Metabo RSEV 17-125 manual

Manual til Metabo RSEV 17-125 på Hollandsk. Denne PDF-vejledning har 100 sider.

Side: 1
DANSK da 65 Original brugsanvisning Vi erklærer under eneansvar: Disse slibemaskiner til renovering, identificeret ved angivelse af type og serienummer *1), opfylder alle relevante bestemmelser i direktiverne *2) og standarderne *3). Teknisk dossier ved *4) - se side 4. Slibemaskinen til renovering er med originalt Metabo-tilbehør beregnet til overfladeslibning med diamantkopskiver, fiberslibeskiver og velcro- bagskiver. Må ikke anvendes til skæring, skrubslibning, polering og arbejde med vifteslibeskiver. Metalliske materialer må ikke bearbejdes. Egnet til udsugning af støv, der opstår ved overfladeslibning af mineralske materialer, træ, plastmaterialer, glasfiberforstærket plast, lak og limrester. Arbejd altid med egnet støvudsugning: Tilslut en støvsuger (klasse M) til udsugningsstudsen (19). Vi anbefaler at anvende en antistatisk sugeslange Ø 35 mm. Bemærk: Ved bearbejdning af termoelastiske materialer kan børstekransen klæbe sig fast. Må kun bruges uden vand. Beregnet til erhvervsmæssig brug i industri og håndværk. For skader på grund af anvendelse til andre formål end de tiltænkte er brugeren alene ansvarlig. Generelt anerkendte forskrifter om ulykkesforebyggelse og vedlagte sikkerhedsanvisninger skal overholdes. Vær opmærksom på de tekststeder, der er markeret med dette symbol, for din egen og el-værktøjets sikkerhed! ADVARSEL – læs brugsanvisningen for at reducere faren for personskader. ADVARSEL Læs alle sikkerhedsanvisninger og instruktioner. I tilfælde af manglende overholdelse af anvisningerne nedenfor er der risiko for elektrisk stød, brand og/eller alvorlige personskader. Gem alle sikkerhedsanvisninger og instruktioner til senere brug. Videregiv kun el-værktøjet sammen med disse papirer. 4.1 Fælles sikkerhedsanvisninger for slibning og sandpapirslibning: a) Dette el-værktøj kan anvendes som slibemaskine og sandpapirslibemaskine. Følg alle sikkerhedsanvisninger, instruktioner, illustrationer og data, som du modtager sammen med maskinen. Hvis de følgende anvisninger ikke overholdes, er der risiko for elektrisk stød, brand og/eller alvorlige personskader. b) Dette el-værktøj er ikke egnet til arbejde med stålbørster, polering og skæring. Hvis el- værktøjet anvendes til formål, som det ikke er beregnet til, kan der opstå farer og personskader. c) Brug kun tilbehør, hvis det er beregnet til dette el-værktøj og anbefalet af producenten. At tilbehøret kan fastgøres på el-værktøjet, garanterer ikke for en sikker anvendelse. d) Indsatsværktøjets tilladte hastighed skal være mindst lige så høj som den maksimale hastighed, der er angivet på el-værktøjet. Tilbehør, der drejer hurtigere end tilladt, kan gå i stykker og flyve rundt. e) Indsatsværktøjets udvendige diameter og tykkelse skal stemme overens med målene på Dit elværktøj. Forkert dimensioneret indsatsværktøj kan ikke afskærmes eller kontrolleres tilstrækkeligt. f) Indsatsværktøj med gevindindsats skal passe nøjagtigt på el-værktøjets slibespindel. Når indsatsværktøj fastgøres med flanger, skal monteringshullet passe nøjagtigt til flangeformen. Indsatsværktøj, der ikke passer nøjagtigt på el-værktøjets holdeanordning, drejer ujævnt, vibrerer meget stærkt og kan medføre, at man mister kontrollen. g) Brug ikke indsatsværktøj, som er beskadiget. Kontroller før brug altid indsatsværktøjet fx slibeskiver for afsplintninger og revner, slibebagskiver for revner, slid eller stærkt slid, stålbørster for løse eller brækkede tråde. Hvis el-værktøjet eller indsatsværktøjet tabes, skal det kontrolleres, om det er beskadiget eller man skal anvende et indsatsværktøj, som ikke er beskadiget. Når indsatsværktøjet er kontrolleret og indsat, skal du sørge for, at du selv og andre personer, der befinder sig i nærheden, er uden for det område, hvor indsatsværktøjet roterer, og lade maskinen køre i 1 minut ved maksimal hastighed. Beskadiget indsatsværktøj brækker for det meste i dette testtidsrum. h) Brug personlige værnemidler. Brug helmaske til ansigtet, øjeværn eller beskyttelsesbriller, afhængigt af det arbejde, der skal udføres. Brug afhængigt af det arbejde, der skal udføres, støvmaske, høreværn, beskyttelseshandsker eller 1. Overensstemmelseserklæring 2. Apparatets formål 3. Generelle sikkerhedsanvisninger 4. Særlige sikkerhedsanvisninger
Side: 2
DANSK da 66 specialforklæde, som beskytter mod små slibe- og materialepartikler. Øjnene skal beskyttes mod genstande, som flyver rundt i luften, og som opstår i forbindelse med forskelligt arbejde. Støv- eller åndedrætsmaske skal filtrere det støv, der opstår under arbejdet. Hvis du udsættes for kraftig støj i længere tid, kan du få et høretab. i) Sørg for, at der er tilstrækkelig afstand mellem arbejdsområdet og andre personer. Enhver, der betræder arbejdsområdet, skal bruge personlige værnemidler. Brudstykker af emnet eller brækkede indsatsværktøjer kan flyve væk og medføre personskader også uden for det direkte arbejdsområde. j) Hold altid kun el-værktøjet i de isolerede greb, når der udføres arbejde, hvor indsatsværktøjet kan komme i kontakt med skjulte strømledninger eller maskinens eget kabel. Kontakt med en spændingsførende ledning kan også gøre maskinens metaldele spændingsførende og føre til elektrisk stød. k) Hold strømkablet væk fra roterende indsatsværktøj. Hvis du mister kontrollen over maskinen, kan strømkablet blive skåret over eller ramt, og din hånd eller arm kan blive trukket ind i det roterende indsatsværktøj. l) Læg aldrig el-værktøjet til side, før indsatsværktøjet står helt stille. Det roterende indsatsværktøj kan komme i kontakt med fralægningsfladen, hvorved du kan miste kontrollen over el-værktøjet. m) Lad ikke el-værktøjet køre, mens du bærer det. Dit tøj kan blive fanget ved en tilfældig kontakt med det roterende indsatsværktøj og indsatsværktøjet kan bore sig ind i din krop. n) Rengør el-værktøjets ventilationsåbninger regelmæssigt. Motorventilatoren trækker støv ind i maskinens hus, og ved store mængder metalstøv kan der opstå elektriske farer. o) Brug ikke el-værktøjet i nærheden af brandbare materialer. Gnister kan antænde disse materialer. p) Brug ikke indsatsværktøj, der kræver flydende kølemiddel. Brug af vand eller andre flydende kølemidler kan medføre elektrisk stød. 4.2 Tilbageslag og tilsvarende sikkerhedsanvisninger Tilbageslag er en pludselig reaktion, som skyldes, at et roterende indsatsværktøj, fx slibeskive, slibebagskive, stålbørste osv., sætter sig fast eller blokerer. Fastsættelse eller blokering medfører, at det roterende indsatsværktøj stopper pludseligt. Derved accelereres et ukontrolleret el-værktøj mod indsatsværktøjets omdrejningsretning på blokeringsstedet. Hvis fx en slibeskive sidder fast eller blokerer i et emne, kan kanten på slibeskiven, der dykker ned i emnet, sætte sig fast, hvorved slibeskiven brækker af eller fører til et tilbageslag. Slibeskiven bevæger sig derefter hen imod eller væk fra brugeren, afhængigt af skivens omdrejningsretning på blokeringsstedet. I denne forbindelse kan slibeskiver også brække. Et tilbageslag er resultatet af en forkert og fejlagtig brug af el-værktøjet. Det kan forhindres ved hjælp af egnede sikkerhedsforanstaltninger, som beskrives nedenfor. a) Hold godt fast i el-værktøjet og sørg for at din krop og arme befinder sig i en position, der kan klare tilbageslagskræfterne. Brug altid det ekstra håndgreb, hvis et sådant findes, for at have så meget kontrol som muligt over tilbageslagskræfterne eller reaktionsmomenterne, når maskinen kører op i hastighed. Brugeren kan beherske tilbageslags- og reaktionskræfterne med egnede sikkerhedsforanstaltninger. b) Sørg for, at din hånd aldrig kommer i nærheden af det roterende indsatsværktøj. Indsatsværktøjet kan bevæge sig hen over din hånd ved et tilbageslag. c) Undgå at din krop befinder sig i det område, hvor el-værktøjet bevæger sig ved et tilbageslag. Tilbageslaget får el-værktøjet til at bevæge sig i den modsatte retning af slibeskivens bevægelse på blokeringsstedet. d) Arbejd særlig forsigtigt i områder med hjørner, skarpe kanter osv. Undgå at indsatsværktøjet slår tilbage fra emnet og sætter sig fast. Det roterende indsatsværktøj har tendens til at sætte sig fast ved hjørner, skarpe kanter eller hvis det springer tilbage. Dette medfører et tilbageslag, eller at man mister kontrollen. e) Brug ikke kædesavklinger eller tandede savklinger. Sådanne indsatsværktøjer fører hyppigt til tilbageslag, eller at man mister kontrollen over el-værktøjet. 4.3 Særlige sikkerhedsanvisninger for slibning og skæring: a) Brug kun slibemidler, der er godkendt til el- værktøjet, og den beskyttelsesskærm, der er beregnet til disse slibemidler. Slibemidler, der ikke er beregnet til el-værktøjet, kan ikke afskærmes tilstrækkeligt og er usikre. b) Forkrøppede slibeskiver skal være monteret således, at slibefladen ligger under beskyttelsesskærmens kant. En forkert monteret slibeskive, som rager ud over beskyttelsesskærmens kant, kan ikke afskærmes tilstrækkeligt. c) Beskyttelsesskærmen skal være monteret sikkert på elværktøjet og være indstillet således, at en maksimal sikkerhed opnås, dvs. den mindst mulige del af slibemidlet skal pege hen mod brugeren. Beskyttelsesskærmen beskytter brugeren mod brudstykker, tilfældig kontakt med slibemidlet samt gnister, som kan antænde tøjet. d) Slibemidler må kun anvendes til de anbefalede formål. For eksempel: Slib aldrig med en skæreskives sideflade. Skæreskiver er beregnet til materialeafslibning med kanten af skiven. Hvis disse slibemidler udsættes for kraftpåvirkning fra siden, kan de gå i stykker. e) Brug altid ubeskadigede spændeflanger i den rigtige størrelse og form, der passer til den
Side: 3
DANSK da 67 valgte slibeskive. Egnede flanger støtter slibeskiven og nedsætter således risikoen for brud på slibeskiven. Flanger til skæreskiver kan være forskellige fra flanger til andre slibeskiver. f) Brug ikke slidte slibeskiver fra større el- værktøjer. Slibeskiver til større el-værktøjer er ikke konstrueret til de høje hastigheder i mindre el- værktøjer. 4.4 Særlige sikkerhedsanvisninger for sandpapirslibning: a) Brug ikke overdimensionerede slibeark, men læs og overhold producentens forskrifter vedrørende slibearkenes størrelse. Slibeark, der rager ud over slibeskiven, kan føre til personskader samt til blokering, iturivning af slibearkene eller til tilbageslag. 4.5 Yderligere sikkerhedsanvisninger: ADVARSEL – brug altid beskyttelsesbriller. Brug en egnet støvbeskyttelsesmaske. Brug ikke bundne skiver. Vær opmærksom på informationerne fra producenten af indsatsværktøjet eller tilbehøret! Beskyt indsatsværktøjet mod fedt og stød! Indsatsværktøj skal opbevares og behandles omhyggeligt i henhold til producentens anvisninger. Fastgør små emner. Opspænd f.eks. emnerne i en skruestik. Emnet skal ligge fast og være sikret mod udskridning, fx ved hjælp af spændeanordninger. Større emner skal støttes i tilstrækkeligt omfang. Hvis der anvendes indsatsværktøj med gevindindsats, må spindelenden ikke berøre slibeværktøjets hul. Sørg for, at gevindet i indsatsværktøjet er langt nok til spindellængden. Gevindet i indsatsværktøjet skal passe til gevindet på spindlen. For spindellængde og spindelgevind, se side 4 og kapitel 15. Tekniske data. Indtrængende fremmedlegemer kan føre til blokering af skiftemekanismen. Det er derfor nødvendigt at udblæse maskinen med trykluft via den bagerste udluftningsåbning regelmæssigt, grundigt og hyppigt, mens maskinen kører. Her skal man sørge for at holde maskinen sikkert. Beskadiget, uafbalanceret eller vibrerende værktøj må ikke anvendes. Undgå beskadigelser på gas- eller vandrør, elektriske ledninger og bærende vægge (statik). Ved brug af maskinen udendørs: Forkobl FI-afbryder med maks. aktiveringsstrøm (30 mA)! Kontroller, at der ikke er strøm-, vand- eller gasledninger på det sted, som skal bearbejdes (f.eks. ved hjælp af en metaldetektor). Tag stikket ud af stikdåsen, før maskinen indstilles, omstilles eller vedligeholdes. Hvis et ekstra håndgreb er beskadiget eller revnet, skal det udskiftes. Maskinen må ikke anvendes med et defekt ekstra håndgreb. Hvis beskyttelsesskærmen er beskadiget eller revnet, skal den udskiftes. Maskinen må ikke anvendes med en defekt beskyttelsesskærm. Anvend kun indsatsværktøj, som er kortere end beskyttelsesskærmens børster. Reducering af støvgener: Partikler, der dannes ved arbejde med denne maskine, kan indeholde stoffer, der kan forårsage kræft, allergiske reaktioner, luftvejssygdomme, fødselsdefekter eller anden reproduktiv skade. Nogle eksempler på disse stoffer er: bly (i blyholdig maling), mineralsk støv (fra mursten, betonblokke osv.), tilsætningsstoffer til træbehandling (kromat, træbeskyttelsesmidler), visse typer af træ (som ege- og bøgestøv), metaller, asbest. Risikoen afhænger af, hvor længe brugeren eller personer, der befinder sig i nærheden, udsættes for belastningen. Partiklerne må ikke optages af kroppen. Til reducering af belastningen med disse stoffer: Sørg for god ventilation på arbejdsstedet og brug egnede værnemidler som fx åndedrætsmasker, der er i stand til at filtrere de mikroskopisk små partikler. Overhold de gældende retningslinjer for materiel, personale, anvendelsesformål og -sted (fx sundheds- og sikkerhedsregler, bortskaffelse). Opfang partiklerne på oprindelsesstedet, undgå aflejringer i omgivelserne. Udskift slidte børster (se kapitel 9.). Således når færre partikler ukontrolleret ud i miljøet. Anvend en egnet støvudsugning: - For at opnå en optimal støvudsugning anbefales det at anvende en egnet Metabo- støvsuger (i klasse M) sammen med dette elværktøj Støvbelastningen kan reduceres på følgende måde: - Ret ikke partikler, der kommer ud, og maskinens udluftningsstrøm mod dig selv eller personer, der befinder sig i nærheden, eller på aflejret støv, - anvend et udsugningsanlæg og/eller en luftrenser, - sørg for god ventilation på arbejdspladsen og hold den ren vha. støvudsugning. Fejning eller blæsning hvirvler støv op. - Støvsug eller vask beskyttelsestøj. Undgå udblæsning, bankning eller børstning. Se side 2 og 3. 1 Spindellåseknap 2 Ekstra håndgreb 3 Skydekontakt til tænd/sluk 4 Håndtag 5 Elektronisk signallampe 6 Indstillingshjul til indstilling af hastighed 5. Oversigt
Side: 4
DANSK da 68 7 Spindel 8 Støtteflange 9 Diamantkopskive * 10 Spændemøtrik 11 Tapnøgle 12 Bagskive * 13 Fiberslibeskive * 14 Spændemøtrik til bagskive * 15 Velcro-bagskive * 16 Velcro-slibeskive * 17 Greb 18 Beskyttelsesskærm 19 Udsugningsstuds 20 Segment til arbejde tæt på vægge (åbnes ved at dreje det) 21 Børstekrans * afhængigt af udstyr/medleveres ikke Før du tager maskinen i brug, skal du kontrollere, at den angivne netspænding og frekvens på typeskiltet er i overensstemmelse med data for din strømforsyning. Man skal altid sikre med et FI-relæ (RCD) med en maks. brydestrøm på 30 mA. 6.1 Montering af beskyttelsesskærm Se side 3, illustration D. - Tryk på armen (17) og hold den trykket. Sæt beskyttelsesskærmen (18) på i den viste stilling. - Slip armen, og drej beskyttelsesskærmen, indtil armen går i indgreb. - Kontroller, at monteringen er korrekt: Armen skal være i indgreb og beskyttelsesskærmen må ikke kunne drejes. (Afmontering i omvendt rækkefølge.) 6.2 Støvudsugning Arbejd altid med egnet støvudsugning: Tilslut en støvsuger (klasse M) til udsugningsstudsen (19). Anvend tilslutningsmuffen 6.30796 for at opnå en optimal udsugning. Vi anbefaler at anvende en antistatisk sugeslange Ø 35 mm. Før alt omstillingsarbejde: Træk netstikket ud af stikkontakten. Maskinen skal være slukket og spindlen skal stå stille. 7.1 Fastlåsning af spindlen Spindellåseknappen (1) må kun trykkes ind, når spindlen står stille! - Tryk spindellåseknappen (1) ind og drej spindlen (7) manuelt, indtil spindellåseknappen går mærkbart i indgreb. 7.2 Montering/afmontering af diamantkopskive Se side 3, illustration A. Montering: - Sæt støtteflangen (8) på spindlen (7). Den er rigtigt monteret, når spindlen ikke kan drejes. - Læg diamantkopskiven (9) på støtteflangen (8). Den skal ligge jævnt på støtteflangen. - De 2 sider på spændemøtrikken (10) er forskellige. Skru spændemøtrikken på spindlen, så kraven på spændemøtrikken (10) vender opad. - Fastlås spindlen (se kapitel 7.1). Spænd spændemøtrikken (10) med tapnøglen (11) i urets retning. Afmontering: - Fastlås spindlen (se kapitel 7.1). Skru spændemøtrikken (10) af med tapnøglen (11) mod urets retning. 7.3 Montering/afmontering af bagskive til fiberskiver Se side 3, illustration B. Montering: - Sæt støtteflangen (8) på spindlen (7). Den er rigtigt monteret, når spindlen ikke kan drejes. - Fastlås spindlen (se kapitel 7.1). - Sæt bagskiven (12) på spindlen (7). - Læg fiberskiven (13) på. - Skru den specielle spændemøtrik (14) på spindlen (7). - Spænd spændemøtrikken med tapnøglen (11) i urets retning. Afmontering: - Fastlås spindlen (se kapitel 7.1). - Skru spændemøtrikken af med tapnøglen (11) mod urets retning. 7.4 Montering/afmontering af velcro- bagskive Se side 3, illustration C. Montering: - Tag støtteflangen af og læg den til side. - Fastlås spindlen (se kapitel 7.1). - Skru velcro-bagskiven (15) på spindlen og spænd den med hånden. Afmontering: - Fastlås spindlen (se kapitel 7.1). - Skru velcro-bagskiven (15) af med hånden mod urets retning. Maskinen skal altid betjenes med begge hænder i de dertil beregnede greb på vinkelsliberen. 8.1 Arbejde tæt på vægge Se side 3, illustration E. Sluk maskinen og tag netstikket ud for at åbne og lukke segmentet (20). Indsatsværktøjet skal være standset helt. 6. Idriftsættelse 7. Montering af indsatsværktøj 8. Anvendelse
Side: 5
DANSK da 69 Åbn segmentet (20) ved at dreje det for at arbejde tæt på vægge. Til alt andet arbejde skal segmentet være lukket. Beskyttelsesskærmens åbne område skal vende hen imod væggen. 8.2 Indstilling af hastighed Indstil det optimale omdrejningstal for anvendelsesformålet med indstillingshjulet (6). 8.3 Til-/frakobling Maskinen skal altid betjenes med begge hænder. Tænd først, anbring derefter indsatsværktøjet på emnet. Undgå utilsigtet start: Sluk altid for maskinen, når stikket trækkes ud af stikdåsen, eller når strømmen afbrydes. Ved fast tilkobling kører maskinen også videre, hvis den rives ud af hånden. Hold derfor altid fast i maskinen med begge hænder i de dertil beregnede greb, sørg for at stå stabilt og arbejd koncentreret. Undgå, at maskinen hvirvler støv og spåner op eller suger dem ind. Læg først den slukkede maskine til side, når motoren står stille. Tilkobling: Skub skydekontakten (3) frem. El- værktøjet holdes tændt ved at trykke kontakten ned, indtil den går i hak. Frakobling: Tryk på den bagerste del af skydekontakten (3) og giv slip. Kontroller før hver brug, om dele mangler, er slidte, brækket, har revner eller er beskadiget. En defekt eller ufuldstændig beskyttelsesskærm må ikke anvendes. Udskiftning af børstekrans (21): Udskift den slidte børstekrans af hensyn til en optimal udsugning. Se side 3, illustration F. Træk den slidte børstekrans ud og sæt den nye børstekrans (best.nr. 6.26733) helt ind. Motorrengøring: Under bearbejdningen kan partikler aflejre sig i el-værktøjets indre. Det hindrer kølingen af el- værktøjet. Ledende aflejringer kan påvirke el- værktøjets beskyttelsesisolering og forårsage elektriske farer. Støvsug el-værktøjet regelmæssigt, ofte og grundigt gennem alle ventilationsåbninger foran og bagved eller blæs dem ud med tør luft. Afbryd el- værktøjet forinden fra energiforsyningen og brug herved beskyttelsesbriller og støvmaske. Sørg for en korrekt udsugning ved udblæsningen. Den elektroniske signallampe (5) lyser og den hastigheden under belastning aftager. Maskinbelastningen er for høj! Lad maskinen køre i tomgang, indtil den elektroniske signallampe slukker. Maskinen kører ikke.Signalindikatoren for elektronik (5) blinker. Den elektriske beskyttelse mod genindkobling er aktiveret. Hvis netstikket sættes i, mens maskinen er tændt, eller når strømforsyningen etableres igen efter en afbrydelse, kører maskinen ikke. Sluk og tænd igen for maskinen. Brug kun originalt Metabo-tilbehør. Brug kun tilbehør, der opfylder de krav og specifikationer, som er angivet i denne brugsanvisning. Det komplette tilbehørsprogram findes på www.metabo.com eller i kataloget. Reparationer på el-værktøjer må kun udføres af en elektriker! Et defekt netkabel må kun udskiftes med en speciel, original netledning fra Metabo, der er tilgængelig hos Metabo service. Henvend dig til din Metabo-forhandler, når du skal have repareret dit Metabo el-værktøj. Adresser findes på www.metabo.com. Reservedelslister kan downloades på www.metabo.com. Slibestøvet kan indeholde skadelige stoffer: Bortskaf disse korrekt. Overhold de nationale regler om miljøvenlig bortskaffelse og genbrug af udtjente maskiner, emballage og tilbehør. Kun for EF-lande: El-værktøj må ikke smides i husholdningsaffaldet! I henhold til det euro- pæiske direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr og gennemførelsen i national lovgivning skal brugte el-værktøjer indsamles adskilt og afleveres miljørigtigt til genbrug. Forklaringer til oplysningerne på side 4. Forbeholdt ændringer som følge af tekniske ændringer. Ø = maksimal diameter for indsatsværktøjet 9. Vedligeholdelse 10. Rengøring 0 I 3 11. Afhjælpning af fejl 12. Tilbehør 13. Reparation 14. Miljøbeskyttelse 15. Tekniske data
Side: 6
DANSK da 70 tmax,1 = maksimal tilladt tykkelse for indsatsværktøjet i spændeområdet ved anvendelse af spændemøtrik (10) M = spindelgevind l = slibespindlens længde n* = friløbshastighed (maksimal hastighed) P1 = nominel optaget effekt P2 = afgiven effekt m = vægt uden netkabel Måleværdier beregnet iht. EN 60745. Klasse II maskine ~ Vekselstrøm * Energirige, højfrekvente forstyrrelser kan medføre hastighedsudsving. De forsvinder igen, så snart forstyrrelserne er forbi. De angivne tekniske data er inkl. tolerancer (svarende til de aktuelt gældende standarder). Emissionsværdier Disse værdier gør det muligt at bestemme el- værktøjets emissioner og sammenligne forskellige el-værktøjer med hinanden. Alt efter el-værktøjets eller indsatsværktøjernes anvendelsesbetingelser og tilstand kan den faktiske belastning være højere eller lavere. Tag også højde for arbejdspauser og perioder med lav belastning. Træf de nødvendige beskyttelsesforanstaltninger for brugeren, f.eks. organisatoriske foranstaltninger, på baggrund af de anslåede værdier. Samlet vibration (vektorsum af tre retninger) beregnet iht. EN 60745: ah, S = Vibrationsemissionsværdi (Slibning) Kh,... = usikkerhed (vibration) Typiske A-vægtede lydniveauer: LpA = lydtryksniveau LWA = lydeffektniveau KpA, KWA = usikkerhed Ved arbejde kan støjniveauet overskride 80 dB(A). Brug høreværn!

Spørgsmål & besvarelser

Har du et spørgsmål om Metabo RSEV 17-125 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Metabo RSEV 17-125. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Metabo RSEV 17-125 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.

Stil et spørgsmål om Metabo RSEV 17-125

Navn
E-mail
Reaktion

Få vist brugermanualen for Metabo RSEV 17-125 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Metabo
  • Product: Rystepudsere
  • Model/navn: RSEV 17-125
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Slovenske, Engelsk, Fransk, Spansk, Hollandsk, Tysk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Nordmand, Finsk, Græsk, Ungarer, Arabisk