Metabo SGS 18 LTX Q manual

Manual til Metabo SGS 18 LTX Q på Hollandsk. Denne PDF-vejledning har 84 sider.

Side: 1
DANSK da 55 Original brugsanvisning Vi erklærer eneansvarligt: Denne batteridrevne buskrydder og græstrimmer , identificeret ved type og serienummer *1), overholder alle relevante bestemmelser i direktiverne *2) og standarderne *3). Teknisk dossier ved *4) - se side 4. 2000/14/EF: Procedure for overensstemmelsesvurdering jf. bilag V. Garanteret lydeffektniveau *5) - se side 4. De batteridrevne buskryddere og græstrimmere er (ved anvendelse af knivindsatsen til buskrydning) beregnet til beskæring af mindre hække og buske og (ved anvendelse af knivindsatsen til græstrimning) til beskæring af mindre græsflader og -kanter. Det er ikke tilladt at anvende apparatet som teleskop-hækkesaks med steleskopstangen. For skader på grund af anvendelse til andre formål end de tiltænkte er brugeren alene ansvarlig. Alment anerkendte bestemmelser om forebyggelse af ulykker og sikkerhedsanvisninger skal overholdes. Vær opmærksom på de tekststeder, der er markeret med dette symbol, for din egen og el-værktøjets sikkerhed! ADVARSEL – læs brugsvejledningen for at reducere risikoen for personskader. ADVARSEL – Læs alle sikkerhedsanvisninger, instruktioner, illustrationer og specifikationer, som følger med el-værktøjet. I tilfælde af manglende overholdelse af anvisningerne nedenfor er der risiko for elektrisk stød, brand og/ eller alvorlige personskader. Gem alle sikkerhedsanvisninger og instruktioner til senere brug. Videregiv kun el-værktøjet sammen med disse dokumenter. Lad ikke børn, personer med indskrænkede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og/eller kendskab, eller personer, der ikke er fortrolige med disse anvisninger, benytte maskinen. Lokale forskrifter kan begrænse alderen på brugeren. Resterende risici: Resterende risici kan forekomme selv ved arbejde med apparatet, som er i overensstemmelse med bestemmelserne. Følg alle sikkerhedsinstrukser og anvisninger. Mulige farer: - Berøring af den ikke afskærmede skæreklinge. - Berøring af skæreklingen i bevægelse. - Sundhedsskader, på grund af vibrationsemissioner, såfremt maskinen anvendes over et længere tidsrum eller ikke betjenes og vedligeholdes korrekt. 4.1 Sikkerhedsanvisninger Hold alle kropsdele på afstand af kniven. Forsøg aldrig at fjerne hækafklip eller at holde materiale fast, så længe kniven er i drift. Kniven bevæger sig fortsat efter slukning på kontakten. Et øjebliks uopmærksomhed ved brug af hækkeklipperen kan medføre alvorlige kvæstelser. Bær hækkesaksen på grebet ved stillestående kniv og sørg for ikke aktivere kontakten. Når hækkesaksen bæres korrekt reducerer det faren for en utilsigtet funktion og kvæstelser, som dermed forårsages af kniven. Træk altid hylsteret over kniven ved transport eller opbevaring af hækkesaksen. En korrekt håndtering af hækkesaksen reducerer faren for kvæstelser som følge af kniven. Sørg for at alle kontakter er slukkede og at batteriet er fjernet eller frakoblet, før du fjerner indeklemt hækafklip eller vedligeholder maskinen. En uventet funktion af hækkesaksen ved fjernelse af indeklemt materiale kan medføre alvorlige kvæstelser. Hold altid kun hækkesaksen i de isolerede greb, da kniven kan ramme skjulte strømledninger. Kontakt mellem kniven og en spændingsførende ledning kan også gøre maskinens metaldele spændingsførende og føre til elektrisk stød. 1. Overensstemmelseserklæring 2. Apparatets formål 3. Generelle sikkerhedsanvisninger 4. Særlige sikkerhedsanvisninger
Side: 2
DANSK da 56 Hold altid strømledninger på afstand af skæreområdet. Ledninger kan ligge skjult i hække og buske og blive skåret over af kniven ved en fejl. Anvend ikke hækkesaksen i dårligt vejr, især ikke ved fare for tordenvejr. Dette nedsætter risikoen for at blive ramt af lynet. Maskinen må ikke betjenes af personer under 16 år. Fare for kvæstelser som følge af skarpe knive. Rør ikke ved knivene. Brug beskyttelseshandsker. Hold altid kraftigt fast på maskinen under arbejdet, og indtag en stabil stilling. Pas på forhindringer i arbejdsområdet, snublefare. Hold kniven på afstand af kroppen. Undersøg det område, der skal klippes, og fjern ståltråd eller andre fremmedlegemer. Hvis knivene standser på grund af en meget hård gren eller et fremmedlegeme (f.eks. ståltråd i en hæk), og modstanden ikke kan overvindes ved at trække maskinen tilbage, skal motoren slukkes og batteripakken tages ud af maskinen, før man fjerner den blokerende genstand fra kniven med hånden. Ved udførelse af andre opgaver (f.eks. fjernelse af grene og hækafklip) skal maskinen placeres uden for arbejdsområdet. Placer maskinen sådan, at den ikke er til fare for andre. Sæt altid beskyttelseshylstrene på knivene ved opbevaring og transport. Sørg for, at maskinen er frakoblet, når batteripakken placeres i maskinen. 4.2 Betjeningsanvisninger • Læs betjeningsvejledningen grundigt igennem. Gør dig fortrolig med betjeningselementerne og den korrekte brug af maskinen. • Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med produktet. • Brugeren er ansvarlig for personskader eller materielle skader på andre personer eller deres ejendom. 4.3 Forberedelse • Bær altid beskyttelsesbriller, beskyttelseshandsker, fastsiddende fodtøj og lange bukser ved drift af maskinen. • Maskinen må ikke tilkobles, hvis komponenter eller beskyttelsesanordninger mangler eller er defekte, eller hvis der er foretaget en ikke tilladt ændring. Få defekte dele repareret. Kontrollér før brugen, at maskinen er samlet korrekt. • Betjen ikke maskinen, hvis der er personer, især børn, eller husdyr i nærheden. 4.4 Drift • Anvend kun maskinen i dagslys eller en god kunstig belysning. • Må kun anvende, hvis brugeren står på jorden. Må ikke anvendes på en stige eller en lignende ustabil ståflade. • Hold hænder, andre kropsdele eller tøj på afstand af indsugningsåbningen og udblæsningsåbningen og bring dem ikke i nærheden af dele i bevægelse. • Undgå en unormal kropsstilling. Sørg for at stå sikkert og hold altid balancen, især på skråninger. • Hvis maskinen begynder at afgive unormale lyde eller at vibrere unormalt kraftigt: Frakobl maskinen med det samme og vent til motoren er standset helt. Fjern batteripakken. Foretag følgende trin før du genstarter og betjener maskinen igen: - undersøg for beskadigelser; - udskift eller reparer beskadigede dele; - kontrollér for løse dele og spænd disse. • Betjen aldrig maskinen hvis beskyttelsesanordningerne er beskadigede eller ikke er monterede. • Sluk maskinen og fjern batteripakken. Sørg for at alle bevægelige dele er standset helt: - når maskinen ikke bruges og hvis operatøren fjerner sig fra maskinen; - før du fjerner blokeringer; - før du kontrollerer, rengør eller udfører arbejde på maskinen; - før enhver indstilling, omstilling, vedligeholdelse eller rengøring, eller før maskinen opbevares; - efter kontakt med et fremmedlegeme med henblik på at kontrollere maskinen for beskadigelser; - for en øjeblikkelig kontrol, hvis maskinen begynder at vibrere overdrevet meget. • Betjen ikke maskinen ved dårlige vejrforhold, især ved fare for lynnedslag. • Ved en ulykke eller en driftsfejl skal maskinen straks slukkes og batteripakken skal fjernes. 4.5 Vedligeholdelse og opbevaring • Fjern batteripakken fra maskinen, vent til alle bevægelige dele står helt stille, og maskinen er afkølet, før du udfører nogen form for indstilling, omstilling, vedligeholdelse eller rengøring. • Vedligehold maskinen omhyggeligt og hold den ren. • Opbevar maskinen på et tørt sted og utilgængeligt for børn. • Udskift slidte eller beskadigede dele af sikkerhedsmæssige årsager. Benyt kun originale reservedele og originalt tilbehør. 4.6 Anvendelse og behandling af batteridrevne maskiner Beskyt batterier mod fugtighed! Udsæt ikke batterier for ild! • Brug ikke defekte eller deformerede batterier! • Åbn ikke batterier! • Berør eller kortslut ikke batteriernes kontakter! Der kan sive let sur, brændbar væske ud af defekte Li-ion batterier!
Side: 3
DANSK da 57 Skyl straks med rigelige mængder vand, hvis batterivæsken kommer i kontakt med huden. Skyl øjnene med rent vand og søg straks læge, hvis batterivæsken kommer i øjnene! • Ved en defekt maskine skal man tage batteriet ud af maskinen. Transport af Li-ion batterier: • Forsendelse af Li-ion batterier skal ske i henhold til reglerne om farligt gods (UN 3480 og UN 3481). Tjek de aktuelle regler ved forsendelse af Li-ion batterier. Spørg evt. din speditør til råds. Certificeret emballage kan rekvireres hos Metabo. • Send kun batterier, hvis kabinettet er ubeskadiget, og der ikke trænger væske ud. Tag batteriet ud af maskinen før forsendelse. Beskyt kontakterne mod kortslutning (isoler f.eks. med tape). 4.7 Symboler ADVARSEL – Generelle farer!! Hold alle kropsdele på afstand af kniven. Forsøg aldrig at fjerne hækafklip eller at holde materiale fast, så længe kniven arbejder. Fjern kun indeklemt materiale, når maskinen er slået fra. Et øjebliks uopmærksomhed ved brug af maskinen kan medføre alvorlige kvæstelser. Læs betjeningsvejledningen. Beskyt maskinen mod fugtighed. Må ikke udsættes for regn. Maskinen må ikke anvendes i regnvejr eller på våde hække. ADVARSEL – brug altid beskyttelsesbriller. Sørg for, at ingen kommer til skade på grund af udslyngede fremmedlegemer. Hold andre personer på afstand. Hold personer og husdyr i nærheden på sikker afstand af maskinen. Hold andre personer på afstand. Skæreenheden kører videre efterslukningaf motoren. Se side 2 og 3. 1 Beskyttelsesafskærmning 2 Knivindsatser 3 Knivindsats til buskrydning 4 Knivindsats til græstrimning 5 Kontaktspærre 6 Trykkontakt (sikkerhedsafbryder) 7 Håndtag 8 Knap til frigørelse af batteripakke 9 Knap til kapacitetsindikator 10 Kapacitets- og signalindikator 11 Batteripakke 12 Holdetap 13 Låseknapper 14 Teleskopstang * 15 Højdejustering * 16 Knop (til indstilling af vinkel) * 17 Gummikappe 18 Låsemekanisme * * afhængigt af udstyr/medleveres ikke 6.1 Kontrol af lynstop Tænd maskinen kort og sluk den igen. Få maskinen repareret, hvis bremsetiden bliver betydeligt længere. 6.2 Batteri Batteriet skal oplades før den første ibrugtagning. Genoplad batteriet, når kapaciteten aftager. Du finder anvisninger til opladning af batteriet i driftsvejledningen til opladeren fra Metabo. Ved Li-Ion batterier med kapacitets- og signalindikator (10) (afhængigt af udstyr): - Tryk på knappen (9), og ladetilstanden vises med lysdioderne. - Blinker en lysdiode, er batteriet næsten fladt og skal genoplades. Indsættelse/fjernelse af batteripakke Fjernelse: Tryk på tasten til frigivelse af batteripakken (8) og fjern batteripakken (11). Indsættelse: Skub batteripakken (11) ind til den falder på plads. 6.3 Montering, afmontering af knivindsatser Før alt arbejde på maskinen: Tag batteripakken ud. Utilsigtet start kan forårsage alvorlige personskader. Fare for kvæstelser som følge af skarpe knive. Beskyttelsesafskærmningen (1) skal være sat helt på. Montering af knivindsats (Fig. A): 1. Påsæt holdetappen (12) som vist. 2. Klap knivindsatsen (2) opad og tryk den fast, indtil den falder hørbart på plads. Afmontering af knivindsats (Fig. B): 1. Tryk på begge udløserknapper (13) og hold dem nede. 2. Klap knivindsatsen (2) nedad og tag den af. Bemærk: Der må ikke trænge snavs ind. 7.1 Til- og frakobling Hold maskinen med den ene hånd i håndtaget (7). Hold den anden hånd og kropsdele på afstand af knivindsatsen (2). Tænding: Tryk kontaktspærren (5) ind og hold den, og aktivér derefter trykkontakten (6). 5. Oversigt 6. Idriftsættelse 7. Anvendelse
Side: 4
DANSK da 58 Sluk: Slip afbryderen (6). Med lynstop standser knivene hurtigt. Få maskinen repareret, hvis bremsetiden bliver betydeligt længere. Sluk omgående maskinen, hvis kniven er blokeret. Arbejd langsomt og ensartet. Gå langsomt, og løb ikke. Tænd først motoren, når hænder og fødder er uden for skæreenhedens rækkevidde. Vær forsigtig for at undgå kvæstelser på fødder og hænder på grund af skæreenheden. Hold ventilationsåbningerne frie for fremmedlegemer. 8.1 Rengøring af kniven (efter hver brug) ADVARSEL! Sluk maskinen og tag batteripakken (11) ud. Utilsigtet start kan forårsage alvorlige personskader. Kniven skal stå stille. Fare for kvæstelser som følge af skarpe knive. Brug beskyttelseshandsker. Fjern urenheder, rester af blade, og lignende (f.eks. med pensel eller klud) Efter rengøringen: Behandl kniven med plejende olie 6.30474 eller pumpespray 6.30475 (biologisk nedbrydelig). 8.2 Batteri Fjern batteripakken (11) ind imellem, tør kontaktfladen mellem batteripakken og maskinen af med en tør klud, og fjern støv. Maskinen skal kontrolleres og vedligeholdes jævnligt. Få beskadigede dele repareret, inden maskinen tages i brug. Det anbefales at få sløve knive slebet på et specialværksted. Kontroller regelmæssigt knivene for beskadigelse, og få dem i givet fald omgående repareret på et specialværksted. Rengør tandhjulene under knivindsatserne ved behov og smør dem (smørefedt, best.-nr.: 344130930). Tag batteripakken ud af maskinen, når den skal opbevares. Opbevares på et tørt sted og utilgængeligt for børn. Tilladt omgivelsestemperatur ved opbevaring: 0 °C til 30 °C. Anvend udelukkende originale batterier eller originalt tilbehør fra Metabo eller CAS (Cordless Alliance System). Brug kun tilbehør, der opfylder de krav og specifikationer, som er angivet i denne brugsvejledning. A Batterier med forskellig kapacitet. Køb kun batterier, hvis spænding svarer til dit el-værktøj. PowerMaxx SGS 12 Q (12 V) Best.-nr.: 625406000 2,0 Ah (Li-Ion) Best.-nr.: 625349000 4,0 Ah (LiHD) SGS 18 LTX Q (18 V) Best.-nr.: 625596000 2,0 Ah (Li-Ion) Best.-nr.: 625367000 4,0 Ah (LiHD) etc. B Ladeaggregater: SC 30, ASC 55, ASC 145, ASC 145 DUO, etc. Det komplette tilbehørsprogram findes på www.metabo.com eller i kataloget. Teleskopstang til beskæring af plænekanter (ikke omfattet af leveringen, best.-nr.: 628426000). Må kun anvendes med græstrimmer- knivindsatsen (4). Må kun anvendes på jorden: Hjulene skal berøre jorden. Se Fig. C, side 3. Montering: 1. Drej gummikappen (17) 180°, kontakterne bliver tilgængelige. 2. Skub teleskopstangen (14) (som vist) på maskinen. Låsemekanismen (18) skal falde på plads. Indstilling af stanglængde og vinkel: 3. Drej højdejusteringen (15) i urets retning, indstil teleskopstangen (14) til den ønskede længde, og drej højdejusteringen (15) mod urets retning. Kontrollér at længden nu ikke længere kan ændres. 4. Tryk knoppen (16) ind og indstil den ønskede vinkel. Knoppen (16) skal være faldet på plads, før man kan arbejde. Reparationer på el-værktøjer må kun udføres af en elektriker og kun med originale reservedele! Henvend dig til din Metabo-forhandler, når du skal have repareret dit Metabo el-værktøj. Adresser findes på www.metabo.com. Reservedelslister kan downloades på www.metabo.com. 8. Rengøring 9. Vedligeholdelse 10. Opbevaring 11. Tilbehør 12. Reparation
Side: 5
DANSK da 59 Overhold de nationale regler om miljøvenlig bortskaffelse og genbrug af udtjente maskiner, emballage og tilbehør. Batterier må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald! Returner defekte eller brugte batterier til Metabo-forhandleren! Smid ikke batterier i vandet. Kun for EF-lande: El-værktøj må ikke bort- skaffes med husholdningsaffaldet! I henhold til det europæiske direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr og gennem- førelsen i national lovgivning skal brugte el-værk- tøjer indsamles adskilt og afleveres miljørigtigt til genbrug. Aflad batteriet i el-værktøjet, før det bortskaffes. Beskyt kontakterne mod kortslutning (isoler f.eks. med tape). Forklaringer til oplysningerne på side 4. Med forbehold for ændringer som følge af tekniske ændringer. U = spænding n0 = Antal klippebevægelser ved friløb Buskrydder: ømax,S= maksimal skæretykkelse LS = Effektiv knivlængde mS = Vægt (med mindste batteripakke) Græstrimmer: BG = Effektiv knivbredde mG = Vægt (med mindste batteripakke) Måleværdier beregnet iht. EN 62841 hhv. EN 50636-2-94. Tilladt omgivelsestemperatur ved drift: -20 °C til 50 °C (begrænset kapacitet ved temperaturer under 0 °C). Jævnstrøm De anførte tekniske data er inkl. tolerancer (svarende til de aktuelt gældende standarder). Emissionsværdier Disse værdier gør det muligt at bestemme el- værktøjets emissioner og sammenligne forskellige el-værktøjer med hinanden. Alt efter el-værktøjets eller indsatsværktøjernes anvendelsesbetingelser og tilstand kan den faktiske belastning være højere eller lavere. Tag også højde for arbejdspauser og perioder med lav belastning. Træf de nødvendige beskyttelsesforanstaltninger for brugeren, f.eks. organisatoriske foranstaltninger, på baggrund af de anslåede værdier. Samlet vibrationsværdi (vektorsum af tre retninger) beregnet iht. EN 62841 hhv. EN 50636-2-94: ah = vibrationsemission Kh = usikkerhed (vibration) Typiske A-vægtede lydniveauer: LpA = lydtryksniveau LWA = lydeffektniveau KpA, KWA= usikkerhed LWA(G)= garanteret lydtryksniveau iht. 2000/14/EF Brug høreværn! 13. Miljøbeskyttelse 14. Tekniske data

Spørgsmål & besvarelser

Har du et spørgsmål om Metabo SGS 18 LTX Q men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Metabo SGS 18 LTX Q. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Metabo SGS 18 LTX Q så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.

Stil et spørgsmål om Metabo SGS 18 LTX Q

Navn
E-mail
Reaktion

Få vist brugermanualen for Metabo SGS 18 LTX Q below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Metabo
  • Product: Hækkeklippere
  • Model/navn: SGS 18 LTX Q
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Slovenske, Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Nordmand, Finsk, Græsk, Ungarer, Arabisk