Metabo PowerMaxx SB manual

Manual til Metabo PowerMaxx SB på Hollandsk. Denne PDF-vejledning har 100 sider.

Side: 1
DANSK da 45 Original brugsanvisning Vi erklærer under almindeligt ansvar: Disse batteri- boremaskiner/slagboremaskiner, som er identificeret ved angivelse af type og serienummer *1), opfylder alle relevante bestemmelser i direktiverne *2) og standarderne *3). Teknisk dossier ved *4) - se side 3. Bore- og slagboremaskinerne er egnet til boring uden slag i metal, træ, kunststof og lignende materialer samt til skruning og gevindboring. Slagboremaskinerne er desuden egnet til slagboring i murværk, tegl og sten. Brugeren hæfter fuldt ud for skader som følge af brug til ikke tiltænkte formål. Almindeligt anerkendte bestemmelser om forebyggelse af ulykker og de vedlagte sikkerhedsanvisninger skal overholdes. Vær opmærksom på de tekststeder i brugsanvisningen, der er markeret med dette symbol, for Deres egen og el-værk- tøjets sikkerhed. ADVARSEL – Læs brugsanvisningen for at reducere faren for personskader. ADVARSEL Læs alle sikkerhedsanvis- ninger og andre anvisninger. Hvis sikker- hedsanvisningerne og de andre anvisninger ikke overholdes, er der risiko for elektrisk stød, brand og/ eller alvorlige personskader. Alle sikkerhedsanvisninger og andre anvis- ninger bør gemmes til senere brug. Videregiv kun el-værktøjet sammen med disse papirer. Brug høreværn ved brug af slagboremaskiner (maskiner med betegnelsen SB...). Støjpåvirkning kan føre til høretab. Hold maskinen i de isolerede greb, når der udføres arbejde, hvor værktøjet kan komme i kontakt med skjulte strømledninger. Kontakt med en spændingsførende ledning kan også gøre maskinens metaldele spændingsførende og føre til elektrisk stød. Kontroller, at der ikke er strøm-, vand- eller gasledninger på det sted, som skal bearbejdes (f.eks. ved hjælp af en metaldetektor). Der kan sive let sur, brændbar væske ud af defekte Li-ion-batteripakker! Skyl straks med rigelige mængder vand, hvis batterivæsken kommer i kontakt med huden. Skyl øjnene med rent vand og søg straks læge, hvis batterivæsken kommer i øjnene! Beskyt batteripakker mod fugtighed! Brug ingen defekte eller deformerede batteripakker! Udsæt ikke batteripakker for ild! Åbn ikke batteripakker! Berør eller kortslut ikke batteripakkens kontakter! Ved en defekt maskinen skal man tage batteripakken ud af maskinen Tag batteripakken ud af maskinen, før der foretages indstillinger og vedligeholdelse. Sørg for, at maskinen er frakoblet, når batteripakken placeres i maskinen. Tag ikke om det roterende værktøj! Fjern først spåner og lignende, når maskinen er i tilstand. Arbejdsemnet skal sikres mod at glide og rotere (f.eks. ved hjælp af fastspænding med skruetvinger). Lysdiode (2): Se ikke direkte ind i LED-strålen med optiske instrumenter. Reducering af støvbelastning: Partikler, der opstår, når man arbejder med denne maskine, kan indeholde stoffer, der kan forårsage kræft, allergiske reaktioner, luftvejssygdomme, fødselsdefekter eller anden reproduktiv skade. Nogle eksempler på disse stoffer er: Bly (i blyholdig maling), mineralsk støv (fra mursten, betonblokke osv.), tilsætningsstoffer til træbehandling (kromat, træbeskyttelsesmidler), visse typer af træ (som ege- og bøgestøv), metaller, asbest. Risikoen afhænger af, hvor længe brugeren eller personer, der befinder sig i nærheden, udsættes for belastningen. Partiklerne må ikke optages af kroppen. Til reducering af belastningen med disse stoffer: Sørg for god ventilation af arbejdspladsen og brug egnet beskyttelsesudstyr som f.eks. åndedrætsmasker, der er i stand til at filtrere de mikroskopisk små partikler. Overhold de gældende retningslinjer for materiel, personale, anvendelsestilfælde og -sted (f.eks. sundheds- og sikkerhedsregler, bortskaffelse). Opfang partiklerne på oprindelsesstedet, undgå aflejringer i omgivelserne. Brug egnet tilbehør til specielt arbejde. Således når færre partikler ukontrolleret ud i miljøet. Anvend en egnet støvudsugning. 1. Overensstemmels eserklæring 2. Tiltænkt formål 3. Generelle sikkerhedsanvisninger 4. Særlige sikkerhedsanvisninger
Side: 2
DANSK da 46 Støvbelastningen kan reduceres på følgende måde: - Ret ikke partikler, der kommer ud, og maskinens udluftningsstrøm mod dig selv eller personer, der befinder sig i nærheden, eller på aflejret støv, - anvend et udsugningsanlæg og/eller en luftrenser, - sørg for god ventilation på arbejdspladsen og hold den ren vha. støvudsugning. Fejning eller blæsning hvirvler støvet op. - Støvsug eller vask beskyttelsestøj. Undgå udblæsning, bankning eller børstning. Transport af Li-ion-batteripakker: Forsendelse af Li-ion-batteripakker skal ske i henhold til reglerne om farligt gods (UN 3480 og UN 3481). Tjek de aktuelle regler ved forsendelse af Li- ion-batteripakker. Spørg evt. din speditør til råds. Certificeret emballage kan rekvireres hos Metabo. Send kun batteripakker, hvis kabinettet er ubeskadiget og der ikke trænger væske ud. Tag batteripakken ud af maskinen for forsendelse. Beskyt kontakterne mod kortslutning (isoler f.eks. med tape). Se side 2. 1 Borepatron * 2 Lysdiode 3 Kappe (momentbegrænsning, maksimalt drejningsmoment) * 4 Kappe (Drejningsmomentbegrænsning) * 5 Kappe (Skruning, boring, slagboring) * 6 Gearskifter (1./2. gear) 7 Kapacitetsindikator til kontrol af batteriets ladetilstand 8 Bæltekrog 9 Omdrejningsvælger (indstilling af omdrejningsretning, transportsikring) 10 Afbrydergreb 11 Batteriudløser 12 Batteripakke 13 Afskærmning * * afhængig af udstyr 6.1 Multifunktionelt overvågningssystem af maskinen Hvis maskinen slukker af sig selv, har elektronikken aktiveret selvbeskyttelsesfunktionen. Der lyder et advarselssignal (konstant biplyd). Signalet slukker efter maks. 30 sekunder, eller når afbrydergrebet (10) slippes. På trods af denne beskyttelsesfunktion kan visse anvendelser føre til overbelastning og beskadigelse af maskinen. Årsager og afhjælpning: 1. Batteri næsten tomt (elektronikken beskytter batteriet mod skader som følge af total afladning). Hvis batteriet er næsten tomt, skal det oplades! 2. Længerevarende overbelastning af maskinen medfører overophedningsafbrydelse. Lad maskinen eller batteripakken afkøle. Bemærk: Maskinen afkøles hurtigere, hvis man lader den køre i tomgang. 3. Maskinen afbrydes ved for høj strømstyrke (som f.eks. opstår ved længerevarende blokering). Sluk for maskinen med afbryderen (10). Arbejd derefter normalt videre. Undgå blokering. 6.2 Batteripakke Batteripakken skal oplades før den første ibrugtagning. Genoplad batteripakken, når kapaciteten aftager. Den optimale opbevaringstemperatur ligger mellem 10 °C og 30 °C. Udtagning Tryk på batteriudløseren (11), og fjern batteripakken (12). Isættelse Skub batteripakken (12) ind, til den går i indgreb i værktøjet. 6.3 Indstilling af omdrejningsretning, transportsikring (startspærre) Indstil kun omdrejningsvælgeren (9), når motoren står stille! Indstil omdrejningsvælgeren (indstilling af omdrejningsretning, transportsikring). (9) Se side 2: R = højreløb indstillet L = venstreløb indstillet 0 = midterposition: transportsikring (startspærre) indstillet 6.4 Valg af geartrin 1. gear (lavt omdrejningstal, særligt højt drejningsmoment, især til skruning) 2. gear (højt omdrejningstal, især til boring) 6.5 Drejningsmomentbegrænsning, indstilling af skruning, boring, slagboring Maskiner med betegnelsen BS...: 1...20 = Indstil drejningsmoment (med drejningsmomentbegrænsning) ved drejning af kappen (3) - også mellemindstillinger er mulige. = Indstil boring ved drejning af kappen (3) (maks. drejningsmoment, uden drejningsmomentbegrænsning) 5. Oversigt 6. Anvendelse 1 2 1 2
Side: 3
DANSK da 47 For at undgå at motoren overbelastes, må spindlen ikke blokeres. Maskiner med betegnelsen SB...: = Indstil skruning ved drejning af kappen (5) OG Indstil drejningsmoment (med drejningsmomentbegrænsning) ved drejning af kappen (4) - også mellemindstillinger er mulige. = Indstil boring ved drejning af kappen (5) (maks. drejningsmoment, uden drejningsmomentbegrænsning) For at undgå at motoren overbelastes, må spindlen ikke blokeres. = Indstil slagboring ved drejning af kappen (5) (maks. drejningsmoment, uden drejningsmomentbegrænsning) For at undgå at motoren overbelastes, må spindlen ikke blokeres. 6.6 Udskiftning af værktøj Åbn borepatronen: Drej borepatronens muffe (1) i urets retning. Fastspænding af værktøj: Åbn borepatronen, og sæt værktøjet så langt ind som muligt. Drej borepatronenens muffe (1) mod urets retning, indtil værktøjet er fastspændt. Hvis værktøjet har en blød skaft, skal der eventuelt efterspændes efter kort tids boring. 6.7 Tænding/slukning af el-værktøjet, indstilling af omdrejningstal For at tilslutte maskinen skal afbrydergrebet (10) aktiveres. Omdrejningstallet kan ændres ved at trykke på afbrydergrebet. 6.8 Borepatron med hurtigskiftesystemet Quick (på PowerMaxx BS Quick...) Aftagning: Se side 2, ill. A. Skub låseringen frem (a), og træk borepatronen fremad og af (b). Isætning: Skub låseringen frem, og skub borepatronen på borespindlen til anslag. 6.9 Borepatron (på PowerMaxx BS) Se side 2, ill. B. Isætning: Skru afskærmningen (13) af. Skru den selvspændende borepatron på spindelgevindet. Den selvspændende borepatron kan spændes (og løsnes igen) med en gaffelnøgle. Det anbefales at anvende bit-spændebøsningen 6.31281 (se kapitlet Tilbehør), når du arbejder med lange skruemaskinebits eller bitholdere. Anvend kun originale batteripakker fra Metabo og Metabo-tilbehør. Se side 4. Brug kun tilbehør, der opfylder de krav og specifikationer, som er angivet i denne brugsanvisning. A Selvspændende borepatron. Opstilling, PowerMaxx BS: Skru afskærmningen (13) af. Skru den selvspændende borepatron på spindelgevindet. Den selvspændende borepatron kan spændes (og løsnes igen) med en gaffelnøgle. B Batteripakke C Vinkelskrueforsats D Lader E Bit-spændebøsning F Bitsholder med hurtigskiftesystemet Quick G Bitsboks Det komplette tilbehørsprogram findes på www.metabo.com eller i kataloget. Reparationer på el-værktøjer må kun udføres af en elektriker! Henvend Dem til Deres Metabo-forhandler, når De skal have repareret Deres Metabo el-værktøj. Adresser findes på www.metabo.com. Reservedelslister kan downloades på www.metabo.com. Overhold de lokale regler om miljøvenlig bortskaf- felse og genbrug af udtjente maskiner, emballage og tilbehør. Batteripakker må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald! Returner defekte eller brugte batteripakker til Metabo-forhandleren! Smid ikke batteripakker i vandet. Beskyt miljøet, og smid ikke el-værktøj og akkuer i husholdningsaffaldet. Overhold de nationale regler om separat indsamling og genbrug af udtjente maskiner, emballage og tilbehør. Aflad akkuen i el-værktøjet, før den bortskaffes. Beskyt kontakterne mod kortslutning (isoler f.eks. med tape). Forklaringer til oplysningerne på side 3. Forbeholdt ændringer som følge af tekniske ændringer. U = Spænding (maks. spænding = 12 V, nominel spænding = 10,8 V, n =Tomgangshastighed Tilspændingsmoment ved skruning: MA =skruning i blødt materiale (træ) MB =skruning i hårdt materiale (metal) MC =tilspændingsmomentet kan indstilles (med momentbegrænsning) 7. Tips og tricks 8. Tilbehør 9. Reparation 10. Miljøbeskyttelse 11. Tekniske data
Side: 4
DANSK da 48 Maks. bordiameter: D 1 maks.=i stål D 2 maks.=i blødt træ D3 maks=i murværk s = maks. slagtal m = vægt (med batteripakke) G = spindelgevind Måleværdier beregnet jf. EN 60745. Jævnstrøm De angivne tekniske data er tolerancesat (svarende til de pågældende gyldige standarder). Emissionsværdier Disse værdier gør det muligt at bestemme el- værktøjets emissioner og sammenligne forskellige el-værktøjer med hinanden. Alt efter el-værktøjets eller indsatsværktøjernes anvendelsesbetingelser og tilstand kan den faktiske belastning være højere eller lavere. Tag også højde for arbejdspauser og perioder med lav belastning. Træf de nødvendige beskyttelsesforanstaltninger for brugeren, f.eks. organisatoriske foranstaltninger, på baggrund af de anslåede værdier. Samlet vibration (vektorsum af tre retninger) målt iht. EN 60745: ah, ID = Vibrationsemission (slagboring i beton) ah, D = Vibrationsemission (boring i metal) ah, S = Vibrationsemission (skruning uden slag) Kh, ... = Usikkerhed (vibration) Typiske A-vægtede lydniveauer: LpA = Lydtryksniveau LWA = Lydeffektniveau KpA, KWA= Usikkerhed (lydniveau) Ved arbejde kan støjniveauet overskride 80 dB(A). Brug høreværn!

Spørgsmål & besvarelser

Har du et spørgsmål om Metabo PowerMaxx SB men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Metabo PowerMaxx SB. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Metabo PowerMaxx SB så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.

Stil et spørgsmål om Metabo PowerMaxx SB

Navn
E-mail
Reaktion

Få vist brugermanualen for Metabo PowerMaxx SB below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Metabo
  • Product: Ikke kategoriseret
  • Model/navn: PowerMaxx SB
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Tyrkisk, Hollandsk, Fransk, Polsk, Rumænsk, Græsk, Litauisk., Slovenske, Arabisk, Bulgarsk, Engelsk, Tysk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Nordmand, Finsk, Ungarer, Ukrainsk, Lettisk., Estonian., Armenian, Kasakh, Slovakisk, Kroatisk, Albanian., Makedonsk.