PSE 1200

Metabo PSE 1200 manual

PSE 1200

Manual til Metabo PSE 1200 på Hollandsk. Denne PDF-vejledning har 62 sider.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
Side: 1
DANSK 45 DA 1 Konformitetserklæring 2 Tiltænkt formål 3 Generelle sikkerhedsanvisninger 4 Særlige sikkerhedsanvisninger 5 Oversigt 6 Idrifttagning, indstilling 6.1 Isætning / udskiftning af savklinge 6.2 Indstilling af anslag 6.3 Savklingens pendulbevægelse 7 Anvendelse 7.1 Til- og frakobling 7.2 Trinløs regulering af slagtal 7.3 Arbejdsanvisninger 8 Tips og tricks 9 Vedligeholdelse 10 Tilbehør 11 Reparationer 12 Miljøbeskyttelse 13 Tekniske data Vi erklærer under almindeligt ansvar, at dette produkt er i overensstemmelse med de på side 2 angivne normer og direktiver. Maskinen er egnet til savning i træ, metal, plast og lignende materialer som hårdgummi, fiberglas osv. Brugeren hæfter fuldt ud for skader som følge af brug til ikke tiltænkte formål. De generelle anvisninger for arbejdssikkerhed og de her medfølgende sikkerhedsanvisninger skal følges. ADVARSEL – Læs betjeningsvejledningen for at reducere faren for personskader. ADVARSEL! Læs alle sikkerheds- anvisninger og andre anvisninger. Hvis sikkerhedsanvisningerne og de andre anvisninger ikke overholdes, er der risiko for at få elektrisk stød, brandfare og/eller fare for alvorlige personskader. Alle sikkerhedsanvisninger og andre anvisninger bør opbevares for senere brug. Læs sikkerhedsanvisningerne og betjenings- vejledningen godt og grundigt igennem, før De tager el-værktøjet i brug. Opbevar alle medfølgende dokumenter, og lad dem følge med, når De engang skulle give maskinen videre til andre personer. Vær opmærksom på de tekststeder i betjeningsvejledningen, der er markeret med dette symbol, for Deres egen og el- værktøjets sikkerhed! Hold maskinen i de isolerede greb, når der udføres arbejde, hvor værktøjet kan komme i kontakt med skjulte strømledninger. Kontakt med en spændingsførende ledning kan også gøre maskinens metaldele spændingsførende og føre til elektrisk stød. Støv fra materialer såsom blyholdig maling, visse træsorter, mineraler og metal kan være sundheds- skadeligt. Berøring ellerindånding af dettestøvkan fremkaldeallergiske reaktioner og/eller åndedræts- sygdomme hos brugeren eller personer, der opholder sig i nærheden. Nogle støvpartikler såsom ege- eller bøgetræsstøv anses for at være kræftfremkaldende, især i forbin- delse med tilsætningsstoffer til træbehandling (chromat, træbeskyttelsesmiddel). Asbestholdigt materiale må kun bearbejdes af fagfolk. - Sørg for god ventilation på arbejdspladsen. - Det anbefales at bruge et åndedrætsværn i filterklasse P2. Betjeningsvejledning Kære kunde Mange tak for den tillid De har vist ved at købe dette nye Metabo el-værktøj. Hvert Metabo el-værktøj afprøves omhyggeligt og underligger de strenge kvalitetskontroller af Metabos kvalitetsstyringssystem. Et el-værktøjs levetid er dog i høj grad afhængig af Dem. Vær opmærksom på informationerne i denne betjeningsvejledning og i de medfølgende dokumenter. Jo mere omhyggeligt De behandler Deres Metabo el-værktøj, desto længere vil De nyde godt af det. Indhold 1 Konformitetserklæring 2 Tiltænkt formål 3 Generelle sikkerhedsanvisninger 4 Særlige sikkerhedsanvisninger 17026824_0508 PSE 1200.book Seite 45 Donnerstag, 15. Mai 2008 3:49 15
Side: 2
46 DANSK DA Vær opmærksom på de gældende regler i dit land vedrørende de bearbejdede materialer. Træk stikket ud af stikkontakten, før der foretages nogle indstillinger. Brug altid beskyttelsesbriller, arbejdshandsker og kraftige sko under arbejdet med maskinen! Kontroller, at der ingen strøm-, vand- eller gasledninger er på det sted, som skal bearbejdes (f.eks. ved hjælp af en metaldetektor). Når der saves i vandrør, bør De sikre, at disse ikke indeholder noget vand. Arbejdes der længere tid med el-værktøjet, bør der anvendes høreværn. Længere påvirkning med højt støjniveau kan medføre høreskader. Man må ikke bearbejde materialer, der danner sundhedsfarligt støv eller dampe (f.eks. asbest). Grib ikke ind under arbejdsemnet i løbet af arbejdet. Prøv ikke at save i ekstrem små arbejdsemner. Spænd arbejdsemnet godt fast. Understøt under ingenomstændighederarbejdsemnet medhånden eller foden. Anvend udelukkende skarpe, ubeskadigede savklinger. Anvend ikke savklinger med revner eller deformerede savklinger. Ved savning skal anslaget ligge sikkert på arbe- jdsemnet. Undgå utilsigtet start: Sluk altid for maskinen, når stikket trækkes ud af stikdåsen, eller når der opstår strømafbrydelse. Hold altid fast i maskinen med begge hænder i de dertil beregnede greb, sørg for at stå stabilt, og arbejd koncentreret. Før altid tilslutningsledningen bagom maskinen. Fare for kvæstelse som følge af skarp savklinge. Rør ikke ved den kørende savklinge! Spån og lignende fjernes først, når el-værktøjet er stoppet. Se side 3 (foldes ud). 1 Anslag 2 Selvspændende savklingeanordning 3 Klembøsning 4 Klemmegreb til fastgørelse af anslaget 5 Forreste greb 6 Drejeomskifter for pendulbevægelse 7 Afbrydergreb 8 Bageste greb Før De tager maskinen i brug, bør De kontrol- lere, at den på mærkepladen oplyste netspænding og frekvens er i overensstemmelse med den fra Deres strømforsyning. 6.1 Isætning / udskiftning af savklinge Rør ikke ved savklingen umiddelbart efter arbejdet, da denne kan være meget varm og forårsage hudforbrændinger. For at få adgang til den selvspændende savklinge- anordning (2) skal den være i yderste position. Om nødvendigt: Tryk let på afbrydergrebet (7) for at sætte den selvspændende savklingeanordning i yderste position. Træk stikket ud af stikdåsen. Anslaget (1) skal eventuelt justeres for at få adgang til den selvspændende savklingeanordning (2). 1 Drej klembøsningen (3) i pilens retning, og hold den der. 2 Sæt savklingen i til anslag, eller tag den af. 3 Slip klembøsningen (3) (klembøsningen drejer tilbage i udgangsposition). 4 Kontroller, om savklingen sidder ordentligt fast. Bemærk: Skulle en savklinge være knækket og ikke kunne tages ud af den selvspændende savklingeanordning med hånden, drejes klem- bøsningen i pilens retning og holdes der. Tag den knækkede del ud med spidsen af en savklinge. En fintandet metalsavklinge er bedst egnet. Se billede A, side 3. Bemærk: Skulle klembøsningen ikke kunne drejes, når en savklinge er sat i, bevæges savklingen op og ned med hånden, mens klem- bøsningen drejes i pilens retning. 6.2 Indstilling af anslag Ved at forskyde anslaget (1) kan snitdybden redu- ceres (f.eks. ved savning foran en væg). Forskyd af og til anslaget (1), så savklingen slides jævnt. Slip klemmegrebet (4), og forskyd anslaget (1) i maskinens længderetning. Fastgør anslaget igen med klemmegrebet. Bemærk: Hvis anslaget er trukket for langt ud, kan klemmegrebet af sikkerhedsgrunde ikke lukkes og fastlåses. Fastgør anslaget sikkert med klemmegrebet. Klemmegrebet skal være fastlåst. 5 Oversigt 6 Montering, idrifttagning, indstilling 17026824_0508 PSE 1200.book Seite 46 Donnerstag, 15. Mai 2008 3:49 15
Side: 3
DANSK 47 DA 6.3 Savklingens pendulbevægelse Gennem savklingens pendulbevægelse øges saveydelsen (især i forbindelse med bløde mate- rialer som træ og plast). Desuden skåner pendul- bevægelsen savklingen, da klingen fjernes fra arbejdsemnet i tilbagegående bevægelse. Pendulbevægelsen til/frakobles med drejeomskif- teren (6). Pendulbevægelse TIL Pendulbevægelse FRA Ved særligt nøjagtige savsnit og ved bearbejdning i metal frakobles pendulbevægelsen. 7.1 Til- og frakobling Tilkobling: Tryk på afbrydergrebet (7). Frakobling: Slip afbrydergrebet (7). 7.2 Trinløs regulering af slagtal Slagtallet kan ændres trinløst ved at trykke afbry- dergrebet (7) ind med forskellig styrke. Slagtallet tilpasses således materialet og arbejdsbetingel- serne. 7.3 Arbejdsanvisninger Savning: Brug en savklinge, som passer til det materiale, der skal saves i. Til- og frakobl pendulbevægelsen alt efter anven- delsesformål. Trykmaskinenopmodarbejdsemnetmedanslaget (1). Tænd for maskinen, inden savklingen føres hen mod arbejdsemnet. Rør hverken genstande eller jorden med den kørende savklinge (fare for tilbageslag!) Tilpas slagtallet til det materiale, der skal saves i. Undgå for stort tryk på savklingen (især på lange savklinger). Hvis savklingen kommer i klemme, skal maskinen omgående slukkes. Forstør savsporet lidt med et egnet værktøj, og fjern maskinen. Når savsnittet er lavet, slukkes der for maskinen, som først tages ud af savsporet og lægges til side, når savklingen står stille (fare for tilbageslag). Dybdesnit: Dybdesnit må kun udføres i bløde materialer som træ eller plast. Brug kun korte savklinger. Hold altid fast i maskinen med begge hænder i de dertil beregnede greb, sørg for at stå stabilt, og arbejd koncentreret. Se billede B, side 3: Maskinen trykkes mod arbe- jdsemnet med anslagets kant (1). Savklingen rører ikke ved arbejdsemnet. Maskinen tilkobles. Ansla- gets hjørne fungerer som omdrejningspunkt, som maskinen langsomt rettes op efter, når savklingen skærer i arbejdsemnet. Ved savning i snævre kurver: Brug smalle savklinger. Savning i metal: Påfør kølesmøremiddel (køles- mørestift 6.23443) langs snitlinjen for at forlænge savklingernes levetid. Udblæs regelmæssigt maskinen med trykluft gennem de bageste luftspalter. Rens regelmæssigt den selvspændende savklin- geanordning (2), og udblæs den med trykluft. Der må ikke smøres med olie eller fedt. Brug kun originalt Metabo tilbehør. Hvis De har brug for tilbehør, henvend Dem venligst til Deres forhandler. For at De får det rigtige tilbehør, skal De meddele forhandleren den nøjagtige type på Deres el-værktøj. Se side 4. A) Omfattende sortiment af savklinger til forskellige materialer og anvendelsesformål Det komplette tilbehørsprogram findes på www.metabo.com eller i hovedkataloget. Reparationer på el-værktøjer må kun foretages af faguddannede elektrikere! Reparationsnødvendigt Metabo el-værktøj kan indsendes til de adresser, der er angivet på reser- vedelslisten. Ved indsendelse til reparation skal den fastslåede fejl beskrives. 7 Anvendelse 8 Tips og Tricks 9 Vedligeholdelse 10 Tilbehør 11 Reparationer 17026824_0508 PSE 1200.book Seite 47 Donnerstag, 15. Mai 2008 3:49 15
Side: 4
48 DANSK DA Den af Metabo brugte emballage er 100% genan- vendelig. Brugt el-værktøj og tilbehør indeholder store mængder værdifuldt råstof og plastmateriale, som ligeledes kan genanvendes i en recyclingproces. Denne betjeningsvejledning er trykt på papir, som er bleget uden klor. Kun for EU-lande: El-værktøj må ikke smides i husholdningsaffaldet! I henhold til det europæiske direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr og omsæt- telsen til national lovgivning skal brugte el-værk- tøjer indsamles adskilt og genanvendes i en recyclingproces. Forklaringer til oplysningerne på side 2. Forbeholdt ændringer som følge af tekniske ændringer. P1 = Nom. optagen effekt P2 = Afgiven effekt I = Strøm n0 = Slagtal ved tomgang s = Slaglængde m = Vægt uden strømkabel Vibrationer (vektorsum af tre retninger) målt i overensstemmelse med EN 60745: ah, CW = Vibrationsemission (Savning i træ) Kh, CW = Usikkerhed (vibration) Det vibrationsniveau, der er angivet i nærværende anvisninger, er målt i henhold til en standardiseret måleproces i EN 60745 og kan bruges til at sammenligne el-værktøj med hinanden. Vibrationsniveauet er også egnet til at foretage en foreløbig vurdering af vibrationsbelastningen. Det angivne vibrationsniveau er baseret på de væsentligste anvendelser af el-værktøjet. Hvis el- værktøjet anvendes til andre formål, med andet værktøj eller utilstrækkelig vedligeholdelse, kan vibrationsniveauet afvige fra den angivne værdi. Det kan øge vibrationsbelastningen betydeligt over hele arbejdsperioden. For at kunne vurdere vibrationsbelastningen nøjagtigt skal der også tages højde for de perioder, hvor maskinen er slukket eller godt nok kører, men ikke anvendes. Det kan reducere vibrationsbelast- ningen betydeligt over hele arbejdsperioden. Træf ekstra sikkerhedsforanstaltninger til beskyt- telse af brugeren mod vibrationspåvirkninger som f.eks.: Vedligeholdelse af el-værktøj og værktøj, holde hænderne varme, organisation af arbejds- forløb. Typiske A-vægtede lydniveauer: LpA = Lydtryksniveau LWA = Lydeffektniveau KpA, KWA = Usikkerhed (lydniveau) Ved arbejde kan støjniveauet overskride 85 dB(A). Brug høreværn! Måleværdier beregnet jf. EN 60745. De angivne tekniske data er tolerancesat (svarende til de pågældende gyldige standarder). 12 Miljøbeskyttelse 13 Tekniske Data 17026824_0508 PSE 1200.book Seite 48 Donnerstag, 15. Mai 2008 3:49 15

Spørgsmål & besvarelser

Har du et spørgsmål om Metabo PSE 1200 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Metabo PSE 1200. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Metabo PSE 1200 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.

Stil et spørgsmål om Metabo PSE 1200

Navn
E-mail
Reaktion

Få vist brugermanualen for Metabo PSE 1200 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

 • Brand: Metabo
 • Product: Save
 • Model/navn: PSE 1200
 • Filetype: PDF
 • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Nordmand, Finsk, Græsk, Ungarer, Slovenske, Kroatisk