Metabo SB 18 LT manual

Få vist brugermanualen for Metabo SB 18 LT below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Metabo
  • Product: Boremaskine
  • Model/navn: SB 18 LT
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Polsk, Indonesisk, Dansk, Russisk, Nordmand, Finsk, Ungarer

Indholdsfortegnelse

Side: 43
DANSK
da
44
Vi erklærer under almindeligt ansvar: Disse akku-
bore-/skruemaskiner og -slagboremaskiner, identi-
ficeret ved angivelse af type og serienummer *1),
opfylder alle relevante bestemmelser i direktiverne
*2) og standarderne *3). Teknisk dossier ved *4) -
fig. M.
Bore- og slagboremaskinerne er egnet til boring
uden slag i metal, træ, kunststof og lignende mate-
rialer samt til skruning og gevindboring.
Slagboremaskinerne er desuden egnet til slagbo-
ring i murværk, tegl og sten.
Brugeren hæfter fuldt ud for skader som følge af
brug til ikke tiltænkte formål.
Almindeligt anerkendte bestemmelser om forebyg-
gelse af ulykker og de vedlagte sikkerhedsanvis-
ninger skal overholdes.
Vær opmærksom på de tekststeder i
brugsanvisningen, der er markeret med
dette symbol, for Deres egen og el-værk-
tøjets sikkerhed.
ADVARSEL – Læs betjeningsvejledningen
for at reducere faren for personskader.
ADVARSEL Læs alle sikkerhedsanvis-
ninger og andre anvisninger. Hvis sikker-
hedsanvisningerne og de andre anvisninger ikke
overholdes, er der risiko for elektrisk stød, brand og/
eller alvorlige personskader.
Alle sikkerhedsanvisninger og andre anvis-
ninger bør gemmes til senere brug.
Videregiv kun el-værktøjet sammen med disse
papirer.
Brug høreværn ved brug af slagboremaskiner
(maskiner med betegnelsen SB...). Støjpåvirk-
ning kan føre til høretab.
Hold maskinen i de isolerede greb, når der
udføres arbejde, hvor værktøjet kan komme i
kontakt med skjulte strømledninger. Kontakt
med en spændingsførende ledning kan også gøre
maskinens metaldele spændingsførende og føre til
elektrisk stød.
Kontroller, at der ingen strøm-, vand- eller
gasledninger er på det sted, som skal bearbejdes
(f.eks. ved hjælp af en metaldetektor).
Beskyt akkuer mod fugtighed!
Udsæt ikke akkuer for ild!
Brug ingen defekte eller deformerede akkuer!
Åbn ikke akkuer!
Berør eller kortslut ikke akkuens kontakter!
Der kan sive let sur, brændbar væske ud af
defekte Li-ion-akkuer!
Hvis der kommer batterivæske ud, og
væsken kommer i berøring med huden, skal
huden omgående skylles med rigeligt vand.
Skyl øjnene med rent vand, og søg straks læge, hvis
batterivæsken kommer i øjnene!
Tag akkuen ud af maskinen, før der foretages
maskinindstilling, ombygning, vedligeholdelse eller
rengøring.
Sørg for, at maskinen er frakoblet, når akkuen
placeres i maskinen.
Tag ikke om det roterende værktøj!
Fjern først spåner og lignende, når maskinen er i
tilstand.
Arbejdsemnet skal sikres mod at glide og rotere
(f.eks. ved hjælp af fastspænding med
skruetvinger).
Lysdiode (11): Se ikke direkte ind i LED-strålen med
optiske instrumenter.
Reducering af støvbelastning:
Partikler, der opstår, når man arbejder med
denne maskine, kan indeholde stoffer, der kan
forårsage kræft, allergiske reaktioner,
luftvejssygdomme, fødselsdefekter eller anden
reproduktiv skade. Nogle eksempler på disse
stoffer er: Bly (i blyholdig maling), mineralsk støv
(fra mursten, betonblokke osv.), tilsætningsstoffer
til træbehandling (kromat, træbeskyttelsesmidler),
visse typer af træ (som ege- og bøgestøv), metaller,
asbest.
Risikoen afhænger af, hvor længe brugeren eller
personer, der befinder sig i nærheden, udsættes for
belastningen.
Partiklerne må ikke optages af kroppen.
Til reducering af belastningen med disse stoffer:
Sørg for god ventilation af arbejdspladsen og brug
egnet beskyttelsesudstyr som f.eks.
åndedrætsmasker, der er i stand til at filtrere de
mikroskopisk små partikler.
Overhold de gældende retningslinjer for materiel,
personale, anvendelsestilfælde og -sted (f.eks.
sundheds- og sikkerhedsregler, bortskaffelse).
Opfang partiklerne på oprindelsesstedet, undgå
aflejringer i omgivelserne.
Brug egnet tilbehør til specielt arbejde. Således når
færre partikler ukontrolleret ud i miljøet.
Anvend en egnet støvudsugning.
Støvbelastningen kan reduceres på følgende
måde:
Original brugsanvisning
1. Overensstemmelseserklæring
2. Tiltænkt formål
3. Generelle
sikkerhedsanvisninger
4. Særlige
sikkerhedsanvisninger
Side: 44
DANSK da
45
- Ret ikke partikler, der kommer ud, og maskinens
udluftningsstrøm mod dig selv eller personer, der
befinder sig i nærheden, eller på aflejret støv,
- anvend et udsugningsanlæg og/eller en
luftrenser,
- sørg for god ventilation på arbejdspladsen og hold
den ren vha. støvudsugning. Fejning eller
blæsning hvirvler støvet op.
- Støvsug eller vask beskyttelsestøj. Undgå
udblæsning, bankning eller børstning.
Figurerne findes i begyndelsen af brugsanvis-
ningen.
Forklaring af symboler:
Bevægelsesretning
Langsom
Hurtig
Første gear
Andet gear
Skruning
Boring
Uden momentbegrænsning
Slagboring
Drejningsmoment
fig. A
1 Selvspændende borepatron
2 Momentindstilling (drejningsmoment, boring,
slagboring)*
3 Gearskifter (1./2. gear)
4 Omdrejningsvælger (indstilling af omdrejnings-
retning, transportsikring) - på begge sider af
maskinen
5 Bitsdepot *
6 Bæltekrog *
7 Knap til frigørelse af batteripakke
8 Knap til kapacitetsindikator
9 Kapacitets- og signalindikator
10 Akku
11 Lysdiode
12 Afbrydergreb
*afhængig af udstyr
7.1 Batteripakke, kapacitets- og signalvis-
ning fig. B
Batteripakken skal oplades før den første ibrugtag-
ning.
Genoplad akkuen, når kapaciteten aftager.
Den optimale opbevaringstemperatur ligger mellem
10 °C og 30 °C.
7.2 Udtagning/isætning af batteripakke
fig. C
7.3 Indstilling af omdrejningsretning, trans-
portsikring (startspærre) fig. D
7.4 Valg af geartrin fig. E
Indstil kun gearskifteren (3), når motoren står
stille!
7.5 Indstilling af momentbegrænsning,
boring, slagboring fig. F
7.6 Tænd/sluk, indstilling af omdrejningstal
fig. A
Tænd, omdrejningstal: Tryk på afbrydergrebet
(12). Omdrejningstallet kan ændres ved at
trykke på afbrydergrebet.
Sluk: Slip afbrydergrebet (12). Bemærk: Den støj,
der fremkommer, når maskinen slukkes, er
konstruktionsbetinget (hurtigstop)ogharingen
indflydelse på maskinens funktion og levetid.
7.7 Selvspændende borepatron fig. G
Hvis værktøjet har et blødt skaft, skal der eventuelt
efterspændes efter kort tids boring.
Anvisninger vedrørende maskiner med
betegnelsen SB...:
1. Efter at borepatronen er åbnet, kan der eventuelt
høres en skuren (funktionsbetinget), dette kan
standses ved at dreje muffen i modsat retning.
2. Opspænding af værktøj:
Drej muffen i retning af "GRIP, ZU", indtil den
mærkbare mekaniske modstand er overvundet.
OBS! Værktøjet er ikke spændt fast endnu!
Drej kraftigt videre (der skal lyde et "klik"),
indtil der ikke kan drejes længere - først nu er
værktøjet spændt ordentligt fast.
Rengøring: Hold jævnligt maskinen lodret med den
selvspændende borepatron nedad, drej muffen
helt i retning af "GRIP, ZU" og derefter helt i
retning af "AUF, RELEASE". Opsamlet støv
falder nu ud af den selvspændende borepatron.
7.8 Afskruning af borepatron Fig. H
Borepatronen skrues på i omvendt rækkefølge.
7.9 Borepatron med hurtigskiftesystem
Quick (BS 14.4 LT Quick, BS 18 LT Quick)
fig. I
Aftagning: Skub låseringen frem (a), og træk bore-
patronen fremad og af (b).
Isætning: Skub låseringen frem, og skub borepa-
tronen på borespindlen til anslag.
7.10 Montering af bæltekrog (afhængig af
udstyr) / bitsdepot (afhængig af udstyr)
fig. J
Monter bæltekrogen (6) som vist til venstre.
Monter bitsdepotet (5) som vist til højre.
5. Figurer
6. Oversigt
7. Anvendelse
Nm
Side: 45
DANSK
da
46
8.1 Multifunktionelt overvågningssystem af
maskinen
Hvis maskinen slukker af sig selv, har elektro-
nikken aktiveret selvbeskyttelsesfunktionen.
Der lyder et advarselssignal (konstant biplyd).
Signalet slukker efter maks. 30 sekunder, eller når
afbrydergrebet (12) slippes.
På trods af denne beskyttelsesfunktion kan
visse anvendelser føre til overbelastning og
beskadigelse af maskinen.
Årsager og afhjælpning:
1. Batteripakke næsten tomt fig. A, B (elek-
tronikken beskytter batteripakken mod skader
som følge af dybdeafladning).
Batteriet er næsten tomt, hvis en lysdiode (9)
blinker. Tryk evt. på knappen (8), og kontroller
ladetilstanden på lysdioderne (9). Hvis batteriet
er næsten tomt, skal det oplades!
2. Længerevarende overbelastning af maskinen
medfører overophedningsafbrydelse.
Lad maskinen eller batteripakken afkøle.
Bemærk: Hvis batteripakken føles meget varm,
afkøles den hurtigere i en "AIR COOLED"-
oplader.
Bemærk: Maskinen afkøles hurtigere, hvis man
lader den køre i tomgang.
3. Metabo sikkerhedsafbryder: Maskinen blev
FRAKOBLET automatisk. Maskinen slukkes
ved for hurtig spændingsændring (som f.eks.
opstår ved pludselig blokering eller ved tilbage-
slag). Sluk for maskinen med afbryderen (12).
Tænd derefter for maskinen igen, og arbejd
videre som normalt. Undgå blokering.
Sluk for maskinen med afbrydergrebet (12). Arbejd
derefter normalt videre. Undgå blokering.
Brug kun originalt Metabo tilbehør.
Brug kun tilbehør, som opfylder de krav og specifi-
kationer, som er angivet i denne brugsanvisning.
Montering af vinkelborforsats fig. K.
Det komplette tilbehørsprogram findes på
www.metabo.com eller i hovedkataloget.
Reparationer på el-værktøjer må kun udføres
af en elektriker!
Henvend Dem til Deres Metabo-forhandler, når De
skal have repareret Deres Metabo el-værktøj.
Adresser findes på www.metabo.com.
Reservedelslister kan downloades på
www.metabo.com.
Smid ikke akkuer i vandet.
Beskyt miljøet, og smid ikke el-værktøj og
akkuer i husholdningsaffaldet. Overhold de
nationale regler om separat indsamling og
genbrug af udtjente maskiner, emballage og
tilbehør.
Aflad akkuen i el-værktøjet, før den bortskaffes.
Beskyt kontakterne mod kortslutning (isoler f.eks.
med tape).
fig. L. Vi forbeholder os ret til ændringer i takt
med den tekniske udvikling.
U = Batteripakkens spænding
n0 = Tomgangshastighed
Tilspændingsmoment ved skruning:
M1 = Skruning i blødt materiale (træ)
M3 = Skruning i hårdt materiale (metal)
M4 = Indstilleligt tilspændingsmoment
Maks. bordiameter:
D1 maks.= i stål
D2 maks.= i blødt træ
D3 max = i beton
s = Maksimalt slagtal
m = Vægt (med mindste batteripakke)
G = Spindelgevind
D maks. = Borepatronens spændvidde
Måleværdier beregnet jf. EN 60745.
Jævnstrøm
De angivne tekniske data er tolerancesat (svarende
til de pågældende gyldige standarder).
Emissionsværdier
Disse værdier gør det muligt at bestemme el-
værktøjets emissioner og sammenligne forskellige
el-værktøjer med hinanden. Alt efter el-værktøjets
eller indsatsværktøjernes anvendelsesbetingelser
og tilstand kan den faktiske belastning være højere
eller lavere. Tag også højde for arbejdspauser og
perioder med lav belastning. Træf de nødvendige
beskyttelsesforanstaltninger for brugeren, f.eks.
organisatoriske foranstaltninger, på baggrund af de
anslåede værdier.
Samlet vibration (vektorsum af tre retninger) målt
iht. EN 60745:
ah, ID = Vibrationsemission
(slagboring i beton)
ah, D = Vibrationsemission
(boring i metal)
ah, S = Vibrationsemission (skruning uden
slag)
Kh, ... = Usikkerhed (vibration)
Typiske A-vægtede lydniveauer:
LpA = Lydtryksniveau
LWA = Lydeffektniveau
KpA, KWA= Usikkerhed (lydniveau)
Ved arbejde kan støjniveauet overskride 80 dB(A).
Brug høreværn!
8. Afhjælpning af fejl
9. Tilbehør
10. Reparation
11. Miljøbeskyttelse
12. Tekniske data

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Metabo SB 18 LT.

Stil et spørgsmål om Metabo SB 18 LT

Har du et spørgsmål om Metabo SB 18 LT men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Metabo SB 18 LT. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Metabo SB 18 LT så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.