på 100 mm. Sugeslangen med det tilsvarende nominelle tværsnit fastgøres med spændebåndet på studsen. Ved tilslutning af en udsugningsslangen er det vigtigt, at der kun bruges elektrisk ledende materiale, og at den elektriske forbindelse mellem slange og studs er fejlfri. Anvendes er der såkaldt ”spiralslange”, skal metalspiralen afisoleres på et stykke på ca. 5 cm. Fjern det resterende slangemateriale på det afisolerede stykke og bøj den blanke metaltråd så meget indad, at der ved påsætning af slangen opstår en fejlfri elektrisk ledeevne til sugestudsen. Fastgør så slangen med et snekkegevindbånd eller et spændebånd. Plastslanger skal være svært antændelige. Brug kun slanger med det pågældende nominelle tværsnit. Detaljerede krav til rørledningssystemer - brug kun rør af stål og svært antændelige fleksible slanger med metalspiral til elektrostatisk jordforbindelse. - sørg for komplet jordforbindelse - brug automatisk skydeventil (om nødvendigt) - undgå lufthastigheder, der ligger under den minimale lufttransporthastighed 4.3.3 Ventilator Takket være forsyningen med ventilatoren svarer anlægget til konstruktion B 1 (konstruktion uden antændelseskilder), hvis der ikke suges fra maskiner, der frembringer gnister, eller hvis der er monteret et gnistslukningsudstyr. 4.3.4 Transportledninger Fast monterede rørledninger i brandfarlige områder skal være udført af ikke-brændbare materialer. Tilslutningsledninger mellem maskinen og samle- eller hovedledningen skal som minimum være af svært antændelige materialer. Den maksimale slangelænge (såkaldte fleksslanger) må ikke være over 0,5 m, hvis dette kan undgås med egnede rørdele. 4.3.5 Jording Komponenter, især rørledninger af metal og fleksslanger skal for afledning af statisk elektricitet fra bearbejdningsmaskinen til ventilatoren/filteret være komplet elektrisk jordforbundne. 4.4 Mulig forkert anvendelse Spånudsugningsanlægget må kun være i drift, når de af Metabo anførte tekniske data overholdes. En anden eller yderligere anvendelse end den, der er beskrevet i punkt "2. Tiltænkt formål”, gælder som et andet formål end det tiltænkte. Producenten hæfter ikke for skader som følge heraf. Mulig forkert anvendelse er f.eks.: transport af medier med ikke-tilladte høje eller lave temperaturer, aggressive eller stærkt støvholdige medier. - Se punkt 4, side 3 (For udstyr konstrueret uden antændelseskilder gælder) 4.5 Restrisici Der kan være risici forbundet med anlægget, hvis det ikke betjenes af uddannet personale, og/eller bruges ukorrekt eller i strid med det tiltænkte formål. Restrisici er potentielle, ikke-åbenbare risici som f.eks.: - Personskader som følge af manglende overholdelse af sikkerhedsanvisninger, standarder, direktiver eller forskrifter, - Personskader som følge af ukoordineret arbejde, - Risici som følge af arbejde på det elektriske system, kabler og tilslutninger - osv. 4.6 Opbevaring, transport Advarsel! NB! - De enkelte funktionsdele skal opbevares tørt og beskyttet mod vind og vejr i de originale emballager. - Åbne paller skal afdækkes med presenninger, og funktionsdele skal beskyttes mod snavs (f.eks. spåner, sten, vand osv.). - Ved transport under vanskelige betingelser (f.eks. på åbne køretøjer, ved usædvanlige rystelser, ved transport ad søvejen eller i subtropiske lande) skal der anvendes en ekstra emballage, der beskytter mod disse særlige påvirkninger. - Opbevaring under stadige og frem for alt pludselige temperaturskift bør forhindres. Dette er særligt skadeligt, hvis fugt kan kondensere. - Ved opbevaring i over 3 måneder, skal roterende dele inden monteringen kontrolleres for let løb (lejer, ventilatorer osv.) - Overhold i den forbindelse også anvisningerne i de respektive kapitler. - Anlægget kan transporteres hen til opstillingsstedet med en gaffeltruck (se fig. G). Efter monteringen kan det skubbes med hånden. - Under transport skal de enkelte komponenter stå op og sikres mod at vælte. - Under transport skal man sørge for tilstrækkeligt overblik (evt. ledsagepersonale). - Andre personer må ikke opholde inden for transportområdet. - Brug egnede længder på gaflerne for at undgå skader på anlæggets bund. Principielt skal man passe på ting, der rager ud (f.eks. støjdæmpere). - Under transport skal de relevante bestemmelser for arbejdssikkerhed og miljøbeskyttelse overholdes. - Sørg for at anvende egnet løftegrej. - Transporten af anlægget må kun udføres af uddannet, skolet og instrueret personale og under overholdelse af aspektet ”sikkerhed”. - Ved brug af transportudstyr, der kræver tilladelse til kørsel, skal det sikres, at personalet har en gyldig tilladelse til at køre med udstyret. - Krængningsgrænsen er på ca. 12 ° (se fig. F). Overhold placeringen af tyngdepunktet. 4.7 Brugerens pligter Brugeren af anlægget skal jævnligt uddanne sit personale inden for følgende emner: - Overholdelse og brug af brugs- og montageanvisningen samt lovens bestemmelser. - Tilsigtet drift af anlægget. - Evt. overholdelse af driftsbeskyttelse og driftsanvisninger. - Adfærd i nødstilfælde. Den nøjagtige typebetegnelse, den anvendte filterkategori, filterarealet og motordata kan ses på typeskiltet. Driftsområdet liger mellem den nominelle og den minimale volumenstrøm. Den minimale volumenstrøm på anlægget vælges således, at der på alle træbearbejdningsmaskiner, der er i drift samtidig, sikres en minimal lufthastighed på 20 m/s på udsugningsstudserne, hvis producenten af bearbejdningsmaskinen ikke har angivet andet. Kompakte spånudsugningsanlæg i kompakt systemkonstruktion til optagelse af træstøv og - spåner med indbygget filterkammer og indbygget ventilator og manuel rensning. Kabinettet er fremstillet af galvaniseret stålplade i et lag med inspektionslåge. Styretavlen til styring af hele systemet i henhold til VDE 0100, 0113, 0165. Overvågningen af en foreskrevet minimal volumenstrøm (f.eks. 18 m/s eller 20 m/s) foregår på spånudsugningsanlæg ved hjælp af målingen af trykdifferencen i filteret ved hjælp af en differencetrykdåse. Den glatte indvendige kabinetkonstruktion sikrer en nem og hurtig rengøring af udstyret. Se side 2, fig. A. 1 Opsamlingsbeholder 2 Observationsrude 3 Spændearm til opsamlingsbeholder 4 Sugestuds 5 Filterhusdæksel 6 Rensegrebl 7 Stjerneskrue 8 Lyddæmperkappe 9 Manometer 10 Typeskilt 11 Kontakt 12 bremserulle 13 Filterholdeplade 14 Filter 15 Plasticleje 16 Rystestang 17 Viskerarm Fjern emballagefolien og de andre emballeringsmaterialerSpånudsugningsanlægget er monteret med tilslutningstik. På trods af optimerede produktionsprocesser kan der være en restrisiko for personskader på grund af skarpe kanter. 5. Produktbeskrivelse 6. Oversigt 7. Montering
Side: 3
DANSK da 53 For yderligere at minimere risikoen for personskader skal der til montering af udstyret generelt anvendes personlige værnemidler (sikkerhedshandsker osv.). Generelt: Til drift og vedligeholdelse af anlægget skal der være tilstrækkelig plads til rådighed. OBS: Ved leveringen er tilbehørsdelene anbragt i opsamlingsbeholderen. NB! Før hhv. efter monteringen og indtil idriftsætningen skal udstyret tildækkes omhyggeligt for at undgå skader og tilsmudsning. 8.1 Generelle anvisninger NB! Før idriftsætning skal alle funktioner afprøves, og overholdelsen af ydelsesdata skal kontrolleres. 8.2 Strømtilslutning Før du tager produktet i brug, skal du kontrollere, at den angivne netspænding og frekvens på typeskiltet er i overensstemmelse med data for din strømforsyning. Sørg ved tilslutning af udførelsen med trefaset strøm (SPA 2002 D) for at motoren drejer den rigtige vej rundt. Advarsel! Monterings-, idriftsætnings-, vedligeholdelses- og istandsættelsesarbejde må kun udføres af ud faguddannet, skolet og instrueret personale. Almindelige vedligeholdelsesanvisninger i spånudsugningsanlæggets drifts- og montageanvisning skal under alle omstændigheder overholdes. Advarsel! Inden der udføres arbejde på anlægget, skal strømforsyningen er afbrudt, hovedafbryderen og/ eller reparationskontakten skal være slået fra (alle poler skal være koblet fra), netstikket skal være trukket ud og sikret mod utilsigtet gentilkobling! Inspektionslåger må kun åbnes, når ventilatorerne er slukkede og står stille. Efter frakobling af udstyret er der et efterløb på løbehjulene på ca. 1 til 3 sekunder. Løbehjulet må aldrig bremses med hånden eller genstande. Før ibrugtagning af anlægget, skal pakningssættet på alle indbyggede filtre, især filteret til finstøv, kontrolleres. Brugsanvisningerne for andre tilsluttede apparater skal overholdes. Man skal altid sikre med et FI-relæ (RCD) med en maks. brydestrøm på 30 mA. 8.3 Idriftsætning af spånudsugningsanlæg Fjern emballagefolien og de andre emballeringsmaterialerSpånudsugningsanlægget skal opstilles så tæt som muligt på den maskine, der skal udsuges på. Opstilling skal ske på en plan flade. Den justerbare styrerulle skal fastlåses på anvendelsesstedet. For driftsklar montage skal opsamlingsbeholderen løsnes på de to snaplåse og tages ud. Den spånsæk, der ligger i opsamlingsbeholderen (1) (der medfølger en spånsæk ved leveringen) tages ud og foldes ud. Nu placeres sækken i opsamlingsbeholderen (1), og kanten foldes ca. 100 mm ud over kanten, så vidt muligt uden folder (fig. E). Sørg for, at den især ved observationsruden (2) ligger glat imod, så man kan aflæse fyldningsniveauet. Når beholderen er kørt ind, spændes opsamlingsbeholderen tæt ind ved at betjene de to snaplåse (3) samtidigt. NB! Hovedafbryderen skal slås fra, inden opsamlingsbeholderne trækkes ud. Under dette arbejde er det vigtigt at bruge støvmaske (filtermaske med partikelfilter, filterklasse 2). Undgå at uvedkommende personer belastes med støv. Den nye spånpose monteres som beskrevet ovenfor (indsætning af spånsæk) (fig. E). 8.4 Ventilator Idriftsætning: 1.Kontroller, om der er fremmedlegemer i området med ren luft. 2.Kontroller, at løbehjulet kører let ved at dreje det med hånden. 3.Kontroller ventilatoren for tilsmudsning og ubalance, skader og korrosion. 4.Efterspænd alle skruer til fastgørelse. 5.Kontroller omdrejningsretningen på drivelementerne. 6.Kontroller omdrejningsretningen på ventilatoren (se pil på ventilatorhuset) ved kortvarig start af motoren. 7.Ret evt. omdrejningsretningen. 8.Mål strømforbruget, når hele spånudsugningsanlægget er tilsluttet (rørnet), og sammenlign det med den på motortypeskiltet anførte nominelle strøm. 9.Kontroller beskyttelsesledningen. NB! Ved forkert omdrejningsretning er der risiko for overbelastning af motoren. Strømforbruget må ikke være højere end den anførte nominelle strøm. Det maksimale omdrejningstal på motoren må ikke overskrides. Det maksimale omdrejningstal på ventilatoren må ikke overskrides. Risikoangivelse: I forbindelse med idriftsætningen og senere i forbindelse med de jævnlige kontroller skal ventilatorerne kontrolleres for svingninger over det tilladte. Dette skal dokumenteres! Ventilatorer må ikke være i drift ved unormale vibrationer og lyde eller ulovligt høje vibrationstal! Drift ved ulovligt høje vibrationstal kan medføre brud på løbehjulene, hvilket kan føre til alvorlige skader på udstyret og personskader. 8.5 Filter (14) 8.5.1 Filterrensning Filtermodstanden overvåges af et manometer (9) på udstyret. Når det maks. tilladte undertryk nås (rødt område), skal udstyret kobles fra, og filteret skal renses ved at bevæge rensearmen op og ned (6) flere (14) gange. NB! Rensningen virker kun, hvis ventilatoren (6) står stille! Rensearmen må under rensningen ikke føres helt til anslag under den opadgående bevægelse! 8.5.2 Rensning af hovedfilter I tidens løb tilstoppes filterelementerne langsomt som følge af dybgående aflejringer af finstøv i porerne. Med udstyret til filterrensning kan dette finstøv ikke fjernes længere. I dette tilfælde skal filteret udskiftes. 8.5.3 Filterudskiftning For at kunne udskifte filteret (14), skal renseudstyret først demonteres. For at kunne gøre det, skal opsamlingsbeholderen (1) tages ud, så man kan komme til filterkammeret nedefra. Når møtrikkerne er skruet af med skruenøglen (str. 10) kan viskerarmene (17) tages ud en efter en. Så snart viskerarmene (17) og jordingskablet er taget af rystestangen (16), kan rystestangen trækkes ud i siden ved at løsne den skrue, rystestangen (16) er monteret med. Nu løftes det øverste dæksel af, efter at stjerneskruen (7) er skruet ud. For at kunne tage filterenheden ud foroven, skal den øverste skrue, der holder lyddæmperkappen (8) skrues ud, og fugen på filterholdepladen (13) skal skæres ud med to snit. Når den nye filterenhed skal sættes i, udføres disse trin i følgende rækkefølge (se fig. B og C): - Filterenheden (fig. B) sættes ned ovenfra. I den forbindelse skal man være opmærksom på holdeknastens retning på rystestangen (16) - Rystestangen (16) sættes ind og sikres med holdskruen ved afgangen - Viskerarmene (17) sættes i (her skal udsparingen til akslen sættes korrekt i) og sikringsmøtrikken skal spændes. - Glem ikke at skrue jordkablet på igen. - Nu skrues skruerne til fastgøring af lyddæmperkappen (8) i foroven. - Filterholdepladen (13) skal tætnes hele vejen rundt med fugemasse. - Sæt dækslet på kabinettet og fastgør det med stjerneskruen (7) på filterenhedens bøjle. - Sæt affaldsbeholderen i Vigtigt: Det tilrådes at overholde hærdetiden for fugen inden næste idriftsætning (ca. 24 timer). 8.5.4 Bortskaffelse af opsamlede materialer Når opsamlingsbeholderen er fuld, hhv. den maksimalt tilladte fyldningsmængde er nået, skal udstyret slukkes (forinden skal det udstyr, der forårsager støv og spåner kobles fra) og rensning skal udføres igen. Ved at løsne spændearmene (3) sænkes opsamlingsbeholderen (1), og man kan trække den ud med henblik på udskiftning af spånsækken. Nu skal spånsækken lukkes forsigtigt og tages ud af beholderen. Bortskaffelse skal ske som anført i de lokale bestemmelser. NB! Under dette arbejde er det vigtigt at bruge støvmaske (filtermaske med partikelfilter, filterklasse 2). Undgå at uvedkommende personer belastes med støv. Den nye spånpose monteres som beskrevet under punkt 8.3. 8.6 Tilslutning af sugeslange Brug kun slanger med elektrisk ledningsevne. Plastslanger skal være svært antændelige. 1. Afisoler metalspiralen i den ene ende af spiralslangen sådan, at et ca. 5 cm langt stykke af metalspiralen rager frem. 2. Klip det slangestykke over, som metalspiralen er blevet fjernet fra. 3. Bøj det afisolerede stykke metalspiral sådan, at det rager ind i spiralslangen. 4. Sæt slangeenden (og en slangeklemme) på støvfjernerens udsugningsstuds og fastgør den med slangeklemmen: Anbring slangeklemmen sådan, at den afisolerede metalspiral trykkes mod støvfjernerens udsugningsstuds for dermed at sikre en elektrisk ledende forbindelse. Sørg for at den elektriske forbindelse mellem slangen og støvfjernerens udsugningsstuds er fejlfri. 8.7 Drivelementer 8.7.1 Elektrisk tilslutning NB! ved spånudsugningsanlæg 100/230! Støvfjerneren er underlagt de særlige tilslutningsbestemmelser henhold til EN 61000-3- 11, den maksimalt tilladte netimpedans på driftsstedet udgør (0,275 + j0,172) Ω. NB! ved spånudsugningsanlæg 100/400! Inden idriftsætning skal det sikres, at omdrejningsretningen på motoren og på løbehjulet er korrekt. Ved forkert omdrejningsretning vil udstyret blive overophedet. Desuden reduceres volumenstrømmen og dermed udstyrets ydeevne. Vigtigt: Ved idriftsætningen skal der først startes for støvfjerneren og derefter for det udstyr, der forårsager støv og spåner. Ved frakoblingen skal man gå frem i omvendt rækkefølge. NB! For at opretholde spånudsugningsanlæggets 8. Idriftsætning og vedligeholdelse 9. Vedligeholdelse og pleje
Side: 4
DANSK da 54 funktionsevne, er det meget vigtigt at udføre følgende vedligeholdelsesarbejde. Den jævnlige vedligeholdelse og pleje består af følgende: Ventilator- drivenhederne skal med jævnlige mellemrum kontrolleres for tilsmudsning, skader og korrosion. 9.1 Daglig inspektion: - Visuel kontrol for synlige mangler eller skader på udstyret eller dele heraf. - Rågas-/filterkammeret skal kontrolleres for usædvanlige aflejringer og skal evt. renses. - Fremgangsmåde ved lækager: Der skal slukkes for udstyret, utætheder skal tætned, defekte filtre skal udskiftes. 9.2 Månedlig inspektion: Den månedlige inspektion skal udføres af en ansvarlig, sagkyndig person, dvs. en person der er instrueret i betjeningen af udsugningsudstyret. - Tilstopninger af filtre skal afhjælpes. - Visuel kontrol for synlige mangler eller skader på udstyret eller dele heraf. - Rågas-/filterkammeret skal kontrolleres for usædvanlige aflejringer og skal evt. renses. - Kontrol for utætheder. - Utætte låger/døre, spjæld og kabinetter skal tætnes. - Kontroller filterkammeret indvendigt for aflejring af spåner. - Defekte filtre skal udskiftes. 9.3 Årlig inspektion: Den årlige inspektion skal udføres af en sagkyndig ansvarlig person, dvs. en person der har gennemgået en uddannelse i vedligeholdelse. - Tilstopninger af filtre skal afhjælpes. - Visuel kontrol for synlige mangler eller skader på udstyret eller dele heraf. - Rågas-/filterkammeret skal kontrolleres for usædvanlige aflejringer og skal evt. renses. - Kontrol af alle pakninger for skader og for, at de sidder korrekt, de skal evt. udskiftes. - Defekte filtre skal udskiftes. - Kontrol af tætheden på kabinettet og beholderen, de skal evt. tætnes. - Kontrol af renluftkamre for støvaflejringer. De skal evt. renses. - Kontrol af renseudstyret for skader og slitage. - Kontroller filterkammeret indvendigt for aflejring af spåner. - Funktionskontrol af overvågningen af trykdifference over filteret. - Kontrol af sugeydelse. - Visuel kontrol af filtertilstand og tæthed i filterkammeret og renluftkammeret. - Kontrol af funktionen på alt advarselsudstyr, af fejldisplaylamper på styringen, filtertrykdifference osv. - Kontrol af ventilatoren for tilsmudsning, svingninger, skader, løse skruer samt korrosion. Hver 6. måned skal løbehjul kontrolleres, især svejsesømme for evt. revnedannelser. - De dele i ventilatoren, der kommer i berøring med luft, skal renses for at bevare funktionen. - Kontrol af funktionen på tryk/ volumenstrømregulering på reguleringsudstyr. - Udvendig kontrol evt. rengøring af tilsmudsning, fastgørelse, skader og korrosion. - Tilslutningsterminaler efterspændes. - Mål spænding, strømforbrug og fasesymmetri. Måledata skal registreres i måleprotokollen. - Kontroller lejer for lyde - Filtre - Kontrol for ikke-tilladt tilsmudsning og skader (lækager). Filtre skal i hele deres brugstid have den udskilningseffekt, der svarer til filterklassen. Ved usædvanlig tilsmudsning eller lækager skal filteret udskiftes. - Kontroller differenstrykket. Ved overskridelse af det maksimale differenstryk skal filteret udskiftes. - Rensning. Kontroller (17) viskerarm. - Kontroller kabinettet for tilsmudsning, skader og korrosion. Rens og istandsæt NB! Månedlige og årlige inspektioner skal dokumenteres skriftligt med følgende indhold: - Artikelnummer - Dato for idriftsætning af spånudsugningsanlægget - Navn på den person, der har gennemført idriftsætningen af anlægget. - Dato for inspektion - Navn på kontrollanten - Bemærkning om tilstanden på anlægget og evt. angivelse af mangler - Angivelser om revision af anlægget - Betjeningspersonalets og den ansvarlige kontrollants underskrifter (se afsnit 9.2 og 9.3) Betjeningspersonalet registrerer på korrekt måde alt gennemført vedligeholdelses- og revisionsarbejde i en liste og lader en ansvarlig bekræfte denne skriftligt. Denne liste skal på forlangende i behørigt udfyldt stand og underskrevet fremlægges for kontrolorganerne f.eks. erhvervsorganisationer og arbejdstilsyn. NB! Efter behov skal spånudsugningsanlægget selvfølgelig istandsættes. Det maksimale lydtrykniveau kan påvirkes af opstillingen af udstyret. Brugeren skal ved alle målinger fratrække fremmede lyde, der ikke forårsages af spånudsugningsanlægget, i henhold til regelaritmetikken. Også den af anlægget forårsagede luftlyd kan blive reflekteret af værkstedsvægge og lofter i nærheden. Reflektionerne bevirker ved glatte overflader en forøgelse af niveauet. I de fleste tilfælde kan brugeren opnå en forbedring ved at montere lydabsorberende beklædning, specielt målrettet mod en forbedring heraf. - En permanent melding ”Filtertrykdifference høj” kan skyldes en tilstopning af filteret. For afhjælpning af tilstopningen skal anlægget slukkes. Derefter skal brugeren manuelt aktivere rensningen flere gange for at fjerne støv fra filteret. Skulle dette ikke have den ønskede effekt, skal filtrene renses manuelt. - Bliver den nyindsatte spånsæk trukket opad under drift, er vakuum under sækken ikke tilstrækkeligt til at holde den nede. Hertil kan der være følgende årsager: - beholderen ligger ikke an mod gummimuffen - en defekt pakning oven for opsamlingsbeholderen - en defekt spånsæk Advarsel! Diagnose, afhjælpning af fejl og genoptagelse af driften må kun udføres af hertil autoriserede personer. Det gælder især for arbejde på elektrisk udstyr inden i styretavlen (f.eks. kontrol, udskiftning osv.)! 11.1 Udtagning af drift Inden arbejdet påbegyndes, skal strømforsyningen til anlægget afbrydes (alle poler skal afbrydes) og sikres mod utilsigtet gentilkobling. NB! Visse andele i anlægger står under tryk. Tages anlægget ud af drift i en længere periode, skal anvisningerne på de enkelte komponenter overholdes. Desuden skal komponentproducentens informationer overholdes (rekvireres ved behov). Før en ny idriftsætning skal anvisningerne i punkterne i afsnittet idriftsætning og vedligeholdelse følges. f Brug kun originalt Metabo-tilbehør. Brug kun tilbehør, der opfylder de krav og specifikationer, som er angivet i denne brugsanvisning. Sæt lommefilter med monteret filterplade (som reserve) ..................bestil.nr. 0913059441 Spånsække (pakke med 10 stk.) .........................................bestil.nr. 0913059433 Sugeslange (som reserve), svært antændelig Ø 100 mm, 2,5 m svarende til forskrift ZH 1/139 .............. best.nr. 0913013565 Universaladapter .............. best.nr. 0913031288 Rensedyse ....................... best.nr. 0913031270 Overgangsring .................. best.nr. 0913031300 Tilkoblingsautomatik ALV 10............................... best.nr. 0913014634 Det komplette tilbehørsprogram findes på www.metabo.com eller i kataloget. Fare! Reparationer på apparatet må kun gennemføres af en elektriker! Afhjælpning af fejl ved forkert omdrejningsretning på drivelementer: - I den isolerede del af stikket er der indbygget en fasevender, denne kan drejes 180° med en skruetrækker med lige kærv. Henvend dig til din Metabo-forhandler, når du skal have repareret dine Metabo-maskiner. Adresser findes på www.metabo.com. Reservedelslister kan downloades på www.metabo.com. Overhold de nationale regler om miljøvenlig bortskaffelse og genbrug af udtjente maskiner, emballage og tilbehør. Kun for EF-lande: El-værktøj må ikke smides i husholdningsaffaldet! I henhold til det europæiske direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr og gennemførelsen i national lovgivning skal brugte el-værktøjer indsamles adskilt og afleveres miljørigtigt til genbrug. Forbeholdt ændringer som følge af tekniske ændringer. SPA 2002 W Udsugningsstuds: ................................. 100mm Motor, Nom. ydelse: ....... 1,1 kW, 1 fase, 230 V / 50 Hz Nom. volumenstrøm ved studs: .......... 565 m3/h Undertryk ved studs ved nom. volumenstrøm: ......................2118Pa Elektrisk tilslutning: ........... tilslutningskabel: 5 m .......................................... H07RNF 3x1,5 mm2 .................................. Stik: Schuko-stik CEE 7/4 Strømforbrug: ............................................6,8A Filterflade: ............................................... 4,1m2 Volumen opsamlingsbeholder: ........ maks. 135 l Dimensioner l x b x h: ...........1178 x 650 x 1973 Udstyrets vægt: ...................................... 114kg Indhold af reststøv: ................ H3 (< 0,1 mg/m3) Filtetryk- overvågning: differenstrykmanometer med viser Filterrensning:.. Manuel rensning lydtrykniveau i henhold til BG:......................................69 dB(A) Lydniveau iht. MD bilag 1, pkt. 1.7.5 f, fritstående, afstand 1 m, højde 1,6 m. Måleusikkerhed 4 dB. Måling i henhold til DIN EN ISO 11201.** SPA 2002 D Udsugningsstuds: ................................. 100mm Nom. motorydelse: 1,5 kW, 3 faser, 400 V / 50 Hz Nom. Volumenstrøm ved studs: .......... 565m3/h Undertryk ved studs ved nom. Volumenstrøm: ......................2124Pa Elektrisk tilslutning: ........... tilslutningskabel: 5 m ...........................................H07RNF 4x1,5 mm2 ......................... Stik: CEE 16 A - 6 h fasevender Strømforbrug: ............................................3,4A Filterflade: ............................................... 4,1m2 Volumen opsamlingsbeholder: ........maks. 135 l Dimensioner l x b x h: ...........1178 x 650 x 1973 Udstyrets vægt: ...................................... 116kg Indhold af reststøv: ................ H3 (< 0,1 mg/m3) Filtertryko- vervågning: .. differenstrykmanometer med viser Filterrensning: .. Manuel rensning lydtrykniveau i henhold til BG: .....................................69 dB(A) 10. Afhjælpning af fejl 11. Nedlukning 12. Tilbehør 13. Reparation 14. Miljøbeskyttelse 15. Tekniske data
Side: 5
DANSK da 55 Lydniveau iht. MD bilag 1, pkt. 1.7.5 f, fritstående, afstand 1 m, højde 1,6 m. Måleusikkerhed 4 dB. Måling i henhold til DIN EN ISO 11201.** **De anførte værdier er emissionsværdier og er ikke nødvendigvis pålidelige arbejdspladsværdier. Selv om der er en sammenhæng mellem emissions- og immisionsniveauerne, er det ikke afgørende for, om der skal træffes ekstra sikkerhedsforanstaltninger på arbejdspladsen. Faktorer, som påvirker det faktiske immisionsniveau på arbejdspladsen, kan være arbejdsrummets udformning og andre støjkilder, f.eks. antallet af maskiner og andre ved siden af liggende arbejdsforløb. Den tilladte grænseværdi for arbejdspladser kan også variere fra land til land. Denne information gør dog brugeren i stand til bedre at kunne fastlægge faremomenter og risici. (Lydtrykniveauet blev målt fritstående, ved nominel volumenstrøm uden materialetransport). Som følge af, at transporteret støv og spåner rammer væggene i rørsystemet, kan der forekomme en niveauforøgelse på op til 10 dB, og i nogle tilfælde endnu mere i forhold til den støjemmission, der er i rørsystemet uden transport af støv og spåner.

Spørgsmål & besvarelser

Har du et spørgsmål om Metabo SPA 2002 D men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Metabo SPA 2002 D. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Metabo SPA 2002 D så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.

Stil et spørgsmål om Metabo SPA 2002 D

Navn
E-mail
Reaktion

Få vist brugermanualen for Metabo SPA 2002 D below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Metabo
  • Product: Støvsugere
  • Model/navn: SPA 2002 D
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Engelsk, Hollandsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Nordmand, Finsk, Græsk, Ungarer