SE 18 LTX 6000

Metabo SE 18 LTX 6000 manual

SE 18 LTX 6000

Manual til Metabo SE 18 LTX 6000 på Hollandsk. Denne PDF-vejledning har 80 sider.

Side: 1
DANSK da 52 Original brugsanvisning Vi erklærer under eneansvar: Disse skruemaskiner, identificeret ved angivelse af type og serienummer *1), opfylder alle relevante bestemmelser i direktiverne *2) og standarderne *3). Teknisk dossier ved *4) - se side 3. Maskinerne egner sig til forskruninger af gipskartonplader på gavlbeklædninger af træ og metal. SE 4000 og SE 18 LTX 4000 egner sig yderligere til gipscementplader på op til 12,5 mm på gavlbeklædninger af metal. SE 2500 og SE 18 LTX 2500 egner sig yderligere til gipscementplader på op til 12,5 mm på gavlbeklædninger af metal og træ samt installationsplader. Maskinerne er ikke beregnet til iskruning og udskruning af maskinskruer i metalmaterialer. For skader på grund af anvendelse til andre formål end de tiltænkte er brugeren alene ansvarlig. Generelt anerkendte forskrifter om ulykkesforebyggelse og vedlagte sikkerhedsanvisninger skal overholdes. Vær opmærksom på de tekststeder i brugsanvisningen, der er markeret med dette symbol, for Deres egen og el-værk- tøjets sikkerhed. ADVARSEL – Læs brugsanvisningen for at reducere faren for personskader. AVARSEL – Læs alle sikkerhedsadvarsler, instruktioner, illustrationer og specifikationer, som følger med el-værktøjet. I tilfælde af manglende overholdelse af anvisningerne nedenfor er der risiko for elektrisk stød, brand og/eller alvorlige personskader. Gem alle advarsler og instruktioner til senere brug. Videregiv kun el-værktøjet sammen med disse papirer. Maskiner med nettilslutning: Hold maskinen fast i de isolerede grebsflader, når du udfører arbejde, hvor skruen kan komme i kontakt med skjulte strømledninger eller dens egen tilslutningsledning. Kontakt mellem skruen og en spændingsførende ledning kan også gøre maskinens metaldele spændingsførende og føre til elektrisk stød. Batteridrevne maskiner: Hold maskinen i de isolerede grebsflader, når du udfører arbejde, hvor skruen kan komme i kontakt med skjulte strømledninger. Kontakt mellem skruen og en spændingsførende ledning kan også gøre maskinens metaldele spændingsførende og føre til elektrisk stød. Kontroller, at der ikke er strøm-, vand- eller gasledninger på det sted, som skal bearbejdes (f.eks. ved hjælp af en metaldetektor). Indsæt aldrig 25 mm lange skrueværktøjer (13) i skruemaskinens spindel (15)! Det er ikke muligt at tage dem ud! Anvend udelukkende værktøjsholderen (14)! Små arbejdsemner skal sikres således, at de ikke rives med af skrueværktøjet (f.eks. ved at spænde dem op i et skruestik eller ved at spænde dem fast på arbejdsbordet med skruetvinger). Tag ikke om det roterende værktøj! Fjern først spåner og lignende, når maskinen er i tilstand. Arbejdes der længere tid med el-værktøjet, bør der anvendes høreværn. Længere påvirkning med højt støjniveau kan medføre høreskader. Under arbejdet kan der opstå høje tilbagedrejningsmomenter. Hold altid godt fast i maskinen, indtag en sikker stilling, og arbejd koncentreret. Hold ventilationsspalterne frie. Der må ikke bearbejdes materialer, der danner sundhedsfarligt støv eller dampe (f.eks. asbest). 4.1 Særlige sikkerhedsanvisninger for netdrevne maskiner: Undgå utilsigtet start: Frigør altid kontakten, når stikket trækkes ud af stikdåsen, eller hvis der opstår strømafbrydelse. Træk stikket ud af stikdåsen, før maskinen indstilles, omstilles, vedligeholdes eller rengøres. 4.2 Særlige sikkerhedsanvisninger for batteridrevne maskiner: Undgå utilsigtet start: Sørg for, at maskinen er frakoblet, når batteripakken placeres i maskinen. Tag batteripakken ud af maskinen, før der foretages maskinindstilling, ombygning, vedligeholdelse eller rengøring. Beskyt batteripakker mod fugtighed! Udsæt ikke batteripakker for ild! Brug ingen defekte eller deformerede batteripakker! Åbn ikke batteripakker! Berør eller kortslut ikke batteripakkens kontakter! Der kan sive let sur, brændbar væske ud af defekte Li-ion-batteripakker! 1. Overensstemmelseserklæring 2. Tiltænkt formål 3. Generelle sikkerhedsanvisninger 4. Særlige sikkerhedsanvisninger
Side: 2
DANSK da 53 Skyl straks med rigelige mængder vand, hvis batterivæsken kommer i kontakt med huden. Skyl øjnene med rent vand og søg straks læge, hvis batterivæsken kommer i øjnene! Ved en defekt maskinen skal man tage batteripakken ud af maskinen Lysdiode (6): Se ikke direkte ind i LED-strålen med optiske instrumenter. Transport af Li-ion-batteripakker: Forsendelse af Li-ion-batteripakker skal ske i henhold til reglerne om farligt gods (UN 3480 og UN 3481). Tjek de aktuelle regler ved forsendelse af Li- ion-batteripakker. Spørg evt. din speditør til råds. Certificeret emballage kan rekvireres hos Metabo. Send kun batteripakker, hvis kabinettet er ubeskadiget og der ikke trænger væske ud. Tag batteripakken ud af maskinen for forsendelse. Beskyt kontakterne mod kortslutning (isoler f.eks. med tape). 4.3 Reducering af støvgener: ADVARSEL - Enkelte støvtyper, som genereres ved slibning af sandpapir, savning, slibning, boring og andre arbejder, indeholder kemikalier, hvor det er kendt at de forårsager kræft, medfødte skavanker eller andre forplantningsskader. Enkelte eksempler på disse kemikalier er: - Bly fra blyholdig maling, - mineralsk støv fra mursten, cement og andre materialer til murværk, og - arsen og krom fra kemisk behandlet træ. Risikoen for dig ved denne belastning varierer alt efter hvor ofte du udfører denne type arbejde. For at reducere belastningen med disse kemikalier for dig: Arbejd i et godt udluftet område og arbejd med godkendt sikkerhedsudstyr, som f.eks. støvmasker, der er specielt udviklet til udfiltrering af mikroskopisk små partikler. Dette gælder ligeledes for støv fra yderligere materialer, som f.eks. enkelte trætyper (såsom støv fra eg eller bøg), metaller, asbest. Ydeligere kendte lidelser er f.eks. allergiske reaktioner samt luftvejssygdomme. Støvet må ikke optages i kroppen. Overhold de gældende direktiver og nationale forskrifter, der gælder for dit materiale, personale, anvendelsesformål og -sted (f.eks. bestemmelser for arbejdssikkerhed, bortskaffelse). Opfang partiklerne på oprindelsesstedet, undgå aflejringer i omgivelserne. Brug egnet tilbehør til specielt arbejde. Således når færre partikler ukontrolleret ud i miljøet. Anvend en egnet støvudsugning. Støvbelastningen kan reduceres på følgende måde: - Ret ikke partikler, der kommer ud, og maskinens udluftningsstrøm mod dig selv eller personer, der befinder sig i nærheden, eller på aflejret støv, - Anvend et udsugningsanlæg og/eller en luftrenser, - sørg for god ventilation på arbejdspladsen og hold den ren vha. støvudsugning. Fejning eller blæsning hvirvler støv op. - Støvsug eller vask beskyttelsestøj. Undgå udblæsning, bankning eller børstning. Se side 2. 1 Bæltekrog (netdrevet udstyr) * 2 Drejeretningsknap 3 Afbryder 4 Spærreknap (permanent kørsel) 5 Håndtag 6 Lysdiode 7 Knap til frigørelse af batteripakke 8 Bæltekrog (batteridrevet udstyr)* 9 Batteripakke * 10 Kapacitets- og signalindikator * 11 Knap til kapacitetsindikator * 12 Dybdestop 13 Skrueværktøj * 14 Værktøjsholder 15 Skruemaskinespindel 16 Lukkebælg 17 Stopmuffe *modelafhængig/udstyrsafhængig a 6.1 Specielt for netdrevne maskiner Før du tager maskinen i brug, skal du kontrollere, at den angivne netspænding og frekvens på typeskiltet er i overensstemmelse med data for din strømforsyning. Man skal altid forkoble en FI-afbryder (RCD) med en maks. brydestrøm på 30 mA. 6.2 Specielt for batteridrevne maskiner Batteripakke Batteripakken (9) skal oplades før den første ibrugtagning. Genoplad batteripakken, når kapaciteten aftager. Du finder anvisninger til opladning af batteripakken i driftsvejledningen til opladeren fra Metabo. Li-ion-batteripakker "Li-Power" har en kapacitets- og signalindikator (10): - Tryk på knappen (11), og ladetilstanden vises med lysdioderne. - Blinker en lysdiode, er batteripakken næsten tom og skal genoplades. Udtagning og isætning af batteripakke Fjernelse: Tryk på knappen til frigørelse af batteripakken (7), og træk batteripakken (9) fremad og ud. Isætning: Skub batteripakken (9) på indtil indgreb. Montering af bæltekrog Bæltekrogen kan påskrues (8) til venstre eller højre (se ill., side 2). 5. Oversigt 6. Ibrugtagning
Side: 3
DANSK da 54 7.1 Indstil omdrejningsretning, transportsikring (startspærre) Indstil kun omdrejningsvælgeren (2), når motoren står stille. Se side 2: R = Høreløb indstillet L = Venstreløb indstillet 0 = midterposition: Transportsikring(start- spærre) indstillet 7.2 Tænd/sluk, ændring af omdrejningstal Tænd, omdrejningstal: Tryk på afbryderen (3). Omdrejningstallet kan ændres ved at trykke på afbryderen. For at slukke maskinen, skal afbryderen slippes. Fast tilkobling: Aktiver afbrydergrebet (3) tryk spærreknappen (4) ind, og slip afbrydergrebet. For at slukke maskinen skal afbrydergrebet (3) aktiveres og slippes igen. Ved fast tilkobling kører maskinen også videre, hvis den rives ud af hånden. Hold derfor altid fast i maskinen med begge hænder i de dertil beregnede greb, sørg for at stå stabilt og arbejd koncentreret. 7.3 Skift af skrueværktøj Indsætning/Udtagning af skrueværktøj: - Træk dybdestoppet (12) af. - Indsætning: Indsæt skrueværktøjet (13) i værktøjsholderen (14) . - Udtagning: Træk skrueværktøjet (13) med en tang ud af værktøjsholderen (14) . - Montér dybdestoppet (12) igen: Drej det og lad det falde i hak ved påsætningen. Henvisning: Værktøjsholderen (14) kan tages ud af skruemaskinespindlen, når bælgen (16) trækkes bagud. Indsæt aldrig 25 mm lange skrueværktøjer (13) i skruemaskinens spindel (15)! Det er ikke muligt at tage dem ud! Anvend udelukkende værktøjsholderen (14)! 7.4 Arbejde med dybdestop Se side 2, figur 2 a og 2 b. For at forindstille iskruningsdybden stikkes en af skruerne på skrueværktøjet (13). Indstil dybdestoppet (12) ved at dreje det på følgende måde: a) Skruer, som skal sidde med hovedet på materialet (cylinderskruer, linseskruer, sekskantskruer): Skruehovedets flade befinder sig 2 mm fra stopmuffen (17). b) Undersænkskruer: Skruehovedets flade befinder sig 2 mm fra stopmuffen (17). Skru en prøveskrue i. Korrigér i givet fald iskruningsdybden: Ved at dreje på dybdestoppet (12) ændres iskruningsdybden med 0,25 mm pr. hak. Hvis skruen skal skrues længere ind: Drej stopmuffen ind. Hvis skruen er skruet for langt ind: Drej stopmuffen ud. Den indstillede iskruningsdybde ændres ikke ved, at dybdestoppet (12) tages af. Når dybdestoppet sættes i igen, kan der arbejdes videre med den samme iskruningsdybde. Ved iskruning af krydskærvskruer skal maskinen trykkes kraftigt ind mod skruen med skrueværktøjet (13) til skruen er skruet i, da skrueværktøjet ellers kan glide ud af krydskærven og beskadige materialet. 7.5 Arbejde uden dybdestop (12) Tilpas omdrejningstallet efter skruearbejdet ved at trykke afbrydergrebet følsomt ind. Efter endt skruearbejde slukkes maskinen igen ved at slippe afbrydergrebet (3). 7.6 LED-lys (modelafhængigt) Til arbejde på dårligt belyste steder. Lysdioden (6) lyser, når maskinen er tændt. Tryk maskinen kraftigt ind mod skruen, til skruen er skruet i. Det er især vigtigt ved iskruning af gipsskruer (med groft gevind) i gipsplader, da disse skruer skrues hurtigt i på grund af den høje gevindstigning. Hvis stopmuffen (17) er træg, kan den skrues af, og gevindet renses. . Hvis skrueværktøjet (13) sidder meget fast i værktøjsholderen (14): Træk skrueværktøjet ud med en tang. 9.1 Kun ved batteridrevne maskiner: Multifunktionelt overvågningssystem af maskinen Hvis maskinen slukker af sig selv, har elektronikken aktiveret selvbeskyttelsesfunktionen. På trods af denne beskyttelsesfunktion kan visse anvendelser føre til overbelastning og beskadigelse af maskinen. Årsager og afhjælpning: 1. Batteri næsten tomt (elektronikken beskytter batteriet mod skader som følge af total afladning). Batteriet er næsten tomt, hvis en lysdiode (10) blinker. Tryk evt. på knappen (11), og kontroller ladetilstanden på lysdioderne (10). Hvis batteriet er næsten tomt, skal det oplades! 7. Anvendelse 8. Tips og tricks 9. Afhjælpning af fejl
Side: 4
DANSK da 55 2. Længerevarende overbelastning af maskinen medfører overophedningsafbrydelse. Lad maskinen eller batteripakken afkøle. Bemærk: Hvis batteripakken føles meget varm, afkøles den hurtigere i "AIR COOLED"- opladeren. Bemærk: Maskinen afkøles hurtigere, hvis man lader den køre i tomgang. 3. Maskinen afbrydes ved for høj strømstyrke (som f.eks. opstår ved længerevarende blokering). Sluk for maskinen med afbryderen (3). Arbejd derefter normalt videre. Undgå blokering. DA Før alle vedligeholdelsesarbejder: Træk stikket ud af stikdåsen, eller tag batteripakken ud af maskinen! Dybdestoppet (12) skal regelmæssigt tages af og renses Ved bearbejdningen kan partikler aflejre sig i el- værktøjets indre. Det hindrer kølingen af el- værktøjet. Støvsug el-værktøjet regelmæssigt, ofte og grundigt gennem alle ventilationsåbninger foran og bagved eller blæs dem ud med tør luft. Afbryd el- værktøjet forinden fra energiforsyningen og brug herved beskyttelsesbriller og støvmaske. f Anvend udelukkende originale batteripakker eller originalt tilbehør fra Metabo eller CAS (Cordless Alliance System). Brug kun tilbehør, der opfylder de krav og specifikationer, som er angivet i denne brugsanvisning. A Magasinskrueforsats 6.31618 B Skrueværktøj/Skruebits (længde: 25 mm) Anbefaling: Brug kun skruebits, hvis indstiksender opfylder følgende: C Opladere: ASC Ultra, ASC 15, ASC 30 m.fl. D Batteripakker: 18 Volt 5,2 Ah (6.25592); 4,0 Ah (6.25591); 2,0 Ah (6.25596) Det komplette tilbehørsprogram findes på www.metabo.com eller i kataloget. Reparationer på el-værktøj må kun foretages af faguddannede elektrikere! Et defekt netkabel må kun udskiftes med en speciel, original netledning fra metabo, der er tilgængelig hos Metabo service. Henvend dig til din Metabo-forhandler, når du skal have repareret dit Metabo el-værktøj. Adresser findes på www.metabo.com. Reservedelslister kan downloades på www.metabo.com. Overhold de nationale regler om miljøvenlig bortskaffelse og genbrug af udtjente maskiner, emballage og tilbehør. Kun for EF-lande: El-værktøj må ikke smides i husholdningsaffaldet! I henhold til det europæiske direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr og omsættelsen til national lovgivning skal brugte el- værktøjer indsamles adskilt og afleveres miljørigtigt til genbrug. Særlige anvisninger for batteridrevne maskiner: Batteripakker må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald! Returner defekte eller brugte batteripakker til Metabo-forhandleren! Smid ikke batteripakker i vandet. Aflad batteripakken i el-værktøjet, før den bort- skaffes. Beskyt kontakterne mod kortslutning (isoler f.eks. med tape). Forklaringer til oplysningerne på side 3. Forbeholdt ændringer som følge af tekniske ændringer. U =batteripakkens spænding P1 =nominel optagen effekt P2 =afgiven effekt n0 =tomgangshastighed n1 =hastighed ved belastning Tmax. =Maks. tilspændingsmoment H =Maskinens spændepatron m =vægt uden netkabel Måleværdier beregnet iht. EN 62841. Tilladt omgivelsestemperatur ved drift: -20 °C til 50 °C (begrænset ydelse ved temperaturer under 0 °C). Tilladt omgivelsestemperatur ved opbevaring: 0 °C til 30 °C Klasse II maskine ~ Vekselstrøm Jævnstrøm De angivne tekniske data er tolerancesat (svarende til de aktuelt gældende standarder). Emissionsværdier Disse værdier gør det muligt at bestemme el- værktøjets emissioner og sammenligne forskellige el-værktøjer med hinanden. Alt efter el-værktøjets eller indsatsværktøjernes anvendelsesbetingelser og tilstand kan den faktiske belastning være højere eller lavere. Tag også højde for arbejdspauser og perioder med lav belastning. Træf de nødvendige beskyttelsesforanstaltninger for brugeren, f.eks. organisatoriske foranstaltninger, på baggrund af de anslåede værdier. 10. Vedligeholdelse 11. Tilbehør 12. Reparation 13. Miljøbeskyttelse 14. Tekniske data
Side: 5
DANSK da 56 Samlet vibration (vektorsum af tre retninger) beregnet iht. EN 62841: ah =Vibrationsemissionsværdi (skruning uden slag) Kh =usikkerhed (vibration) Typiske A-vægtede lydniveauer: LpA =lydtryksniveau LWA =lydeffektniveau KpA, KWA= usikkerhed Ved arbejde kan støjniveauet overskride 80 dB(A). Brug høreværn!

Spørgsmål & besvarelser

Har du et spørgsmål om Metabo SE 18 LTX 6000 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Metabo SE 18 LTX 6000. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Metabo SE 18 LTX 6000 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.

Stil et spørgsmål om Metabo SE 18 LTX 6000

Navn
E-mail
Reaktion

Få vist brugermanualen for Metabo SE 18 LTX 6000 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Metabo
  • Product: Boremaskiner
  • Model/navn: SE 18 LTX 6000
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Russisk, Nordmand, Finsk, Græsk, Ungarer, Slovenske, Kroatisk, Kinesisk, Arabisk