Metabo SB 18 LTX BL I manual

Manual til Metabo SB 18 LTX BL I på Hollandsk. Denne PDF-vejledning har 72 sider.

Side: 1
DANSK da 47 Original brugsanvisning Vi erklærer under almindeligt ansvar: Disse batteridrevne boremaskiner/slagboremaskiner, som er identificeret ved angivelse af type og serienummer *1), opfylder alle relevante bestemmelser i direktiverne *2) og standarderne *3). Teknisk dossier ved *4) - fig. L. De batteridrevne bore- og slagboremaskiner er egnet til boring uden slag i metal, træ, kunststof og lignende materialer samt til skruning og gevindboring. De batteridrevne slagboremaskiner er desuden egnet til slagboring i murværk, tegl og sten. For skader på grund af anvendelse til andre formål end de tiltænkte er brugeren alene ansvarlig. Generelt anerkendte forskrifter om ulykkesforebyggelse og vedlagte sikkerhedsanvisninger skal overholdes. Vær opmærksom på de tekststeder, der er markeret med dette symbol, for din egen og el-værktøjets sikkerhed! ADVARSEL – læs brugsanvisningen for at reducere faren for personskader. ADVARSEL Læs alle sikkerhedsinstrukser og anvisninger. Hvis sikkerhedsinstrukserne og anvisningerne ikke overholdes, er der risiko for elektrisk stød, brand og/eller alvorlige personskader. Alle sikkerhedsanvisninger og andre anvisninger skal opbevares til fremtidig brug. Videregiv kun el-værktøjet sammen med disse papirer. Brug høreværn ved brug af slagboremaskiner (maskiner med betegnelsen SB...). Støjpåvirkning kan føre til høretab. Brug det medleverede ekstra greb (afhængigt af udstyr). Mistes kontrollen over maskinen, er der risiko for skader. Hold maskinen i de isolerede greb, når der udføres arbejde, hvor værktøjet kan komme i kontakt med skjulte strømledninger. Kontakt med en spændingsførende ledning kan også gøre maskinens metaldele spændingsførende og føre til elektrisk stød. Kontroller, at der ikke er strøm-, vand- eller gasledninger på det sted, som skal bearbejdes (f.eks. ved hjælp af en metaldetektor). Beskyt batteripakker mod fugtighed! Udsæt ikke batteripakker for ild! Brug ingen defekte eller deformerede batteripakker! Åbn ikke batteripakker! Berør eller kortslut ikke batteripakkens kontakter! Der kan sive let sur, brændbar væske ud af defekte Li-ion-batteripakker! Skyl straks med rigelige mængder vand, hvis batterivæsken kommer i kontakt med huden. Skyl øjnene med rent vand og søg straks læge, hvis batterivæsken kommer i øjnene! Ved en defekt maskinen skal man tage batteripakken ud af maskinen Tag batteripakken ud af maskinen, før der foretages maskinindstilling, ombygning, vedligeholdelse eller rengøring. Sørg for, at maskinen er frakoblet, når batteripakken placeres i maskinen. Tag ikke om det roterende værktøj! Fjern først spåner og lignende, når maskinen er i stilstand. Arbejdsemnet skal sikres mod at glide og rotere (f.eks. ved hjælp af fastspænding med skruetvinger). Lysdiode (13): Se ikke direkte ind i LED-strålingen med optiske instrumenter. Reducering af støvgener: ADVARSEL - Enkelte støvtyper, som genereres ved slibning af sandpapir, savning, slibning, boring og andre arbejder, indeholder kemikalier, hvor det er kendt at de forårsager kræft, medfødte skavanker eller andre forplantningsskader. Enkelte eksempler på disse kemikalier er: - Bly fra blyholdig maling, - mineralsk støv fra mursten, cement og andre materialer til murværk, og - arsen og krom fra kemisk behandlet træ. Risikoen for dig ved denne belastning varierer alt efter hvor ofte du udfører denne type arbejde. For at reducere belastningen med disse kemikalier for dig: Arbejd i et godt udluftet område og arbejd med godkendt sikkerhedsudstyr, som f.eks. støvmasker, der er specielt udviklet til udfiltrering af mikroskopisk små partikler. Dette gælder ligeledes for støv fra yderligere materialer, som f.eks. enkelte trætyper (såsom støv fra eg eller bøg), metaller, asbest. Ydeligere kendte lidelser er f.eks. allergiske reaktioner samt 1. Overensstemmelseserklæring 2. Anvendelse i overensstemmelse med bestemmelserne 3. Generelle sikkerhedsanvisninger 4. Særlige sikkerhedsanvisninger
Side: 2
DANSK da 48 luftvejssygdomme. Støvet må ikke optages i kroppen. Overhold de gældende direktiver og nationale forskrifter, der gælder for dit materiale, personale, anvendelsesformål og -sted (f.eks. bestemmelser for arbejdssikkerhed, bortskaffelse). Opfang partiklerne på oprindelsesstedet, undgå aflejringer i omgivelserne. Brug egnet tilbehør til specielt arbejde. Således når færre partikler ukontrolleret ud i miljøet. Anvend en egnet støvudsugning. Støvbelastningen kan reduceres på følgende måde: - Ret ikke partikler, der kommer ud, og maskinens udluftningsstrøm mod dig selv eller personer, der befinder sig i nærheden, eller på aflejret støv, - Anvend et udsugningsanlæg og/eller en luftrenser, - sørg for god ventilation på arbejdspladsen og hold den ren vha. støvudsugning. Fejning eller blæsning hvirvler støv op. - Støvsug eller vask beskyttelsestøj. Undgå udblæsning, bankning eller børstning. Transport af Li-ion-batteripakker: Forsendelse af Li-ion-batteripakker skal ske i henhold til reglerne om farligt gods (UN 3480 og UN 3481). Tjek de aktuelle regler ved forsendelse af Li- ion-batteripakker. Spørg evt. din speditør til råds. Certificeret emballage kan rekvireres hos Metabo. Send kun batteripakker, hvis kabinettet er ubeskadiget og der ikke trænger væske ud. Tag batteripakken ud af maskinen for forsendelse. Beskyt kontakterne mod kortslutning (isoler f.eks. med tape). Figurerne findes i begyndelsen af brugsanvisningen. Forklaring af symboler: Bevægelsesretning Boring Langsom Hurtig Første gear Andet gear Tredje gear Skruning Boring, skruning, gevindboring Slagboring Drejningsmoment Fig. A 1 Selvspændende borepatron 2 Ekstra greb 3 Skydekontakt (boring/slagboring) * 4 Gearskifter 5 Omdrejningsvælger (indstilling af omdrejnings- retning, transportsikring) - på begge sider af maskinen 6 Bitsdepot * 7 Bæltekrog * 8 Knap til frigørelse af batteripakke 9 Knap til kapacitetsindikator 10 Kapacitets- og signalindikator 11 Batteripakke 12 Stillehjul til - Impulsfunktion - Momentbegrænsning - Maks. omdrejningsmoment 13 Lysdiode 14 Abrydergreb * afhængig af udstyr 7.1 Batteripakke, kapacitets- og signalindikator fig. B Batteripakken skal oplades før den første ibrugtag- ning. Genoplad batteripakken, når kapaciteten aftager. Den optimale opbevaringstemperatur ligger mellem 10° C og 30° C. 7.2 Fjernelse og indsættelse af batteripakke fig. C 7.3 Indstilling af omdrejningsretning, transportsikring (startspærre) fig. D 7.4 Valg af gear fig. E Indstil kun gearskifteren (4) når motoren står stille! 7.5 Indstilling af boring, slagboring fig. A Aktivering af skydekontakt (3). 7.6 Indstilling af momentbegrænsning, mak- simalt drejningsmoment, impulsfunktion Arbejd ikke for længe med tilkoblet impulsfunktion! (Motoren kan blive overophedet.) Fig. F Indstil den ønskede funktion med indstillingshjulet (12): 1...10 = Momentbegrænsning = maksimalt omdrejningsmoment = Impulsfunktion 5. Figurer 6. Oversigt Nm 7. Anvendelse
Side: 3
DANSK da 49 7.7 Tænding/slukning, indstilling af omdrejningstal fig. A Tænding, omdrejningstal: Tryk afbrydergrebet (14) ind. Omdrejningstallet kan ændres ved at trykke på afbryderen. Frakobling: Slip afbrydergrebet (14). Bemærk: Den støj, der fremkommer, når maskinen slukkes, er konstruktionsbetinget (hurtigstop) og har ingen indflydelse på maskinens funktion og driftslevetid. 7.8 Selvspændende borepatron fig. G Hvis værktøjet har et blødt skaft, skal der eventuelt efterspændes efter kort tids boring. Anvisninger til maskiner med betegnelsen SB...: 1. Efter at borepatronen er åbnet kan eventuelt høres en skurren (funktionsbetinget), denne kan standses ved at dreje kappen i modsat retning. 2. Fastspænding af værktøj: Drej kappen i retning af "GRIP, ZU", indtil den mærkbare mekaniske modstand er overvundet. OBS! Værktøjet er endnu ikke fastspændt! Drej kraftigt videre (der skal lyde et "klik"), indtil der ikke kan drejes længere - først nu er værktøjet sikkert fastspændt. Rengøring: Hold jævnligt maskinen lodret med den selvspændende borepatron nedad, drej borepatronen helt i retning af "GRIP, ZU" og derefter helt i retning af "AUF, RELEASE". Opsamlet støv falder nu ud af den selvspændende borepatron. 7.9 Afskruning af borepatron fig. H Borepatronen skrues på i omvendt rækkefølge. 7.10 Borepatron med lynkoblingssystem Quick (ved maskiner med betegnelsen ...BL Q...) Fig. I Afmontering: Skub låseringen frem (a), og træk borepatronen fremad og af (b). Montering: Skub låseringen frem, og skub borepatronen på borespindlen indtil anslag. 7.11 Montering af bæltekrog (udstyrsafhængig/montering af bitsdepot (udstyrsafhængigt) fig. J Monter bæltekrogen (7), som vist. Monter bitsdepotet (6), som vist. 8.1 Multifunktionelt overvågningssystem af maskinen Hvis maskinen slukker af sig selv, har elektronikken aktiveret selvbeskyttelsesfunktionen. Der lyder et advarselssignal (konstant biplyd). Signalet slukker efter maks. 30 sekunder, eller når afbryderen (14) slippes. På trods af denne beskyttelsesfunktion kan visse anvendelser føre til overbelastning og beskadigelse af maskinen. Årsager og afhjælpning: 1. Batteripakke næste afladet fig. A, B (Elektronikken beskytter batteripakken mod skader som følge af dybdeafladning). Blinker en lysdiode (10), er batteriet næsten afladet. Tryk evt. på knappen (9) og kontroller ladetilstanden på lysdioderne (10). Hvis batteriet er næsten tomt, skal det oplades! 2. Længerevarende overbelastning af maskinen medfører overophedningsafbrydelse. Lad maskinen eller batteripakken afkøle. Bemærk: Hvis batteripakken føles meget varm, afkøles den hurtigere i en "AIR COOLED"- oplader. Bemærk: Maskinen afkøles hurtigere, hvis man lader den køre i tomgang. 3. Metabo sikkerhedsfrakobling: Maskinen blev FRAKOBLET automatisk. Maskinen frakobles ved en pludselig reduktion af omdrejningstal (som f.eks. ved en pludselig blokering eller ved et tilbageslag). Sluk for maskinen med afbryderen (14). Tænd derefter for maskinen igen, og arbejd videre som normalt. Undgå blokering. 8.2 OBS Lysdioden (13) slukker automatisk efter en bestemt tid. Anvend kun originale batteripakker fra Metabo og Metabo-tilbehør. Brug kun tilbehør, der opfylder de krav og specifikationer, som er angivet i denne brugsanvisning. Anbring tilbehøret sikkert. Hvis maskinen betjenes i en holder: Sæt maskinen sikkert fast. Mistes kontrollen over maskinen, er der risiko for skader. Det komplette tilbehørsprogram findes på www.metabo.com eller i kataloget. Reparationer på el-værktøjer må kun udføres af en elektriker! Henvend dig til din Metabo forhandler, når du skal have repareret dit Metabo el-værktøj. Adresser findes på www.metabo.com. Reservedelslister kan downloades på www.metabo.com. Smid ikke batteripakker i vandet. Beskyt miljøet, og smid ikke el-værktøj og batterier i husholdningsaffaldet. Overhold de nationale regler om separat indsamling og genbrug af udtjente maskiner, emballage og tilbehør. 8. Afhjælpning af fejl 9. Tilbehør 10. Reparation 11. Miljøbeskyttelse
Side: 4
DANSK da 50 Aflad batteripakken i el-værktøjet, før den bort- skaffes. Beskyt kontakterne mod kortslutning (isoler f.eks. med tape). Fig. K. Ændringer i takt med den tekniske udvikling forbeholdes. U = batteripakkens spænding n0 = tomgangshastighed Spændingsmoment ved skruning: M1 = Skruning i blødt materiale (træ) M2 = Impulsmoment M3 = Skruning i hårdt materiale (metal) M4 = Indstilleligt tilspændingsmoment Maks. bordiameter: D1 max = i stål D2 max = i blødt træ D3 maks = i murværk s = maks. slagtal m = vægt (med mindste batteripakke) G = spindelgevind D maks. = Borepatronens spændvidde Måleværdier beregnet iht. EN 60745. Jævnstrøm De angivne tekniske data er tolerancesat (svarende til de aktuelt gældende standarder). Emissionsværdier Disse værdier gør det muligt at bestemme el- værktøjets emissioner og sammenligne forskellige el-værktøjer med hinanden. Alt efter el-værktøjets eller indsatsværktøjernes anvendelsesbetingelser og tilstand kan den faktiske belastning være højere eller lavere. Tag også højde for arbejdspauser og perioder med lav belastning. Træf de nødvendige beskyttelsesforanstaltninger for brugeren, f.eks. organisatoriske foranstaltninger, på baggrund af de anslåede værdier. Samlet vibration (vektorsum af tre retninger) beregnet iht. EN 60745: ah, ID = Vibrationsemissionsværdi (Slagboring i beton) ah, D = Vibrationsemissionsværdi (Boring i metal) ah, S = Vibrationsemission (skruning uden slag) Kh, ... = Usikkerhed (vibration) Typiske A-vægtede lydniveauer: LpA = lydtryksniveau LWA = lydeffektniveau KpA, KWA=Usikkerhed (lydniveau) Ved arbejde kan støjniveauet overskride 80 dB(A). Brug høreværn! 12. Tekniske data

Spørgsmål & besvarelser

Har du et spørgsmål om Metabo SB 18 LTX BL I men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Metabo SB 18 LTX BL I. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Metabo SB 18 LTX BL I så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.

Stil et spørgsmål om Metabo SB 18 LTX BL I

Navn
E-mail
Reaktion

Få vist brugermanualen for Metabo SB 18 LTX BL I below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Metabo
  • Product: Ikke kategoriseret
  • Model/navn: SB 18 LTX BL I
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Ukrainsk, Engelsk, Fransk, Spansk, Slovenske, Kroatisk, Hollandsk, Tysk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Nordmand, Finsk, Græsk, Ungarer, Kinesisk,