Metabo SBE 610 manual

Manual til Metabo SBE 610 på Hollandsk. Denne PDF-vejledning har 68 sider.

Side: 1
DANSK da 45 Original brugsanvisning Vi erklærer under almindeligt ansvar: Disse slagboremaskiner, identificeret ved angivelse af type og serienummer *1), opfylder alle relevante bestemmelser i direktiverne *2) og standarderne *3). Teknisk dossier ved *4) - se side 3. Maskinen er egnet til boring uden slag i metal, træ, kunststof og lignende materialer samt til slagboring i beton, sten og lignende materialer. Desuden er maskinen egnet til gevindskæring og skruning. Maskinen er ikke beregnet til iskruning og udskruning af maskinskruer i metalmaterialer. Brugeren hæfter fuldt ud for skader som følge af brug til ikke tiltænkte formål. De generelle anvisninger for arbejdssikkerhed og de her medfølgende sikkerhedsanvisninger skal følges. Vær opmærksom på de tekststeder i brugsanvisningen, der er markeret med dette symbol, for Deres egen og el-værk- tøjets sikkerhed. ADVARSEL – Læs brugsanvisningen for at reducere faren for personskader. ADVARSEL Læs alle sikkerhedsanvis- ninger og andre anvisninger. Hvis sikker- hedsanvisningerne og de andre anvisninger ikke overholdes, er der risiko for elektrisk stød, brand og/ eller alvorlige personskader. Alle sikkerhedsanvisninger og andre anvis- ninger bør gemmes til senere brug. Videregiv kun el-værktøjet sammen med disse papirer. Brug høreværn ved anvendelse af slagboremaskiner. Støjpåvirkning kan føre til høretab. Brug det ekstra greb, som følger med maskinen. Mister De kontrollen over maskinen, er der risiko for skader. Hold maskinen i de isolerede greb, når der udføres arbejde, hvor værktøjet kan komme i kontakt med skjulte strømledninger eller maskinens eget kabel. Kontakt med en spændingsførende ledning kan også gøre maskinens metaldele spændingsførende og føre til elektrisk stød. Træk stikket ud af stikkontakten, før der foretages nogle indstillinger. Kontroller, at der ingen strøm-, vand- eller gasledninger er på det sted, som skal bearbejdes (f.eks. ved hjælp af en metaldetektor). Undgå utilsigtet start: Frigør altid kontakten, når stikket trækkes ud af stikdåsen, eller når der opstår strømafbrydelse. Tag ikke om det roterende værktøj! Spåner og lignende fjernes først, når maskinen er stoppet. Pas på ved hårde skrueopgaver (iskruning af skruer med metrisk eller tommegevind i stål)! Skruehovedet kan blive revet af, og der kan opstå høje tilbagedrejemomenter. Sidder værktøjet i klemme, opstår der høje kræfter. Hold altid godt fast i maskinen, sørg for at stå stabilt, og arbejd koncentreret. Små arbejdsemner bør fastgøres. F.eks. ved at spænde dem op i et skruestik. Reducering af støvbelastning: Partikler, der opstår, når man arbejder med denne maskine, kan indeholde stoffer, der kan forårsage kræft, allergiske reaktioner, luftvejssygdomme, fødselsdefekter eller anden reproduktiv skade. Nogle eksempler på disse stoffer er: Bly (i blyholdig maling), mineralsk støv (fra mursten, betonblokke osv.), tilsætningsstoffer til træbehandling (kromat, træbeskyttelsesmidler), visse typer af træ (som ege- og bøgestøv), metaller, asbest. Risikoen afhænger af, hvor længe brugeren eller personer, der befinder sig i nærheden, udsættes for belastningen. Partiklerne må ikke optages af kroppen. Til reducering af belastningen med disse stoffer: Sørg for god ventilation af arbejdspladsen og brug egnet beskyttelsesudstyr som f.eks. åndedrætsmasker, der er i stand til at filtrere de mikroskopisk små partikler. Overhold de gældende retningslinjer for materiel, personale, anvendelsestilfælde og -sted (f.eks. sundheds- og sikkerhedsregler, bortskaffelse). Opfang partiklerne på oprindelsesstedet, undgå aflejringer i omgivelserne. Anvend egnet tilbehør. Således når færre partikler ukontrolleret ud i miljøet. Anvend en egnet støvudsugning. Støvbelastningen kan reduceres på følgende måde: - Ret ikke partikler, der kommer ud, og maskinens udluftningsstrøm mod dig selv eller personer, der befinder sig i nærheden, eller på aflejret støv, - anvend et udsugningsanlæg og/eller en luftrenser, - sørg for god ventilation på arbejdspladsen og hold den ren vha. støvudsugning. Fejning eller blæsning hvirvler støvet op. Støvsug eller vask beskyttelsestøj. Undgå udblæsning, bankning eller børstning. 1. Konformitetserklæring 2. Tiltænkt formål 3. Generelle sikkerhedsanvisninger 4. Særlige sikkerhedsanvisninger
Side: 2
DANSK da 46 Se side 2. 1 Ekstra greb 2 Boredybdeanslag 3 Skydekontakt boring/slagboring 4 Vippekontakt til impulsfunktion * 5 Spærreknap (fast tilkobling) 6 Fastgørelse for stilladskrog 7 Afbrydergreb 8 Indstillingshjul til forindstilling af omdrejningstal 9 Drejeretningsknap 10 Tandkrans-borepatron * 11 Borepatronnøgle (til tandkrans-borepatron) * 12 Selvspændende borepatron Futuro Plus * * afhængig af udstyr Før De tager maskinen i brug, bør De kontrollere, at den på mærkepladen oplyste netspænding og frekvens er i overensstemmelse med den fra Deres strømforsyning. Man skal altid forkoble en FI-afbryder (RCD) med en maks. brydestrøm på 30 mA. For at sikre at borepatronen sidder ordentlig fast: Efterspænd låseskruen i borepatronen kraftigt med en skruetrækker efter første boreopgave (højreløb). Obs: Venstregevind! (Se kapitel 7.9) 6.1 Montering af det ekstra greb Af sikkerhedsmæssige årsager skal det medfølgende ekstra greb altid anvendes. Åbn klemringen ved at dreje det ekstra greb (1) mod venstre. Sæt det ekstra greb på maskinens spændehals. Skyd boredybdeanslaget (2) ind. Spænd det ekstra greb kraftigt fast i den ønskede vinkel alt efter anvendelse. 7.1 Indstilling af dybdestop Løsn det ekstra greb (1). Indstil boredybdeanslaget (2) til den ønskede boredybde, og spænd det ekstra greb fast igen. 7.2 Tænd/sluk For at tilslutte maskinen skal afbrydergrebet (7) aktiveres. Omdrejningstallet kan ændres ved at trykke på afbrydergrebet. Ved fast tilkobling kan afbrydergrebet fastlåses med spærreknappen (5). For udløsning trykkes trykknappen på ny. Ved fast tilkobling kører maskinen også videre, når den rives ud af hånden. Hold derfor altid fast i maskinen med begge hænder i de dertil beregnede greb, sørg for at stå stabilt og arbejd koncentreret. 7.3 Forindstilling af omdrejningstal Indstil det maksimale omdrejningstal med indstillingshjulet (8). Anbefalet omdrejningstal ved boring, se side 4. 7.4 Skift mellem boring/slagboring Vælg den ønskede modus ved at forskyde skydekontakten (3). Boring Slagboring Ved slagboring skal der arbejdes med et højt omdrejningstal. Slagboring og boring kun i højreløb. 7.5 Valg af omdrejningsretning Brug kun drejeretningsknappen (9), når motoren er standset. Valg af omdrejningsretning: R = højreløb L = venstreløb Borepatronen skal skrues kraftigt på spindlen, og låseskruen i borepatronen skal spændes kraftigt med en skruetrækker. (Obs: Venstregevind!) Ved venstreløb (f.eks. ved skruning) vil den ellers kunne løsne sig. 7.6 Til-/frakobling af impulsfunktion (afhængig af udstyr) Arbejd ikke for længe med tilkoblet impulsfunktion! (Motoren kan blive overophedet.) Tryk på vippekontakten til impulsfunktion (4). 0 =Impulsfunktion frakoblet = Impulsfunktion tilkoblet 7.7 Værktøjsskift selvspændende borepatron Futuro Plus (12) (afhængig af udstyr) Se illustrationerne på side 3. Isæt værktøj. Holdering (a) holdes fast og drej med den anden hånd bøsningen(b) i retningen "GRIP, ZU", indtil den mærkbare modstand er overvundet. Advarsel! Værktøjet er endnu ikke fastspændt! Drej kraftigt videre (man skal høre det "klikke"), indtil det ikke længere kan drejes - først nu er værktøjet sikkert fastspændt. Hvis værktøjsskaftet er af blødt materiale, skal der muligvis efterspændes efter en kort tids boring. Åbn borepatron: Holdering (a) holdes fast og med den anden hånd drejes bøsningen (b) i retningen "AUF, RELEASE". 5. Oversigt 6. Ibrugtagning 7. Anvendelse
Side: 3
DANSK da 47 Giv agt: Efter at borepatronen er åbnet kan der eventuelt høres en skuren (funktionsbetinget), dette kan standses ved at dreje bøsningen i modsat retning. Ved meget fast lukket borepatron: Træk stikket ud af stikkontakten. Hold borepatronen fast med en gaffelnøgle på borepatronens hoved og drej bøsningen (b) kraftigt i retningen AUF, RELEASE". 7.8 Værktøjsskift tandkrans-borepatron (10) (afhængig af udstyr) Se illustrationerne på side 3. Fastspænding af værktøj: Sæt værktøjet i, og fastspænd det jævnt med borepatronnøglen (11) i alle 3 borehuller. Aftagning af værktøj: Åbn tandkrans-borepatronen (10) med borepatronnøglen (11), og tag værktøjet af. 7.9 Aftagning af borepatron Skru låseskruen ud. Obs: Venstregevind! Hold borespindlen fast med en gaffelnøgle. Løsn borepatronen ved at slå let på en isat sekskantnøgle med en gummihammer, og skru borepatronen af. Rensning af selvspændende borepatron: Efter længere tids brug holdes borepatronen med åbningen lodret nedad, og der åbnes og lukkes flere gange. Det opsamlede støv falder ud af åbningen. Det anbefales regelmæssigt at sprøjte spændebakkerne og spændebakkernes åbninger med rensespray. f Brug kun originalt Metabo tilbehør. Brug kun tilbehør, som opfylder de krav og specifi- kationer, som er angivet i denne brugsanvisning. Anbring tilbehøret sikkert. Hvis maskinen anvendes monteret i en holder: Fastgør maskinen forsvarligt. Mister De kontrollen over maskinen, er der risiko for skader. Se side 4. A Vinkelbore- og skrueforsats B Bøjelig aksel C Borholder D Maskinskruestik E Stilladskrog med integreret bit-depot: Sættes på fastgørelsen for stilladskrog (6) og drejes i én af de 4 positioner. F Penselstålbørste G Kopstålbørste H Stålbørsteskive I Bit-spændebøsning Det komplette tilbehørsprogram findes på www.metabo.com eller i hovedkataloget. Reparationer på el-værktøjer må kun foretages af faguddannede elektrikere! Henvend Dem til Deres Metabo-forhandler, når De skal have repareret Deres Metabo el-værktøj. Adresser findes på www.metabo.com. Reservedelslister kan downloades på www.metabo.com. Overhold de lokale regler om miljøvenlig bortskaf- felse og genbrug af udtjente maskiner, emballage og tilbehør. Kun for EU-lande: El-værktøj må ikke smides i husholdningsaffaldet! I henhold til det europæiske direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr og omsættelsen til national lovgivning skal brugte el- værktøjer indsamles adskilt og genanvendes i en recyclingproces. Forklaringer til oplysningerne på side 3. Forbeholdt ændringer som følge af tekniske ændringer. P1 =Nom. optagen effekt P2 =Afgiven effekt n0 =Friløbshastighed n1 =Hastighed ved nominel belastning s max. =Maksimalt slagantal ø max. =Maksimal borediameter b =Borepatron-spændvidde G =Borespindelgevind H =Borespindel med indvendig sekskant 8. Vedligeholdelse 9. Tilbehør 10. Reparation 11. Miljøbeskyttelse 12. Tekniske Data
Side: 4
DANSK da 48 m =Vægt uden netkabel D =Spændehalsdiameter Måleværdier beregnet jf. EN 60745. Klasse II maskine ~ Vekselstrøm De angivne tekniske data er tolerancesat (svarende til de pågældende gyldige standarder). Emissionsværdier Disse værdier gør det muligt at bestemme el- værktøjets emissioner og sammenligne forskellige el-værktøjer med hinanden. Alt efter el-værktøjets eller indsatsværktøjernes anvendelsesbetingelser og tilstand kan den faktiske belastning være højere eller lavere. Tag også højde for arbejdspauser og perioder med lav belastning. Træf de nødvendige beskyttelsesforanstaltninger for brugeren, f.eks. organisatoriske foranstaltninger, på baggrund af de anslåede værdier. Samlet vibration (vektorsum af tre retninger) målt iht. EN 60745: ah, ID =Vibrationsemission (slagboring i beton) ah, D =Vibrationsemission (boring i metal) Kh,ID,Kh,D=Usikkerhed (vibration) Typiske A-vægtede lydniveauer: LpA =Lydtryksniveau LWA =Lydeffektniveau KpA, KWA= Usikkerhed Ved arbejde kan støjniveauet overskride 80 dB(A). Brug høreværn!

Spørgsmål & besvarelser

Har du et spørgsmål om Metabo SBE 610 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Metabo SBE 610. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Metabo SBE 610 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.

Stil et spørgsmål om Metabo SBE 610

Navn
E-mail
Reaktion

Få vist brugermanualen for Metabo SBE 610 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Metabo
  • Product: Ikke kategoriseret
  • Model/navn: SBE 610
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Nordmand, Finsk, Græsk, Ungarer