R 12-18 DAB+ BT

Metabo R 12-18 DAB+ BT manual

R 12-18 DAB+ BT

Manual til Metabo R 12-18 DAB+ BT på Hollandsk. Denne PDF-vejledning har 68 sider.

Side: 1
DANSK da 44 Original brugsanvisning Vi erklærer under eneansvar: Disse radioer, identificeret ved angivelse af type og serienummer *1), opfylder alle relevante bestemmelser i direktiverne *2) og standarderne *3). Kontrolrapport *4), Udførende kontrolorgan *5), Teknisk dossier ved *6) - se side 3. Radioen må kun betjenes med den tilhørende, originale Metabo-strømforsyning eller en passende Metabo-Li-Ion-batteripakke (12V, 14,4 V, 18 V). Dette apparat er ikke beregnet til at blive anvendt af personer (inklusive børn) med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne eller af personer med manglende erfaring og/eller viden, medmindre disse personer er under opsyn af en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed, eller de har fået instruktioner fra denne person om, hvordan apparatet skal anvendes. For skader på grund af anvendelse til andre formål end de tiltænkte er brugeren alene ansvarlig. Generelt anerkendte forskrifter om ulykkesforebyggelse og vedlagte sikkerhedsanvisninger skal overholdes. Vær opmærksom på de tekstafsnit, der er markeret med dette symbol, for din egen og radioens sikkerhed! ADVARSEL – læs brugsanvisningen for at reducere faren for personskader. ADVARSEL Læs alle sikkerhedsinstrukser og anvisninger. Hvis sikkerhedsinstrukserne og anvisningerne ikke overholdes, er der risiko for elektrisk stød, brand og/eller alvorlige personskader. Alle sikkerhedsanvisninger og andre anvisninger skal opbevares til fremtidig brug. Videregiv kun radioen sammen med disse dokumenter. Brug kun opladeren indendøre! Beskyt opladeren mod fugtighed! Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Hold børn væk fra apparatet eller arbejdsområdet! Opbevar apparatet utilgængeligt for børn! I tilfælde af røgudvikling eller brand i apparatet skal stikket straks trækkes ud af stikkontakten! Beskyt batteripakker mod fugtighed! Udsæt ikke batteripakker for ild! Brug ingen defekte eller deformerede batteripakker! Åbn ikke batterier! Berør eller kortslut ikke batteriernes kontakter! Der kan sive let sur, brændbar væske ud af defekte Li-ion-batterier! Skyl straks med rigelige mængder vand, hvis batterivæsken kommer i kontakt med huden. Skyl øjnene med rent vand og søg straks læge, hvis batterivæsken kommer i øjnene! Ved en defekt radio skal man tage batteripakken ud af radioen. Ikke benyttede batterier må ikke komme i berøring med clips, mønter, nøgler, søm, skruer eller andre små metalgenstande, da disse kan kortslutte kontakterne. En kortslutning mellem batteri- kontakterne øger risikoen for personskader i form af forbrændinger. Beskyt batteripakke og batterier mod varme, f.eks. også før længere solindstråling, samt mod ild, vand og fugtighed. Der er eksplosionsfare. Oplad kun batterierne i opladere, der er anbefalet af producenten. En oplader, der er egnet til en bestemt type batterier, må ikke benyttes med andre batterier - brandfare. Brug ikke apparatet i nærheden af vand. Rengør kun apparatet med en tør klud. Stil ikke radioen i nærheden af varmekilder, f.eks. radiatorer, varmeflader, ovne eller lignende apparater, som overfører varme. Udsæt ikke radioen for åben ild. Brug kun ekstraudstyr eller tilbehør, som er godkendt af producenten. Træk stikket ud af stikkontakten i tordenvejr, før indstillings- og reparationsarbejde, eller hvis apparatet ikke skal bruges i længere tid. Reparationer skal udføres af kvalificeret personale ved brug af originale reservedele. Reparation er nødvendig, hvis apparatet på en eller anden måde er blevet beskadiget, herunder hører bl.a. defekte netdele, hvis der er spildt væske eller faldet genstande ned på apparatet, hvis apparatet er blevet udsat for regn eller fugtighed, ikke fungerer normalt eller er blevet tabt. Undgå at udsætte apparatet for regn eller fugtighed, da dette kan medføre risiko for brand eller elektrisk stød. 1. Overensstemmelseserklæring 2. Apparatets formål 3. Generelle sikkerhedsanvisninger 4. Særlige sikkerhedsinstrukser
Side: 2
DANSK da 45 Apparatet må ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må ikke placeres genstande fyldt med væske på apparatet. Brug kun den tilhørende Metabo-batteripakke i enheden. Brug af andre batterier kan medføre personskader, brandfare og eksplosion. Apparatet må ikke anvendes i lukkede reoler eller skabe uden tilstrækkelig ventilation. Den optimale opbevaringstemperatur ligger mellem 10° C og 40° C. Apparatet må ikke åbnes eller ændres på nogen måde. Et tomt batteri må ikke sidde i radioen i mere end 2 uger, når netledningen er trukket ud. Der er ellers risiko for dybdeafladning og beskadigelse af battericellerne. Der er mulighed for at oplade fuldt afladede batterier med en Metabo-oplader. Netstikket bruges til at adskille enheden fra strømforsyningen og skal derfor altid være let tilgængeligt. Transport af Li-ion-batterier: Forsendelse af Li-ion-batterier skal ske i henhold til reglerne om farligt gods (UN 3480 og UN 3481). Tjek de aktuelle regler ved forsendelse af Li-ion- batterier. Spørg evt. din speditør til råds. Certificeret emballage kan rekvireres hos Metabo. Send kun batterier, hvis kabinettet er ubeskadiget, og der ikke trænger væske ud. Tag batteriet ud af maskinen før forsendelse. Beskyt kontakterne mod kortslutning (isoler fx med tape). Se side 2. 1 Tænd/Sluk-tast 2 Tast til reducering af lydstyrke/bas/diskant 3 Tast til forøgelse af lydstyrke/bas/diskant 4 Tast til indstilling af klang (bas/diskant/„M- Sound“) 5 Tast til skift mellem FM (ultrakortbølge/UKW), AM (mellembølge), BT (Bluetooth) og DAB/ DAB+ 6 Tast til radiokanalsøgning (nedad) 7 Tast til radiokanalsøgning (opad) 8 Tast til lagring af radiokanaler 9 Menutast til valg af forskellige funktioner 10 Nummer på lagringsplads for radiokanal 11 Bluetooth: Aktiveret 12 Bluetooth: Radioen er forbundet til en anden Bluetooth-enhed 13 Visning af ladetilstanden på batteripakken 14 Display 15 Antenne 16 Tilslutningsstik til strømforsyning 17 Knap til frigørelse af batteripakke 18 Batteripakke * 19 Strømforsyning * Ikke inkluderet i leveringsomfanget Sammenlign før idriftsættelsen, om den angivne netspænding og netfrekvens på typeskiltet stemmer overens med data for dit strømnet. Man skal altid forkoble en FI-afbryder (RCD) med en maks. brydestrøm på 30 mA. Sørg for at der er tilstrækkelig ventilation, før apparatet tages i brug. Minimumsafstand til andre genstande er min. 5 cm. Apparatet må ikke anvendes i lukkede reoler eller skabe uden tilstrækkelig ventilation. Brug en frit tilgængelig stikdåse, så stikket hurtigt kan trækkes ud. 1. Justering af antenne (15). 2. Skub den opladede batteripakke (18) på til den falder på plads. og/eller Tilslutning af strømforsyning (19). Bem.: batteripakken (18) oplades ikke af strømforsyningen (19). 7.1 Tænd/sluk Tænd: Tryk på tasten (1). Sluk: Tryk på tasten (1) igen. 7.2 Indstilling af lydstyrke Forøg lydstyrke: Tryk på tasten „+“ (3). Reducer lydstyrke: Tryk på tasten „–“ (2). 7.3 Skift mellem FM (ultrakortbølge), AM (mellembølge), Bluetooth (BT) og DAB/ DAB+ Den indstillede tilstand vises i displayet (14) (FM/ AM/BT/DAB). For at skifte mellem FM (ultrakortbølge/UKB), AM (mellembølge), BT (Bluetooth) og DAB/DAB+, skal man trykke på „MODE“-tasten (5) flere gange. 7.4 Betjening R 12-18 og R 12-18 BT AM/FM • Søgning af radiokanaler Tryk på „⎥<<“-tasten (6) eller „>>⎥“-tasten (7) for at ændre frekvens. Den aktuelle frekvens vises på displayet (14). For at søde den næste radiokanal med højere signalstyrke, skal man trykke på „⎥<<“-tasten (6) eller „>>⎥“-tasten (7) og holde den kort nede. Frekvensen for den fundne radiokanal vises på displayet (14). • Lagring af indstillet radiokanal Tryk på „STATION“-tasten (8) i lang tid. Det valgte hukommelsesnummer blinker på displayet (14). Bem.: Radiokanalen kan kun gemmes mens nummeret blinker. 5. Oversigt 6. Idriftsættelse 7. Anvendelse
Side: 3
DANSK da 46 Indstil det ønskede hukommelsesnummer ved at trykke på „⎥<<“-tasten (6) eller „>>⎥“-tasten (7). Tryk på „STATION“-tasten (8) i kort tid (lagring af radiokanal). • Sådan hører du lagrede radiokanaler Tryk på „STATION“-tasten (8) i kort tid, indtil den ønskede, gemte radiokanal vises på displayet (14) og afspilles. 7.5 Betjening R 12-18 DAB+BT AM/FM • Søgning af radiokanaler: Tryk på tasten ”|<<“ (6) eller tasten ”>>|“ (7) for at ændre frekvens. Den aktuelle frekvens vises på displayet (14). Tryk på tasten ”|<<“ (6) eller tasten ”>>|“ (7) og hold den trykket ind i kort tid for at søge efter den næste radiokanal med høj signalstyrke. Frekvensen for den fundne radiokanal vises på displayet (14). • Gem indstillet radiokanal: Tryk kortvarigt på tast ”SELECT“ (9), klik videre til punktet ”Store to Preset” med tasten ”>>|“ (7) og bekræft med et kortvarigt tryk på tasten ”SELECT“ (9), vælg nummer med tasten ”|<<“ (6) eller tasten ”>>|“ (7) og bekræft ved tryk på tasten ”SELECT“ (9). • Sådan vælger du gemte radiokanaler: Tryk på tasten ”SELECT“ (9) og spring med piltasten ”>>|“ (7) til punktet ”Select Preset“. Bekræft ved kort tryk på tasten ”SELECT“ (9) og vælg kanal med tasten ”|<<“ (6) eller ”>>|“ (7) og bekræft ved tryk på tasten ”SELECT“ (9). DAB/DAB+ (Digital Audio Broadcasting) • Søgning efter kanaler (starter automatisk ved første ibrugtagning): Tryk på tasten ”SELECT“ (9) og vælg med tasten ”>>|“ (7) mellem ”Auto Scan“ og ”Manual Tune“ - bekræft valget med et kort tryk på tasten ”SELECT“ (9) (det anbefales at bruge Auto Scan) • Indstilling af den ønskede kanal: Efter automatisk kanalsøgning gemmes alle de fundne kanaler midlertidigt. Man kan bladre igennem de modtagne kanaler med tasten ”<<“ (6) og tasten ”>>|“ (7). • Valg af displayindstillinger: Tryk på tasten "SELECT" (9), spring med tasten ”>>|“ (7) til underpunktet ”RDS Display“. Ved gentaget tryk på tasten ”SELECT“ (9) kommer man til menuen. Vælg her den foretrukne indstilling med tasten ”|<<“ (6) og tasten ”>>|“ (7). Bemærk: DAB / DAB+ udsendes ikke i alle lande og områder og kan derfor ikke modtages. 7.6 Bluetooth (udstyrsafhængigt) 1. For at skifte til BT (Bluetooth), skal man trykke på „MODE“-tasten (5) flere gange, indtil displayet (14) viser BT. 2. Aktivér Bluetooth på din smartphone (eller på en anden mobil enhed, som f.eks. tablet). 3. Når din smartphone har genkendt radioen, vises den med enhedsnavnet "METABO R 12-18 BT" / „METABO R 12-18 DAB+BT“. 4. Opret forbindelse til enheden "METABO R 12- 18 BT" / „METABO R 12-18 DAB+BT“ på din smartphone. En korrekt forbindelse vises på displayet (14) via symbolet (12). 5. Start afspilningen, f.eks. af et musikstykke, på din smartphone. 7.7 Indstilling af diskant („TREBLE“), bas („BASS“), „M-Sound“ (udstyrsafhængigt) „M-Sound“ er en fast, prædefineret værdi for diskant og bas. For at skifte mellem diskant, bas og „M-Sound“, skal du trykke på „EQ“-tasten (4) flere gange. Den aktive tilstand vises på displayet (14): „TREBLE“, „BASS“ og „M-Sound“. Den indstillede tilstand vises i displayet (14). For at ændre indstillingen, skal man trykke på „–“- tasten (2) eller „+“-tasten (3). 7.8 Batteripakke, visning af batteripakkens ladetilstand Batterisymbolet (13) på displayet (14) viser ladetilstanden på batteripakken (18). Genoplad en afladet batteripakke i en egnet Metabo-oplader. Fjernelse afbatteripakke: Tryk på batteriudløseren (17), og træk batteripakken (18) ud. Indsættelse afbatteripakke: Skub batteripakken (18) i, til den går i hak. Anvend kun originale batteripakker fra Metabo og Metabo-tilbehør. Brug kun tilbehør, der opfylder de krav og specifikationer, som er angivet i denne brugsanvisning. Det komplette tilbehørsprogram findes på www.metabo.com eller i kataloget. Reparationer på radioer må kun udføres af en faguddannet elinstallatør! Hvis apparatets netdel bliver beskadiget, skal det udskiftes med en original Metabo-reservedel for at undgå risici. Henvend dig til din Metabo-forhandler, hvis du har Metabo radioer, der skal repareres. Adresser findes på www.metabo.com. Reservedelslister kan downloades på www.metabo.com. 8. Tilbehør 9. Reparation
Side: 4
DANSK da 47 Overhold de nationale regler om miljøvenlig bortskaffelse og genbrug af udtjente maskiner, emballage og tilbehør. Batteripakker må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald! Returner defekte eller brugte batteripakker til Metabo-forhandleren! Smid ikke batteripakker i vandet. Kun for EF-lande: El-værktøj må ikke smides i husholdningsaffaldet! I henhold til det euro- pæiske direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr og gennemførelsen i national lovgivning skal brugte el-værktøjer indsamles adskilt og afleveres miljørigtigt til genbrug. Aflad batteripakken i el-værktøjet, før den bort- skaffes. Beskyt kontakterne mod kortslutning (isoler fx med tape). Forklaringer til oplysningerne på side 3. Forbeholdt ændringer som følge af tekniske fremskridt. FM (UKW) = UKW-dækningsområde AM (MW) = MW-dækningsområde UA = Spændinger på batteripakken UN = Angivelser for strømforsyning m = vægt (uden batteri) Jævnstrøm ~ Vekselstrøm De angivne tekniske data er tolerancesat (svarende til de aktuelt gældende standarder). Tilladt omgivelsestemperatur ved drift: -20 °C til 40 °C. 10. Miljøbeskyttelse 11. Tekniske data

Spørgsmål & besvarelser

Har du et spørgsmål om Metabo R 12-18 DAB+ BT men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Metabo R 12-18 DAB+ BT. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Metabo R 12-18 DAB+ BT så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.

Stil et spørgsmål om Metabo R 12-18 DAB+ BT

Navn
E-mail
Reaktion

Få vist brugermanualen for Metabo R 12-18 DAB+ BT below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Metabo
  • Product: Radioer
  • Model/navn: R 12-18 DAB+ BT
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Nordmand, Finsk, Græsk, Ungarer