Metabo PSE 1200 manual

Få vist brugermanualen for Metabo PSE 1200 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Metabo
  • Product: Sav
  • Model/navn: PSE 1200
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Nordmand, Finsk, Græsk, Ungarer

Indholdsfortegnelse

Side: 44
DANSK
45
DA
1 Konformitetserklæring
2 Tiltænkt formål
3 Generelle sikkerhedsanvisninger
4 Særlige sikkerhedsanvisninger
5 Oversigt
6 Idrifttagning, indstilling
6.1 Isætning / udskiftning af savklinge
6.2 Indstilling af anslag
6.3 Savklingens pendulbevægelse
7 Anvendelse
7.1 Til- og frakobling
7.2 Trinløs regulering af slagtal
7.3 Arbejdsanvisninger
8 Tips og tricks
9 Vedligeholdelse
10 Tilbehør
11 Reparationer
12 Miljøbeskyttelse
13 Tekniske data
Vi erklærer under almindeligt ansvar, at dette
produkt er i overensstemmelse med de på side 2
angivne normer og direktiver.
Maskinen er egnet til savning i træ, metal, plast og
lignende materialer som hårdgummi, fiberglas osv.
Brugeren hæfter fuldt ud for skader som følge af
brug til ikke tiltænkte formål.
De generelle anvisninger for arbejdssikkerhed og
de her medfølgende sikkerhedsanvisninger skal
følges.
ADVARSEL – Læs betjeningsvejledningen
for at reducere faren for personskader.
ADVARSEL! Læs alle sikkerheds-
anvisninger og andre anvisninger. Hvis
sikkerhedsanvisningerne og de andre anvisninger
ikke overholdes, er der risiko for at få elektrisk stød,
brandfare og/eller fare for alvorlige personskader.
Alle sikkerhedsanvisninger og andre
anvisninger bør opbevares for senere brug.
Læs sikkerhedsanvisningerne og betjenings-
vejledningen godt og grundigt igennem, før
De tager el-værktøjet i brug. Opbevar alle
medfølgende dokumenter, og lad dem følge
med, når De engang skulle give maskinen
videre til andre personer.
Vær opmærksom på de tekststeder i
betjeningsvejledningen, der er markeret
med dette symbol, for Deres egen og el-
værktøjets sikkerhed!
Hold maskinen i de isolerede greb, når der
udføres arbejde, hvor værktøjet kan komme i
kontakt med skjulte strømledninger. Kontakt
med en spændingsførende ledning kan også gøre
maskinens metaldele spændingsførende og føre til
elektrisk stød.
Støv fra materialer såsom blyholdig maling, visse
træsorter, mineraler og metal kan være sundheds-
skadeligt. Berøring ellerindånding af dettestøvkan
fremkaldeallergiske reaktioner og/eller åndedræts-
sygdomme hos brugeren eller personer, der
opholder sig i nærheden.
Nogle støvpartikler såsom ege- eller bøgetræsstøv
anses for at være kræftfremkaldende, især i forbin-
delse med tilsætningsstoffer til træbehandling
(chromat, træbeskyttelsesmiddel). Asbestholdigt
materiale må kun bearbejdes af fagfolk.
- Sørg for god ventilation på arbejdspladsen.
- Det anbefales at bruge et åndedrætsværn
i filterklasse P2.
Betjeningsvejledning
Kære kunde
Mange tak for den tillid De har vist ved at købe dette nye Metabo el-værktøj. Hvert Metabo el-værktøj
afprøves omhyggeligt og underligger de strenge kvalitetskontroller af Metabos kvalitetsstyringssystem.
Et el-værktøjs levetid er dog i høj grad afhængig af Dem. Vær opmærksom på informationerne i denne
betjeningsvejledning og i de medfølgende dokumenter. Jo mere omhyggeligt De behandler Deres Metabo
el-værktøj, desto længere vil De nyde godt af det.
Indhold
1 Konformitetserklæring
2 Tiltænkt formål
3 Generelle
sikkerhedsanvisninger
4 Særlige
sikkerhedsanvisninger
17026824_0508 PSE 1200.book Seite 45 Donnerstag, 15. Mai 2008 3:49 15
Side: 45
46
DANSK
DA
Vær opmærksom på de gældende regler i dit land
vedrørende de bearbejdede materialer.
Træk stikket ud af stikkontakten, før der foretages
nogle indstillinger.
Brug altid beskyttelsesbriller, arbejdshandsker og
kraftige sko under arbejdet med maskinen!
Kontroller, at der ingen strøm-, vand- eller
gasledninger er på det sted, som skal bearbejdes
(f.eks. ved hjælp af en metaldetektor).
Når der saves i vandrør, bør De sikre, at disse ikke
indeholder noget vand.
Arbejdes der længere tid med el-værktøjet, bør
der anvendes høreværn. Længere påvirkning
med højt støjniveau kan medføre høreskader.
Man må ikke bearbejde materialer, der danner
sundhedsfarligt støv eller dampe (f.eks. asbest).
Grib ikke ind under arbejdsemnet i løbet af
arbejdet.
Prøv ikke at save i ekstrem små arbejdsemner.
Spænd arbejdsemnet godt fast. Understøt under
ingenomstændighederarbejdsemnet medhånden
eller foden.
Anvend udelukkende skarpe, ubeskadigede
savklinger. Anvend ikke savklinger med revner
eller deformerede savklinger.
Ved savning skal anslaget ligge sikkert på arbe-
jdsemnet.
Undgå utilsigtet start: Sluk altid for maskinen, når
stikket trækkes ud af stikdåsen, eller når der opstår
strømafbrydelse.
Hold altid fast i maskinen med begge hænder i de
dertil beregnede greb, sørg for at stå stabilt, og
arbejd koncentreret.
Før altid tilslutningsledningen bagom maskinen.
Fare for kvæstelse som følge af skarp savklinge.
Rør ikke ved den kørende savklinge! Spån og
lignende fjernes først, når el-værktøjet er stoppet.
Se side 3 (foldes ud).
1 Anslag
2 Selvspændende savklingeanordning
3 Klembøsning
4 Klemmegreb til fastgørelse af anslaget
5 Forreste greb
6 Drejeomskifter for pendulbevægelse
7 Afbrydergreb
8 Bageste greb
Før De tager maskinen i brug, bør De kontrol-
lere, at den på mærkepladen oplyste
netspænding og frekvens er i overensstemmelse
med den fra Deres strømforsyning.
6.1 Isætning / udskiftning af savklinge
Rør ikke ved savklingen umiddelbart efter
arbejdet, da denne kan være meget varm og
forårsage hudforbrændinger.
For at få adgang til den selvspændende savklinge-
anordning (2) skal den være i yderste position. Om
nødvendigt: Tryk let på afbrydergrebet (7) for at
sætte den selvspændende savklingeanordning i
yderste position.
Træk stikket ud af stikdåsen.
Anslaget (1) skal eventuelt justeres for at få adgang
til den selvspændende savklingeanordning (2).
1 Drej klembøsningen (3) i pilens retning, og
hold den der.
2 Sæt savklingen i til anslag, eller tag den af.
3 Slip klembøsningen (3) (klembøsningen drejer
tilbage i udgangsposition).
4 Kontroller, om savklingen sidder ordentligt
fast.
Bemærk: Skulle en savklinge være knækket og
ikke kunne tages ud af den selvspændende
savklingeanordning med hånden, drejes klem-
bøsningen i pilens retning og holdes der. Tag den
knækkede del ud med spidsen af en savklinge. En
fintandet metalsavklinge er bedst egnet. Se billede
A, side 3.
Bemærk: Skulle klembøsningen ikke kunne
drejes, når en savklinge er sat i, bevæges
savklingen op og ned med hånden, mens klem-
bøsningen drejes i pilens retning.
6.2 Indstilling af anslag
Ved at forskyde anslaget (1) kan snitdybden redu-
ceres (f.eks. ved savning foran en væg). Forskyd af
og til anslaget (1), så savklingen slides jævnt.
Slip klemmegrebet (4), og forskyd anslaget (1) i
maskinens længderetning. Fastgør anslaget igen
med klemmegrebet.
Bemærk: Hvis anslaget er trukket for langt ud, kan
klemmegrebet af sikkerhedsgrunde ikke lukkes og
fastlåses.
Fastgør anslaget sikkert med klemmegrebet.
Klemmegrebet skal være fastlåst.
5 Oversigt
6 Montering,
idrifttagning, indstilling
17026824_0508 PSE 1200.book Seite 46 Donnerstag, 15. Mai 2008 3:49 15
Side: 46
DANSK
47
DA
6.3 Savklingens pendulbevægelse
Gennem savklingens pendulbevægelse øges
saveydelsen (især i forbindelse med bløde mate-
rialer som træ og plast). Desuden skåner pendul-
bevægelsen savklingen, da klingen fjernes fra
arbejdsemnet i tilbagegående bevægelse.
Pendulbevægelsen til/frakobles med drejeomskif-
teren (6).
Pendulbevægelse TIL
Pendulbevægelse FRA
Ved særligt nøjagtige savsnit og ved bearbejdning
i metal frakobles pendulbevægelsen.
7.1 Til- og frakobling
Tilkobling: Tryk på afbrydergrebet (7).
Frakobling: Slip afbrydergrebet (7).
7.2 Trinløs regulering af slagtal
Slagtallet kan ændres trinløst ved at trykke afbry-
dergrebet (7) ind med forskellig styrke. Slagtallet
tilpasses således materialet og arbejdsbetingel-
serne.
7.3 Arbejdsanvisninger
Savning:
Brug en savklinge, som passer til det materiale, der
skal saves i.
Til- og frakobl pendulbevægelsen alt efter anven-
delsesformål.
Trykmaskinenopmodarbejdsemnetmedanslaget
(1). Tænd for maskinen, inden savklingen føres
hen mod arbejdsemnet.
Rør hverken genstande eller jorden med den
kørende savklinge (fare for tilbageslag!)
Tilpas slagtallet til det materiale, der skal saves i.
Undgå for stort tryk på savklingen (især på lange
savklinger).
Hvis savklingen kommer i klemme, skal maskinen
omgående slukkes. Forstør savsporet lidt med et
egnet værktøj, og fjern maskinen.
Når savsnittet er lavet, slukkes der for maskinen,
som først tages ud af savsporet og lægges til side,
når savklingen står stille (fare for tilbageslag).
Dybdesnit:
Dybdesnit må kun udføres i bløde materialer som
træ eller plast. Brug kun korte savklinger.
Hold altid fast i maskinen med begge hænder i de
dertil beregnede greb, sørg for at stå stabilt, og
arbejd koncentreret.
Se billede B, side 3: Maskinen trykkes mod arbe-
jdsemnet med anslagets kant (1). Savklingen rører
ikke ved arbejdsemnet. Maskinen tilkobles. Ansla-
gets hjørne fungerer som omdrejningspunkt, som
maskinen langsomt rettes op efter, når savklingen
skærer i arbejdsemnet.
Ved savning i snævre kurver: Brug smalle
savklinger.
Savning i metal: Påfør kølesmøremiddel (køles-
mørestift 6.23443) langs snitlinjen for at forlænge
savklingernes levetid.
Udblæs regelmæssigt maskinen med trykluft
gennem de bageste luftspalter.
Rens regelmæssigt den selvspændende savklin-
geanordning (2), og udblæs den med trykluft. Der
må ikke smøres med olie eller fedt.
Brug kun originalt Metabo tilbehør.
Hvis De har brug for tilbehør, henvend Dem
venligst til Deres forhandler. For at De får det
rigtige tilbehør, skal De meddele forhandleren den
nøjagtige type på Deres el-værktøj.
Se side 4.
A) Omfattende sortiment af savklinger til
forskellige materialer og anvendelsesformål
Det komplette tilbehørsprogram findes på
www.metabo.com eller i hovedkataloget.
Reparationer på el-værktøjer må kun foretages af
faguddannede elektrikere!
Reparationsnødvendigt Metabo el-værktøj kan
indsendes til de adresser, der er angivet på reser-
vedelslisten.
Ved indsendelse til reparation skal den fastslåede
fejl beskrives.
7 Anvendelse
8 Tips og Tricks
9 Vedligeholdelse
10 Tilbehør
11 Reparationer
17026824_0508 PSE 1200.book Seite 47 Donnerstag, 15. Mai 2008 3:49 15
Side: 47
48
DANSK
DA
Den af Metabo brugte emballage er 100% genan-
vendelig.
Brugt el-værktøj og tilbehør indeholder store
mængder værdifuldt råstof og plastmateriale, som
ligeledes kan genanvendes i en recyclingproces.
Denne betjeningsvejledning er trykt på papir, som
er bleget uden klor.
Kun for EU-lande: El-værktøj må ikke
smides i husholdningsaffaldet! I henhold til
det europæiske direktiv 2002/96/EF om
affald af elektrisk og elektronisk udstyr og omsæt-
telsen til national lovgivning skal brugte el-værk-
tøjer indsamles adskilt og genanvendes i en
recyclingproces.
Forklaringer til oplysningerne på side 2.
Forbeholdt ændringer som følge af tekniske
ændringer.
P1 = Nom. optagen effekt
P2 = Afgiven effekt
I = Strøm
n0 = Slagtal ved tomgang
s = Slaglængde
m = Vægt uden strømkabel
Vibrationer (vektorsum af tre retninger) målt i
overensstemmelse med EN 60745:
ah, CW = Vibrationsemission
(Savning i træ)
Kh, CW = Usikkerhed (vibration)
Det vibrationsniveau, der er angivet i nærværende
anvisninger, er målt i henhold til en standardiseret
måleproces i EN 60745 og kan bruges til at
sammenligne el-værktøj med hinanden.
Vibrationsniveauet er også egnet til at foretage
en foreløbig vurdering af vibrationsbelastningen.
Det angivne vibrationsniveau er baseret på de
væsentligste anvendelser af el-værktøjet. Hvis el-
værktøjet anvendes til andre formål, med andet
værktøj eller utilstrækkelig vedligeholdelse, kan
vibrationsniveauet afvige fra den angivne værdi.
Det kan øge vibrationsbelastningen betydeligt over
hele arbejdsperioden.
For at kunne vurdere vibrationsbelastningen
nøjagtigt skal der også tages højde for de perioder,
hvor maskinen er slukket eller godt nok kører, men
ikke anvendes. Det kan reducere vibrationsbelast-
ningen betydeligt over hele arbejdsperioden.
Træf ekstra sikkerhedsforanstaltninger til beskyt-
telse af brugeren mod vibrationspåvirkninger som
f.eks.: Vedligeholdelse af el-værktøj og værktøj,
holde hænderne varme, organisation af arbejds-
forløb.
Typiske A-vægtede lydniveauer:
LpA = Lydtryksniveau
LWA = Lydeffektniveau
KpA, KWA = Usikkerhed (lydniveau)
Ved arbejde kan støjniveauet overskride 85 dB(A).
Brug høreværn!
Måleværdier beregnet jf. EN 60745.
De angivne tekniske data er tolerancesat
(svarende til de pågældende gyldige standarder).
12 Miljøbeskyttelse
13 Tekniske Data
17026824_0508 PSE 1200.book Seite 48 Donnerstag, 15. Mai 2008 3:49 15

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Metabo PSE 1200.

Stil et spørgsmål om Metabo PSE 1200

Har du et spørgsmål om Metabo PSE 1200 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Metabo PSE 1200. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Metabo PSE 1200 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.