SB 18 L Mobile

Metabo SB 18 L Mobile manual

SB 18 L Mobile

Manual til Metabo SB 18 L Mobile på Hollandsk. Denne PDF-vejledning har 76 sider.

Side: 1
DANSK da 51 Original brugsanvisning Vi erklærer under almindeligt ansvar, at dette produkt er i overensstemmelse med de på side 3angivne normer og direktiver. Akku-bore-/skruemaskinen er beregnet til boring, skruning og gevindboring samt slagboring (afhængig af udstyr). Brugeren hæfter fuldt ud for skader som følge af brug til ikke tiltænkte formål. De generelle anvisninger for arbejdssikkerhed og de her medfølgende sikkerhedsanvisninger skal følges. Vær opmærksom på de tekststeder i brugsanvisningen, der er markeret med dette symbol, for Deres egen og el-værk- tøjets sikkerhed. ADVARSEL – Læs brugsanvisningen for at reducere faren for personskader. ADVARSEL Læs alle sikkerhedsanvis- ninger og andre anvisninger. Hvis sikker- hedsanvisningerne og de andre anvisninger ikke overholdes, er der risiko for elektrisk stød, brand og/ eller alvorlige personskader. Alle sikkerhedsanvisninger og andre anvis- ninger bør gemmes til senere brug. Videregiv kun el-værktøjet sammen med disse papirer. Brug høreværn ved brug af slagboremaskiner (maskiner med betegnelsen SB...). Støjpåvirkning kan føre til høretab. Brug det medleverede ekstra greb (afhængig af udstyr). Mister De kontrollen over maskinen, er der risiko for skader. Hold maskinen i de isolerede greb, når der udføres arbejde, hvor værktøjet kan komme i kontakt med skjulte strømledninger. Kontakt med en spændingsførende ledning kan også gøre maskinens metaldele spændingsførende og føre til elektrisk stød. Kontroller, at der ingen strøm-, vand- eller gasledninger er på det sted, som skal bearbejdes (f.eks. ved hjælp af en metaldetektor). Beskyt batteripakker mod fugtighed! Udsæt ikke batteripakker for ild! Brug ingen defekte eller deformerede batteripakker! Åbn ikke batteripakker! Berør eller kortslut ikke batteripakkens kontakter! Der kan sive let sur, brændbar væske ud af defekte Li-ion-batteripakker! Hvis der kommer batterivæske ud, og væsken kommer i berøring med huden, skal huden omgående skylles med rigeligt vand. Skyl øjnene med rent vand og søg straks læge, hvis batterivæsken kommer i øjnene! Tag batteripakken ud af maskinen, før der foretages maskinindstilling, ombygning, vedligeholdelse eller rengøring. Sørg for, at maskinen er frakoblet, når batteripakken placeres i maskinen. Støv fra materialer såsom blyholdig maling, visse træsorter, mineraler og metal kan være sundhedsskadeligt. Berøring eller indånding af dette støv kan fremkalde allergiske reaktioner og/ eller åndedrætssygdomme hos brugeren eller personer, der opholder sig i nærheden. Nogle støvpartikler såsom ege- eller bøgetræsstøv anses for at være kræftfremkaldende, især i forbindelse med tilsætningsstoffer til træbehandling (chromat, træbeskyttelsesmiddel). Asbestholdigt materiale må kun bearbejdes af fagfolk. - Brug så vidt muligt støvudsugning. - Sørg for god ventilation på arbejdspladsen. - Det anbefales at bruge et åndedrætsværn i filterklasse P2. Vær opmærksom på de gældende regler i dit land vedrørende de bearbejdede materialer. Arbejdsemnet skal sikres mod at glide, f.eks. ved hjælp af fastspændingsanordninger. Lysdiode (12): Se aldrig direkte ind i lysstrålen med optiske instrumenter, lysdiode klasse 1M, klassificeret efter DIN EN 60825-1: 2003, bølgelængde: 400-700 nm; 300 µs. Se side 2. 1 Ekstra greb * 2 Selvspændende borepatron 3 Skydekontakt (boring/slagboring) * 4 Skydekontakt (momentbegrænsning, boring) 5 Gearskifter (1./2. gear) – på begge sider af maskinen 6 Omdrejningsvælger (indstilling af omdrejningsretning, transportsikring) - på begge sider af maskinen 7 Knap til frigørelse af batteripakke 8 Knap til kapacitetsindikator 9 Kapacitets- og signalindikator 10 Batteripakke 11 Knap til impulsfunktion * 12 Lysdiode 1. Konformitetserklæring 2. Tiltænkt formål 3. Generelle sikkerhedsanvisninger 4. Særlige sikkerhedsanvisninger 5. Oversigt
Side: 2
DANSK da 52 13 Afbrydergreb * afhængig af udstyr 6.1 Montering af ekstra greb (1) (afhængig af udstyr) Af sikkerhedsmæssige årsager skal det medfølgende ekstra greb altid anvendes. Åbn klemringen ved at dreje det ekstra greb (1) mod venstre. Sæt det ekstra greb på maskinens spændehals. Spænd det ekstra greb kraftigt fast i den ønskede vinkel alt efter anvendelse. 7.1 Multifunktionelt overvågningssystem af maskinen Hvis maskinen slukker af sig selv, har elektronikken aktiveret selvbeskyttelsesfunktionen. Der lyder et advarselssignal (konstant biplyd). Signalet slukker efter maks. 30 sekunder, eller når afbrydergrebet (13) slippes. Årsager og afhjælpning: 1. Batteri næsten tomt (elektronikken beskytter batteriet mod skader som følge af total afladning). Batteriet er næsten tomt, hvis en lysdiode (9) blinker. Tryk evt. på knappen (8), og kontroller ladetilstanden på lysdioderne (9). Hvis batteriet er næsten tomt, skal det oplades! 2. Længerevarende overbelastning af maskinen medfører overophedningsafbrydelse. Lad maskinen eller batteripakken afkøle. Bemærk: Hvis batteripakken føles meget varm, afkøles den hurtigere i "AIR COOLED"- opladeren. Bemærk: Maskinen afkøles hurtigere, hvis man lader den køre i tomgang. 3. Maskinen afbrydes ved for høj strømstyrke (som f.eks. opstår ved længerevarende blokering). Sluk for maskinen med afbrydergrebet (13). Arbejd derefter normalt videre. Undgå blokering. 7.2 Batteripakke Batteripakken skal oplades før den første ibrugtagning (10). Genoplad batteripakken, når kapaciteten aftager. Den optimale opbevaringstemperatur ligger mellem 10 °C og 40 °C. Li-ion-batteripakker "Li-Power" har en kapacitets- og signalindikator (9): - Tryk på knappen (8), og ladetilstanden vises med lysdioderne. - Blinker en lysdiode, er batteripakken næsten tom og skal genoplades. 7.3 Udtagning og isætning af batteripakke Udtagning: Tryk på knappen til frigørelse af batteripakken (7), og træk batteripakken (10) ud fortil. Isætning: Skub batteripakken (10) i, til den går i hak. 7.4 Indstil omdrejningsretning, transportsikring (startspærre) Indstil omdrejningsvælgeren (6). Se side 2: R = højreløb indstillet L = venstreløb indstillet 0 = midterposition: Transportsikring (startspærre) indstillet 7.5 Valg af geartrin Indstil gearskifteren (5), når motoren står stille! Hvis gearskifteren (5) ikke kan drejes frem til anslag, trykkes afbrydergrebet (13) lidt ind, så motoren drejer langsomt. Gearskifteren (5) kan nu let drejes frem til anslag. Indstil gearskifteren (5) (til venstre eller højre på maskinen). 1. gear indstillet (lavt omdrejningstal), højt drejningsmoment) 2. gear indstillet (højt omdrejningstal) 7.6 Indstilling af momentbegrænsning Indstil skydekontakten (4). 1... = drejningsmoment indstillet (til arbejde med momentbegrænsning) Bemærk: Alt efter det valgte geartrin kan der indstilles forskellige drejningsmomenter! I 2. gear fra 1,5 til 3,5 Nm og i 1. gear fra 3,5 til 13 Nm. Bemærk: Når det indstillede drejningsmoment nås frembringer skruemaskinens kobling en raslende lyd, og maskinen afbrydes automatisk. = boretrin indstillet - ingen momentbegrænsning (til maks. drejningsmoment) 7.7 Indstilling af boring, slagboring (afhængig af udstyr) Indstil skydekontakten (3). = slagboring indstillet Bemærk: Arbejd med højt omdrejningstal ved slagboring. = boring uden slag indstillet 7.8 Tilkobling af impulsfunktion (afhængig af udstyr) Arbejd ikke for længe med tilkoblet impulsfunktion! (Motoren kan blive overophedet.) 6. Ibrugtagning 7. Anvendelse
Side: 3
DANSK da 53 Impulsfunktionen til- eller frakobles med knappen (11) . Knappen (11) blinker, når impulsfunktionen er tilkoblet. Bemærk: Impulsfunktionen frakobles automatisk, efter at maskinen har været slukket i ca. 5 minutter. Knappen (11) holder op med at blinke. 7.9 Tænd/sluk, indstilling af omdrejningstal Tænd, omdrejningstal: Tryk på afbrydergrebet (13). Omdrejningstallet kan ændres ved at trykke på afbrydergrebet. Sluk: Slip afbrydergrebet (13). Bemærk: Den støj, der fremkommer, når maskinen slukkes, er konstruktionsbetinget (hurtigstop) og har ingen indflydelse på maskinens funktion og levetid. 7.10 Lysdiode Til arbejde på dårligt belyste steder. Lysdioden (12) lyser, når maskinen er tændt. 7.11 Åbning og spænding af selvspændende borepatron Åbning af borepatron Drej borepatronen (2) i retning af "AUF, RELEASE". Den skralden (funktionsbetinget), der eventuelt kan høres efter at have åbnet borepatronen, forsvinder ved at dreje borepatronen (2) i modsat retning. Fastspænding af værktøj - Åbn den selvspændende borepatron, og sæt værktøjet så langt ind som muligt. - Drej borepatronen (2) i retning af "GRIP, ZU", indtil den mærkbare mekaniske modstand er overvundet. - Obs! Værktøjet er ikke spændt endnu! Drej kraftigt videre (der skal lyde et "klik"), indtil der ikke kan drejes længere - først nu er værktøjet spændt ordentligt fast. 7.12 Borepatron med hurtigskiftesystemet Quick (på BS 14.4 LT Quick, BS 18 LT Quick) Aftagning: Skub låseringen frem (a), og træk borepatronen fremad og af (b). Isætning: Skub låseringen frem, og skub bore- patronen på borespindlen til anslag. 7.13 Afskruning af borepatron (på BS 14.4 LT Impuls, BS 18 LT, BS 18 LT Impuls, BS LT Partner Edition, SB 14.4 LT Impuls, SB 18 LT, SB 18 LT Impuls) - Åbn den selvspændende borepatron. - Skru skruen (a) ud (OBS! Venstregevind). - Hold spindlen med en gaffelnøgle (c), og løsn den selvspændende borepatron (2) ved at slå let på en isat sekskantnøgle med en gummihammer, og skru borepatronen af. Borepatronen skrues på i omvendt rækkefølge. Hold jævnligt maskinen lodret med den selvspændende borepatron nedad, drej borepatronen helt i retning af "GRIP, ZU" og derefter helt i retning af "AUF, RELEASE". Opsamlet støv falder nu ud af den selvspændende borepatron. Boring - Normalt i 2. gear (højt omdrejningstal). - Tilkobl impulsfunktionen (afhængig af udstyr) ved boring i stål, aluminium eller fliser uden afmærkning og forboring. - Bor fliser og andre sprøde materialer uden slag (afhængig af udstyr). - Ved dybe boringer trækkes boret fra tid til anden ud af boringen for at fjerne boremel eller spåner. Skruning - Fortrinsvist i 1. gear (lavt omdrejningstal) og med drejningsmomentbegrænsning - Tilkobl impulsfunktionen ved skruning i træ med deformerede skruehoveder (afhængig af udstyr). - Tilkobl impulsfunktionen for at opnå det maksimale drejningsmoment ved skruning (afhængig af udstyr). - Ved skruning kan borepatronen skrues af. Sæt skruebitten direkte i spindlens indvendige sekskant. På BS 14.4 LT Quick og BS 18 LT Quick holdes skruebitten magnetisk fast. På andre maskiner skal bit-spændebøsningen anvendes. (Hvis der er monteret en bit-spændebøsning (fås som tilbehør: Bestill.nr. 6.31281), holdes skruebitten fast ). Gevindskæring - Smør snittappen med lidt olie. - Vælg 1. gear (lavt omdrejningstal). - Indstil momentbegrænsningen. AUF, RELEASE 2 GRIP, ZU b a 8. Vedligeholdelse, rensning 9. Tips og Tricks 2 c a
Side: 4
DANSK da 54 Brug kun originalt Metabo tilbehør. Se side 4. Brug kun tilbehør, som opfylder de krav og specifi- kationer, som er angivet i denne brugsanvisning. A Opladere B Batteripakker med forskellig kapacitet. Køb kun batteripakker, hvis spænding svarer til Deres el-værktøj. C Spændering med bitsmagasin Skub spænderingen på spændehalsen foran på maskinen (fjern evt. det ekstra greb (1)), og tryk den ind, til den går i hak. D Bit-spændebøsning E Borepatron med hurtigskiftesystemet Quick F Bitsholder med hurtigskiftesystemet Quick G Vinkelskrueforsats med hurtigskiftesystemet Quick Det komplette tilbehørsprogram findes på www.metabo.com eller i hovedkataloget. Reparationer på el-værktøjer må kun udføres af en elektriker! Henvend Dem til Deres Metabo-forhandler, når De skal have repareret Deres Metabo el-værktøj. Adresser findes på www.metabo.com. Reservedelslister kan downloades på www.metabo.com. Overhold de lokale regler om miljøvenlig bortskaf- felse og genbrug af udtjente maskiner, emballage og tilbehør. Batteripakker må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald! Returner defekte eller brugte batteripakker til Metabo-forhandleren! Smid ikke batteripakker i vandet. Kun for EU-lande: El-værktøj må ikke smides i husholdningsaffaldet! I henhold til det europæiske direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr og omsættelsen til national lovgivning skal brugte el-værktøjer indsamles adskilt og genanvendes i en recyclingproces. Aflad batteripakken i el-værktøjet, før den bortskaffes. Beskyt kontakterne mod kortslutning (isoler f.eks. med tape). Forklaringer til oplysningerne på side 3. Forbeholdt ændringer som følge af tekniske ændringer. U =Batteripakkens spænding n0 =Tomgangshastighed Tilspændingsmoment ved skruning: M1 =Skruning i blødt materiale (træ) M2 =Impulsmoment M3 =Skruning i hårdt materiale (metal) M4 =Indstilleligt tilspændingsmoment Maks. bordiameter: D1 maks.=i stål D2 maks.=i blødt træ D3 max =i beton s =Maksimalt slagtal m =Vægt (med mindste batteripakke) G =Spindelgevind D maks. =Borepatronens spændvidde Måleværdier beregnet jf. EN 60745. Jævnstrøm De angivne tekniske data er tolerancesat (svarende til de pågældende gyldige standarder). Emissionsværdier Disse værdier gør det muligt at bestemme el- værktøjets emissioner og sammenligne forskellige el-værktøjer med hinanden. Alt efter el-værktøjets eller indsatsværktøjernes anvendelsesbetingelser og tilstand kan den faktiske belastning være højere eller lavere. Tag også højde for arbejdspauser og perioder med lav belastning. Træf de nødvendige beskyttelsesforanstaltninger for brugeren, f.eks. organisatoriske foranstaltninger, på baggrund af de anslåede værdier. Samlet vibration (vektorsum af tre retninger) målt iht. EN 60745: ah, ID =Vibrationsemission (slagboring i beton) ah, D =Vibrationsemission (boring i metal) ah, S =Vibrationsemission (skruning uden slag) Kh, ... =Usikkerhed (vibration) Typiske A-vægtede lydniveauer: LpA =Lydtryksniveau LWA =Lydeffektniveau KpA, KWA= Usikkerhed Ved arbejde kan støjniveauet overskride 80 dB(A). Brug høreværn! 10. Tilbehør 11. Reparation 12. Miljøbeskyttelse 13. Tekniske Data

Spørgsmål & besvarelser

Har du et spørgsmål om Metabo SB 18 L Mobile men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Metabo SB 18 L Mobile. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Metabo SB 18 L Mobile så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.

Stil et spørgsmål om Metabo SB 18 L Mobile

Navn
E-mail
Reaktion

Få vist brugermanualen for Metabo SB 18 L Mobile below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Metabo
  • Product: Boremaskiner
  • Model/navn: SB 18 L Mobile
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Russisk, Nordmand, Finsk, Græsk, Ungarer