SB18LT 5.2

Metabo SB18LT 5.2 manual

SB18LT 5.2

Manual til Metabo SB18LT 5.2 på Hollandsk. Denne PDF-vejledning har 60 sider.

Side: 1
DANSK da 40 Vi erklærer under almindeligt ansvar, at dette produkt er i overensstemmelse med de angivne standarder og direktiver. Fig. M Bore- og slagboremaskinerne er egnet til boring uden slag i metal, træ, kunststof og lignende mate- rialer samt til skruning og gevindboring. Slagboremaskinerne er desuden egnet til slagbo- ring i murværk, tegl og sten. Brugeren hæfter fuldt ud for skader som følge af brug til ikke tiltænkte formål. Almindeligt anerkendte bestemmelser om forebyg- gelse af ulykker og de vedlagte sikkerhedsanvis- ninger skal overholdes. Vær opmærksom på de tekststeder i brugsanvisningen, der er markeret med dette symbol, for Deres egen og el-værk- tøjets sikkerhed. ADVARSEL – Læs betjeningsvejledningen for at reducere faren for personskader. ADVARSEL Læs alle sikkerhedsanvis- ninger og andre anvisninger. Hvis sikker- hedsanvisningerne og de andre anvisninger ikke overholdes, er der risiko for elektrisk stød, brand og/ eller alvorlige personskader. Alle sikkerhedsanvisninger og andre anvis- ninger bør gemmes til senere brug. Videregiv kun el-værktøjet sammen med disse papirer. Brug høreværn ved brug af slagboremaskiner (maskiner med betegnelsen SB...). Støjpåvirk- ning kan føre til høretab. Hold maskinen i de isolerede greb, når der udføres arbejde, hvor værktøjet kan komme i kontakt med skjulte strømledninger. Kontakt med en spændingsførende ledning kan også gøre maskinens metaldele spændingsførende og føre til elektrisk stød. Kontroller, at der ingen strøm-, vand- eller gasledninger er på det sted, som skal bearbejdes (f.eks. ved hjælp af en metaldetektor). Beskyt akkuer mod fugtighed! Udsæt ikke akkuer for ild! Brug ingen defekte eller deformerede akkuer! Åbn ikke akkuer! Berør eller kortslut ikke akkuens kontakter! Der kan sive let sur, brændbar væske ud af defekte Li-ion-akkuer! Hvis der kommer batterivæske ud, og væsken kommer i berøring med huden, skal huden omgående skylles med rigeligt vand. Skyl øjnene med rent vand, og søg straks læge, hvis batterivæsken kommer i øjnene! Tag akkuen ud af maskinen, før der foretages maskinindstilling, ombygning, vedligeholdelse eller rengøring. Sørg for, at maskinen er frakoblet, når akkuen placeres i maskinen. Støv fra materialer såsom blyholdig maling, visse træsorter, mineraler og metal kan være sundhedsskadeligt. Berøring eller indånding af dette støv kan fremkalde allergiske reaktioner og/ eller åndedrætssygdomme hos brugeren eller personer, der opholder sig i nærheden. Nogle støvpartikler såsom ege- eller bøgetræsstøv anses for at være kræftfremkaldende, især i forbindelse med tilsætningsstoffer til træbehandling (chromat, træbeskyttelsesmiddel). Asbestholdigt materiale må kun bearbejdes af fagfolk. - Brug så vidt muligt støvudsugning. - Sørg for god ventilation på arbejdspladsen. - Det anbefales at bruge et åndedrætsværn i filter- klasse P2. Vær opmærksom på de gældende regler i Deres land vedrørende de bearbejdede materialer. Arbejdsemnet skal sikres mod at glide, f.eks. ved hjælp af fastspændingsanordninger. LED-lys (11): Se ikke direkte ind i LED-strålen med optiske instrumenter. Figurerne findes i begyndelsen af brugsanvis- ningen. Forklaring af symboler: Bevægelsesretning Langsom Hurtig Første gear Andet gear Skruning Boring Uden momentbegrænsning Slagboring Drejningsmoment Original brugsanvisning 1. Overensstemmelseserklæring 2. Tiltænkt formål 3. Generelle sikkerhedsanvisninger 4. Særlige sikkerhedsanvisninger 5. Figurer Nm
Side: 2
DANSK da 41 fig. A 1 Selvspændende borepatron 2 Momentindstilling (drejningsmoment, boring, slagboring)* 3 Gearskifter (1./2. gear) 4 Omdrejningsvælger (indstilling af omdrejnings- retning, transportsikring) - på begge sider af maskinen 5 Bitsdepot * 6 Bæltekrog * 7 Knap til frigørelse af batteripakke 8 Knap til kapacitetsindikator 9 Kapacitets- og signalindikator 10 Akku 11 Lysdiode 12 Afbrydergreb *afhængig af udstyr 7.1 Batteripakke, kapacitets- og signalvis- ning fig. B Batteripakken skal oplades før den første ibrugtag- ning. Genoplad akkuen, når kapaciteten aftager. Den optimale opbevaringstemperatur ligger mellem 10 °C og 30 °C. 7.2 Udtagning/isætning af batteripakke fig. C 7.3 Indstilling af omdrejningsretning, trans- portsikring (startspærre) fig. D 7.4 Valg af geartrin fig. E Indstil kun gearskifteren (3), når motoren står stille! 7.5 Indstilling af momentbegrænsning, boring, slagboring fig. F 7.6 Tænd/sluk, indstilling af omdrejningstal fig. A Tænd, omdrejningstal: Tryk på afbrydergrebet (12). Omdrejningstallet kan ændres ved at trykke på afbrydergrebet. Sluk: Slip afbrydergrebet (12). Bemærk: Den støj, der fremkommer, når maskinen slukkes, er konstruktionsbetinget (hurtigstop) og har ingen indflydelse på maskinens funktion og levetid. 7.7 Selvspændende borepatron fig. G Hvis værktøjet har et blødt skaft, skal der eventuelt efterspændes efter kort tids boring. Anvisninger vedrørende maskiner med betegnelsen SB...: 1. Efter at borepatronen er åbnet, kan der eventuelt høres en skuren (funktionsbetinget), dette kan standses ved at dreje muffen i modsat retning. 2. Opspænding af værktøj: Drej muffen i retning af "GRIP, ZU", indtil den mærkbare mekaniske modstand er overvundet. OBS! Værktøjet er ikke spændt fast endnu! Drej kraftigt videre (der skal lyde et "klik"), indtil der ikke kan drejes længere - først nu er værktøjet spændt ordentligt fast. Rengøring: Hold jævnligt maskinen lodret med den selvspændende borepatron nedad, drej muffen helt i retning af "GRIP, ZU" og derefter helt i retning af "AUF, RELEASE". Opsamlet støv falder nu ud af den selvspændende borepatron. 7.8 Afskruning af borepatron Fig. H Borepatronen skrues på i omvendt rækkefølge. 7.9 Borepatron med hurtigskiftesystem Quick (BS 14.4 LT Quick, BS 18 LT Quick) fig. I Aftagning: Skub låseringen frem (a), og træk bore- patronen fremad og af (b). Isætning: Skub låseringen frem, og skub borepa- tronen på borespindlen til anslag. 7.10 Montering af bæltekrog (afhængig af udstyr) / bitsdepot (afhængig af udstyr) fig. J Monter bæltekrogen (6) som vist til venstre. Monter bitsdepotet (5) som vist til højre. 8.1 Multifunktionelt overvågningssystem af maskinen Hvis maskinen slukker af sig selv, har elektro- nikken aktiveret selvbeskyttelsesfunktionen. Der lyder et advarselssignal (konstant biplyd). Signalet slukker efter maks. 30 sekunder, eller når afbrydergrebet (12) slippes. Årsager og afhjælpning: 1. Batteripakke næsten tomt fig. A, B (elek- tronikken beskytter batteripakken mod skader som følge af dybdeafladning). Batteriet er næsten tomt, hvis en lysdiode (9) blinker. Tryk evt. på knappen (8), og kontroller ladetilstanden på lysdioderne (9). Hvis batteriet er næsten tomt, skal det oplades! 2. Længerevarende overbelastning af maskinen medfører overophedningsafbrydelse. Lad maskinen eller batteripakken afkøle. Bemærk: Hvis batteripakken føles meget varm, afkøles den hurtigere i en "AIR COOLED"- oplader. Bemærk: Maskinen afkøles hurtigere, hvis man lader den køre i tomgang. 3. Metabo sikkerhedsafbryder: Maskinen blev FRAKOBLET automatisk. Maskinen slukkes ved for hurtig spændingsændring (som f.eks. opstår ved pludselig blokering eller ved tilbage- slag). Sluk for maskinen med afbryderen (12). 6. Oversigt 7. Anvendelse 8. Afhjælpning af fejl
Side: 3
DANSK da 42 Tænd derefter for maskinen igen, og arbejd videre som normalt. Undgå blokering. Sluk for maskinen med afbrydergrebet (12). Arbejd derefter normalt videre. Undgå blokering. Brug kun originalt Metabo tilbehør. Brug kun tilbehør, som opfylder de krav og specifi- kationer, som er angivet i denne brugsanvisning. Montering af vinkelborforsats fig. K. Det komplette tilbehørsprogram findes på www.metabo.com eller i hovedkataloget. Reparationer på el-værktøjer må kun udføres af en elektriker! Henvend Dem til Deres Metabo-forhandler, når De skal have repareret Deres Metabo el-værktøj. Adresser findes på www.metabo.com. Reservedelslister kan downloades på www.metabo.com. Smid ikke akkuer i vandet. Beskyt miljøet, og smid ikke el-værktøj og akkuer i husholdningsaffaldet. Overhold de nationale regler om separat indsamling og genbrug af udtjente maskiner, emballage og tilbehør. Aflad akkuen i el-værktøjet, før den bortskaffes. Beskyt kontakterne mod kortslutning (isoler f.eks. med tape). fig. L. Vi forbeholder os ret til ændringer i takt med den tekniske udvikling. U = Batteripakkens spænding n0 = Tomgangshastighed Tilspændingsmoment ved skruning: M1 = Skruning i blødt materiale (træ) M3 = Skruning i hårdt materiale (metal) M4 = Indstilleligt tilspændingsmoment Maks. bordiameter: D1 maks.= i stål D2 maks.= i blødt træ D3 max = i beton s = Maksimalt slagtal m = Vægt (med mindste batteripakke) G = Spindelgevind D maks. = Borepatronens spændvidde Måleværdier beregnet jf. EN 60745. Jævnstrøm De angivne tekniske data er tolerancesat (svarende til de pågældende gyldige standarder). Emissionsværdier Disse værdier gør det muligt at bestemme el-værk- tøjets emissioner og sammenligne forskellige el- værktøjer med hinanden. Alt efter el-værktøjets eller indsatsværktøjernes anvendelsesbetingelser og tilstand kan den faktiske belastning være højere eller lavere. Tag også højde for arbejdspauser og perioder med lav belastning. Træf de nødvendige beskyttelsesforanstaltninger for brugeren, f.eks. organisatoriske foranstaltninger, på baggrund af de anslåede værdier. Samlet vibration (vektorsum af tre retninger) målt iht. EN 60745: ah, ID = Vibrationsemission (slagboring i beton) ah, D = Vibrationsemission (boring i metal) ah, S = Vibrationsemission (skruning uden slag) Kh, ... = Usikkerhed (vibration) Typiske A-vægtede lydniveauer: LpA = Lydtryksniveau LWA = Lydeffektniveau KpA, KWA= Usikkerhed (lydniveau) Ved arbejde kan støjniveauet overskride 80 dB(A). Brug høreværn! 9. Tilbehør 10. Reparation 11. Miljøbeskyttelse 12. Tekniske data

Spørgsmål & besvarelser

Har du et spørgsmål om Metabo SB18LT 5.2 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Metabo SB18LT 5.2. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Metabo SB18LT 5.2 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.

Stil et spørgsmål om Metabo SB18LT 5.2

Navn
E-mail
Reaktion

Få vist brugermanualen for Metabo SB18LT 5.2 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Metabo
  • Product: Boremaskiner
  • Model/navn: SB18LT 5.2
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Russisk, Nordmand, Finsk, Græsk, Ungarer