SBE 780-2

Metabo SBE 780-2 manual

SBE 780-2

Manual til Metabo SBE 780-2 på Hollandsk. Denne PDF-vejledning har 68 sider.

Side: 1
ø mm ø mm 4 7 7 7 7 6 6 6 7 7 8 7 5 7 7 10 5 4 7 7 13 3 7 7 7 16 3 6 7 7 20 7 7 30 7 40 7 ø mm ø mm 4 F F F F 6 E F F F 8 F E F F 10 E D F F 13 D F F F 16 F F 20 F F 30 F 40 F SBEV 1000-2 ø mm ø mm 4 6 6 6 6 6 4 5 6 6 8 6 4 6 6 10 4 3 6 6 13 3 6 6 6 16 3 5 6 6 20 6 6 30 6 40 6 SBEV 1100-2 S, SBEV 1300-2, SBEV 1300-2 S SBEV 1000-2 1 2 3 4 5 6 7 540 830 1250 1620 1990 2420 2800 190 290 440 570 700 850 1000 ±50 ±40 ±30 ±20 ±15 ±10 ±10 % SBEV 1100-2 S, SBEV 1300-2, SBEV 1300-2 S 1 2 3 4 5 6 510 1110 1540 2050 2590 3100 180 390 540 720 910 1100 ±50 ±40 ±30 ±20 ±15 ±10 % ø ø ø ø ../min SBE 780-2, SBE 850-2, SBE 850-2 S A B C D E F 570 1050 1560 2080 2480 3100 200 370 550 730 870 1100 ±50 ±40 ±30 ±20 ±15 ±10 % SBE 780-2, SBE 850-2, SBE 850-2 S 8.6 H SB 700 SB 700 SB 850-2
Side: 2
DANSK da 47 Original brugsanvisning Vi erklærer under almindeligt ansvar: Disse slagbo- remaskiner, identificeret ved angivelse af type og serienummer *1), opfylder alle relevante bestem- melser i direktiverne *2) og standarderne *3). Teknisk dossier ved *4) - fig. P. Maskinen er egnet til boring uden slag i metal, træ, kunststof og lignende materialer samt til slagboring i beton, sten og lignende materialer. Desuden er maskinen egnet til gevindskæring og skruning (ikke SB 850-2). Brugeren hæfter fuldt ud for skader som følge af brug til ikke tiltænkte formål. Almindeligt anerkendte bestemmelser om forebyg- gelse af ulykker og de vedlagte sikkerhedsanvis- ninger skal overholdes. Vær opmærksom på de tekststeder i brugsanvisningen, der er markeret med dette symbol, for Deres egen og el-værk- tøjets sikkerhed. ADVARSEL – Læs brugsanvisningen for at reducere faren for personskader. ADVARSEL Læs alle sikkerhedsanvis- ninger og andre anvisninger. Hvis sikker- hedsanvisningerne og de andre anvisninger ikke overholdes, er der risiko for elektrisk stød, brand og/ eller alvorlige personskader. Alle sikkerhedsanvisninger og andre anvis- ninger bør gemmes til senere brug. Videregiv kun el-værktøjet sammen med disse papirer. Brug høreværn under slagboring. Støjpåvirkning kan føre til høretab. Brug det ekstra greb, som følger med maskinen. Mister De kontrollen over maskinen, er der risiko for skader. Hold maskinen i de isolerede greb, når der udføres arbejde, hvor værktøjet kan komme i kontakt med skjulte strømledninger eller maskinens eget kabel. Kontakt med en spæn- dingsførende ledning kan også gøre maskinens metaldele spændingsførende og føre til elektrisk stød. Træk stikket ud af stikkontakten, før der foretages nogle indstillinger. Undgå utilsigtet start: Frigør altid kontakten, når stikket trækkes ud af stikdåsen, eller når der opstår strømafbrydelse. Kontroller, at der ingen strøm-, vand- eller gasledninger er på det sted, som skal bearbejdes (f.eks. ved hjælp af en metaldetektor). Små arbejdsemner skal sikres sådan, at de ikke rives med af boret, når der bores i dem (f.eks. ved at spænde dem op i et skruestik eller ved at spænde dem fast på arbejdsbordet med skruetvinger). Tag ikke om det roterende værktøj! Spåner og lignende fjernes først, når maskinen er stoppet. Metabo S-automatic sikkerhedskobling. Maskinen skal slukkes omgående, hvis sikkerhedskoblingen aktiveres! Har værktøjet sat sig fast, reduceres kraftoverføringen til motoren. På grund af den store kraftudvikling skal maskinen holdes med begge hænder i de dertil beregnede greb, der skal indtages en stabil stilling og arbejdes koncentreret. Metabo S-automatic sikkerhedskoblingen må ikke bruges som momentbegrænsning. Pas på ved hårde skrueopgaver (iskruning af skruer med metrisk eller tommegevind i stål)! Skrueho- vedet kan blive revet af, og der kan opstå høje tilba- gedrejemomenter på grebet. Reducering af støvbelastning: Partikler, der opstår, når man arbejder med denne maskine, kan indeholde stoffer, der kan forårsage kræft, allergiske reaktioner, luftvejssygdomme, fødselsdefekter eller anden reproduktiv skade. Nogle eksempler på disse stoffer er: Bly (i blyholdig maling), mineralsk støv (fra mursten, betonblokke osv.), tilsætningsstoffer til træbehandling (kromat, træbeskyttelsesmidler), visse typer af træ (som ege- og bøgestøv), metaller, asbest. Risikoen afhænger af, hvor længe brugeren eller personer, der befinder sig i nærheden, udsættes for belastningen. Partiklerne må ikke optages af kroppen. Til reducering af belastningen med disse stoffer: Sørg for god ventilation af arbejdspladsen og brug egnet beskyttelsesudstyr som f.eks. åndedrætsmasker, der er i stand til at filtrere de mikroskopisk små partikler. Overhold de gældende retningslinjer for materiel, personale, anvendelsestilfælde og -sted (f.eks. sundheds- og sikkerhedsregler, bortskaffelse). Opfang partiklerne på oprindelsesstedet, undgå aflejringer i omgivelserne. Anvend egnet tilbehør. Således når færre partikler ukontrolleret ud i miljøet. Anvend en egnet støvudsugning. Støvbelastningen kan reduceres på følgende måde: - Ret ikke partikler, der kommer ud, og maskinens udluftningsstrøm mod dig selv eller personer, der befinder sig i nærheden, eller på aflejret støv, - anvend et udsugningsanlæg og/eller en luftrenser, 1. Overensstemmelseserklæring 2. Tiltænkt formål 3. Generelle sikkerhedsanvisninger 4. Særlige sikkerhedsanvisninger
Side: 3
DANSK da 48 - sørg for god ventilation på arbejdspladsen og hold den ren vha. støvudsugning. Fejning eller blæsning hvirvler støvet op. Støvsug eller vask beskyttelsestøj. Undgå udblæsning, bankning eller børstning. Figurerne findes i begyndelsen af brugsanvis- ningen. Forklaring af symboler: Boring/bor Slagboring Bevægelsesretning Skruning/skrue Langsom Hurtig fig. A 1 Kontakt til valg af gear 2 Ekstra greb/ekstra greb til vibrationsdæmpning* 3 Boredybdeanslag 4 Tandkrans-borepatron* 5 Selvspændende borepatron Futuro Plus * 6 Selvspændende borepatron Futuro Top * 7 Skydekontakt (boring/slagboring) 8 Stillehjul til indstilling af hastigheden * 9 Stillehjul til impulsfunktion * 10 Elektronisk signallampe * 11 Drejeretningsknap * 12 Spærreknap til fast tilkobling 13 Afbrydergreb * afhængig af udstyr Kontrollér før ibrugtagning, om oplysningerne på typeskiltet stemmer overens med strøm- nettets netspænding og netfrekvens. Man skal altid forkoble en FI-afbryder (RCD) med en maks. brydestrøm på 30 mA. For at sikre at borepatronen sidder ordentlig fast: Efterspænd låseskruen i borepatronen (såfremt monteret/afhængig af model) kraftigt med en skruetrækker efter første boreopgave (højreløb). OBS: Venstregevind! 7.1 Montering af ekstra greb (2) fig. B Af sikkerhedsmæssige årsager skal det medfølgende ekstra greb altid anvendes. Drej det ekstra greb godt fast. 8.1 Indstilling af boredybdeanslag fig. C 8.2 Indstilling af omdrejningsretning, trans- portsikring (startspærre) fig. D Brug kun drejeretningsknappen (11), når motoren er standset. 8.3 Indstilling af boring, slagboring fig. E Slagboring og boring kun i højreløb. 8.4 Valg af gear fig. F Drej kun kontakten (1), når maskinen er standset (kort til-/frakobling). 8.5 Indstilling af impulsfunktion fig. G Position 1-6: Når det indstillede drejningsmoment er nået, standser motoren. 1 = lavt drejningsmoment 6 = højt drejningsmoment + = ingen momentbegrænsning (maks. drejningsmoment, til boring) = impulsfunktionen er altid tilkoblet (til let i- og udskruning af fastsiddende skruer, selv hvis skruehovederne er beskadigede. Til præcis boring uden afmærkning, hvad enten der bores i fliser, aluminium eller andre materi- aler). 8.6 Indstilling af hastighed fig. H Anbefalede hastigheder ved boring, se tabel. 8.7 Til-/frakobling Tilkobling, hastighed fig. A: Tryk på afbryder- grebet (13). For at slukke maskinen skal afbrydergrebet slippes. Fast tilkobling fig. A: Aktiver afbrydergrebet (13), tryk spærreknappen (12) ind, og slip afbryder- grebet. For at slukke maskinen skal afbrydergrebet (13) aktiveres og slippes igen. Ved fast tilkobling kører maskinen også videre, når den rives ud af hånden. Hold derfor altid fast i maskinen med begge hænder i de dertil beregnede greb, sørg for at stå stabilt og arbejd koncentreret. 8.8 Værktøjsskift selvspændende bore- patron Futuro Top (6) fig. I Fastspænding af værktøj: Drej muffen kraftigt indtil anslag. 8.9 Værktøjsskift selvspændende bore- patron Futuro Plus (5) fig. J Efter at borepatronen er åbnet, kan der eventuelt høres en skuren (funktionsbetinget), dette kan standses ved at dreje muffen i modsat retning. I tilfælde af meget stram borepatron: Hold borepa- tronen fast i borepatronhovedet med en gaffel- nøgle, og drej muffen kraftigt i pilens retning -1-. Fastspænding af værktøj: - Sæt værktøjet -2- så langt ind som muligt. - Hold fast i holderingen med den ene hånd (afhæn- gigt af udstyr) - Drej borepatronen i pilens retning -3-, indtil den mærkbare mekaniske modstand er overvundet. 5. Figurer 6. Oversigt 7. Ibrugtagning 8. Anvendelse
Side: 4
DANSK da 49 - Obs! Værktøjet er ikke spændt fast endnu! Drej kraftigt videre (der skal lyde et "klik"), indtil der ikke kan drejes længere - først nu er værk- tøjet spændt ordentligt fast. Hvis værktøjet har et blødt skaft, skal der eventuelt efterspændes efter kort tids boring. 8.10 Værktøjsskift tandkrans-borepatron (4) fig. K 8.11 Afskruning af borepatron (til skruning uden borepatron eller anvendelse sam- men med forsatser) fig. L, M eller N Kommentar til fig. M, N: Løsn borepatronen ved at slå let på den med en gummihammer som vist, og skru patronen af. Bemærk: Hvis der er monteret en bit-spændebøs- ning (bestill.nr. 6.31281), fastholdes skruebitten, som sidder i spindlens indvendige sekskant. Rensning af selvspændende borepatron: Efter længere tids brug holdes borepatronen med åbningen lodret nedad, og der åbnes og lukkes flere gange. Det opsamlede støv falder ud af åbningen. Det anbefales at anvende en rensespray til spæn- dekæberne og deres åbninger. Elektronisk signallampe (10): Hurtig blinken – genstartssikring (SBEV 1300-2, SBEV 1300-2 S, SBEV 1100-2 S, SBE 1000-2) Når spændingen kommer igen efter strømafbry- delse, starter den stadig tilsluttede maskine af sikkerhedstekniske årsager ikke af sig selv. Sluk og tænd igen for maskinen. Langsom blinken – motorkul slidte (SBEV 1300-2, SBEV 1300-2 S, SBEV 1100-2 S) Motorkullene er næsten helt nedslidte. Når motor- kullene er fuldstændig nedslidte, kobler maskinen automatisk fra. Få motorkullene skiftet af kundeser- vice. Kontinuerligt lys – overbelastning (SBEV 1300-2, SBEV 1300-2 S, SBEV 1100-2 S) Ved en længerevarende overbelastning af maskinen begrænses den optagne effekt, hvorved en uacceptabel overophedning af motoren undgås. Lad maskinen køre i tomgang, indtil maskinen er afkølet, og den elektroniske signallampe slukker. Brug kun originalt Metabo tilbehør. Brug kun tilbehør, som opfylder de krav og specifi- kationer, som er angivet i denne brugsanvisning. Anbring tilbehøret sikkert. Hvis maskinen anvendes monteret i en holder: Fastgør maskinen forsvarligt. Mister De kontrollen over maskinen, er der risiko for skader. Det komplette tilbehørsprogram findes på www.metabo.com eller i hovedkataloget. Reparationer på el-værktøjer må kun udføres af en elektriker! Henvend Dem til Deres Metabo-forhandler, når De skal have repareret Deres Metabo el-værktøj. Adresser findes på www.metabo.com. Reservedelslister kan downloades på www.metabo.com. Overhold de lokale regler om miljøvenlig bortskaf- felse og genbrug af udtjente maskiner, emballage og tilbehør. Kun for EU-lande: El-værktøj må ikke smides i husholdningsaffaldet! I henhold til det euro- pæiske direktiv 2002/96/EF om affald af elek- trisk og elektronisk udstyr og omsættelsen til nati- onal lovgivning skal brugte el-værktøjer indsamles adskilt og genanvendes i en recyclingproces. fig. O. Vi forbeholder os ret til ændringer i takt med den tekniske udvikling. P1 =Nominel optagen effekt P2 =Afgiven effekt n1* =Tomgangshastighed n2* =Belastningshastighed ø max =Maksimal borediameter s max =Maksimalt slagtal b =Borepatron-spændvidde G =Borespindelgevind H =Borespindel med indvendig sekskant m =Vægt D =Spændehalsdiameter Måleværdier beregnet jf. EN 60745. Klasse II maskine ~ Vekselstrøm De angivne tekniske data er tolerancesat (svarende til de pågældende gyldige standarder). * Energirige, højfrekvente forstyrrelser kan medføre hastighedsudsving. De forsvinder igen, så snart forstyrrelserne er forbi. Emissionsværdier Disse værdier gør det muligt at bestemme el- værktøjets emissioner og sammenligne forskellige el-værktøjer med hinanden. Alt efter el-værktøjets eller indsatsværktøjernes anvendelsesbetingelser og tilstand kan den faktiske belastning være højere eller lavere. Tag også højde for arbejdspauser og perioder med lav belastning. Træf de nødvendige beskyttelsesforanstaltninger for brugeren, f.eks. organisatoriske foranstaltninger, på baggrund af de anslåede værdier. Samlet vibration (vektorsum af tre retninger) målt iht. EN 60745: ah, ID =Vibrationsemission (slagboring i beton) 9. Rengøring, vedligeholdelse 10. Afhjælpning af fejl 11. Tilbehør 12. Reparation 13. Miljøbeskyttelse 14. Tekniske data
Side: 5
DANSK da 50 ah, D =Vibrationsemission (boring i metal) Kh,ID,Kh,D=Usikkerhed (vibration) Typiske A-vægtede lydniveauer: LpA =Lydtryksniveau LWA =Lydeffektniveau KpA, KWA= Usikkerhed Brug høreværn!

Spørgsmål & besvarelser

Har du et spørgsmål om Metabo SBE 780-2 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Metabo SBE 780-2. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Metabo SBE 780-2 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.

Stil et spørgsmål om Metabo SBE 780-2

Navn
E-mail
Reaktion

Få vist brugermanualen for Metabo SBE 780-2 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Metabo
  • Product: Boremaskiner
  • Model/navn: SBE 780-2
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Russisk, Nordmand, Finsk, Græsk, Ungarer, Ukrainsk, Slovenske, Arabisk