Metabo SBE 521 manual

Manual til Metabo SBE 521 på Hollandsk. Denne PDF-vejledning har 60 sider.

Side: 1
DANSK da 41 Original brugsanvisning Vi erklærer under almindeligt ansvar: Disse slagboremaskiner / boremaskiner, identificeret ved angivelse af type og serienummer *1), opfylder alle relevante bestemmelser i direktiverne *2) og standarderne *3). Teknisk dossier ved *4) - se side 3. SBE 561, SBE 550, SBE 521, SB 561: Slagboremaskinen er beregnet til boring uden slag i metal, træ, plast og lignende materialer og til slag- boring i beton, sten og lignende materialer. BE 561, B 561: Boremaskinen er beregnet til boring uden slag i metal, træ, plast og lignende materialer. SBE 561, SBE 550, SBE 521, BE 561: Slagboremaskinen er beregnet til gevindskæring og skruning. Brugeren hæfter fuldt ud for skader som følge af brug til ikke tiltænkte formål. Almindeligt anerkendte bestemmelser om forebyggelse af ulykker og de vedlagte sikkerheds- forskrifter skal overholdes. Vær opmærksom på de tekststeder i brugsanvisningen, der er markeret med dette symbol, for Deres egen og el-værk- tøjets sikkerhed. ADVARSEL – Læs brugsanvisningen for at reducere faren for personskader. ADVARSEL Læs alle sikkerhedsanvis- ninger og andre anvisninger. Hvis sikker- hedsanvisningerne og de andre anvisninger ikke overholdes, er der risiko for elektrisk stød, brand og/ eller alvorlige personskader. Alle sikkerhedsanvisninger og andre anvis- ninger bør gemmes til senere brug. Videregiv kun el-værktøjet sammen med disse papirer. Brug høreværn ved anvendelse af slagboremaskiner. Støjpåvirkning kan føre til høretab. Brug det ekstra greb, som følger med maskinen. Mister De kontrollen over maskinen, er der risiko for skader. Hold maskinen i de isolerede greb, når der udføres arbejde, hvor værktøjet kan komme i kontakt med skjulte strømledninger eller maskinens eget kabel. Kontakt med en spændingsførende ledning kan også gøre maskinens metaldele spændingsførende og føre til elektrisk stød. Træk stikket ud af stikkontakten, før der foretages nogle indstillinger. Vær opmærksom på gas-, el- og vandledninger! Undgå utilsigtet start: Frigør altid kontakten, når stikket trækkes ud af stikdåsen, eller når der opstår strømafbrydelse. Tag ikke om det roterende værktøj! Spåner og lignende fjernes først, når maskinen er stoppet. Pas på ved hårde skrueopgaver (iskruning af skruer med metrisk eller tommegevind i stål)! Skruehovedet kan blive revet af, og der kan opstå høje tilbagedrejemomenter. Sætter værktøjet sig fast, kan der opstå høje kræfter. Hold altid godt fast i maskinen, indtag en sikker stilling, og arbejd koncentreret. Fastgør små emner. Opspænd f.eks. emnerne i et skruestik. Støv fra materialer såsom blyholdig maling, visse træsorter, mineraler og metal kan være sundhedsskadeligt. Berøring eller indånding af dette støv kan fremkalde allergiske reaktioner og/ eller åndedrætssygdomme hos brugeren eller personer, der opholder sig i nærheden. Nogle støvpartikler såsom ege- eller bøgetræsstøv anses for at være kræftfremkaldende, især i forbindelse med tilsætningsstoffer til træbehandling (chromat, træbeskyttelsesmiddel). Asbestholdigt materiale må kun bearbejdes af fagfolk. - Brug så vidt muligt støvudsugning. - Sørg for god ventilation på arbejdspladsen. - Det anbefales at bruge et åndedrætsværn i filterklasse P2. Vær opmærksom på de gældende regler i dit land vedrørende de bearbejdede materialer. Se side 2. 1 Borepatronnøgle (til tandkrans-borepatron) * 2 Tandkrans-borepatron * 3 Selvspændende borepatron Futuro Plus * 4 Boredybdeanslag * 5 Ekstra greb * 6 Drejeretningsknap * 7 Skydekontakt boring/slagboring * 8 Spærreknap (permanent kørsel) 9 Afbrydergreb 10 Stillehjul til indstilling af hastigheden * * afhængig af udstyr/model 1. Konformitetserklæring 2. Tiltænkt formål 3. Generelle sikkerhedsanvisninger 4. Særlige sikkerhedsanvisninger 5. Oversigt
Side: 2
DANSK da 42 Før De tager maskinen i brug, bør De kontrollere, at den på mærkepladen oplyste netspænding og frekvens er i overensstemmelse med den fra Deres strømforsyning. SBE 561, SBE 550, SBE 521, BE 561: Sikring af borepatronens fastspænding: Efterspænd låseskruen i borepatronen kraftigt med en skruetrækker efter første boring (højreløb). Obs: Venstregevind! (Se kapitel 7.8) 6.1 Montering af det ekstra greb (SBE 561, SBE 550, SBE 521, SB 561) Af sikkerhedsmæssige årsager skal det medfølgende ekstra greb altid anvendes. Åbn klemringen ved at dreje det ekstra greb (5) mod venstre. Sæt det ekstra greb på maskinens spændehals. Skyd boredybdeanslaget (4) ind. Spænd det ekstra greb kraftigt fast i den ønskede vinkel alt efter anvendelse. 7.1 Justering af boredybdeanslaget (SBE 561, SBE 550, SBE 521, SB 561) Løsn det ekstra greb (5). Indstil boredybdeanslaget (4) til den ønskede boredybde, og spænd det ekstra greb fast igen. 7.2 Tænd/sluk For at tilslutte maskinen skal afbrydergrebet (9) aktiveres. SBE 561, SBE 550, SBE 521, BE 561: Hastigheden kan ændres ved at trykke afbrydergrebet ind. Ved permanent kørsel kan afbrydergrebet fastlåses med spærreknappen (8). For udløsning trykkes trykknappen på ny. Ved fast tilkobling kører maskinen også videre, når den rives ud af hånden. Hold derfor altid fast i maskinen med begge hænder i de dertil beregnede greb, sørg for at stå stabilt og arbejd koncentreret. 7.3 Indstilling af hastigheden (SBE 561, SBE 550, SBE 521, BE 561) Vælg den maksimale hastighed med stillehjulet (10). Anbefalede hastigheder ved boring, se side 4. 7.4 Skift mellem boring/slagboring (SBE 561, SBE 550, SBE 521, SB 561) Vælg den ønskede modus med skydekontakten (7). Boring Slagboring Arbejd med høj hastighed ved slagboring. Slagboring og boring kun i højreløb. 7.5 Valg af omdrejningsretning (SBE 561, SBE 550, SBE 521, BE 561) Brug kun drejeretningsknappen (6), når motoren er standset. Valg af omdrejningsretning: R = højreløb L = venstreløb Borepatronen skal skrues kraftigt på spindlen, og låseskruen i borepatronen skal spændes kraftigt med en skruetrækker. (Obs: Venstregevind!) I venstreløb (f.eks. ved skruning) kan den ellers løsne sig. 7.6 Udskiftning af den selvspændende borepatron Futuro Plus (3) Maskiner med betegnelsen SB...: Se illustrationerne på side 2. Sæt værktøjet i. Hold fast i holderingen (a), og drej muffen (b) i retning af "GRIP, ZU" med den anden hånd, indtil den mærkbare mekaniske modstand er overvundet. Obs! Værktøjet er ikke spændt fast endnu! Drej kraftigt videre (der skal lyde et "klik"), indtil der ikke kan drejes længere - først nu er værktøjet spændt ordentligt fast. Hvis værktøjet har en blød skaft, skal der eventuelt efterspændes efter kort tids boring. Åbn borepatronen: Hold fast i holderingen (a), og drej muffen (b) i retning af "AUF, RELEASE" med den anden hånd. Bemærk: Den skralden (funktionsbetinget), der eventuelt høres efter åbning af borepatronen, forsvinder igen, så snart muffen drejes i modsat retning. I tilfælde af meget stram borepatron: Træk stikket ud. Hold borepatronhovedet fast med en gaffelnøgle, og drej muffen (b) kraftigt i retning af "AUF, RELEASE". Maskiner med betegnelsen B...: Se illustrationerne på side 2. Sæt værktøjet i. Hold fast i holderingen (a), og drej muffen (b) i retning af "GRIP, ZU" med den anden hånd, indtil der ikke kan drejes længere. Hvis værktøjet har en blød skaft, skal der eventuelt efterspændes efter kort tids boring. Åbn borepatronen: Hold fast i holderingen (a), og drej muffen (b) i retning af "AUF, RELEASE" med den anden hånd. I tilfælde af meget stram borepatron: Træk stikket ud. Hold borepatronhovedet fast med en gaffelnøgle, og drej muffen (b) kraftigt i retning af "AUF, RELEASE". 7.7 Udskiftning af tandkrans-borepatronen (2) Se illustrationerne på side 2. Fastspænding af værktøjet: Sæt værktøjet i, og fastspænd det ensartet i alle 3 huller med borepatronnøglen (1). 6. Ibrugtagning 7. Anvendelse
Side: 3
DANSK da 43 Aftagning af værktøjet: Åbn tandkrans-borepatronen (2) med en borepatronnøgle (1), og tag værktøjet af. 7.8 Aftagning af borepatronen SBE 561, SBE 550, SBE 521, BE 561: Ved skruning kan borepatronen skrues af. Sæt skruebitten direkte i spindlens indvendige sekskant. Hvis der er monteret en bit-spændebøsning (fås som tilbehør: Bestill.nr. 6.31281), fastholdes skruebitten. Selvspændende borepatron Futuro Plus Se side 4, illustration A. Skru låseskruen ud - hvis til stede. Obs: Venstregevind! Hold fast i borespindlen med en gaffelnøgle. Løsn borepatronen ved at slå let med en gummihammer på en fastspændt sekskantnøgle, og skru patronen af. Tandkrans-borepatron Se side 4, illustration B. Skru låseskruen ud - hvis til stede. Obs: Venstregevind! Hold fast i borespindlen med en gaffelnøgle. Løsn borepatronen ved at slå let med en gummihammer på den isatte sekskantnøgle, og skru patronen af. Rensning af selvspændende borepatron: Efter længere tids brug holdes borepatronen med åbningen lodret nedad, og der åbnes og lukkes flere gange. Det opsamlede støv falder ud af åbningen. Det anbefales regelmæssigt at sprøjte spændebakkerne og spændebakkernes åbninger med rensespray. f Brug kun originalt Metabo tilbehør. Brug kun tilbehør, som opfylder de krav og specifi- kationer, som er angivet i denne brugsanvisning. Anbring tilbehøret sikkert. Hvis maskinen anvendes monteret i en holder: Fastgør maskinen forsvarligt. Mister De kontrollen over maskinen, er der risiko for skader. Det komplette tilbehørsprogram findes på www.metabo.com eller i hovedkataloget. Reparationer på el-værktøjer må kun foretages af faguddannede elektrikere! Henvend Dem til Deres Metabo-forhandler, når De skal have repareret Deres Metabo el-værktøj. Adresser findes på www.metabo.com. Reservedelslister kan downloades på www.metabo.com. Overhold de lokale regler om miljøvenlig bortskaf- felse og genbrug af udtjente maskiner, emballage og tilbehør. Kun for EU-lande: El-værktøj må ikke smides i husholdningsaffaldet! I henhold til det europæiske direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr og omsættelsen til national lovgivning skal brugte el-værktøjer indsamles adskilt og genanvendes i en recyclingproces. Forklaringer til oplysningerne på side 3. Forbeholdt ændringer som følge af tekniske ændringer. P1 =Nom. optagen effekt P2 =Afgiven effekt n0 =Friløbshastighed n1 =Hastighed ved nominel belastning ø max =Maksimal borediameter s max =Maksimalt slagantal G =Borespindelgevind H =Borespindel med indvendig sekskant m =Vægt uden netkabel D =Spændehalsdiameter Måleværdier beregnet jf. EN 60745. Klasse II maskine ~ Vekselstrøm De angivne tekniske data er tolerancesat (svarende til de pågældende gyldige standarder). Emissionsværdier Disse værdier gør det muligt at bestemme el- værktøjets emissioner og sammenligne forskellige el-værktøjer med hinanden. Alt efter el-værktøjets eller indsatsværktøjernes anvendelsesbetingelser og tilstand kan den faktiske belastning være højere eller lavere. Tag også højde for arbejdspauser og perioder med lav belastning. Træf de nødvendige beskyttelsesforanstaltninger for brugeren, f.eks. organisatoriske foranstaltninger, på baggrund af de anslåede værdier. Samlet vibration (vektorsum af tre retninger) målt iht. EN 60745: ah, ID =Vibrationsemission (slagboring i beton) ah, D =Vibrationsemission (boring i metal) Kh,ID,Kh,D=Usikkerhed (vibration) Typiske A-vægtede lydniveauer: LpA =Lydtryksniveau LWA =Lydeffektniveau KpA, KWA= Usikkerhed Ved arbejde kan støjniveauet overskride 80 dB(A). Brug høreværn! 8. Vedligeholdelse 9. Tilbehør 10. Reparationer 11. Miljøbeskyttelse 12. Tekniske Data

Spørgsmål & besvarelser

Har du et spørgsmål om Metabo SBE 521 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Metabo SBE 521. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Metabo SBE 521 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.

Stil et spørgsmål om Metabo SBE 521

Navn
E-mail
Reaktion

Få vist brugermanualen for Metabo SBE 521 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Metabo
  • Product: Ikke kategoriseret
  • Model/navn: SBE 521
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Nordmand, Finsk, Græsk, Ungarer, Slovenske, Kroatisk