Metabo PS 24000 SG manual

Manual til Metabo PS 24000 SG på Hollandsk. Denne PDF-vejledning har 47 sider.

Side: 1
23 DANSK 1. Maskinen i overblik 1 2 3 4 5 6 7 1 Håndgreb / ophængningsøske 2 Pumpehus 3 Svømmeafbryder 4 Tilslutning af tryk 5 Indsugning 6 Adapter C-tilslutning  med 1 1/2" UG 7 Slangestuds 1 1/2" UG UG=udvendigt gevind,  IG=indvendigt gevind XP0026C3.fm Betjeningsvejledning DANSK
Side: 2
24 DANSK 1. Maskinen i overblik...................23 2. Før du starter!............................24 3. Anvendelsesområde  og medier...................................24 4. Sikkerhed...................................24 4.1 Korrekt anvendelse .....................24 4.2 Generelle  sikkerhedsanvisninger.................24 5. Før brug .....................................25 5.1 Tilslut trykledning ........................25 5.2 Opstilling .....................................25 6. Drift.............................................25 6.1 Start og stop................................25 6.2 Pumpekarakteristik......................25 7. Vedligeholdelse og pleje ..........26 7.1 Regelmæssig vedligeholdelse ....26 7.2 Opbevaring af apparatet .............26 8. Problemer og forstyrrelser.......26 8.1 Fejlsøgning..................................26 9. Reparation .................................26 10. Miljøbeskyttelse ........................26 11. Leverbart tilbehør......................26 12. Tekniske Data............................27 Denne betjeningsvejledning blev udfor- met således at du hurtigt og sikkert kan arbejde med dit apparat. Her er en lille vejledning i hvordan denne betjenings- vejledning bør læses:  Læs betjeningsvejledningen helt igennem før ibrugtagningen. Vær særlig opmærksom på sikkerheds- anvisningerne.  Denne betjeningsvejledning hen- vender sig til personer med tekniske kendskaber i omgangen med appa- rater af den her beskrevne type. Har du ingen erfaring i brug af sådanne apparater, bør du få hjælp fra en mere erfaren person.  Opbevar dokumenter, der følger med dette apparat, for at du kan slå op i dem efter behov. Opbevar kvit- teringen til eventuelle garantikrav.  Udlånes eller sælges apparatet, skal alle medleverede dokumenter følge med.  Producenten påtager sig intet ansvar for skader, som opstår, fordi denne betjeningsvejledning ikke blev overholdt. Informationerne i denne betjeningsvej- ledning er markeret som følger: Fare!  Advarer mod personska- der eller miljøskader. Risiko for stød!  Advarer mod personska- der på grund af elektrici- tet. NB!  Advarer mod tingskader. OBS:  Supplerende informationer.  tallene i illustrationerne (1, 2, 3, ...)  markerer enkeltdelene;  er fortløbende gennemnummere- ret;  refererer til de tilsvarende numre i parenteserne (1), (2), (3) ... i den tilhørende tekst.  Handlingsanvisninger, ved hvilke rækkefølgen skal overholdes, er gennemnummereret.  Handlingsanvisninger med vilkårlig rækkefølge er markeret med et punkt.  Opstillinger er markeret med en streg. Dette apparat anvendes til pumpning af vand i hus og have, for eksempel:  til tømning af beholdere, drænbrøn- de eller oversvømmede rum;  som brøndpumpe;  til cirkulering, for at forhindre forråd- nelse;  til drift af kunstige vandløb. Yderligere medier er:  havvand  saltvand  forurenet vand  rengøringsmidler til tekstiler  lud  ikke angribende saltopløsninger A NB!  Væskens maksimalt tilladte temperatur er 35 °C. Når der pumpes væsker, som inde- holder faste elementer, må delene ikke overstige angivelserne i de tekni- ske data. Pumpning af væsker, som indeholder slibende stoffer (f.eks. sand), nedsæt- ter apparatets levetid. 4.1 Korrekt anvendelse Apparatet må ikke anvendes til drikke- vandsforsyning eller til pumpning af lev- nedsmidler. Eksplosive, brandfarlige, aggressive eller sundhedsskadelige stoffer samt ekskrementer må ikke pumpes op. Enhver anden brug er i modstrid med anvendelsesformålet. Ved anvendelse i modstrid med anvendelsesformålet, ved ændringer på apparatet eller ved brug af dele, som ikke er testet eller godkendt af producenten, kan der opstå alvorlige skader! 4.2 Generelle sikkerhedsan- visninger Børn og unge samt personer, som ikke har læst betjeningsvejledningen, må ikke anvende apparatet. Ved anvendelse i svømmebassiner og damme i haven og i disses beskyttelses- zoner skal bestemmelserne iht. DIN VDE 0100 -702, -738 overholdes. Nationale forskrifter skal ligeledes over- holdes. De følgende risici består primært ved anvendelse af dykpumper – de kan hel- ler ikke udelukkes helt med sikkerheds- foranstaltninger. A Fare som følge af påvirkninger af miljøet!  Apparatet må ikke anvendes i rum, der er udsat for eksplosionsfare eller i nærheden af brandfarlige væsker eller gasser! A  Fare gennem varmt vand! Hvis pressostatens frakoblingstryk pga. dårlige trykforhold eller en defekt pres- sostat ikke opnås, kan vandet i apparatet blive opvarmet gennem intern cirkulation. Herved kan der opstå skader og utæthe- der på pumpen og tilslutningslednin- gerne, og varmt vand kan træde ud. Risiko for forbrændinger!  Pumpen må kun køres maks. 5 minutter mod en lukket trykledning.  Adskil pumpen fra strømnettet og lad den køle af. Inden gentagen ibrugtagning skal det af fagperso- nale kontrolleres, at anlægget fun- gerer fejlfrit. B  Fare som følge af elektricitet!  Tag ikke om netstikket med våde hænder! Netstikket trækkes altid ud i stikket, ikke i kablet.  Tilslutningen må kun ske med beskyttelseskontakt-stikdåser, som er korrekt installeret, jordet og kon- trolleret. Netspænding og beskyt- Indholdsfortegnelse 2. Før du starter! 3. Anvendelsesområde og medier 4. Sikkerhed
Side: 3
25 DANSK telse skal overholde de tekniske data.  Beskyttelsen skal ske via et HFI- relæ med en lækstrøm på maksi- malt 30 mA.  Beskyttelseskontakt-stikdåsen eller stikforbindelsen med forlængerled- ning skal placeres i et område uden risiko for oversvømmelser.  Forlængerledninger skal have til- strækkeligt tværsnit (se „Tekniske data“). Kabeltromler skal være rullet helt ud.  Strømkabel og forlængerledning må ikke knækkes, klemmes, strækkes eller køres over; de skal beskyttes mod skarpe kanter, olie og varme.  Forlængerledningen skal lægges således, at den ikke kommer i kon- takt med den væske, der skal pum- pes.  Træk netstikket ud:  før alle arbejder på maskinen;  hvis personer er i svømmebassi- net eller i dammen. A Fare som følge af mangler på apparatet!  Hvis du skulle konstatere en trans- portskade kontakt da omgående din forhandler. Apparatet må ikke sæt- tes i drift.  Kontroller apparatet, især netkabel og netstik for eventuelle beskadigel- ser hver gang apparatet tages i brug. Der er fare for strømstød!  Er apparatet beskadiget må det først anvendes igen efter at det er blevet repareret af fagfolk.  Du må ikke selv udføre reparationer på maskinen! Ved ukyndige repara- tioner er der fare for, at væsken trænger ind i apparatets elektriske dele. A OBS!  For at undgå vandskader, f. eks. oversvømmede lokaler, medført af apparatfejl eller -mangler:  Planlæg egnede sikkerhedsforan- staltninger, f.eks.:  alarm eller  opsamlingsbeholder med over- vågning Producenten overtager intet ansvar for evt. skader, der opstår ved, at  pumpen ikke blev brugt iht. tilsigtet brug.  pumpen blev overbelastet gennem vedvarende drift.  pumpen ikke blev brugt og opbeva- ret frostbeskyttet.  der blev gennemført egenrådige ændringer på pumpen. Reparatio- ner på el-udstyr må kun gen- nemføres af el-fagfolk!  der blev anvendt reservedele, der ikke er afprøvet og godkendt af pro- ducenten.  der blev anvendt uegnet raparati- onsmateriale (armaturer, tilslut- ningsledninger osv.). Egnet installationsmateriale:  trykbestandig (min. 10 bar)  varmebestandig (min. 100 °C) 5.1 Tilslut trykledning  Skru trykledningen på tryktilslutnin- gen (8) med den vedlagte slange- studs eller adapter. 5.2 Opstilling  Pladsbehov ca. 50 cm x 50 cm (for at svømmeafbryderen kan fungere lydefrit, skal den kunne bevæge sig frit).  Apparatet må kun anvendes i vand med en maksimal dybde, der er angivet i de tekniske data.  Pumpen skal være dykket helt ned.  Pumpen opstilles således, at ind- sugningen ikke kan blokeres af fremmedlegemer (pumpen stilles eventuelt på et underlag).  Sørg for, at pumpen står stabilt. A NB!  Pumpen må ikke løftes i kablet eller trykslangen, da kabel og tryk- slange ikke er dimensionerede til trækbelastningen gennem pumpens vægt. 1. Pumpen sættes skråt ned i den væske, der skal pumpes op, såle- des at der ikke dannes en luftpude på undersiden. Dette ville forhindre opsugningen. Så snart pumpen er sat ned i vandet, kan den rettes op igen. 2. Pumpen tømmes på væskebeholde- rens bund. Der skal anvendes et tykt tov til nedfiring, som fastgøres til pumpens ophængningsøske.  Pumpen kan også anvendes hæn- gende med en wire.  Sæt stikket i når dykpumpen skal til- sluttes.  Træk stikket ud når dykpumpen skal slås fra. 6.1 Start og stop Efter at apparatet er tilsluttet til lysnettet, startes og stoppes dykpumpen automa- tisk ved hjælp af svømmeafbryderen:  Dykpumpen begynder at suge, når svømmeafbryderen svæver opad af væsken (9).  Dykpumpen slår fra, når svømmeaf- bryderen hænger ned (10). Svømmeafbryderens kabel kan skub- bes ind i kabelholderen (11). Herigen- nem justeres afstanden mellem start- punkt og stoppunkt:  Svømmeafbryder ved "kort kabel": startpunkt og stoppunkt ligger tæt sammen.  Svømmeafbryder ved "langt kabel": startpunkt og stoppunkt ligger langt fra hinanden. A NB!  Svømmeafbryderen skal kunne bevæge sig således, at dykpumpen ikke kan løbe tør. 6.2 Pumpekarakteristik Pumpekarakteristikken viser, hvilken pumpekapacitet der kan opnås afhæn- gigt af pumpemængden. 5. Før brug 8 6. Drift 11 9 10
Side: 4
26 DANSK A Fare!  Før alle arbejder på maskinen:  Sluk for apparatet.  Træk netstikket ud. Andre vedligeholdelsesarbejder eller reparationer, end de der er beskrevet her, må kun udføres af fagfolk. 7.1 Regelmæssig vedligehol- delse For at dykpumpen altid fungerer fejlfrit, skal den vedligeholdes regelmæssigt. Dette gælder også når dykpumpen anvendes under hårde betingelser, men ikke tages i brug igennem længere tid (f.eks. ved drift i drænbrønde). Årlig vedligeholdelse 1. Pumpehus, kabel og svømmeafbry- der kontrolleres for slid. 2. Pumpen skylles af med rent vand. Genstridigt snavs, f.eks. algeaflejrin- ger, fjernes med en børste og et rengøringsmiddel. 3. For at kunne skylle pumpen af ind- vendigt, dykkes pumpen ned i en beholder med rent vand og startes kort. Rengør løbehjul 1. Dykpumpens underdel afmonteres som vist på billedet. 2. Løbehjul og de indvendige sider i huset, der kan nås, rengøres. Fjern eventuelt tråde, der har samlet sig om løbehjulets aksel. Genstridige urenheder fjernes med en børste og et rengøringsmiddel. 3. Monter dykpumpen igen. 7.2 Opbevaring af apparatet A NB!  Frost ødelægger apparat og til- behør, da disse indeholder vand!  Er der risiko for frost skal apparatet og tilbehøret afmonteres og opbeva- res sikkert mod frost. A Fare!  Før alle arbejder på maskinen:  Sluk for apparatet.  Træk netstikket ud. 8.1 Fejlsøgning Pumpen kører ikke:  Ingen strøm. • Kabel, stik, stikdåse og sikring kontrolleres.  For lav netspænding. • Anvend et forlængerkabel med tilstrækkeligt tværsnit (se "Tekni- ske data").  Motor overophedet, motorbeskyt- telse udløst. • Fjern årsagen til overophednin- gen (er væsken for varm? er pumpen blokeret af fremmedle- gemer?) • Efter afkølingen starter apparatet automatisk.  Svømmeafbryderen starter ikke pumpen. • Kontroller, at der er tilstrækkeligt med vand. • Kontroller, at svømmeafbryderen kan bevæge sig frit. Motoren larmer, starter ikke:  Pumpen er blokeret af fremmedle- gemer. • Pumpen rengøres. Pumpen suger ikke ordentligt:  Pumpehøjde for høj. • Maksimal pumpehøjde skal over- holdes (se „Tekniske data“).  Trykledning knækket. • Trykledning lægges lige.  Trykledning utæt. • Trykledning tætnes, skrueforbin- delserne spændes efter. Pumpen kører meget larmende:  Pumpen suger luft ind. • Kontroller, at der er tilstrækkeligt med vand. • Svømmeafbryderen indstilles korrekt. • Pumpen holdes skævt ved ned- sænkningen i væsken. Pumpen pumper hele tiden:  Svømmeafbryderen når ikke den nederste position. • Kontroller, at svømmeafbryderen kan bevæge sig frit. • Manuel drift er indstillet, træk net- stikket. A Fare!  Reparationer på el-værktøj må kun udføres af en elektriker! El-værktøj, der skal repareres, kan ind- sendes til den lokale service-afdeling. Adressen står ved reservedelslisten. Ved indsendelse til reparation skal den fastslåede fejl beskrives. Apparatets emballage kan genbruges. Brugte apparater og tilbehør indeholder store mængder af værdifulde råstoffer og plast, som ligeledes kan genbruges. Vejledningen er trykt på klorfrit bleget papir. Til dette apparat findes hos forhandleren følgende tilbehør. 3 OBS  Illustrationer og bestillingsnumre ses bagerst i vejledningen. A Adapter C-tilslutning  1 1/2" indvendigt gevind,  rørnippel 1 1/2" x 300mm 7. Vedligeholdelse og pleje 8. Problemer og forstyrrel- ser 9. Reparation 10. Miljøbeskyttelse 11. Leverbart tilbehør
Side: 5
27 DANSK 12. Tekniske Data Netspænding V 230 Frekvens Hz 50 Mærkeeffekt W 1100 Mærkestrøm A 4,7 Sikringer min. (træge eller L-automat) A 10 Driftskondensator F 20 Nominelt omdrejningstal min-1 2800 Pumpekapacitet maks. l/h 24000 Pumpehøjde maks. m 11 Transporttryk maks. bar 1,1 Driftsdybde maks. m 10 Resterende vandstand maks. mm 40 Kornstørrelse maks. mm 10 Tilførselstemperatur maks. °C 35 Beskyttelsesklasse IP 68 Kapsling I Isolationsklasse F Materiale Pumpehus Pumpeaksel Pumperotor Gråt støbejern Stål Gråt støbejern Strømkabel (HO 7 RN-F) m 10 Tilslutning af tryk (UG=udv. gevind, IG=indv. gevind) 1 1/2" IG Dimensioner (pumpehus) Højde Bredde Diameter mm mm mm 425,0 220,5 140,0 Vægt kg 16,8 Maksimal længde til forlængerledning ved 3 x 1,0 mm2 tværsnit ved 3 x 1,5 mm2 tværsnit m m 30 50

Spørgsmål & besvarelser

Har du et spørgsmål om Metabo PS 24000 SG men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Metabo PS 24000 SG. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Metabo PS 24000 SG så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.

Stil et spørgsmål om Metabo PS 24000 SG

Navn
E-mail
Reaktion

Få vist brugermanualen for Metabo PS 24000 SG below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Metabo
  • Product: Pumper
  • Model/navn: PS 24000 SG
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Dansk, Finsk, Græsk, Slovenske