SE 4000

Metabo SE 4000 manual

SE 4000

Manual til Metabo SE 4000 på Hollandsk. Denne PDF-vejledning har 80 sider.

Side: 1
DANSK 53 DA 1 Konformitetserklæring 2 Tiltænkt formål 3 Generelle sikkerhedsanvisninger 4 Særlige sikkerhedsanvisninger 5 Oversigt 6 Ibrugtagning 6.1 Påsætning af skruemagasin på skrue- maskinen 6.2 Indstilling af dybdestop (11) 6.3 Indstilling af iskruningsdybde 7 Anvendelse 7.1 Isætning/aftagning af skruebånd (14) 7.2 Håndtering 7.3 Finindstilling af iskruningsdybde 7.4 Udskiftning af skruebit (5) 8 Afhjælpning af fejl 9 Rensning, vedligeholdelse 10 Tilbehør 11 Reparation 12 Miljøbeskyttelse 13 Tekniske data Vi erklærer under almindeligt ansvar, at dette produkt er i overensstemmelse med de på side 2 angivne normer og direktiver. Skruemagasinet SM 5-55 er beregnet til anven- delse sammen med Metabo-skruemaskinerne SE 2800 og SE 4000. Til montering af båndede skruer i industri og erhverv. Brugeren hæfter fuldt ud for skader som følge af brug til ikke tiltænkte formål. De generelle anvisninger for arbejdssikkerhed og de her medfølgende sikkerhedsanvisninger skal følges. ADVARSEL – Læs betjeningsvejledningen for at reducere faren for personskader. ADVARSEL! Læs alle sikkerhedsanvisninger og andre anvisninger. Hvis sikkerhedsanvis- ningerne og de andre anvisninger ikke overholdes, er der risiko for at få elektrisk stød, brandfare og/ eller fare for alvorlige personskader. Alle sikkerhedsanvisninger og andre anvis- ninger bør opbevares for senere brug. Læs sikkerhedsanvisningerne og betjeningsvejled- ningen godt og grundigt igennem, før De tager maskinen i brug. Opbevar alle medfølgende doku- menter, og lad dem følge med, når De engang skulle give maskinen videre til andre personer. Vær opmærksom på de tekststeder i betjeningsvejledningen, der er markeret med dette symbol, for Deres egen og maskinens sikkerhed! Træk stikket ud af skruemaskinens stikkontakt, før der foretages indstillinger. Brug kun skruemagasinet til skruning af båndede skruer i industri og erhverv. Betjen kun maskinen, hvis De er fortrolig med håndteringen og eventuelle risici. Overhold de gældende arbejdssikkerhedsregler og sikkerhedsbestemmelser i Deres land. Brug kun skruemagasinet sammen med Metabo- skruemaskinerne SE 2800 og SE 4000. Følg sikkerhedsanvisningerne og betjenings- vejledningen til den benyttede skruemaskine. Ret aldrig den driftsklare maskine mod Dem selv eller andre personer. Ved iskruning af skruer skal arbejdsemnet sikres mod at dreje med rundt. Original brugsanvisning Kære kunde, mange tak for den tillid De har vist ved at købe denne nye Metabo maskine. Hver Metabo maskine afprøves omhyggeligt og underligger de strenge kvalitetskontroller af Metabos kvalitetsstyringssystem. En maskines levetid er dog i høj grad afhængig af Dem. Vær opmærksom på informationerne i denne betjeningsvejledning og i de medfølgende dokumenter. Jo mere omhyggeligt De behandler Deres Metabo apparat, desto længere vil De nyde godt af det. Indhold 1 Konformitetserklæring 2 Tiltænkt formål 3 Generelle sikkerhedsinstrukser 4 Særlige sikkerhedsanvisninger 17026885_1211 SM 5-55.book Seite 53 Mittwoch, 14. Dezember 2011 11:28 11
Side: 2
54 DANSK DA Hold hænderne væk fra skruemagasinet og det sted, hvor skruen skal skrues i, så længe maskinen kører. Arbejd altid med dybdestoppet og håndtaget med båndstyr på rette måde. Vær ved afmontering af skruemagasinet opmærksom på, at glidestykket er fjederbelastet. Afmonter skruemagasinet forsigtigt, så glidestykket ikke slynges ud og rammer mennesker eller genstande. Anvend kun de skruetyper og skruestørrelser, der er angivet i de tekniske data. Kontroller, om skru- erne er beregnet til det bearbejdede materiale. Brug kun originale Metabo-skruebits, og udskift dem omgående ved slid eller beskadigelse. (Se kapitel 10 Tilbehør). Sæt skruemaskinen på "højreløb". Det kan ikke anbefales at skrue skruer ud i "venstreløb" med skruemagasinet. Undgå at trække hele skruemagasinet af skrue- maskinen, når der skal skrues skruer ud, da fast- gørelsen på skruemaskinen ikke er beregnet til hyppig aftagning og påsætning. Det ville medføre for tidligt slid. Løsn i stedet for spændeskruen (1). Træk derefter skruemagasinet af adapteren (2). Nu kan skruen skrues ud. Skub skruemagasinet hen over skrue- bitten (3) og på adapteren (2), og tryk det mod adapteren (2). Juster skruemagasinet således, at det er på linje med skruemaskinen. Spænd spæn- deskruen (1) igen. Tænd for skruemaskinen, inden der skrues skruer i for at sikre en optimal håndtering. Se figur på side 3 (foldes ud). 1 Spændeskrue 2 Adapter 3 Skruebit 4 Skruemaskinens standarddybdestop 5 Skruemaskinens snaplås 6 Glidestykke 7 Dybdestop 8 2 skruer til indstilling af dybdestop 9 Indstillingsring (iskruningsdybde/ skruedybde) 10 Palhjul 11 Skruebånd 12 Båndstyr 13 Håndtag Til rengøring, vedligeholdelse (se side 4): 14 Skrue (med hjul) 15 Fjederstyr 16 Trykfjeder 17 Krydskærvskrue 18 Bolt 19 Palhjulenhed Se figur på side 3 (foldes ud). 6.1 Påsætning af skruemagasin på skrue- maskinen - Tag skruemaskinens standarddybdestop (4) af (se skruemaskinens betjeningsvejledning). - Sæt skruebitten (3) i skruemaskinens snaplås (5) (se skruemaskinens betjeningsvejledning). - Sæt skruemagasinet med adapter (2) på skrue- maskinen ved at skubbe det hen over skruebitten (3). Bemærk: Adapteren (2) kan sættes på skruemas- kinen i 4 positioner (drejet i trin af 90°). Når spæn- deskruen (1) løsnes, kan skruemagasinet drejes og justeres, så det er på linje med skruemas- kinen. Spænd spændeskruen (1) igen. 6.2 Indstilling af dybdestop (7) Tallene på dybdestoppet (7) svarer til de skru- elængder i mm, som maskinen kan bearbejde. Dybdestoppet (7) skal indstilles, så det passer til de anvendte skruelængder. - Løsn de to skruer (8), og indstil dybdestoppet (7) i henhold til den anvendte skruelængde. - Dybdestoppet (7) er indstillet korrekt, når marke- ringen (f.eks. "35") flugter med skruen (8). - Spænd de to skruer (8) igen. 6.3 Indstilling af iskruningsdybde Iskruningsdybden skal indstilles hver gang, dybde- stoppet (7) og skruerne er blevet ændret. - Tryk dybdestoppet (7) ind til anslag, og hold det trykket ind. - Skruebittens (3) spids skal rage ca. 3 mm ud over dybdestoppet (7). - Indstil evt. iskruningsdybden ved at dreje på indstillingsringen (9): • Hvis skruebitten skal rage længere ud, drejes indstillingsringen (9) med uret. • Hvis skruebitten skal rage mindre ud, drejes indstillingsringen (9) mod uret. 5 Oversigt 6 Ibrugtagning 17026885_1211 SM 5-55.book Seite 54 Mittwoch, 14. Dezember 2011 11:28 11
Side: 3
DANSK 55 DA Finindstilling foretages efter en prøveskruning. Se kapitel 7.3. Magasinforsatsen er nu klar til brug. Se figur på side 3 (foldes ud). 7.1 Isætning/aftagning af skruebånd (11) Kontroller, om skruehovederne ligger på plastbåndet, da båndstyret (12) ellers beska- diges, og funktionen påvirkes. Skruebåndet (11) har ikke nogen foretrukken retning og kan derfor sættes i fra begge sider. - Skub skruebåndet (11) gennem båndstyret (12). - Før derefter båndets udsparinger hen over palh- julenes (10) tandspidser, indtil den første skrue sidder én position foran skruepositionen. Skruebitten (3) opfanger denne skrue, når dybdestoppet (7) trykkes ned. Undgå derfor at skubbe skruebåndet (11) for langt ind for at ingen skrue går spildt. Skruebåndet (11) fjernes fra maskinen ved at trække det gennem maskinen. Træk ikke skruebåndet (11) tilbage. Det kan medføre alvor- lige beskadigelser. 7.2 Håndtering Vi anbefaler: - Indstil skruemaskinen til højreløb. - Indstil skruemaskinen til fast tilkobling. - Hold skruemaskinen med én hånd (iht. figuren på side 3). Om nødvendigt kan maskinen føres med den anden hånd på håndtaget (13). - Hold maskinen i en ret vinkel i forhold til arbejds- fladen. Hvis værktøjet holdes med en let vinkel på henved 90° mod venstre eller højre, skrues skruen ikke langt nok ind. - Sæt skruemagasinet med dybdestoppet (7) ind mod arbejdsemnet, og tryk det ind. - Skruen transporteres til bearbejdningsposition og skrues i. - Når skruemaskinens kobling kobler hørbart ud, fjernes magasinforsatsen fra arbejdsemnet. 7.3 Finindstilling af iskruningsdybde Iskruningsdybden (eller skruedybden) indstilles ved at dreje på indstillingsringen (9). - Foretag en prøveskruning. - Finindstil evt. skruedybden ved at dreje på indstillingsringen (9): • Hvis skruehovedet skal rage længere ud, drejes indstillingsringen med uret. • Hvis skruehovedet skal rage mindre ud, drejes indstillingsringen mod uret. 7.4 Udskiftning af skruebit (3) Brug kun originale Metabo skruebits (se kapitel 10 Tilbehør). Ved slid eller beskadigelse eller ved skift af skru- etype (Philips, Pozidriv, Torx eller Square Drive) skal skruebitten udskiftes. - Træk skruemagasinet med adapter (2) af skrue- maskinen (løsn ikke spændeskruen (1)). - Fjern skruebitten (3) (se skruemaskinens betje- ningsvejledning). - Sæt en ny skruebit (3) i (se skruemaskinens betjeningsvejledning) - Sæt skruemagasinet med adapter (2) på skrue- maskinen igen. Se figur på side 3 (foldes ud). Problemer: • Skruedybde: se punkt b), d), e), i) • Fastklemte skruer: se punkt b) • Manglende skruer: se punkt c), g) • Stillestående skruer: se punkt a), d) • Glidestykket (6) er ikke skubbet helt ind: se punkt h) • Generelt: se punkt a) til punkt i) Fejlfinding: a) Sæt altid skruemaskinen på HØJRELØB (FREM). b) Kontroller, om dybdestoppet (7) er indstillet til samme længde som skruen. c) Skruebitten (3) skal have den rigtige længde. Brug kun originale Metabo skruebits (se kapitel 10 Tilbehør). d) Hvis De anvender en skrue med Philips-hoved, skal De sikre Dem, at De også anvender en Philips-skruebit. Hvis De anvender en skrue med Pozidriv-hoved, skal De sikre Dem, at De også anvender en Pozidriv-skruebit. e) Hvis skruerne ikke skrues langt nok ind, justeres indstillingsringen (9), indtil den ønskede iskru- ningsdybde er nået. f) Kontroller, om skruebitten sidder korrekt (se skruemaskinens betjeningsvejledning). Ved rigtig montering er der ikke nogen spalte mellem adapteren (2) og skruemaskinens hus. g) Hvis De konstaterer, at skruebåndet (11) ikke transporteres korrekt (ingen eller manglende skruer), skal De sikre Dem, at dybdestoppet (7) trykkes helt ned ved skruning og fjernes så langt 7 Anvendelse 8 Afhjælpning af fejl 17026885_1211 SM 5-55.book Seite 55 Mittwoch, 14. Dezember 2011 11:28 11
Side: 4
56 DANSK DA fra arbejdsemnet igen, at dybdestoppet går tilbage til udgangspositionen. Skruemagasinet lades, når dybdestoppet trykkes ned. Trykkes det ikke helt ned, kan der derfor ske en fejl i tilførslen af skruer. Stil heller ikke værktøjet på dybdestoppet (7), da der så eventuelt tilføres en skrue. h) Hvis glidestykket (6) i huset ikke kan skubbes helt ind, kan det være, at de to skruer (8) ikke er skruet helt i. i) Hold maskinen i en ret vinkel i forhold til arbejds- fladen. Hvis værktøjet holdes med en let vinkel på henved 90° mod venstre eller højre, skrues skruen ikke langt nok ind. Anbefalede vedligeholdelsesintervaller: Dagligt: Kontroller skruemagasinet for beskadigelse, og rens med trykluft (brug beskyttelsesbriller). Ugentligt (se figur på side 4): Vær ved afmontering opmærksom på, at glidestykket (6) er fjederbelastet. - Tryk glidestykket (6) lidt ind, og hold det trykket ind, mens skruen (med hjul) (14) skrues ud. - Tag glidestykket (6), trykfjederen (16) og fjeder- styret (15) ud af huset, og rens med trykluft (brug beskyttelsesbriller). - Fjern kraftigt snavs mekanisk, uden aggressive rengøringsmidler. - Smør ikke de enkelte dele. - Saml delene i omvendt rækkefølge. Månedligt (se figur på side 4): Ud over den ugentlige rengøring: - Tryk bolten (18) ud fra venstre mod højre, og fjern den. - Skru krydskærvskruen (17) ud, og fjern bøsningen, som holdes af krydskærvskruen (17). - Fjern palhjulenheden (19). - Rens glidestykket (6) og palhjulenheden (19) med trykluft (brug beskyttelsesbriller). - Fjern kraftigt snavs mekanisk, uden aggressive rengøringsmidler. - Saml delene i omvendt rækkefølge, og smør palhjulene med et fast smøremiddel (f.eks. grafit)! Brug kun originalt Metabo tilbehør. Hvis De har brug for tilbehør, henvend Dem venligst til Deres forhandler. For at få det rigtige tilbehør er det vigtigt, at forhandleren får at vide, hvilken type el-værktøjet er. Se side 4. A Skruebit (med sikkerhedslås) Det komplette tilbehørsprogram findes på www.metabo.com eller i hovedkataloget. Reparationer skal udføres af Metabo eller et auto- riseret serviceværksted. Der må kun bruges origi- nale reservedele. Reparationsnødvendigt Metabo el-værktøj kan indsendes til de adresser, der er angivet på reser- vedelslisten. Ved indsendelse til reparation skal den fastslåede fejl beskrives. Den af Metabo brugte emballage er 100% genan- vendelig. Brugt el-værktøj og tilbehør indeholder store mængder værdifuldt råstof og plastmateriale, som ligeledes kan genanvendes i en recyclingproces. Denne betjeningsvejledning er trykt på papir, som er bleget uden klor. Forklaringer til oplysningerne på side 2. Forbeholdt ændringer som følge af tekniske ændringer. Vægt: 0,5 kg Anvendelige skruetyper, båndede:Gipsskruer Spånpladeskruer Selvborende pladeskruer Træskruer Fiberpladeskruer Anvendelige skruemål: Længde (mm) = 25/30/35/40/45/50/55 Skaftdiameter (mm) = maks. 5 mm Hoveddiameter (mm) = maks. 9,5 mm Anvendelige skruebits til skrue: PH (Philips) nr. 2 x 157 mm PZ (Pozidriv) nr. 2 x 157 mm TX (Torx) 20 x 157 mm SQ (Square Drive) nr. 2 x 157 mm De angivne tekniske data er tolerancesat (svarende til de pågældende gyldige standarder). 9 Rensning, vedligeholdelse 10 Tilbehør 11 Reparation 12 Miljøbeskyttelse 13 Tekniske Data 17026885_1211 SM 5-55.book Seite 56 Mittwoch, 14. Dezember 2011 11:28 11

Spørgsmål & besvarelser

Har du et spørgsmål om Metabo SE 4000 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Metabo SE 4000. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Metabo SE 4000 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.

Stil et spørgsmål om Metabo SE 4000

Navn
E-mail
Reaktion

Få vist brugermanualen for Metabo SE 4000 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Metabo
  • Product: Boremaskiner
  • Model/navn: SE 4000
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Russisk, Nordmand, Finsk, Græsk, Ungarer, Slovenske, Kroatisk, Arabisk