SB 18 LTX Quick

Metabo SB 18 LTX Quick manual

SB 18 LTX Quick

Manual til Metabo SB 18 LTX Quick på Hollandsk. Denne PDF-vejledning har 68 sider.

Side: 1
DANSK da 46 Original brugsanvisning Vi erklærer under almindeligt ansvar: Disse akku- bore-/skruemaskiner og -slagboremaskiner, identi- ficeret ved angivelse af type og serienummer *1), opfylder alle relevante bestemmelser i direktiverne *2) og standarderne *3). Teknisk dossier ved *4) - fig. M. Bore- og slagboremaskinerne er egnet til boring uden slag i metal, træ, kunststof og lignende mate- rialer samt til skruning og gevindboring. Slagboremaskinerne er desuden egnet til slagbo- ring i murværk, tegl og sten. Brugeren hæfter fuldt ud for skader som følge af brug til ikke tiltænkte formål. Almindeligt anerkendte bestemmelser om forebyg- gelse af ulykker og de vedlagte sikkerhedsanvis- ninger skal overholdes. Vær opmærksom på de tekststeder i brugsanvisningen, der er markeret med dette symbol, for Deres egen og el-værk- tøjets sikkerhed. ADVARSEL – Læs betjeningsvejledningen for at reducere faren for personskader. ADVARSEL Læs alle sikkerhedsanvis- ninger og andre anvisninger. Hvis sikker- hedsanvisningerne og de andre anvisninger ikke overholdes, er der risiko for elektrisk stød, brand og/ eller alvorlige personskader. Alle sikkerhedsanvisninger og andre anvis- ninger bør gemmes til senere brug. Videregiv kun el-værktøjet sammen med disse papirer. Brug høreværn ved brug af slagboremaskiner (maskiner med betegnelsen SB...). Støjpåvirk- ning kan føre til høretab. Brug det medleverede ekstra greb (afhængig af udstyr). Mister De kontrollen over maskinen, er der risiko for skader. Hold maskinen i de isolerede greb, når der udføres arbejde, hvor værktøjet kan komme i kontakt med skjulte strømledninger. Kontakt med en spændingsførende ledning kan også gøre maskinens metaldele spændingsførende og føre til elektrisk stød. Kontroller, at der ingen strøm-, vand- eller gasledninger er på det sted, som skal bearbejdes (f.eks. ved hjælp af en metaldetektor). Beskyt batterier mod fugtighed! Udsæt ikke batterier for ild! Brug ingen defekte eller deformerede batterier! Åbn ikke batterier! Berør eller kortslut ikke akkuens kontakter! Der kan sive let sur, brændbar væske ud af defekte Li-ion-batterier! Hvis der kommer batterivæske ud, og væsken kommer i berøring med huden, skal huden omgående skylles med rigeligt vand. Skyl øjnene med rent vand, og søg straks læge, hvis batterivæsken kommer i øjnene! Tag batteriet ud af maskinen, før der foretages maskinindstilling, ombygning, vedligeholdelse eller rengøring. Sørg for, at maskinen er frakoblet, når batteriet placeres i maskinen. Støv fra materialer såsom blyholdig maling, visse træsorter, mineraler og metal kan være sundhedsskadeligt. Berøring eller indånding af dette støv kan fremkalde allergiske reaktioner og/ eller åndedrætssygdomme hos brugeren eller personer, der opholder sig i nærheden. Nogle støvpartikler såsom ege- eller bøgetræsstøv anses for at være kræftfremkaldende, især i forbindelse med tilsætningsstoffer til træbehandling (chromat, træbeskyttelsesmiddel). Asbestholdigt materiale må kun bearbejdes af fagfolk. - Brug så vidt muligt støvudsugning. - Sørg for god ventilation på arbejdspladsen. - Det anbefales at bruge et åndedrætsværn i filter- klasse P2. Vær opmærksom på de gældende regler i Deres land vedrørende de bearbejdede materialer. Arbejdsemnet skal sikres mod at glide, f.eks. ved hjælp af fastspændingsanordninger. LED-lys (14): Se ikke direkte ind i LED-strålen med optiske instrumenter. Figurerne findes i begyndelsen af brugsanvis- ningen. Forklaring af symboler: Bevægelsesretning Langsom Hurtig Første gear Andet gear Skruning 1. Overensstemmelseserklæring 2. Tiltænkt formål 3. Generelle sikkerhedsanvisninger 4. Særlige sikkerhedsanvisninger 5. Figurer
Side: 2
DANSK da 47 Boring Uden momentbegrænsning Slagboring Drejningsmoment fig. A 1 Selvspændende borepatron 2 Ekstra greb 3 Skydekontakt (boring/slagboring) * 4 Gearskifter (1./2. gear) 5 Knap (skift mellem "maks. drejningsmoment" og den funktion, der er indstillet med indstillingshjulet (13)) * 6 Omdrejningsvælger (indstilling af omdrejnings- retning, transportsikring) - på begge sider af maskinen 7 Bitsdepot * 8 Bæltekrog * 9 Knap til frigørelse af batteri 10 Knap til kapacitetsindikator 11 Kapacitets- og signalindikator 12 Batteri 13 Indstillingshjul (impulsfunktion, momentbe- grænsning, evt. "maks. drejningsmoment") * 14 Lysdiode 15 Afbrydergreb *afhængig af udstyr 7.1 Batteri, kapacitets- og signalvisning fig. B Batteriet skal oplades før den første ibrugtagning. Genoplad batteriet, når kapaciteten aftager. Den optimale opbevaringstemperatur ligger mellem 10 °C og 30 °C. 7.2 Udtagning/isætning af batteri fig. C 7.3 Indstilling af omdrejningsretning, trans- portsikring (startspærre) fig. D 7.4 Valg af geartrin fig. E Brug kun skydekontakten (4), når motoren står stille! 7.5 Indstilling af boring, slagboring fig. A Indstil skydekontakten (3). 7.6 Indstilling af momentbegrænsning, mak- simalt drejningsmoment, impulsfunktion Arbejd ikke for længe med tilkoblet impuls- funktion! (Motoren kan blive overophedet.) Maskiner med betegnelsen ...18 LTX BL Quick...: fig. F Drej indstillingshjulet (13) for at tilkoble impuls- funktionen (knap (5) blinker) eller for at tilkoble momentbegrænsningen (knap (5) lyser konstant) For at opnå det maksimale drejningsmoment (boreindstilling) trykkes på knappen (5) (knap (5) er ikke belyst). Sådan aktiveres indstillingshjulets indstillinger igen: Tryk på knappen (5) igen, eller drej indstillingshjulet. Maskiner med betegnelsen ...18 LTX Impuls/ Quick, ...18 LTX BL Impuls: fig. G Indstil den ønskede funktion med indstillingshjulet (13): 1...10 = momentbegrænsning Bor = maksimalt drejningsmoment Impuls = impulsfunktion 7.7 Tænd/sluk, indstilling af omdrejningstal fig. A Tænd, omdrejningstal: Tryk på afbrydergrebet (15). Omdrejningstallet kan ændres ved at trykke på afbrydergrebet. Sluk: Slip afbrydergrebet (15). Bemærk: Den støj, der fremkommer, når maskinen slukkes, er konstruktionsbetinget (hurtigstop)ogharingen indflydelse på maskinens funktion og levetid. 7.8 Selvspændende borepatron fig. H Hvis værktøjet har et blødt skaft, skal der eventuelt efterspændes efter kort tids boring. Anvisninger vedrørende maskiner med betegnelsen SB...: 1. Efter at borepatronen er åbnet, kan der eventuelt høres en skuren (funktionsbetinget), dette kan standses ved at dreje muffen i modsat retning. 2. Opspænding af værktøj: Drej muffen i retning af "GRIP, ZU", indtil den mærkbare mekaniske modstand er overvundet. OBS! Værktøjet er ikke spændt fast endnu! Drej kraftigt videre (der skal lyde et "klik"), indtil der ikke kan drejes længere - først nu er værktøjet spændt ordentligt fast. Rengøring: Hold jævnligt maskinen lodret med den selvspændende borepatron nedad, drej muffen helt i retning af "GRIP, ZU" og derefter helt i retning af "AUF, RELEASE". Opsamlet støv falder nu ud af den selvspændende borepatron. 7.9 Afskruning af borepatron fig. I Borepatronen skrues på i omvendt rækkefølge. 7.10 Borepatron med hurtigskiftesystem Quick (BS 14.4 LTX Quick, BS 18 LTX Quick) fig. J Aftagning: Skub låseringen frem (a), og træk bore- patronen fremad og af (b). Isætning: Skub låseringen frem, og skub borepa- tronen på borespindlen til anslag. 6. Oversigt 7. Anvendelse Nm
Side: 3
DANSK da 48 7.11 Montering af bæltekrog (afhængig af udstyr) / bitsdepot (afhængig af udstyr) fig. K Monter bæltekrogen (8) som vist til venstre. Monter bitsdepotet (7) som vist til højre. 8.1 Multifunktionelt overvågningssystem af maskinen Hvis maskinen slukker af sig selv, har elektro- nikken aktiveret selvbeskyttelsesfunktionen. Der lyder et advarselssignal (konstant biplyd). Signalet slukker efter maks. 30 sekunder, eller når afbrydergrebet (15) slippes. På trods af denne beskyttelsesfunktion kan visse anvendelser føre til overbelastning og beskadigelse af maskinen. Årsager og afhjælpning: 1. Batteri næsten tomt fig. A, B (elektro- nikken beskytter batteriet mod skader som følge af dybdeafladning). Batteriet er næsten tomt, hvis en lysdiode (11) blinker. Tryk evt. på knappen (10), og kontroller ladetilstanden pålysdioderne (11). Hvis batteriet er næsten tomt, skal det oplades! 2. Længerevarende overbelastning af maskinen medfører overophedningsafbrydelse. Lad maskinen eller batteriet afkøle. Bemærk: Hvis batteriet føles meget varm, afkøles den hurtigere i en "AIR COOLED"- oplader. Bemærk: Maskinen afkøles hurtigere, hvis man lader den køre i tomgang. 3. Metabo sikkerhedsafbryder: Maskinen blev FRAKOBLET automatisk. Maskinen slukkes ved for hurtig spændingsændring (som f.eks. opstår ved pludselig blokering eller ved tilbage- slag). Sluk for maskinen med afbrydergrebet (15). Tænd derefter for maskinen igen, og arbejd videre som normalt. Undgå blokering. Sluk for maskinen med afbrydergrebet (15). Arbejd derefter normalt videre. Undgå blokering. 8.2 OBS Lysdioden (14) slukker automatisk efter en bestemt tid. Sådan aktiveres den elektroniske funktion: Tryk på afbrydergrebet (15). Brug kun originalt Metabo tilbehør. Brug kun tilbehør, som opfylder de krav og specifi- kationer, som er angivet i denne brugsanvisning. Anbring tilbehøret sikkert. Hvis maskinen anvendes monteret i en holder: Fastgør maskinen forsvarligt. Mister De kontrollen over maskinen, er der risiko for skader. Det komplette tilbehørsprogram findes på www.metabo.com eller i hovedkataloget. Reparationer på el-værktøjer må kun udføres af en elektriker! Henvend Dem til Deres Metabo-forhandler, når De skal have repareret Deres Metabo el-værktøj. Adresser findes på www.metabo.com. Reservedelslister kan downloades på www.metabo.com. Smid ikke batterier i vandet. Beskyt miljøet, og smid ikke el-værktøj og batterier i husholdningsaffaldet. Overhold de nationale regler om separat indsamling og genbrug af udtjente maskiner, emballage og tilbehør. Aflad batteriet i el-værktøjet, før den bortskaffes. Beskyt kontakterne mod kortslutning (isoler f.eks. med tape). fig. L. Vi forbeholder os ret til ændringer i takt med den tekniske udvikling. U = Batteripakkens spænding n0 = Tomgangshastighed Tilspændingsmoment ved skruning: M1 = Skruning i blødt materiale (træ) M2 = Impulsmoment M3 = Skruning i hårdt materiale (metal) M4 = Indstilleligt tilspændingsmoment Maks. bordiameter: D1 maks.= i stål D2 maks.= i blødt træ D3 max = i beton s = Maksimalt slagtal m = Vægt (med mindste batteri) G = Spindelgevind D maks. = Borepatronens spændvidde Måleværdier beregnet jf. EN 60745. Jævnstrøm De angivne tekniske data er tolerancesat (svarende til de pågældende gyldige standarder). Emissionsværdier Disse værdier gør det muligt at bestemme el- værktøjets emissioner og sammenligne forskellige el-værktøjer med hinanden. Alt efter el-værktøjets eller indsatsværktøjernes anvendelsesbetingelser og tilstand kan den faktiske belastning være højere eller lavere. Tag også højde for arbejdspauser og perioder med lav belastning. Træf de nødvendige beskyttelsesforanstaltninger for brugeren, f.eks. organisatoriske foranstaltninger, på baggrund af de anslåede værdier. Samlet vibration (vektorsum af tre retninger) målt iht. EN 60745: ah, ID = Vibrationsemission (slagboring i beton) ah, D = daVibrationsemission (boring i metal) 8. Afhjælpning af fejl 9. Tilbehør 10. Reparation 11. Miljøbeskyttelse 12. Tekniske data
Side: 4
DANSK da 49 ah, S = Vibrationsemission (skruning uden slag) Kh, ... = Usikkerhed (vibration) Typiske A-vægtede lydniveauer: LpA = Lydtrykniveau LWA = Lydeffektniveau KpA, KWA= Usikkerhed (lydniveau) Ved arbejde kan støjniveauet overskride 80 dB(A). Brug høreværn!

Spørgsmål & besvarelser

Har du et spørgsmål om Metabo SB 18 LTX Quick men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Metabo SB 18 LTX Quick. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Metabo SB 18 LTX Quick så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.

Stil et spørgsmål om Metabo SB 18 LTX Quick

Navn
E-mail
Reaktion

Få vist brugermanualen for Metabo SB 18 LTX Quick below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Metabo
  • Product: Boremaskiner
  • Model/navn: SB 18 LTX Quick
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Russisk, Nordmand, Finsk, Græsk, Ungarer, Ukrainsk, Arabisk