PowerMaxx SSD 12 BL

Metabo PowerMaxx SSD 12 BL manual

PowerMaxx SSD 12 BL

Manual til Metabo PowerMaxx SSD 12 BL på Hollandsk. Denne PDF-vejledning har 68 sider.

Side: 1
DANSK da 45 Original brugsanvisning Vi erklærer under eneansvar: Disse akku- slagskruemaskiner, identificeret ved angivelse af type og serienummer *1), opfylder alle relevante bestemmelser i direktiverne *2) og standarderne *3). Teknisk dossier ved *4) - se side 3. Slagskruemaskinen er beregnet til i- og udskruning af skruer. For skader på grund af anvendelse til andre formål end de tiltænkte er brugeren alene ansvarlig. Generelt anerkendte forskrifter om ulykkesforebyggelse og vedlagte sikkerhedsanvisninger skal overholdes. Vær opmærksom på de tekststeder, der er markeret med dette symbol, for din egen og el-værktøjets sikkerhed! ADVARSEL – læs brugsvejledningen for at reducere risikoen for personskader. ADVARSEL – Læs alle sikkerhedsanvisninger, instruktioner, illustrationer og specifikationer, som følger med el-værktøjet. I tilfælde af manglende overholdelse af anvisningerne nedenfor er der risiko for elektrisk stød, brand og/eller alvorlige personskader. Gem alle sikkerhedsanvisninger og instruktioner til senere brug. Videregiv kun el-værktøjet sammen med disse papirer. Hold maskinen i de isolerede grebsflader, når du udfører arbejde, hvor skruen kan komme i kontakt med skjulte strømledninger. Kontakt mellem skruen og en spændingsførende ledning kan også gøre maskinens metaldele spændingsførende og føre til elektrisk stød. Tag batteripakken ud af maskinen, før der foretages indstilling, ombygning, vedligeholdelse eller rengøring af maskinen. Sørg for, at maskinen er frakoblet, når batteripakken placeres i maskinen. Kontroller, at der ingen strøm-, vand- eller gasledninger er på det sted, som skal bearbejdes (f.eks. ved hjælp af en metaldetektor). Arbejdsemnet skal sikres mod at glide og rotere (f.eks. ved hjælp af fastspænding med skruetvinger). Beskyt batteripakker mod fugtighed! Udsæt ikke batteripakker for ild! Brug ingen defekte eller deformerede batteripakker! Åbn ikke batteripakker! Berør eller kortslut ikke batteriernes kontakter! Der kan sive let sur, brændbar væske ud af defekte Li-ion-batterier! Skyl straks med rigelige mængder vand, hvis batterivæsken kommer i kontakt med huden. Skyl øjnene med rent vand og søg straks læge, hvis batterivæsken kommer i øjnene! Ved en defekt maskine skal man tage batteriet ud af maskinen Der må kun bruges skruebits, som er egnet til slagskruemaskiner. Vær forsigtig ved iskruning af lange skruer, fare for udskridning. Maskinen skal være slukket, når den sættes på skruen. Brug høreværn. Der må ikke bearbejdes materialer, der danner sundhedsfarligt støv eller dampe (f.eks. asbest). Lysdiode (5): Se ikke direkte ind i LED-strålen med optiske instrumenter. ADVARSEL: Se ikke ind i tændte lamper. Reducering af støvgener: ADVARSEL - Enkelte støvtyper, som genereres ved slibning af sandpapir, savning, slibning, boring og andre arbejder, indeholder kemikalier, hvor det er kendt at de forårsager kræft, medfødte skavanker eller andre forplantningsskader. Enkelte eksempler på disse kemikalier er: - Bly fra blyholdig maling, - mineralsk støv fra mursten, cement og andre materialer til murværk, og - arsen og krom fra kemisk behandlet træ. Risikoen for dig ved denne belastning varierer alt efter hvor ofte du udfører denne type arbejde. For at reducere belastningen med disse kemikalier for dig: Arbejd i et godt udluftet område og arbejd med godkendt sikkerhedsudstyr, som f.eks. støvmasker, der er specielt udviklet til udfiltrering af mikroskopisk små partikler. Dette gælder ligeledes for støv fra yderligere materialer, som f.eks. enkelte trætyper (såsom støv fra eg eller bøg), metaller, asbest. Yderligere kendte lidelser er f.eks. allergiske reaktioner samt luftvejssygdomme. Støvet må ikke optages i kroppen. 1. Overensstemmelseserklæring 2. Korrekt anvendelse 3. Generelle sikkerhedsanvisninger 4. Særlige sikkerhedsanvisninger
Side: 2
DANSK da 46 Overhold de gældende direktiver og nationale forskrifter, der gælder for dit materiale, personale, anvendelsesformål og -sted (f.eks. sundheds- og sikkerhedsregler, bortskaffelse). Opfang partiklerne på oprindelsesstedet, undgå aflejringer i omgivelserne. Brug egnet tilbehør til specielt arbejde. Således når færre partikler ukontrolleret ud i miljøet. Anvend en egnet støvudsugning. Støvbelastningen kan reduceres på følgende måde: - Ret ikke partikler, der kommer ud, og maskinens udluftningsstrøm mod dig selv eller personer, der befinder sig i nærheden, eller på aflejret støv, - Anvend et udsugningsanlæg og/eller en luftrenser, - sørg for god ventilation på arbejdspladsen og hold den ren vha. støvudsugning. Fejning eller blæsning hvirvler støv op. - Støvsug eller vask beskyttelsestøj. Undgå udblæsning, bankning eller børstning. Transport af Li-ion-batterier: Forsendelse af Li-ion-batterier skal ske i henhold til reglerne om farligt gods (UN 3480 og UN 3481). Tjek de aktuelle regler ved forsendelse af Li-ion- batterier. Spørg evt. din speditør til råds. Certificeret emballage kan rekvireres hos Metabo. Send kun batterier, hvis kabinettet er ubeskadiget, og der ikke trænger væske ud. Tag batteriet ud af maskinen før forsendelse. Beskyt kontakterne mod kortslutning (isoler fx med tape). Se side 2. (illustrationen er et eksempel) 1 Holder med indvendig sekskant til sekskant- skruebits 2 Låsemuffe 3 Omdrejningsretningskontakt/transportsikring 4 Trykknap 5 Lysdiode 6 Tast til indstilling af omdrejnings- og momenttrin * 7 Batteripakke * 8 Tast til kapacitetsindikator * 9 Kapacitets- og signalindikator * 10 Håndgreb (grebsflade) 11 Knap til frigørelse af batteripakke 12 Bæltekrog (monteres som vist) * 13 Bitsdepot (monteres som vist) * * afhængig af udstyr/model Tag batteripakken ud af maskinen, før der foretages indstilling, ombygning, vedligeholdelse eller rengøring af maskinen. Sørg for, at maskinen er frakoblet, når batteripakken placeres i maskinen. 6.1 Multifunktionelt overvågningssystem af maskinen Hvis maskinen slukker af sig selv, har elektronikken aktiveret selvbeskyttelsesfunktionen. Der lyder et advarselssignal (konstant biplyd). Signalet slukker efter maks. 30 sekunder, eller når trykknappen (4) slippes. På trods af denne beskyttelsesfunktion kan visse anvendelser føre til overbelastning og beskadigelse af maskinen. Årsager og afhjælpning: 1. Batteri næsten tomt (elektronikken beskytter batteriet mod skader som følge af total afladning). Hvis batteriet er næsten tomt, skal det oplades! 2. Længerevarende overbelastning af maskinen medfører overophedningsafbrydelse. Lad maskinen eller batteripakken afkøle. Bemærk: Maskinen afkøles hurtigere, hvis man lader den køre i tomgang. 6.2 Batteripakke Batteripakken (7) skal oplades før den første ibrugtagning. Genoplad batteripakken, når kapaciteten aftager. Du finder anvisninger til opladning af batteripakken i brugsvejledningen til opladeren fra Metabo. Li-Ion-batteripakker "Li-Power, LiHD" har en kapacitets- og signalindikator (9): - Tryk på knappen (8) og ladetilstanden vises med lysdioderne. - Blinker en lysdiode, er batteripakken næsten tom og skal genoplades. Udtagning: Tryk på knappen til frigørelse af batteripakken (11) og træk batteripakken (7) ud fortil. Isætning: Skub batteripakken (7) i, til den går i hak. 6.3 Indstil omdrejningsretning, transportsikring (startspærre) Betjen omdrejningsretningskontakten/trans- portsikringen (3) kun, når motoren står stille! Indstil omdrejningsretningskontakten/ transportsikringen (3). R = højreløb indstillet (iskruning af skruer) L = venstreløb indstillet (udskruning af skruer) 0 = midterstilling: transportsikring (startspærre) indstillet 6.4 Tænd, sluk Tænd: Tryk på trykknappen (4). Sluk: Slip trykknappen (4). 6.5 Omdrejningstal/tilspændingsmoment Omdrejningstallet og tilspændingsmomentet har direkte indflydelse på hinanden. Jo lavere omdrejningstal, desto lavere tilspændingsmoment. 5. Oversigt 6. Idrifttagning/indstilling
Side: 3
DANSK da 47 Tilspændingsmomentet påvirkes på følgende måder: 1) Indstilling af maksimalt tilspændingsmoment (KUN ved PowerMax SSD 12 BL) Ved at trykke på tasten (6) kan du vælge mellem 2 omdrejnings-/momenttrin. Det maksimale tilspændingsmomenter er angivet i tabellen på siden 3 (Mmax). Tasten (6) lyser for at indikere, hvilket trin der er indstillet. Ingen lys = maks. omdrejningstal/maks. tilspændingsmoment Permanent lys = lavt omdrejningstal/lavt tilspændingsmoment 2) Trinløs ændring af tilspændingsmomentet (ved PowerMax SSD 12 og PowerMax SSD 12 BL) Omdrejningstallet og tilspændingsmomentet kan ændres trinløst og tilpasses efter arbejdsbetingelserne ved at trykke trykknappen (4) mere eller mindre kraftigt ind. Anbefales: Find den rigtige indstilling ved at foretage en prøveskruning. 6.6 Udskiftning af skruebit Isætning af skruebit: Skub låsemuffen (2) frem, og sæt skruebitten i til anslag. Slip låsemuffen (2). Træk i skruebitten for at kontrollere, om den sidder korrekt. Aftagning af skruebit: Skub låsemuffen (2) frem, og tag skruebitten af. Anvend kun skruebits, der har følgende holdere: Den benyttede skruebit skal passe til skruen. Den benyttede skruebit må ikke være beskadiget. Hold maskinen rettet lige mod skruen. Skrueproceduren består af 2 dele: Iskruning af skrue og stramning af skrue vha. slagværk. Tilspændingsmomentet afhænger af slagtiden. Efter ca. 5 sekunders slagtid nås det største tilspændingsmoment. Momentforløbet afhænger af anvendelsesformålet: Ved hårde skruearbejder (skruning i hårde materialer som f.eks. metal) nås det maksimale tilspændingsmoment allerede efter kort slagtid (a). Ved lette skruearbejder (skruning i bløde materialer som f.eks. træ) kræves der en længere slagtid (b). Anbefales: Find den rigtige slagtid ved at foretage en prøveskruning. NB! Ved små skruer ka det maksimale moment allerede være nået efter mindre end 0,5 sekunders slagtid. - Overvåg derfor skruearbejdets varighed nøjagtigt. - Ved PowerMax SSD 12 BL: Indstil på tasten (6) et egnet trin (se kapitel 6.5). - Indstil tilspændingsmomentet omhyggeligt ved at trykke mere eller mindre kraftigt på trykknappen (4), så skruen ikke beskadiges eller skruehovedet rives af. Anvend udelukkende originale batteripakker eller originalt tilbehør fra Metabo eller CAS (Cordless Alliance System). Brug kun tilbehør, der opfylder de krav og specifikationer, som er angivet i denne brugsvejledning. Se side 4. A Opladere B Batteripakker med forskellige kapaciteter. Anvend kun batteripakker med en spænding, der passer til dit el-værktøj. C Skruebits Det komplette tilbehørsprogram findes på www.metabo.com eller i kataloget. Reparationer på el-værktøjer må kun udføres af en elektriker! Henvend dig til din Metabo-forhandler, når du skal have repareret dit Metabo el-værktøj. Adresser findes på www.metabo.com. Reservedelslister kan downloades på www.metabo.com. Overhold de nationale regler om miljøvenlig bortskaffelse og genbrug af udtjente maskiner, emballage og tilbehør. Batteripakker må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald! Returner defekte eller brugte batteripakker til Metabo-forhandleren! Smid ikke batteripakker i vandet. Kun for EF-lande: El-værktøj må ikke smides i husholdningsaffaldet! I henhold til det euro- pæiske direktiv 2012/19/EU om affald af 7. Anvendelse 9,5 mm (3/8“) 8. Tilbehør 9. Reparation 10. Miljøbeskyttelse
Side: 4
DANSK da 48 elektrisk og elektronisk udstyr og gennemførelsen i national lovgivning skal brugte el-værktøjer indsamles adskilt og afleveres miljørigtigt til genbrug. Aflad batteripakken i el-værktøjet, før den bort- skaffes. Beskyt kontakterne mod kortslutning (isoler fx med tape). Forklaringer til oplysningerne på side 3. Forbeholdt ændringer som følge af tekniske fremskridt. U = Spænding (maks. spænding = 12 V, nominel spænding = 10,8 V, n0 =tomgangshastighed S =slagtal H =maskinens værktøjsholder m =vægt (med mindste batteripakke) Mmax = maks. tilspændingsmoment Måleværdier beregnet iht. EN 62841. Tilladt omgivelsestemperatur ved drift: -20 °C til 50 °C (begrænset ydelse ved temperaturer under 0 °C). Tilladt omgivelsestemperatur ved opbevaring: 0 °C til 30 °C Jævnstrøm De angivne tekniske data er inkl. tolerancer (svarende til de aktuelt gældende standarder). Emissionsværdier Disse værdier gør det muligt at bestemme el- værktøjets emissioner og sammenligne forskellige el-værktøjer med hinanden. Alt efter el-værktøjets eller indsatsværktøjernes anvendelsesbetingelser og tilstand kan den faktiske belastning være højere eller lavere. Tag også højde for arbejdspauser og perioder med lav belastning. Træf de nødvendige beskyttelsesforanstaltninger for brugeren, fx organisatoriske foranstaltninger, på baggrund af de anslåede værdier. Samlet vibration (vektorsum af tre retninger) beregnet iht. EN 62841: ah = vibrationsemission (slagskruning) Kh = usikkerhed (vibration) Typiske A-vægtede lydniveauer: LpA = lydtryksniveau LWA = lydeffektniveau KpA, KWA = usikkerhed (lydniveau) Brug høreværn! 11. Tekniske data

Spørgsmål & besvarelser

Har du et spørgsmål om Metabo PowerMaxx SSD 12 BL men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Metabo PowerMaxx SSD 12 BL. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Metabo PowerMaxx SSD 12 BL så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.

Stil et spørgsmål om Metabo PowerMaxx SSD 12 BL

Navn
E-mail
Reaktion

Få vist brugermanualen for Metabo PowerMaxx SSD 12 BL below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Metabo
  • Product: Boremaskiner
  • Model/navn: PowerMaxx SSD 12 BL
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Russisk, Nordmand, Finsk, Græsk, Ungarer, Slovenske, Kroatisk, Ukrainsk, Kinesisk, , Arabisk