PSE 1200

Metabo PSE 1200 manual

PSE 1200

Manual til Metabo PSE 1200 på Hollandsk. Denne PDF-vejledning har 52 sider.

Side: 1
DANSK da 38 Original brugsanvisning Vi erklærer under almindeligt ansvar: Disse bajonetsave, identificeret ved angivelse af type og serienummer *1), opfylder alle relevante bestemmelser i direktiverne *2) og standarderne *3). Teknisk dossier ved *4) - se side 3. Bajonetsaven er egnet til savning i træ, metal, plast og lignende materialer som hårdgummi, fiberglas osv. Ved en anvendelse inden for reparation af paller udelukkes samtlige garantiydelser Brugeren hæfter fuldt ud for skader som følge af brug til ikke tiltænkte formål. De generelle anvisninger for arbejdssikkerhed og de her medfølgende sikkerhedsanvisninger skal følges. Vær opmærksom på de tekststeder i betjeningsvejledningen, der er markeret med dette symbol, for din egen og el- værktøjets sikkerhed! ADVARSEL – læs betjeningsvejledningen for at reducere faren for personskader. ADVARSEL – læs alle sikkerhedsanvisninger og andre anvisninger. Hvis sikkerhedsanvisningerne og de andre anvisninger ikke overholdes, er der risiko for elektrisk stød, brand og/eller alvorlige personskader. Alle sikkerhedsanvisninger og andre anvisninger skal opbevares til senere brug. Videregiv kun el-værktøjet sammen med disse papirer. Hold maskinen i de isolerede greb, når der udføres arbejde, hvor værktøjet kan komme i kontakt med skjulte strømledninger. Kontakt med en spændingsførende ledning kan også gøre maskinens metaldele spændingsførende og føre til elektrisk stød. Støv fra materialer såsom blyholdig maling, visse træsorter, mineraler og metal kan være sundhedsskadeligt. Berøring eller indånding af dette støv kan fremkalde allergiske reaktioner og/ eller åndedrætssygdomme hos brugeren eller personer, der opholder sig i nærheden. Nogle støvpartikler såsom ege- eller bøgetræsstøv anses for at være kræftfremkaldende, især i forbindelse med tilsætningsstoffer til træbehandling (chromat, træbeskyttelsesmiddel). Asbestholdigt materiale må kun bearbejdes af fagfolk. - Sørg for god ventilation på arbejdspladsen. - Det anbefales at bruge et åndedrætsværn i filterklasse P2. Vær opmærksom på de gældende regler i dit land vedrørende de bearbejdede materialer. Træk stikket ud af stikkontakten, før der foretages nogle indstillinger. Brug altid beskyttelsesbriller, arbejdshandsker og kraftige sko under arbejdet med maskinen! Kontroller, at der ingen strøm-, vand- eller gasledninger er på det sted, som skal bearbejdes (f.eks. ved hjælp af en metaldetektor). Når der saves i vandrør, bør De sikre, at disse ikke indeholder noget vand. Arbejdes der længere tid med el-værktøjet, bør der anvendes høreværn. Længere påvirkning med højt støjniveau kan medføre høreskader. Man må ikke bearbejde materialer, der danner sundhedsfarligt støv eller dampe (f.eks. asbest). Grib ikke ind under arbejdsemnet i løbet af arbejdet. Prøv ikke at save i ekstrem små arbejdsemner. Spænd arbejdsemnet godt fast. Understøt under ingen omstændigheder arbejdsemnet med hånden eller foden. Anvend udelukkende skarpe, ubeskadigede savklinger. Anvend ikke savklinger med revner eller deformerede savklinger. Ved savning skal anslaget ligge sikkert på arbejdsemnet. Undgå utilsigtet start: Sluk altid for maskinen, når stikket trækkes ud af stikdåsen, eller når der opstår strømafbrydelse. Hold altid fast i maskinen med begge hænder i de dertil beregnede greb, sørg for at stå stabilt, og arbejd koncentreret. Før altid tilslutningsledningen bagom maskinen. Fare for kvæstelse som følge af skarp savklinge. Rør ikke ved den kørende savklinge! Spån og lignende fjernes først, når el-værktøjet er stoppet. Se side 2. 1 Anslag 2 Selvspændende savklingeanordning 3 Klembøsning 4 Klemmegreb til fastgørelse af anslaget 5 Forreste greb 6 Drejeomskifter for pendulbevægelse 7 Afbrydergreb 8 Bageste greb 1. Konformitetserklæring 2. Tiltænkt formål 3. Generelle sikkerhedsanvisninger 4. Særlige sikkerhedsanvisninger 5. Oversigt
Side: 2
DANSK da 39 Før De tager maskinen i brug, bør De kontrollere, at den på mærkepladen oplyste netspænding og frekvens er i overensstemmelse med den fra Deres strømforsyning. Man skal altid forkoble en FI-afbryder (RCD) med en maks. brydestrøm på 30 mA. 6.1 Isætning / udskiftning af savklinge Rør ikke ved savklingen umiddelbart efter arbejdet, da denne kan være meget varm og forårsage hudforbrændinger. For at få adgang til den selvspændende savklingeanordning (2) skal den være i yderste position. Om nødvendigt: Tryk let på afbrydergrebet (7) for at sætte den selvspændende savklingeanordning i yderste position. Træk stikket ud af stikdåsen. Anslaget (1) skal eventuelt justeres for at få adgang til den selvspændende savklingeanordning (2). 1 Drej klembøsningen (3) i pilens retning, og hold den der. 2 Sæt savklingen i til anslag, eller tag den af. 3 Slip klembøsningen (3) (klembøsningen drejer tilbage i udgangsposition). 4 Kontroller, om savklingen sidder ordentligt fast. Bemærk: Skulle en savklinge være knækket og ikke kunne tages ud af den selvspændende savklingeanordning med hånden, drejes klembøsningen i pilens retning og holdes der. Tag den knækkede del ud med spidsen af en savklinge. En fintandet metalsavklinge er bedst egnet. Se billede A, side 2. Bemærk: Skulle klembøsningen ikke kunne drejes, når en savklinge er sat i, bevæges savklingen op og ned med hånden, mens klembøsningen drejes i pilens retning. 6.2 Indstilling af anslag Ved at forskyde anslaget (1) kan snitdybden reduceres (f.eks. ved savning foran en væg). Forskyd af og til anslaget (1), så savklingen slides jævnt. Slip klemmegrebet (4), og forskyd anslaget (1) i maskinens længderetning. Fastgør anslaget igen med klemmegrebet. Bemærk: Hvis anslaget er trukket for langt ud, kan klemmegrebet af sikkerhedsgrunde ikke lukkes og fastlåses. Fastgør anslaget sikkert med klemmegrebet. Klemmegrebet skal være fastlåst. 6.3 Savklingens pendulbevægelse Gennem savklingens pendulbevægelse øges saveydelsen (især i forbindelse med bløde materialer som træ og plast). Desuden skåner pendulbevægelsen savklingen, da klingen fjernes fra arbejdsemnet i tilbagegående bevægelse. Pendulbevægelsen til/frakobles med drejeomskifteren (6). Pendulbevægelse TIL Pendulbevægelse FRA Ved særligt nøjagtige savsnit og ved bearbejdning i metal frakobles pendulbevægelsen. 7.1 Til- og frakobling Tilkobling: Tryk på afbrydergrebet (7). Frakobling: Slip afbrydergrebet (7). 7.2 Trinløs regulering af slagtal Slagtallet kan ændres trinløst ved at trykke afbrydergrebet (7) ind med forskellig styrke. Slagtallet tilpasses således materialet og arbejdsbetingelserne. 7.3 Arbejdsanvisninger Savning: Brug en savklinge, som passer til det materiale, der skal saves i. Til- og frakobl pendulbevægelsen alt efter anvendelsesformål. Tryk maskinen op mod arbejdsemnet med anslaget (1). Tænd for maskinen, inden savklingen føres hen mod arbejdsemnet. Rør hverken genstande eller jorden med den kørende savklinge (fare for tilbageslag!) Tilpas slagtallet til det materiale, der skal saves i. Undgå for stort tryk på savklingen (især på lange savklinger). Hvis savklingen kommer i klemme, skal maskinen omgående slukkes. Forstør savsporet lidt med et egnet værktøj, og fjern maskinen. Når savsnittet er lavet, slukkes der for maskinen, som først tages ud af savsporet og lægges til side, når savklingen står stille (fare for tilbageslag). Dybdesnit: Dybdesnit må kun udføres i bløde materialer som træ eller plast. Brug kun korte savklinger. Hold altid fast i maskinen med begge hænder i de dertil beregnede greb, sørg for at stå stabilt, og arbejd koncentreret. Se billede B, side 2: Maskinen trykkes mod arbejdsemnet med anslagets kant (1). Savklingen rører ikke ved arbejdsemnet. Maskinen tilkobles. Anslagets hjørne fungerer som omdrejningspunkt, som maskinen langsomt rettes op efter, når savklingen skærer i arbejdsemnet. Ved savning i snævre kurver: Brug smalle savklinger. 6. Montering, idrifttagning, indstilling 7. Anvendelse 8. Tips og Tricks
Side: 3
DANSK da 40 Savning i metal: Påfør kølesmøremiddel (kølesmørestift 6.23443) langs snitlinjen for at forlænge savklingernes levetid. Udblæs regelmæssigt maskinen med trykluft gennem de bageste luftspalter. Rens regelmæssigt den selvspændende savklingeanordning (2), og udblæs den med trykluft. Der må ikke smøres med olie eller fedt. Brug kun originalt Metabo tilbehør. Se side 4. Brug kun tilbehør, som opfylder de krav og specifikationer, som er angivet i denne brugsanvisning. A) Omfattende sortiment af savklinger til forskellige materialer og anvendelsesformål Det komplette tilbehørsprogram findes på www.metabo.com eller i hovedkataloget. Reparationer på el-værktøjer må kun foretages af faguddannede elektrikere! Henvend Dem til Deres Metabo-forhandler, når De skal have repareret Deres Metabo el-værktøj. Adresser findes på www.metabo.com. Reservedelslister kan downloades på www.metabo.com. Overhold de lokale regler om miljøvenlig bortskaffelse og genbrug af udtjente maskiner, emballage og tilbehør. Kun for EU-lande: El-værktøj må ikke smides i husholdningsaffaldet! I henhold til det europæiske direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr og omsættelsen til national lovgivning skal brugte el-værktøjer indsamles adskilt og genanvendes i en recyclingproces. Forklaringer til oplysningerne på side 3. Forbeholdt ændringer som følge af tekniske ændringer. P1 =Nom. optagen effekt P2 =Afgiven effekt I =Strøm n0 =Slagtal ved tomgang s =Slaglængde m =Vægt uden strømkabel Måleværdier beregnet iht. EN 60745. Klasse II maskine ~ Vekselstrøm De angivne tekniske data er tolerancesat (svarende til de pågældende gyldige standarder). Emissionsværdier Disse værdier gør det muligt at bestemme el- værktøjets emissioner og sammenligne forskellige el-værktøjer med hinanden. Alt efter el-værktøjets eller indsatsværktøjernes anvendelsesbetingelser og tilstand kan den faktiske belastning være højere eller lavere. Tag også højde for arbejdspauser og perioder med lav belastning. Træf de nødvendige beskyttelsesforanstaltninger for brugeren, f.eks. organisatoriske foranstaltninger, på baggrund af de anslåede værdier. Samlet vibration (vektorsum af tre retninger) målt iht. EN 60745: ah, CW =Vibrationsemission (Savning i træ) Kh, CW =Usikkerhed (vibration) Typiske A-vægtede lydniveauer: LpA = lydtryksniveau LWA = lydeffektniveau KpA, KWA = usikkerhed Ved arbejde kan støjniveauet overskride 80 dB(A). Brug høreværn! 9. Vedligeholdelse 10. Tilbehør 11. Reparationer 12. Miljøbeskyttelse 13. Tekniske Data

Spørgsmål & besvarelser

Har du et spørgsmål om Metabo PSE 1200 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Metabo PSE 1200. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Metabo PSE 1200 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.

Stil et spørgsmål om Metabo PSE 1200

Navn
E-mail
Reaktion

Få vist brugermanualen for Metabo PSE 1200 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Metabo
  • Product: Save
  • Model/navn: PSE 1200
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Nordmand, Finsk, Græsk, Ungarer, Slovenske, Kroatisk, Arabisk