SE 2500

Metabo SE 2500 manual

SE 2500

Manual til Metabo SE 2500 på Hollandsk. Denne PDF-vejledning har 68 sider.

Side: 1
DANSK da 47 Original brugsanvisning Vi erklærer under eneansvar: Disse skruemaskiner, identificeret ved angivelse af type og serienummer *1), opfylder alle relevante bestemmelser i direktiverne *2) og standarderne *3). Teknisk dossier ved *4) - se side 3. Maskinerne egner sig til forskruninger af gipskartonplader på gavlbeklædninger af træ og metal. SE 4000 og SE 18 LTX 4000 egner sig yderligere til gipscementplader på op til 12,5 mm på gavlbeklædninger af metal. SE 2500 og SE 18 LTX 2500 egner sig yderligere til gipscementplader på op til 12,5 mm på gavlbeklædninger af metal og træ samt installationsplader. Maskinerne er ikke beregnet til iskruning og udskruning af maskinskruer i metalmaterialer. For skader på grund af anvendelse til andre formål end de tiltænkte er brugeren alene ansvarlig. Generelt anerkendte forskrifter om ulykkesforebyggelse og vedlagte sikkerhedsanvisninger skal overholdes. Vær opmærksom på de tekststeder, der er markeret med dette symbol, for din egen og el-værktøjets sikkerhed! ADVARSEL – læs brugsanvisningen for at reducere faren for personskader. ADVARSEL – læs alle sikkerhedsanvisninger og andre anvisninger. Hvis sikkerhedsanvisningerne og de andre anvisninger ikke overholdes, er der risiko for elektrisk stød, brand og/eller alvorlige personskader. Alle sikkerhedsanvisninger og andre anvisninger skal opbevares til fremtidig brug. Videregiv kun el-værktøjet sammen med disse papirer. Netdrevne maskiner: Hold maskinen i de isolerede greb, når der udføres arbejde, hvor indsatsværktøjet kan komme i kontakt med skjulte strømledninger eller maskinens eget kabel. Kontakt med en spændingsførende ledning kan også gøre maskinens metaldele spændingsførende og føre til elektrisk stød. Batteridrevne maskiner: Hold maskinen i de isolerede greb, når der udføres arbejde, hvor værktøjet kan komme i kontakt med skjulte strømledninger. Kontakt med en spændingsførende ledning kan også gøre maskinens metaldele spændingsførende og føre til elektrisk stød. Kontroller, at der ikke er strøm-, vand- eller gasledninger på det sted, som skal bearbejdes (f.eks. ved hjælp af en metaldetektor). Indsæt aldrig 25 mm lange skrueværktøjer (13) i skruemaskinens spindel (15)! Det er ikke muligt at tage dem ud! Anvend udelukkende værktøjsholderen (14)! Små arbejdsemner skal sikres således, at de ikke rives med af skrueværktøjet (f.eks. ved at spænde dem op i et skruestik eller ved at spænde dem fast på arbejdsbordet med skruetvinger). Tag ikke om det roterende værktøj! Fjern først spåner og lignende, når maskinen er i tilstand. Arbejdes der længere tid med el-værktøjet, bør der anvendes høreværn. Længere påvirkning med højt støjniveau kan medføre høreskader. Under arbejdet kan der opstå høje tilbagedrejningsmomenter. Hold altid godt fast i maskinen, indtag en sikker stilling, og arbejd koncentreret. Hold ventilationsspalterne frie. Der må ikke bearbejdes materialer, der danner sundhedsfarligt støv eller dampe (f.eks. asbest). 4.1 Særlige sikkerhedsanvisninger for netdrevne maskiner: Undgå utilsigtet start: Frigør altid kontakten, når stikket trækkes ud af stikdåsen, eller hvis der opstår strømafbrydelse. Træk stikket ud af stikdåsen, før maskinen indstilles, omstilles, vedligeholdes eller rengøres. 4.2 Særlige sikkerhedsanvisninger for batteridrevne maskiner: Undgå utilsigtet start: Sørg for, at maskinen er frakoblet, når batteripakken placeres i maskinen. Tag batteripakken ud af maskinen, før der foretages maskinindstilling, ombygning, vedligeholdelse eller rengøring. Beskyt batteripakker mod fugtighed! Udsæt ikke batteripakker for ild! Brug ingen defekte eller deformerede batteripakker! Åbn ikke batteripakker! Berør eller kortslut ikke batteripakkens kontakter! Der kan sive let sur, brændbar væske ud af defekte Li-ion-batteripakker! 1. Overensstemmelseserklæring 2. Tiltænkt formål 3. Generelle sikkerhedsanvisninger 4. Særlige sikkerhedsanvisninger
Side: 2
DANSK da 48 Skyl straks med rigelige mængder vand, hvis batterivæsken kommer i kontakt med huden. Skyl øjnene med rent vand og søg straks læge, hvis batterivæsken kommer i øjnene! Lysdiode (6): Se ikke direkte ind i LED-strålen med optiske instrumenter. Se side 2. 1 Bæltekrog (netdrevet udstyr) * 2 Drejeretningsknap 3 Afbryder 4 Spærreknap (permanent kørsel) 5 Håndtag 6 Lysdiode 7 Knap til frigørelse af batteripakke 8 Bæltekrog (batteridrevet udstyr)* 9 Batteripakke * 10 Kapacitets- og signalindikator * 11 Knap til kapacitetsindikator * 12 Dybdestop 13 Skrueværktøj * 14 Værktøjsholder 15 Skruemaskinespindel 16 Lukkebælg 17 Stopmuffe *modelafhængig/udstyrsafhængig a 6.1 Specielt for netdrevne maskiner Før du tager maskinen i brug, skal du kontrollere, at den angivne netspænding og frekvens på typeskiltet er i overensstemmelse med data for din strømforsyning. Man skal altid forkoble en FI-afbryder (RCD) med en maks. brydestrøm på 30 mA. 6.2 Specielt for batteridrevne maskiner Batteripakke Batteripakken (9) skal oplades før den første ibrugtagning. Genoplad batteripakken, når kapaciteten aftager. Den optimale opbevaringstemperatur ligger mellem 10 °C og 30 °C. Li-ion-batteripakker "Li-Power" har en kapacitets- og signalindikator (10): - Tryk på knappen (11), og ladetilstanden vises med lysdioderne. - Blinker en lysdiode, er batteripakken næsten tom og skal genoplades. Udtagning og isætning af batteripakke Fjernelse: Tryk på knappen til frigørelse af batteripakken (7), og træk batteripakken (9) fremad og ud. Isætning: Skub batteripakken (9) på indtil indgreb. Montering af bæltekrog Bæltekrogen kan påskrues (8) til venstre eller højre (se ill., side 2). 7.1 Indstil omdrejningsretning, transportsikring (startspærre) Indstil kun omdrejningsvælgeren (2), når motoren står stille. Se side 2: R = Høreløb indstillet L = Venstreløb indstillet 0 = midterposition: Transportsikring(start- spærre) indstillet 7.2 Tænd/sluk, ændring af omdrejningstal Tænd, omdrejningstal: Tryk på afbryderen (3). Omdrejningstallet kan ændres ved at trykke på afbryderen. For at slukke maskinen, skal afbryderen slippes. Fast tilkobling: Aktiver afbrydergrebet (3) tryk spærreknappen (4) ind, og slip afbrydergrebet. For at slukke maskinen skal afbrydergrebet (3) aktiveres og slippes igen. Ved fast tilkobling kører maskinen også videre, hvis den rives ud af hånden. Hold derfor altid fast i maskinen med begge hænder i de dertil beregnede greb, sørg for at stå stabilt og arbejd koncentreret. 7.3 Skift af skrueværktøj Indsætning/Udtagning af skrueværktøj: - Træk dybdestoppet (12) af. - Indsætning: Indsæt skrueværktøjet (13) i værktøjsholderen (14) . - Udtagning: Træk skrueværktøjet (13) med en tang ud af værktøjsholderen (14) . - Montér dybdestoppet (12) igen: Drej det og lad det falde i hak ved påsætningen. Henvisning: Værktøjsholderen (14) kan tages ud af skruemaskinespindlen, når bælgen (16) trækkes bagud. Indsæt aldrig 25 mm lange skrueværktøjer (13) i skruemaskinens spindel (15)! Det er ikke muligt at tage dem ud! Anvend udelukkende værktøjsholderen (14)! 7.4 Arbejde med dybdestop Se side 2, figur 2 a og 2 b. For at forindstille iskruningsdybden stikkes en af skruerne på skrueværktøjet (13). Indstil dybdestoppet (12) ved at dreje det på følgende måde: a) Skruer, som skal sidde med hovedet på materialet (cylinderskruer, linseskruer, sekskantskruer): 5. Oversigt 6. Ibrugtagning 7. Anvendelse
Side: 3
DANSK da 49 Skruehovedets flade befinder sig 2 mm fra stopmuffen (17). b) Undersænkskruer: Skruehovedets flade befinder sig 2 mm fra stopmuffen (17). Skru en prøveskrue i. Korrigér i givet fald iskruningsdybden: Ved at dreje på dybdestoppet (12) ændres iskruningsdybden med 0,25 mm pr. hak. Hvis skruen skal skrues længere ind: Drej stopmuffen ind. Hvis skruen er skruet for langt ind: Drej stopmuffen ud. Den indstillede iskruningsdybde ændres ikke ved, at dybdestoppet (12) tages af. Når dybdestoppet sættes i igen, kan der arbejdes videre med den samme iskruningsdybde. Ved iskruning af krydskærvskruer skal maskinen trykkes kraftigt ind mod skruen med skrueværktøjet (13) til skruen er skruet i, da skrueværktøjet ellers kan glide ud af krydskærven og beskadige materialet. 7.5 Arbejde uden dybdestop (12) Tilpas omdrejningstallet efter skruearbejdet ved at trykke afbrydergrebet følsomt ind. Efter endt skruearbejde slukkes maskinen igen ved at slippe afbrydergrebet (3). 7.6 LED-lys (modelafhængigt) Til arbejde på dårligt belyste steder. Lysdioden (6) lyser, når maskinen er tændt. Tryk maskinen kraftigt ind mod skruen, til skruen er skruet i. Det er især vigtigt ved iskruning af gipsskruer (med groft gevind) i gipsplader, da disse skruer skrues hurtigt i på grund af den høje gevindstigning. Hvis stopmuffen (17) er træg, kan den skrues af, og gevindet renses. . Hvis skrueværktøjet (13) sidder meget fast i værktøjsholderen (14): Træk skrueværktøjet ud med en tang. 9.1 Kun ved batteridrevne maskiner: Multifunktionelt overvågningssystem af maskinen Hvis maskinen slukker af sig selv, har elektronikken aktiveret selvbeskyttelsesfunktionen. På trods af denne beskyttelsesfunktion kan visse anvendelser føre til overbelastning og beskadigelse af maskinen. Årsager og afhjælpning: 1. Batteri næsten tomt (elektronikken beskytter batteriet mod skader som følge af total afladning). Batteriet er næsten tomt, hvis en lysdiode (10) blinker. Tryk evt. på knappen (11), og kontroller ladetilstanden på lysdioderne (10). Hvis batteriet er næsten tomt, skal det oplades! 2. Længerevarende overbelastning af maskinen medfører overophedningsafbrydelse. Lad maskinen eller batteripakken afkøle. Bemærk: Hvis batteripakken føles meget varm, afkøles den hurtigere i "AIR COOLED"- opladeren. Bemærk: Maskinen afkøles hurtigere, hvis man lader den køre i tomgang. 3. Maskinen afbrydes ved for høj strømstyrke (som f.eks. opstår ved længerevarende blokering). Sluk for maskinen med afbryderen (3). Arbejd derefter normalt videre. Undgå blokering. DA Før alle vedligeholdelsesarbejder: Træk stikket ud af stikdåsen, eller tag batteripakken ud af maskinen! Dybdestoppet (12) skal regelmæssigt tages af og renses Ved bearbejdningen kan partikler aflejre sig i el- værktøjets indre. Det hindrer kølingen af el- værktøjet. Støvsug el-værktøjet regelmæssigt, ofte og grundigt gennem alle ventilationsåbninger foran og bagved eller blæs dem ud med tør luft. Afbryd el- værktøjet forinden fra energiforsyningen og brug herved beskyttelsesbriller og støvmaske. f Brug kun originalt Metabo tilbehør. Brug kun tilbehør, der opfylder de krav og specifikationer, som er angivet i denne brugsanvisning. A Magasinskrueforsats 6.31618 B Skrueværktøj/Skruebits (længde: 25 mm) Anbefaling: Brug kun skruebits, hvis indstiksender opfylder følgende: C Opladere: ASC Ultra, ASC 15, ASC 30 m.fl. D Batteripakker: 18 Volt 5,2 Ah (6.25592); 4,0 Ah (6.25591); 2,0 Ah (6.25596) Det komplette tilbehørsprogram findes på www.metabo.com eller i kataloget. Reparationer på el-værktøj må kun foretages af faguddannede elektrikere! Henvend dig til din Metabo-forhandler, når du skal have repareret dit Metabo el-værktøj. Adresser findes på www.metabo.com. Reservedelslister kan downloades på www.metabo.com. 8. Tips og tricks 9. Afhjælpning af fejl 10. Vedligeholdelse 11. Tilbehør 12. Reparation
Side: 4
DANSK da 50 Overhold de nationale regler om miljøvenlig bortskaffelse og genbrug af udtjente maskiner, emballage og tilbehør. Kun for EF-lande: El-værktøj må ikke smides i husholdningsaffaldet! I henhold til det europæiske direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr og omsættelsen til national lovgivning skal brugte el- værktøjer indsamles adskilt og afleveres miljørigtigt til genbrug. Særlige anvisninger for batteridrevne maskiner: Batteripakker må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald! Returner defekte eller brugte batteripakker til Metabo-forhandleren! Smid ikke batteripakker i vandet. Aflad batteripakken i el-værktøjet, før den bort- skaffes. Beskyt kontakterne mod kortslutning (isoler f.eks. med tape). Forklaringer til oplysningerne på side 3. Forbeholdt ændringer som følge af tekniske ændringer. U =batteripakkens spænding P1 =nominel optagen effekt P2 =afgiven effekt n0 =tomgangshastighed n1 =hastighed ved belastning Tmax. =Maks. tilspændingsmoment H =Maskinens spændepatron m =vægt uden netkabel Måleværdier beregnet iht. EN 60745. Klasse II maskine ~ Vekselstrøm Jævnstrøm De angivne tekniske data er tolerancesat (svarende til de aktuelt gældende standarder). Emissionsværdier Disse værdier gør det muligt at bestemme el- værktøjets emissioner og sammenligne forskellige el-værktøjer med hinanden. Alt efter el-værktøjets eller indsatsværktøjernes anvendelsesbetingelser og tilstand kan den faktiske belastning være højere eller lavere. Tag også højde for arbejdspauser og perioder med lav belastning. Træf de nødvendige beskyttelsesforanstaltninger for brugeren, f.eks. organisatoriske foranstaltninger, på baggrund af de anslåede værdier. Samlet vibration (vektorsum af tre retninger) beregnet iht. EN 60745: ah =Vibrationsemissionsværdi (skruning uden slag) Kh =usikkerhed (vibration) Typiske A-vægtede lydniveauer: LpA =lydtryksniveau LWA =lydeffektniveau KpA, KWA= usikkerhed Ved arbejde kan støjniveauet overskride 80 dB(A). Brug høreværn! 13. Miljøbeskyttelse 14. Tekniske data

Spørgsmål & besvarelser

Har du et spørgsmål om Metabo SE 2500 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Metabo SE 2500. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Metabo SE 2500 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.

Stil et spørgsmål om Metabo SE 2500

Navn
E-mail
Reaktion

Få vist brugermanualen for Metabo SE 2500 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Metabo
  • Product: Boremaskiner
  • Model/navn: SE 2500
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Russisk, Nordmand, Finsk, Græsk, Ungarer, Slovenske, Kroatisk, Arabisk