Metabo PS E 0525 manual

Manual til Metabo PS E 0525 på Hollandsk. Denne PDF-vejledning har 28 sider.

Side: 1
anvisningene. Ta hensyn til arbeidsfor- holdene og arbeidet som skal utføres. Bruk av elektroverktøy til andre formål enn det som er angitt kan føre til farlige situasjoner. 5) Aktsom håndtering og bruk av elektroverktøy a) Lad bare batteriet i ladeapparater som er anbefalt av produsenten. Det oppstår brannfare hvis et ladeapparat som er egnet til en bestemt type batterier, brukes med andre batterier. b) Bruk bare batterier som er ment å brukes til elektroverktøy. Bruk av andre batterier kan medføre skader og brannfare. c) Hold batteriet som ikke er i bruk, unna binders, mynter, nøkler, spikre, skruer og andre små metallgjenstander som kan lage forbindelse mellom kontaktene. En kortslutning mellom batterikontaktene kan føre til forbrenninger eller brann. d) Ved feil bruk kan det komme væske ut av batteriet. Unngå kontakt med denne væsken. Ved tilfeldig kontakt må det skylles med vann. Hvis det kommer væske i øynene, må du i tillegg oppsøke lege. Batterivæske som renner ut kan føre til irritasjoner på huden eller forbrenninger. 6) Service a) Elektroverktøyet må bare bli reparert av kvalifiserte fagpersoner som bruker originale reservedeler. Da kan du være sikker på at maskinen fortsatt er sikker å bruke. ADVARSEL Læs alle sikkerhedsinstrukserne og anvisningerne. I tilfælde af manglende overholdelse af sikkerhedsinstrukserne og anvisningerne er der risiko for elektrisk stød, alvorlige personskader, og der kan opstå brandfare. Alle sikkerhedsinstrukser og anvisninger bør opbevares for senere brug! Det benyttede begreb „el-værktøj“ refererer til netdrevne maskiner (med tilslutningskabel) og batteridrevne maskiner (uden tilslutningskabel). Generelle sikkerhedsinstrukser til el-værktøj 1) Arbejdspladssikkerhed a) Sørg for, at arbejdsområdet er rent og godt belyst. Uorden og uoplyste arbejdsområder øger faren for uheld. b) Brug ikke el-værktøjet i eksplosionstruede omgivelser, hvor der er brændbare væsker, gasser eller støv. El-værktøj kan slå gnister, der kan antænde støv eller dampe. c) Sørg for, at andre personer og ikke mindst børn holdes væk fra arbejdsområdet, når el-værktøjet er i brug. Hvis man distraheres, kan man miste kontrollen over maskinen. 2) Elektrisk sikkerhed a) El-værktøjets stik skal passe til kontakten. Stikket må under ingen omstændigheder ændres. Brug ikke adapterstik sammen med jordforbundet el-værktøj. Uændrede stik, der passer til kontakterne, nedsætter risikoen for elektrisk stød. b) Undgå kropskontakt med jordforbundne overflader som f.eks. rør, radiatorer, komfurer og køleskabe. Hvis din krop er jordforbundet, øges risikoen for elektrisk stød. c) El-værktøj må ikke udsættes for regn eller fugt. Indtrængning af vand i el-værktøj øger risikoen for elektrisk stød. d) Brug ikke ledningen til formål, den ikke er beregnet til (f.eks. må man aldrig bære el- værktøjet i ledningen, hænge el-værktøjet op i ledningen eller rykke i ledningen for at trække stikket ud af kontakten). Beskyt ledningen mod varme, olie, skarpe kanter eller maskindele, der er i bevægelse. Beskadigede eller indviklede ledninger øger risikoen for elektrisk stød. e) Hvis el-værktøjet benyttes i det fri, må der kun benyttes en forlængerledning, der er godkendt til udendørs brug. Brug af forlængerledning til udendørs brug nedsætter risikoen for elektrisk stød. f) Hvis det ikke kan undgås at benytte el- værktøjet i fugtige omgivelser, skal der anvendes en fejlstrømsafbryder. Brug af fejlstrømsafbryder nedsætter risikoen for elektrisk stød. 3) Personlig sikkerhed a) Det er vigtigt at være opmærksom, se, hvad man laver, og bruge maskinen fornuftigt. Man bør ikke bruge el-værktøjet, hvis man er træt, har nydt alkohol eller er påvirket af medicin eller euforiserende stoffer. Få sekunders uopmærksomhed ved brug af el- værktøjet kan føre til alvorlige personskader. b) Brug beskyttelsesudstyr og hav altid beskyttelsesbriller på. Brug af beskyttelses- udstyr som f.eks. støvmaske, skridsikkert fodtøj, beskyttelseshjelm eller høreværn afhængig af maskintype og anvendelse nedsætter risikoen for personskader. c) Undgå utilsigtet igangsætning. Kontrollér altid, at el-værktøjet er slukket, før stikket sættes i og/eller akku´en tilsluttes, og før el-værktøjet tages op eller bæres. Undgå at bære el-værktøjet med fingeren på afbryderen, og sørg for, at maskinen ikke er tændt, når den sluttes til nettet, da dette øger risikoen for personskader. d) Fjern indstillingsværktøj eller skruenøgle, inden el-værktøjet tændes. Hvis et stykke værktøj eller en nøgle sidder i en roterende maskindel, er der risiko for personskader. e) Undgå unormal kropsholdning. Sørg for at stå sikkert, mens der arbejdes, og kom ikke ud af balance. Det er derved nemmere at kontrollere el-værktøjet, hvis der skulle opstå uventede situationer. f) Brug egnet arbejdstøj. Undgå løse beklædningsgenstande eller smykker. Hold hår, tøj og handsker væk fra dele, der bevæger sig. Dele, der er i bevægelse, kan gribe fat i løstsiddende tøj, smykker eller langt hår. 16 170248000_0408_Sicherhw 24.04.2008 16:36 Uhr Seite 16
Side: 2
g) Hvis støvudsugnings- og opsamlingsudstyr kan monteres, er det vigtigt, at dette tilsluttes og benyttes korrekt. Brug af støvudsugning nedsætter risikoen for personskader som følge af støv. 4) Omhyggelig omgang med og brug af el-værktøj a) Undgå overbelastning af maskinen. Brug altid en maskine, der er beregnet til det stykke arbejde, der skal udføres. Med den rigtige maskine arbejder man bedst og mest sikkert inden for det angivne effektområde. b) Brug ikke en maskine, hvis afbryder er defekt. En maskine, der ikke kan startes og stoppes, er farlig og skal repareres. c) Træk stikket ud af stikkontakten og/eller fjern akku´en, inden maskinen indstilles, der skiftes tilbehørsdele, eller maskinen lægges væk. Disse sikkerhedsforanstaltninger forhindrer utilsigtet start af el-værktøjet. d) Opbevar ubenyttet el-værktøj uden for børns rækkevidde. Lad aldrig personer, der ikke er fortrolige med maskinen eller ikke har gennemlæst disse instrukser, benytte maskinen. El-værktøj er farligt, hvis det benyttes af ukyndige personer. e) El-værktøj bør vedligeholdes omhyggeligt. Kontrollér, om bevægelige dele fungerer korrekt og ikke sidder fast, og om delene er brækket eller beskadiget, således at el- værktøjets funktion påvirkes. Få beskadigede dele repareret, inden maskinen tages i brug. Mange uheld skyldes dårligt vedligeholdte maskiner. f) Sørg for, at skæreværktøjer er skarpe og rene. Omhyggeligt vedligeholdte skæreværktøjer med skarpe skærekanter sætter sig ikke så hurtigt fast og er nemmere at føre. g) Brug el-værktøj, tilbehør, indsatsværktøj osv. iht. disse instrukser. Tag hensyn til arbejdsforholdene og det arbejde, der skal udføres. I tilfælde af anvendelse af værktøjet til formål, som ligger uden for det fastsatte anvendelsesområde, kan der opstå farlige situationer. 5) Omhyggelig omgang med og brug af akku- værktøj a) Oplad kun akku´er i ladeaggregater, der er anbefalet af fabrikanten. Et ladeaggregat, der er egnet til en bestemt type akku´er, må ikke benyttes med andre akku´er - brandfare. b) Brug kun de akku´er, der er beregnet til el- værktøjet. Brug af andre akku´er øger risikoen for personskader og er forbundet med brandfare. c) Ikke benyttede akku´er må ikke komme i berøring med clips, mønter, nøgler, søm, skruer eller andre små metalgenstande, da disse kan kortslutte kontakterne. En kortslutning mellem akku-kontakterne øger risikoen for personskader i form af forbrændinger. d) Hvis akku´en anvendes forkert, kan der slippe væske ud af akku´en. Undgå at komme i kontakt med denne væske. Hvis det alligevel skulle ske, skylles med vand. Søg læge, hvis væsken kommer i øjnene. Akku-væske kan give hudirritation eller forbrændinger. 6) Service a) Sørg for, at el-værktøjet kun repareres af kvalificerede fagfolk, og at der kun benyttes originale reservedele. Dermed sikres størst mulig maskinsikkerhed. 17 OSTRZEŻENIE Należy przeczytać wszystkie zalecenia bezpieczeństwa i instrukcje. Nieprzestrzeganie następujących zaleceń bezpieczeństwa i instrukcji może spowodować porażenie prądem, pożar i/lub ciężkie obrażenia ciała. Wszystkie zalecenia bezpieczeństwa i instrukcje należy zachować na przyszłość! Użyte w zaleceniach bezpieczeństwa pojęcie „elektronarzędzie“ odnosi się do elektronarzędzi zasilanych z sieci (z kablem zasilającym) i do elektronarzędzi zasilanych z akumulatorów (bez kabla zasilającego). Ogólne wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania elektronarzędzi 1) Bezpieczeństwo w miejscu pracy a) Miejsce pracy należy utrzymywać w czystości i dobrze oświetlone. Nieporządek i brak oświetlenia miejsc pracy mogą doprowadzić do wypadków. b) Z użyciem elektronarzędzi nie należy pracować w otoczeniu zagrożonym wybuchem, w którym znajdują się np. łatwopalne ciecze, gazy lub pyły. Elektronarzędzia wywołują iskry, które mogą podpalić ten pył lub pary. c) Podczas użytkowania elektronarzędzi dzieci i inne osoby muszą znajdować się z dala od miejsca pracy. Przy odwróceniu uwagi można stracić kontrolę nad narzędziem. 2) Bezpieczeństwo elektryczne a) Wtyczka elektronarzędzia musi pasować do gniazda. Nie wolno zmieniać wtyczki w jakikolwiek sposób. Nie wolno stosować żadnych wtyczek przejściowych wraz z uziemionym elektronarzędziem. Niezmienione wtyczki i pasujące gniazda zmniejszają ryzyko porażenia prądem. b) Należy unikać kontaktu z uziemionymi powierzchniami jak rury, grzejniki, piece i lodówki. Istnieje zwiększone ryzyko porażenia prądem, gdy ciało jest uziemione. c) Elektronarzędzie należy zawsze zabezpieczać przed deszczem i wilgocią. Wniknięcie wody do elektronarzędzia zwiększa ryzyko porażenia prądem. d) Nigdy nie należy używać kabla do innych celów. Nigdy nie używać kabla do noszenia urządzenia za kabel, zawieszania lub do wyciągania wtyczki z gniazda. Kabel należy trzymać z daleka od wysokich temperatur, 170269110_0408_Sicherheitshinweise

Spørgsmål & besvarelser

Har du et spørgsmål om Metabo PS E 0525 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Metabo PS E 0525. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Metabo PS E 0525 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.

Stil et spørgsmål om Metabo PS E 0525

Navn
E-mail
Reaktion

Få vist brugermanualen for Metabo PS E 0525 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

Brand:
Metabo
  • Product: Save
  • Model/navn: PS E 0525
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Russisk, Nordmand, Finsk, Græsk, Ungarer, Ukrainsk