SE 18 LTX 2500

Metabo SE 18 LTX 2500 manual

SE 18 LTX 2500

Manual til Metabo SE 18 LTX 2500 på Hollandsk. Denne PDF-vejledning har 48 sider.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
Side: 1
DANSK da 33 Original brugsanvisning Vi erklærer under almindeligt ansvar: Disse opladere, som identificeres ved type og serienummer *1), opfylder alle gældende bestemmelser i direktiverne *2) og standarderne *3). Teknisk dossier ved *4) - se side 3. Opladerne er kun beregnet til opladning af Metabo batteripakker. Dette apparat er ikke beregnet til at blive anvendt af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne eller af personer med manglende erfaring og/eller viden, medmindre disse personer er under opsyn af en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed, eller de har fået instruktioner fra denne person om, hvordan apparatet skal anvendes. ASC 15 er beregnet til opladning af Li-ion- batteripakker (14,4 V - 36 V, 1,3 Ah - 6,2 Ah, 4-10 celler). ASC 30-36 er beregnet til opladning af Li-ion- batteripakker (14,4 V - 36 V, 1,3 Ah - 6,2 Ah, 4-10 celler). ASC ultra er beregnet til opladning af Li-ion- batteripakker (14,4 V - 36 V, 1,3 Ah - 6,2 Ah, 4-10 celler). SC 60 Plus er beregnet til opladning af Li-ion- batteripakker (14,4 V - 18 V, 1,3 Ah - 6,2 Ah, 4-5 celler). ASC 15, ASC 30-36, SC 60 Plus er beregnet til opladning af NiCd-batteripakker (12 V, 1,7 Ah, 10 celler). Prøv aldrig at oplade ikke-opladelige batterier. Eksplosionsfare! Brugeren hæfter fuldt ud for skader som følge af brug til ikke tiltænkte formål. Alment anerkendte bestemmelser om forebyggelse af ulykker og de vedlagte sikkerhedsanvisninger skal overholdes. ADVARSEL – Læs betjeningsvejledningen for at reducere faren for personskader. ADVARSEL Læs alle sikkerhedsanvisninger og andre anvisninger. Hvis sikkerhedsanvisningerne og de andre anvisninger ikke overholdes, er der risiko for at få elektrisk stød, brandfare og/eller fare for alvorlige personskader. Alle sikkerhedsanvisninger og andre anvisninger bør opbevares for senere brug. Læs sikkerhedsanvis- ningerne og betjenings- vejledningen godt og grundigt igennem, før De tager opladeren i brug. Opbevar alle medfølgende dokumenter, og lad dem følge med, når De en gang skulle give opladeren videre til andre personer. Vær opmærksom på de tekststeder i betjenings- vejledningen, der er markeret med dette symbol, for Deres egen og el-værktøjets sikkerhed! Advarsel mod farlig elektrisk spænding! Der kan sive let sur, brændbar væske ud af defekte Li-ion- batteripakker! Hvis der kommer batterivæske ud, og væsken kommer i berøring med huden, skal huden omgående skylles med rigeligt vand. Skyl øjnene med rent vand og søg straks læge, hvis batterivæsken kommer i øjnene! Forsøg aldrig at genoplade fuldt opladte batteripakker! Brug kun opladeren indendøre! 1. Konformitetserklæring 2. Tiltænkt formål 3. Generelle sikkerhedsanvisninger 4. Særlige sikkerhedsanvisninger
Side: 2
DANSK da 34 Beskyt opladeren mod fugtighed! Lad aldrig børn bruge maskinen. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Hold børn væk fra opladeren eller arbejdsområdet! Opbevar opladeren utilgængeligt for børn! Opstår der røg eller ild i opladeren, skal netstikket straks trækkes ud! Stik ingen genstande ind i opladerens ventilationsspalter – Fare for elektrisk stød eller kortslutning! Brug ingen defekte batteripakker! I områder med højt indhold af metalstøv må batteripakker ikke oplades med AIR COOLED- opladere (ASC 15, ASC 30-36, ASC ultra). Se side 2. 1 Batteripakke (medleveres ikke) 2 Holder 3 Driftslampe 4 Advarselslampe Før De tager opladeren i brug, bør De kontrollere, at den på mærkepladen oplyste netspænding og frekvens er i overensstemmelse med den fra Deres strømforsyning. Apparater som dette, der genererer jævnstrøm, kan påvirke enkle fejlstrømsafbrydere. Anvend type F eller bedre, med en udløsningsstrøm på maks. 30 mA. Før De tager opladeren i brug, bør De sikre Dem, at ventilationsspalterne er frie. Mindsteafstand til andre genstande min. 5 cm! 6.1 Selvtest Tilslut netstikket. Advarselslampen (4) og driftslampen (3) lyser i ca. 1 sekund efter hinanden. Den indbyggede ventilator kører i ca. 5 sekunder. 7.1 Opladning af batteripakke Skub batteripakken helt ind i holderen (2) til anslag. Driftslampen (3) blinker. Bemærk: For at få vist ladetilstanden på Li-ion- batteripakker (med 14,4 V, 18 V og 36 V) skal batteripakken først tages ud af opladeren, hvorefter der trykkes på tasten på batteripakken. 7.2 Vedligeholdelsesladning Når batteripakken er færdigopladet, skifter opladeren automatisk til vedligeholdelsesladning. Batteripakken kan blive i opladeren og er dermed driftsklar. Driftslampen (3) lyser konstant. 8.1 Advarselslampen (4) lyser konstant Batteripakken oplades ikke. Temperaturen er for høj/lav. Ligger batteripakkens temperatur mellem 0 °C og 50 °C, begynder ladeprocessen automatisk. 8.2 Advarselslampen (4) blinker • Batteripakken er defekt. Tag straks batteripakken ud af opladeren. • Batteripakken er ikke skubbet rigtigt ind i holderen (2). Se kapitel 7.1. Reparationer på opladeren må kun foretages af faguddannede elektrikere! Hvis netledningen til maskinen beskadiges, skal den udskiftes af producenten eller kundeservice eller en tilsvarende kvalificeret person for at forebygge farer. Henvend Dem til Deres Metabo-forhandler, når De skal have repareret Deres Metabo el-værktøj. Adresser findes på www.metabo.com. Overhold de lokale regler om miljøvenlig bortskaf- felse og genbrug af udtjente maskiner, emballage og tilbehør. 5. Oversigt 6. Ibrugtagning 7. Anvendelse 8. Fejl 9. Reparation 10. Miljøbeskyttelse
Side: 3
DANSK da 35 Kun for EU-lande: El-værk-tøj må ikke smides i husholdningsaffaldet! I henhold til det europæiske direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr og omsættelsen til national lovgivning skal brugte el- værktøjer indsamles adskilt og genanvendes i en recyclingproces. Se side 3. U = Batteripakkernes spændingsområder C = Batteripakkens kapacitet IC = Ladestrøm t = Ladetid1) 1) Afhængigt af batteripakkens restkapacitet og temperatur kan de reelle opladningstider afvige fra disse angivelser. Forbeholdt ændringer som følge af tekniske ændringer. Klasse II maskine ~ Vekselstrøm 11. Tekniske data

Spørgsmål & besvarelser

Har du et spørgsmål om Metabo SE 18 LTX 2500 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Metabo SE 18 LTX 2500. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Metabo SE 18 LTX 2500 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.

Stil et spørgsmål om Metabo SE 18 LTX 2500

Navn
E-mail
Reaktion

Få vist brugermanualen for Metabo SE 18 LTX 2500 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

 • Brand: Metabo
 • Product: Boremaskiner
 • Model/navn: SE 18 LTX 2500
 • Filetype: PDF
 • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Russisk, Nordmand, Finsk, Græsk, Ungarer, Kinesisk, Slovenske, Kroatisk