Metabo SB 18 LT manual

Få vist brugermanualen for Metabo SB 18 LT below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Metabo
  • Product: Boremaskine
  • Model/navn: SB 18 LT
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Nordmand, Finsk, Græsk, Ungarer, Indonesisk, Russisk

Indholdsfortegnelse

Side: 39
DANSK
da
40
Vi erklærer under almindeligt ansvar, at dette
produkt er i overensstemmelse med de angivne
standarder og direktiver. Fig. M
Bore- og slagboremaskinerne er egnet til boring
uden slag i metal, træ, kunststof og lignende mate-
rialer samt til skruning og gevindboring.
Slagboremaskinerne er desuden egnet til slagbo-
ring i murværk, tegl og sten.
Brugeren hæfter fuldt ud for skader som følge af
brug til ikke tiltænkte formål.
Almindeligt anerkendte bestemmelser om forebyg-
gelse af ulykker og de vedlagte sikkerhedsanvis-
ninger skal overholdes.
Vær opmærksom på de tekststeder i
brugsanvisningen, der er markeret med
dette symbol, for Deres egen og el-værk-
tøjets sikkerhed.
ADVARSEL – Læs betjeningsvejledningen
for at reducere faren for personskader.
ADVARSEL Læs alle sikkerhedsanvis-
ninger og andre anvisninger. Hvis sikker-
hedsanvisningerne og de andre anvisninger ikke
overholdes, er der risiko for elektrisk stød, brand og/
eller alvorlige personskader.
Alle sikkerhedsanvisninger og andre anvis-
ninger bør gemmes til senere brug.
Videregiv kun el-værktøjet sammen med disse
papirer.
Brug høreværn ved brug af slagboremaskiner
(maskiner med betegnelsen SB...). Støjpåvirk-
ning kan føre til høretab.
Hold maskinen i de isolerede greb, når der
udføres arbejde, hvor værktøjet kan komme i
kontakt med skjulte strømledninger. Kontakt
med en spændingsførende ledning kan også gøre
maskinens metaldele spændingsførende og føre til
elektrisk stød.
Kontroller, at der ingen strøm-, vand- eller
gasledninger er på det sted, som skal bearbejdes
(f.eks. ved hjælp af en metaldetektor).
Beskyt akkuer mod fugtighed!
Udsæt ikke akkuer for ild!
Brug ingen defekte eller deformerede akkuer!
Åbn ikke akkuer!
Berør eller kortslut ikke akkuens kontakter!
Der kan sive let sur, brændbar væske ud af
defekte Li-ion-akkuer!
Hvis der kommer batterivæske ud, og
væsken kommer i berøring med huden, skal
huden omgående skylles med rigeligt vand.
Skyl øjnene med rent vand, og søg straks læge, hvis
batterivæsken kommer i øjnene!
Tag akkuen ud af maskinen, før der foretages
maskinindstilling, ombygning, vedligeholdelse eller
rengøring.
Sørg for, at maskinen er frakoblet, når akkuen
placeres i maskinen.
Støv fra materialer såsom blyholdig maling, visse
træsorter, mineraler og metal kan være
sundhedsskadeligt. Berøring eller indånding af
dette støv kan fremkalde allergiske reaktioner og/
eller åndedrætssygdomme hos brugeren eller
personer, der opholder sig i nærheden.
Nogle støvpartikler såsom ege- eller bøgetræsstøv
anses for at være kræftfremkaldende, især i
forbindelse med tilsætningsstoffer til træbehandling
(chromat, træbeskyttelsesmiddel). Asbestholdigt
materiale må kun bearbejdes af fagfolk.
- Brug så vidt muligt støvudsugning.
- Sørg for god ventilation på arbejdspladsen.
- Det anbefales at bruge et åndedrætsværn i filter-
klasse P2.
Vær opmærksom på de gældende regler i Deres
land vedrørende de bearbejdede materialer.
Arbejdsemnet skal sikres mod at glide, f.eks. ved
hjælp af fastspændingsanordninger.
LED-lys (11): Se ikke direkte ind i LED-strålen med
optiske instrumenter.
Figurerne findes i begyndelsen af brugsanvis-
ningen.
Forklaring af symboler:
Bevægelsesretning
Langsom
Hurtig
Første gear
Andet gear
Skruning
Boring
Uden momentbegrænsning
Slagboring
Drejningsmoment
Original brugsanvisning
1. Overensstemmelseserklæring
2. Tiltænkt formål
3. Generelle
sikkerhedsanvisninger
4. Særlige
sikkerhedsanvisninger
5. Figurer
Nm
Side: 40
DANSK da
41
fig. A
1 Selvspændende borepatron
2 Momentindstilling (drejningsmoment, boring,
slagboring)*
3 Gearskifter (1./2. gear)
4 Omdrejningsvælger (indstilling af omdrejnings-
retning, transportsikring) - på begge sider af
maskinen
5 Bitsdepot *
6 Bæltekrog *
7 Knap til frigørelse af batteripakke
8 Knap til kapacitetsindikator
9 Kapacitets- og signalindikator
10 Akku
11 Lysdiode
12 Afbrydergreb
*afhængig af udstyr
7.1 Batteripakke, kapacitets- og signalvis-
ning fig. B
Batteripakken skal oplades før den første ibrugtag-
ning.
Genoplad akkuen, når kapaciteten aftager.
Den optimale opbevaringstemperatur ligger mellem
10 °C og 30 °C.
7.2 Udtagning/isætning af batteripakke
fig. C
7.3 Indstilling af omdrejningsretning, trans-
portsikring (startspærre) fig. D
7.4 Valg af geartrin fig. E
Indstil kun gearskifteren (3), når motoren står
stille!
7.5 Indstilling af momentbegrænsning,
boring, slagboring fig. F
7.6 Tænd/sluk, indstilling af omdrejningstal
fig. A
Tænd, omdrejningstal: Tryk på afbrydergrebet
(12). Omdrejningstallet kan ændres ved at
trykke på afbrydergrebet.
Sluk: Slip afbrydergrebet (12). Bemærk: Den støj,
der fremkommer, når maskinen slukkes, er
konstruktionsbetinget (hurtigstop) og har ingen
indflydelse på maskinens funktion og levetid.
7.7 Selvspændende borepatron fig. G
Hvis værktøjet har et blødt skaft, skal der eventuelt
efterspændes efter kort tids boring.
Anvisninger vedrørende maskiner med
betegnelsen SB...:
1. Efter at borepatronen er åbnet, kan der eventuelt
høres en skuren (funktionsbetinget), dette kan
standses ved at dreje muffen i modsat retning.
2. Opspænding af værktøj:
Drej muffen i retning af "GRIP, ZU", indtil den
mærkbare mekaniske modstand er overvundet.
OBS! Værktøjet er ikke spændt fast endnu!
Drej kraftigt videre (der skal lyde et "klik"),
indtil der ikke kan drejes længere - først nu er
værktøjet spændt ordentligt fast.
Rengøring: Hold jævnligt maskinen lodret med den
selvspændende borepatron nedad, drej muffen
helt i retning af "GRIP, ZU" og derefter helt i
retning af "AUF, RELEASE". Opsamlet støv
falder nu ud af den selvspændende borepatron.
7.8 Afskruning af borepatron Fig. H
Borepatronen skrues på i omvendt rækkefølge.
7.9 Borepatron med hurtigskiftesystem
Quick (BS 14.4 LT Quick, BS 18 LT Quick)
fig. I
Aftagning: Skub låseringen frem (a), og træk bore-
patronen fremad og af (b).
Isætning: Skub låseringen frem, og skub borepa-
tronen på borespindlen til anslag.
7.10 Montering af bæltekrog (afhængig af
udstyr) / bitsdepot (afhængig af udstyr)
fig. J
Monter bæltekrogen (6) som vist til venstre.
Monter bitsdepotet (5) som vist til højre.
8.1 Multifunktionelt overvågningssystem af
maskinen
Hvis maskinen slukker af sig selv, har elektro-
nikken aktiveret selvbeskyttelsesfunktionen.
Der lyder et advarselssignal (konstant biplyd).
Signalet slukker efter maks. 30 sekunder, eller når
afbrydergrebet (12) slippes.
På trods af denne beskyttelsesfunktion kan
visse anvendelser føre til overbelastning og
beskadigelse af maskinen.
Årsager og afhjælpning:
1. Batteripakke næsten tomt fig. A, B (elek-
tronikken beskytter batteripakken mod skader
som følge af dybdeafladning).
Batteriet er næsten tomt, hvis en lysdiode (9)
blinker. Tryk evt. på knappen (8), og kontroller
ladetilstanden på lysdioderne (9). Hvis batteriet
er næsten tomt, skal det oplades!
2. Længerevarende overbelastning af maskinen
medfører overophedningsafbrydelse.
Lad maskinen eller batteripakken afkøle.
Bemærk: Hvis batteripakken føles meget varm,
afkøles den hurtigere i en "AIR COOLED"-
oplader.
Bemærk: Maskinen afkøles hurtigere, hvis man
lader den køre i tomgang.
3. Metabo sikkerhedsafbryder: Maskinen blev
FRAKOBLET automatisk. Maskinen slukkes
6. Oversigt
7. Anvendelse
8. Afhjælpning af fejl
Side: 41
DANSK
da
42
ved for hurtig spændingsændring (som f.eks.
opstår ved pludselig blokering eller ved tilbage-
slag). Sluk for maskinen med afbryderen (12).
Tænd derefter for maskinen igen, og arbejd
videre som normalt. Undgå blokering.
Sluk for maskinen med afbrydergrebet (12). Arbejd
derefter normalt videre. Undgå blokering.
Brug kun originalt Metabo tilbehør.
Brug kun tilbehør, som opfylder de krav og specifi-
kationer, som er angivet i denne brugsanvisning.
Montering af vinkelborforsats fig. K.
Det komplette tilbehørsprogram findes på
www.metabo.com eller i hovedkataloget.
Reparationer på el-værktøjer må kun udføres
af en elektriker!
Henvend Dem til Deres Metabo-forhandler, når De
skal have repareret Deres Metabo el-værktøj.
Adresser findes på www.metabo.com.
Reservedelslister kan downloades på
www.metabo.com.
Smid ikke akkuer i vandet.
Beskyt miljøet, og smid ikke el-værktøj og
akkuer i husholdningsaffaldet. Overhold de
nationale regler om separat indsamling og
genbrug af udtjente maskiner, emballage og
tilbehør.
Aflad akkuen i el-værktøjet, før den bortskaffes.
Beskyt kontakterne mod kortslutning (isoler f.eks.
med tape).
fig. L. Vi forbeholder os ret til ændringer i takt
med den tekniske udvikling.
U = Batteripakkens spænding
n0 = Tomgangshastighed
Tilspændingsmoment ved skruning:
M1 = Skruning i blødt materiale (træ)
M3 = Skruning i hårdt materiale (metal)
M4 = Indstilleligt tilspændingsmoment
Maks. bordiameter:
D1 maks.= i stål
D2 maks.= i blødt træ
D3 max = i beton
s = Maksimalt slagtal
m = Vægt (med mindste batteripakke)
G = Spindelgevind
D maks. = Borepatronens spændvidde
Måleværdier beregnet jf. EN 60745.
Jævnstrøm
De angivne tekniske data er tolerancesat (svarende
til de pågældende gyldige standarder).
Emissionsværdier
Disse værdier gør det muligt at bestemme el-
værktøjets emissioner og sammenligne forskellige
el-værktøjer med hinanden. Alt efter el-værktøjets
eller indsatsværktøjernes anvendelsesbetingelser
og tilstand kan den faktiske belastning være højere
eller lavere. Tag også højde for arbejdspauser og
perioder med lav belastning. Træf de nødvendige
beskyttelsesforanstaltninger for brugeren, f.eks.
organisatoriske foranstaltninger, på baggrund af de
anslåede værdier.
Samlet vibration (vektorsum af tre retninger) målt
iht. EN 60745:
ah, ID = Vibrationsemission
(slagboring i beton)
ah, D = Vibrationsemission
(boring i metal)
ah, S = Vibrationsemission (skruning uden
slag)
Kh, ... = Usikkerhed (vibration)
Typiske A-vægtede lydniveauer:
LpA = Lydtryksniveau
LWA = Lydeffektniveau
KpA, KWA= Usikkerhed (lydniveau)
Ved arbejde kan støjniveauet overskride 80 dB(A).
Brug høreværn!
9. Tilbehør
10. Reparation
11. Miljøbeskyttelse
12. Tekniske data
Side: 83
DANSK
da
24
Original brugsanvisning
Vi erklærer under almindeligt ansvar, at dette
produkt er i overensstemmelse med de på side 3
angivne normer og direktiver.
Opladerne er kun beregnet til opladning af Metabo
batteripakker.
Dette apparat er ikke beregnet til at blive anvendt af
personer (inklusive børn) med nedsat fysisk,
sensorisk eller psykisk funktionsevne eller af
personer med manglende erfaring og/eller viden,
medmindre disse personer er under opsyn af en
person, som er ansvarlig for deres sikkerhed, eller
de har fået instruktioner fra denne person om,
hvordan apparatet skal anvendes.
ASC 15 er beregnet til opladning af Li-ion-
batteripakker (14,4 V - 36 V, 1,3 Ah - 4,0 Ah,
4-10 celler).
ASC 30 er beregnet til opladning af Li-ion-
batteripakker (14,4 V - 18 V, 1,3 Ah - 4,0 Ah,
4-5 celler).
ASC 30-36 er beregnet til opladning af Li-ion-
batteripakker (14,4 V - 36 V, 1,3 Ah - 4,0 Ah,
4-10 celler).
SC 60 Plus er beregnet til opladning af Li-ion-
batteripakker (14,4 V - 18 V, 1,3 Ah - 4,0 Ah,
4-5 celler).
ASC 15, ASC 30, ASC 30-36, SC 60 Plus er
beregnet til opladning af NiCd-batteripakker (12 V,
1,7 Ah, 10 celler).
Prøv aldrig at oplade ikke-opladelige
batterier. Eksplosionsfare!
Brugeren hæfter fuldt ud for skader som følge af
brug til ikke tiltænkte formål.
Alment anerkendte bestemmelser om forebyggelse
af ulykker og de vedlagte sikkerhedsanvisninger
skal overholdes.
ADVARSEL – Læs betjeningsvejledningen
for at reducere faren for personskader.
ADVARSEL Læs alle
sikkerhedsanvisninger og andre
anvisninger. Hvis sikkerhedsanvisningerne og de
andre anvisninger ikke overholdes, er der risiko for
at få elektrisk stød, brandfare og/eller fare for
alvorlige personskader.
Alle sikkerhedsanvisninger og andre
anvisninger bør opbevares for senere brug.
Læs sikkerhedsanvisningerne og
betjeningsvejledningen godt og grundigt
igennem, før De tager opladeren i brug.
Opbevar alle medfølgende dokumenter, og lad dem
følge med, når De en gang skulle give opladeren
videre til andre personer.
Vær opmærksom på de tekststeder i
betjeningsvejledningen, der er markeret
med dette symbol, for Deres egen og el-
værktøjets sikkerhed!
Advarsel mod farlig elektrisk spænding!
Der kan sive let sur, brændbar væske ud
af defekte Li-ion-batteripakker!
Hvis der kommer batterivæske ud, og væsken
kommer i berøring med huden, skal huden
omgående skylles med rigeligt vand. Skyl øjnene
med rent vand og søg straks læge, hvis
batterivæsken kommer i øjnene!
Forsøg aldrig at genoplade fuldt opladte
batteripakker!
Brug kun opladeren indendøre!
Beskyt opladeren mod fugtighed!
Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke
leger med apparatet.
Hold børn væk fra opladeren eller arbejdsområdet!
Opbevar opladeren utilgængeligt for børn!
Opstår der røg eller ild i opladeren, skal netstikket
straks trækkes ud!
Stik ingen genstande ind i opladerens
ventilationsspalter – Fare for elektrisk stød eller
kortslutning!
Brug ingen defekte batteripakker!
Se side 2.
1 Batteripakke (medleveres ikke)
2 Holder
3 Driftslampe
4 Advarselslampe
Før De tager opladeren i brug, bør De
kontrollere, at den på mærkepladen oplyste
1. Konformitetserklæring
2. Tiltænkt formål
3. Generelle
sikkerhedsanvisninger
4. Særlige
sikkerhedsanvisninger
5. Oversigt
6. Ibrugtagning
Side: 84
DANSK da
25
netspænding og frekvens er i overensstemmelse
med den fra Deres strømforsyning.
Før De tager opladeren i brug, bør De sikre Dem,
at ventilationsspalterne er frie. Mindsteafstand til
andre genstande min. 5 cm!
6.1 Selvtest
Tilslut netstikket.
Advarselslampen (4) og driftslampen (3) lyser i ca.
1 sekund efter hinanden. Den indbyggede ventilator
kører i ca. 5 sekunder.
7.1 Opladning af batteripakke
Skub batteripakken helt ind i holderen (2) til
anslag.
Driftslampen (3) blinker.
Bemærk: For at få vist ladetilstanden på Li-ion-
batteripakker (med 14,4 V, 18 V og 36 V) skal
batteripakken først tages ud af opladeren, hvorefter
der trykkes på tasten på batteripakken.
7.2 Vedligeholdelsesladning
Når batteripakken er færdigopladet, skifter
opladeren automatisk til vedligeholdelsesladning.
Batteripakken kan blive i opladeren og er dermed
driftsklar.
Driftslampen (3) lyser konstant.
8.1 Advarselslampen (4) lyser konstant
Batteripakken oplades ikke. Temperaturen er for
høj/lav. Ligger batteripakkens temperatur mellem 0
°C og 50 °C, begynder ladeprocessen automatisk.
8.2 Advarselslampen (4) blinker
• Batteripakken er defekt. Tag straks batteripakken
ud af opladeren.
• Batteripakken er ikke skubbet rigtigt ind i
holderen (2). Se kapitel 7.1.
Reparationer på opladeren må kun foretages af
faguddannede elektrikere!
Hvis netledningen til maskinen beskadiges, skal
den udskiftes af producenten eller kundeservice
eller en tilsvarende kvalificeret person for at
forebygge farer.
Henvend Dem til Deres Metabo-forhandler, når De
skal have repareret Deres Metabo el-værktøj.
Adresser findes på www.metabo.com.
Overhold de lokale regler om miljøvenlig bortskaf-
felse og genbrug af udtjente maskiner, emballage
og tilbehør.
Kun for EU-lande: El-værk-tøj må ikke
smides i husholdningsaffaldet! I henhold til
det europæiske direktiv 2002/96/EF om
affald af elektrisk og elektronisk udstyr og
omsættelsen til national lovgivning skal brugte el-
værktøjer indsamles adskilt og genanvendes i en
recyclingproces.
Se side 3.
U = Batteripakkernes spændingsområder
C = Batteripakkens kapacitet
IC = Ladestrøm
t = Ladetid1)
1) Afhængigt af batteripakkens restkapacitet og
temperatur kan de reelle opladningstider afvige fra
disse angivelser.
Forbeholdt ændringer som følge af tekniske
ændringer.
Klasse II maskine
~ Vekselstrøm
7. Anvendelse
8. Fejl
9. Reparation
10. Miljøbeskyttelse
11. Tekniske data

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Metabo SB 18 LT.

Stil et spørgsmål om Metabo SB 18 LT

Har du et spørgsmål om Metabo SB 18 LT men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Metabo SB 18 LT. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Metabo SB 18 LT så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.