SBE 650 Mobile

Metabo SBE 650 Mobile manual

SBE 650 Mobile

Manual til Metabo SBE 650 Mobile på Hollandsk. Denne PDF-vejledning har 68 sider.

Side: 1
DANSK da 45 Original brugsanvisning Vi erklærer under almindeligt ansvar: Disse boremaskiner/slagboremaskiner, som er identificeret ved angivelse af type og serienummer *1), opfylder alle relevante bestemmelser i direktiverne *2) og standarderne *3). Teknisk dossier ved *4) - se side 3. SB 650, SBE 650, SBE 650 Impuls: Slagboremaskinen egner sig til boring uden slagfunktion i metal, træ, kunststof og lignende materialer samt til slagboring i beton, sten og lignende materialer. B 650, BE 650: Boremaskinen egner sig til boring uden slagfunktion i metal, træ, kunststof og lignende materialer. BE 650, SBE 650, SBE 650 Impuls: Maskinen er beregnet til gevindskæring og skruning. For skader på grund af anvendelse til andre formål end de tiltænkte er brugeren alene ansvarlig. Generelt anerkendte forskrifter om ulykkesforebyggelse og vedlagte sikkerhedsanvisninger skal overholdes. Vær opmærksom på de tekststeder i brugsanvisningen, der er markeret med dette symbol, for Deres egen og el-værk- tøjets sikkerhed. ADVARSEL – Læs brugsanvisningen for at reducere faren for personskader. ADVARSEL Læs alle sikkerhedsanvis- ninger og andre anvisninger. Hvis sikker- hedsanvisningerne og de andre anvisninger ikke overholdes, er der risiko for elektrisk stød, brand og/ eller alvorlige personskader. Alle sikkerhedsanvisninger og andre anvis- ninger bør gemmes til senere brug. Videregiv kun el-værktøjet sammen med disse papirer. Brug høreværn ved anvendelse af slagboremaskiner. Støjpåvirkning kan føre til høretab. Brug det ekstra greb, som følger med maskinen. Mister De kontrollen over maskinen, er der risiko for skader. Hold maskinen i de isolerede greb, når der udføres arbejde, hvor værktøjet kan komme i kontakt med skjulte strømledninger eller maskinens eget kabel. Kontakt med en spændingsførende ledning kan også gøre maskinens metaldele spændingsførende og føre til elektrisk stød. Træk stikket ud af stikkontakten, før der foretages nogle indstillinger. Vær opmærksom på gas-, el- og vandledninger! Undgå utilsigtet start: Frigør altid kontakten, når stikket trækkes ud af stikdåsen, eller når der opstår strømafbrydelse. Tag ikke om det roterende værktøj! Spåner og lignende fjernes først, når maskinen er stoppet. Pas på ved hårde skrueopgaver (iskruning af skruer med metrisk eller tommegevind i stål)! Skruehovedet kan blive revet af, og der kan opstå høje tilbagedrejemomenter. Sætter værktøjet sig fast, kan der opstå høje kræfter. Hold altid godt fast i maskinen, indtag en sikker stilling, og arbejd koncentreret. Fastgør små emner. Opspænd f.eks. emnerne i et skruestik. Reducering af støvbelastning: Partikler, der opstår, når man arbejder med denne maskine, kan indeholde stoffer, der kan forårsage kræft, allergiske reaktioner, luftvejssygdomme, fødselsdefekter eller anden reproduktiv skade. Nogle eksempler på disse stoffer er: Bly (i blyholdig maling), mineralsk støv (fra mursten, betonblokke osv.), tilsætningsstoffer til træbehandling (kromat, træbeskyttelsesmidler), visse typer af træ (som ege- og bøgestøv), metaller, asbest. Risikoen afhænger af, hvor længe brugeren eller personer, der befinder sig i nærheden, udsættes for belastningen. Partiklerne må ikke optages af kroppen. Til reducering af belastningen med disse stoffer: Sørg for god ventilation af arbejdspladsen og brug egnet beskyttelsesudstyr som f.eks. åndedrætsmasker, der er i stand til at filtrere de mikroskopisk små partikler. Overhold de gældende retningslinjer for materiel, personale, anvendelsestilfælde og -sted (f.eks. sundheds- og sikkerhedsregler, bortskaffelse). Opfang partiklerne på oprindelsesstedet, undgå aflejringer i omgivelserne. Anvend egnet tilbehør. Således når færre partikler ukontrolleret ud i miljøet. Anvend en egnet støvudsugning. Støvbelastningen kan reduceres på følgende måde: - Ret ikke partikler, der kommer ud, og maskinens udluftningsstrøm mod dig selv eller personer, der befinder sig i nærheden, eller på aflejret støv, - anvend et udsugningsanlæg og/eller en luftrenser, 1. Overensstemmelseserklæring 2. Tiltænkt formål 3. Generelle sikkerhedsanvisninger 4. Særlige sikkerhedsanvisninger
Side: 2
DANSK da 46 - sørg for god ventilation på arbejdspladsen og hold den ren vha. støvudsugning. Fejning eller blæsning hvirvler støvet op. Støvsug eller vask beskyttelsestøj. Undgå udblæsning, bankning eller børstning. Se side 2. 1 Borepatronnøgle (til tandkrans-borepatron) * 2 Tandkrans-borepatron * 3 Selvspændende borepatron Futuro Plus * 4 Boredybdeanslag * 5 Ekstra greb * 6 Drejeretningsknap * 7 Skydekontakt boring/slagboring * 8 Vippekontakt til impulsfunktion * 9 Spærreknap (permanent kørsel) 10 Afbrydergreb 11 Stillehjul til indstilling af hastigheden * * afhængig af udstyr/model Før De tager maskinen i brug, bør De kontrollere, at den på mærkepladen oplyste netspænding og frekvens er i overensstemmelse med den fra Deres strømforsyning. Man skal altid forkoble en FI-afbryder (RCD) med en maks. brydestrøm på 30 mA. BE 650, SBE 650, SBE 650 Impuls: Sikring af borepatronens fastspænding: Efterspænd låseskruen i borepatronen kraftigt med en skruetrækker efter første boring (højreløb). Obs: Venstregevind! (Se kapitel 7.9) 6.1 Montering af det ekstra greb (SB 650, SBE 650, SBE 650 Impuls) Af sikkerhedsmæssige årsager skal det medfølgende ekstra greb altid anvendes. Åbn klemringen ved at dreje det ekstra greb (5) mod venstre. Sæt det ekstra greb på maskinens spændehals. Skyd boredybdeanslaget (4) ind. Spænd det ekstra greb kraftigt fast i den ønskede vinkel alt efter anvendelse. 7.1 Justering af boredybdeanslaget (SB 650, SBE 650, SBE 650 Impuls) Løsn det ekstra greb (5). Indstil boredybdeanslaget (4) til den ønskede boredybde, og spænd det ekstra greb fast igen. 7.2 Tænd/sluk For at tilslutte maskinen skal afbrydergrebet (10) aktiveres. BE 650, SBE 650, SBE 650 Impuls: Hastigheden kan ændres ved at trykke afbrydergrebet ind. Ved permanent kørsel kan afbrydergrebet fastlåses med spærreknappen (9). For udløsning trykkes trykknappen på ny. Ved fast tilkobling kører maskinen også videre, når den rives ud af hånden. Hold derfor altid fast i maskinen med begge hænder i de dertil beregnede greb, sørg for at stå stabilt og arbejd koncentreret. 7.3 Indstilling af hastigheden (BE 650, SBE 650, SBE 650 Impuls) Vælg den maksimale hastighed med stillehjulet (11). Anbefalede hastigheder ved boring, se side 4. 7.4 Skift mellem boring/slagboring (SB 650, SBE 650, SBE 650 Impuls) Vælg den ønskede modus med skydekontakten (7). Boring Slagboring Arbejd med høj hastighed ved slagboring. Slagboring og boring kun i højreløb. 7.5 Valg af omdrejningsretning (BE 650, SBE 650, SBE 650 Impuls) Brug kun drejeretningsknappen (6), når motoren er standset. Valg af omdrejningsretning: R = højreløb L = venstreløb Borepatronen skal skrues kraftigt på spindlen, og låseskruen i borepatronen skal spændes kraftigt med en skruetrækker. (Obs: Venstregevind!) I venstreløb (f.eks. ved skruning) kan den ellers løsne sig. 7.6 Til-/frakobling af impulsfunktion (SBE 650 Impuls) Arbejd ikke for længe med tilkoblet impulsfunktion! (Motoren kan blive overophedet.) Tryk på vippekontakten til impulsfunktion (8). 0 =Impulsfunktion frakoblet = Impulsfunktion tilkoblet 7.7 Udskiftning af den selvspændende borepatron Futuro Plus (3) Selvspændende borepatron med metalhylse: Se illustrationerne på side 2. Sæt værktøjet i. Hold fast i holderingen (a), og drej muffen (b) i retning af "GRIP, ZU" med den anden hånd, indtil den mærkbare mekaniske modstand er overvundet. Obs! Værktøjet er ikke spændt fast endnu! Drej kraftigt videre (der skal lyde et "klik"), indtil der ikke kan drejes længere - først nu er værktøjet spændt ordentligt fast. Hvis værktøjet har en blød skaft, skal der eventuelt efterspændes efter kort tids boring. 5. Oversigt 6. Ibrugtagning 7. Anvendelse
Side: 3
DANSK da 47 Åbn borepatronen: Hold fast i holderingen (a), og drej muffen (b) i retning af "AUF, RELEASE" med den anden hånd. Bemærk: Den skralden (funktionsbetinget), der eventuelt høres efter åbning af borepatronen, forsvinder igen, så snart muffen drejes i modsat retning. I tilfælde af meget stram borepatron: Træk stikket ud. Hold borepatronhovedet fast med en gaffelnøgle, og drej muffen (b) kraftigt i retning af "AUF, RELEASE". Selvspændende borepatron med kunststofhylse: Se illustrationerne på side 2. Sæt værktøjet i. Hold fast i holderingen (a), og drej muffen (b) i retning af "GRIP, ZU" med den anden hånd, indtil der ikke kan drejes længere. Hvis værktøjet har en blød skaft, skal der eventuelt efterspændes efter kort tids boring. Åbn borepatronen: Hold fast i holderingen (a), og drej muffen (b) i retning af "AUF, RELEASE" med den anden hånd. I tilfælde af meget stram borepatron: Træk stikket ud. Hold borepatronhovedet fast med en gaffelnøgle, og drej muffen (b) kraftigt i retning af "AUF, RELEASE". 7.8 Udskiftning af tandkrans-borepatronen (2) Se illustrationerne på side 2. Fastspænding af værktøjet: Sæt værktøjet i, og fastspænd det ensartet i alle 3 huller med borepatronnøglen (1). Aftagning af værktøjet: Åbn tandkrans-borepatronen (2) med en borepatronnøgle (1), og tag værktøjet af. 7.9 Aftagning af borepatronen B 650, BE 650, SB 650, SBE 650, SBE 650 Impuls: Ved skruning kan borepatronen skrues af. Sæt skruebitten direkte i spindlens indvendige sekskant. Hvis der er monteret en bit-spændebøsning (fås som tilbehør: Bestill.nr. 6.31281), fastholdes skruebitten. Selvspændende borepatron Futuro Plus Se side 4, illustration A. Skru låseskruen ud - hvis til stede. Obs: Venstregevind! Hold fast i borespindlen med en gaffelnøgle. Løsn borepatronen ved at slå let med en gummihammer på en fastspændt sekskantnøgle, og skru patronen af. Tandkrans-borepatron Se side 4, illustration B. Skru låseskruen ud - hvis til stede. Obs: Venstregevind! Hold fast i borespindlen med en gaffelnøgle. Løsn borepatronen ved at slå let med en gummihammer på den isatte sekskantnøgle, og skru patronen af. Rensning af selvspændende borepatron: Efter længere tids brug holdes borepatronen med åbningen lodret nedad, og der åbnes og lukkes flere gange. Det opsamlede støv falder ud af åbningen. Det anbefales regelmæssigt at sprøjte spændebakkerne og spændebakkernes åbninger med rensespray. f Brug kun originalt Metabo tilbehør. Brug kun tilbehør, som opfylder de krav og specifi- kationer, som er angivet i denne brugsanvisning. Anbring tilbehøret sikkert. Hvis maskinen anvendes monteret i en holder: Fastgør maskinen forsvarligt. Mister De kontrollen over maskinen, er der risiko for skader. Det komplette tilbehørsprogram findes på www.metabo.com eller i hovedkataloget. Reparationer på el-værktøjer må kun foretages af faguddannede elektrikere! Henvend Dem til Deres Metabo-forhandler, når De skal have repareret Deres Metabo el-værktøj. Adresser findes på www.metabo.com. Reservedelslister kan downloades på www.metabo.com. Overhold de lokale regler om miljøvenlig bortskaf- felse og genbrug af udtjente maskiner, emballage og tilbehør. Kun for EU-lande: El-værktøj må ikke smides i husholdningsaffaldet! I henhold til det europæiske direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr og omsættelsen til national lovgivning skal brugte el-værktøjer indsamles adskilt og genanvendes i en recyclingproces. Forklaringer til oplysningerne på side 3. Forbeholdt ændringer som følge af tekniske ændringer. P1 =Nom. optagen effekt P2 =Afgiven effekt n0 =Friløbshastighed n1 =Hastighed ved nominel belastning s max. =Maksimalt slagantal ø max. =Maksimal borediameter G =Borespindelgevind H =Borespindel med indvendig sekskant m =Vægt uden netkabel D =Spændehalsdiameter Måleværdier beregnet jf. EN 60745. 8. Vedligeholdelse 9. Tilbehør 10. Reparationer 11. Miljøbeskyttelse 12. Tekniske Data
Side: 4
DANSK da 48 Klasse II maskine ~ Vekselstrøm De angivne tekniske data er tolerancesat (svarende til de pågældende gyldige standarder). Emissionsværdier Disse værdier gør det muligt at bestemme el- værktøjets emissioner og sammenligne forskellige el-værktøjer med hinanden. Alt efter el-værktøjets eller indsatsværktøjernes anvendelsesbetingelser og tilstand kan den faktiske belastning være højere eller lavere. Tag også højde for arbejdspauser og perioder med lav belastning. Træf de nødvendige beskyttelsesforanstaltninger for brugeren, f.eks. organisatoriske foranstaltninger, på baggrund af de anslåede værdier. Samlet vibration (vektorsum af tre retninger) målt iht. EN 60745: ah, ID =Vibrationsemission (slagboring i beton) ah, D =Vibrationsemission (boring i metal) Kh,ID,Kh,D=Usikkerhed (vibration) Typiske A-vægtede lydniveauer: LpA =Lydtryksniveau LWA =Lydeffektniveau KpA, KWA= Usikkerhed Ved arbejde kan støjniveauet overskride 80 dB(A). Brug høreværn!

Spørgsmål & besvarelser

Har du et spørgsmål om Metabo SBE 650 Mobile men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Metabo SBE 650 Mobile. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Metabo SBE 650 Mobile så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.

Stil et spørgsmål om Metabo SBE 650 Mobile

Navn
E-mail
Reaktion

Få vist brugermanualen for Metabo SBE 650 Mobile below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Metabo
  • Product: Boremaskiner
  • Model/navn: SBE 650 Mobile
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Russisk, Nordmand, Finsk, Græsk, Ungarer