SB 18 L BL

Metabo SB 18 L BL manual

SB 18 L BL

Manual til Metabo SB 18 L BL på Hollandsk. Denne PDF-vejledning har 52 sider.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
Side: 1
DANSK da 34 Original brugsanvisning Vi erklærer under eneansvar: Disse opladere, identificeret ved angivelse af type og serienummer *1), opfylder alle relevante bestemmelser i direktiverne *2) og standarderne *3). Teknisk dossier ved *4) - se side 3. Opladerne er udelukkende beregnet til opladning af batteripakker fra Metabo og CAS (Cordless Alliance System). Dette produkt er ikke beregnet til at blive anvendt af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne eller af personer med manglende erfaring og/eller viden, medmindre disse personer er under opsyn af en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed, eller de har fået instruktioner fra denne person om, hvordan produktet skal anvendes. ASC 30-36 er beregnet til opladning af Li-ion- batteripakker (14,4 V-36 V, 1,3 Ah-8,0 Ah, 4-10 celler). ASC 55 er beregnet til opladning af Li-ion- batteripakker (12 V-36 V, 1,3 Ah-8,0 Ah, 3-10 celler). ASC 145 er beregnet til opladning af Li-ion- batteripakker (12 V-36 V, 1,3 Ah-8,0 Ah, 3-10 celler). ASC ultra er beregnet til opladning af Li-ion- batteripakker (svarende til påtrykket på produktet, enten 14,4 V-36 V, 1,3 Ah-8,0 Ah, 4-10 celler, eller 12 V-36 V, 1,3 Ah-8,0 Ah, 3-10 celler). SC 60 Plus er beregnet til opladning af Li-ion- batteripakker (14,4 V-18 V, 1,3 Ah-8,0 Ah, 4-10 celler). SC 30 er beregnet til opladning af Li-ion- batteripakker (12 V-18 V, 1,3 Ah-8,0 Ah, 3-10 celler). ASC 55 er beregnet til opladning af NiCd- batteripakker (12 V, 1,7 Ah, 10 celler). Prøv aldrig at oplade ikke-genopladelige batterier. Eksplosionsfare! For skader på grund af anvendelse til andre formål end de tiltænkte er brugeren alene ansvarlig. Alment anerkendte bestemmelser om forebyggelse af ulykker og de vedlagte sikkerhedsanvisninger skal overholdes. ADVARSEL – læs brugsvejledningen for at reducere risikoen for personskader. ADVARSEL Læs alle sikkerhedsanvisninger og instruktioner. I tilfælde af manglende overholdelse af anvisningerne nedenfor er der risiko for elektrisk stød, brand og/ eller alvorlige personskader. Gem alle sikkerhedsanvisninger og instruktioner til senere brug. Læs sikkerhedsanvisningerne og betjeningsvejledningen godt og grundigt igennem, før du tager opladeren i brug. Opbevar alle medfølgende dokumenter, og lad dem følge med, når du en gang skulle give opladeren videre til andre personer. Vær opmærksom på de tekststeder, der er markeret med dette symbol, for din egen og el-værktøjets sikkerhed! Advarsel mod farlig elektrisk spænding! Der kan sive let sur, brændbar væske ud af defekte Li-ion-batterier! Skyl straks med rigelige mængder vand, hvis batterivæsken kommer i kontakt med huden. Skyl øjnene med rent vand og søg straks læge, hvis batterivæsken kommer i øjnene! Forsøg aldrig at genoplade fuldt opladte batteripakker! Kun beregnet til indendørs brug. 1. Overensstemmelseserklæring 2. Korrekt anvendelse 3. Generelle sikkerhedsanvisninger 4. Særlige sikkerhedsanvisninger
Side: 2
DANSK da 35 Beskyt opladeren mod fugtighed! Lad aldrig børn bruge produktet. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med produktet. Sørg for, at der ikke er børn i nærheden af opladeren og arbejdsområdet! Opbevar opladeren utilgængeligt for børn! I tilfælde af røgudvikling eller brand i opladeren skal du straks trække stikket ud af kontakten! Stik ingen genstande ind i opladerens ventilationsspalter – Fare for elektrisk stød eller kortslutning! Brug ingen defekte batteripakker! I områder med høj metalstøvbelastning må batteripakker ikke oplades med AIR COOLED-opladere. Se side 2. Illustrationerne gælder som eksempel for alle apparater. 1 Batteripakke (medleveres ikke) 2 Holder 3 Driftslampe 4 Advarselslampe Før du tager produktet i brug, skal du kontrollere, at den angivne netspænding og frekvens på typeskiltet er i overensstemmelse med data for din strømforsyning. Produkter som dette, der genererer jævnstrøm, kan påvirke enkle fejlstrømsafbrydere. Anvend type F eller bedre, med en udløsningsstrøm på maks. 30 mA. Før du tager opladeren i brug, bør du sikre dig, at ventilationsspalterne er frie. Mindsteafstand til andre genstande min. 5 cm! 6.1 Selvtest Tilslut stikket. Advarselslampen (4) og driftslampen (3) lyser i ca. 1 sekund efter hinanden. Den indbyggede ventilator kører i ca. 5 sekunder. 7.1 Opladning af batteripakke Skub batteripakken helt ind til anslag i holderen (2). Driftslampen (3) blinker. Bemærk: For at få vist ladetilstanden ved Li-ion- batteripakker skal batteripakken først tages ud af opladeren, hvorefter der trykkes på tasten på batteripakken. 7.2 Vedligeholdelsesladning Når batteripakken er færdigopladet, skifter opladeren automatisk til vedligeholdelsesladning. Batteripakken kan blive i opladeren og er dermed altid driftsklar. Driftslampen (3) lyser konstant. 8.1 Advarselslampen (4) lyser konstant Batteripakken oplades ikke. Temperaturen er for høj/for lav. Ligger batteripakkens temperatur mellem 0 °C og 50 °C, begynder ladeprocessen automatisk. 8.2 Advarselslampen (4) blinker • Batteripakken er defekt. Tag straks batteripakken ud af opladeren. • Batteripakken er ikke skubbet rigtigt ind i holderen (2). Se kapitel 7.1. Reparationer på opladeren må kun foretages af faguddannede elektrikere! Hvis netledningen til produktet beskadiges, skal den udskiftes af producenten eller kundeservice eller en tilsvarende kvalificeret person for at forebygge farer. Henvend dig til din Metabo-forhandler, når du skal have repareret dine Metabo-opladere. Adresser findes på www.metabo.com. 5. Oversigt 6. Idriftsættelse 7. Anvendelse 8. Fejl 9. Reparation
Side: 3
DANSK da 36 Overhold de nationale regler om miljøvenlig bortskaffelse og genbrug af udtjente maskiner, emballage og tilbehør. Kun for EF-lande: El-værktøj må ikke smides i husholdningsaffaldet! I henhold til det euro- pæiske direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr og gennemførelsen i national lovgivning skal brugte el-værktøjer indsamles adskilt og afleveres miljørigtigt til genbrug. Se side 3. U = batteripakkernes spændingsområder C = batteripakkernes kapacitet IC = ladestrøm t = ladetid1) 1) Afhængigt af batteripakkens restkapacitet og temperatur kan de reelle ladetider afvige fra disse angivelser. Anbefalet omgivelsestemperatur ved opladning: 0 °C til 50 °C. Forbeholdt ændringer som følge af tekniske fremskridt. Produkt i beskyttelsesklasse II ~ Vekselstrøm 10. Miljøbeskyttelse 11. Tekniske data

Spørgsmål & besvarelser

Har du et spørgsmål om Metabo SB 18 L BL men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Metabo SB 18 L BL. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Metabo SB 18 L BL så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.

Stil et spørgsmål om Metabo SB 18 L BL

Navn
E-mail
Reaktion

Få vist brugermanualen for Metabo SB 18 L BL below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

 • Brand: Metabo
 • Product: Boremaskiner
 • Model/navn: SB 18 L BL
 • Filetype: PDF
 • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Russisk, Nordmand, Finsk, Græsk, Ungarer, Slovenske, Kroatisk