PowerMaxx SB 12 BL manual
Metabo PowerMaxx SB 12 BLmanual

Manual til Metabo PowerMaxx SB 12 BL på Hollandsk. Denne PDF-vejledning har 68 sider.

PDF 68 1.1mb

Få vist brugermanualen for Metabo PowerMaxx SB 12 BL below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

MANUALSCAT | DA

Spørgsmål & besvarelser

Har du et spørgsmål om Metabo PowerMaxx SB 12 BL men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Metabo PowerMaxx SB 12 BL. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Metabo PowerMaxx SB 12 BL så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.

Stil et spørgsmål om Metabo PowerMaxx SB 12 BL

Side: 1
DANSK da 45 Original brugsanvisning Vi erklærer under almindeligt ansvar: Disse batteridrevne bore-/skruemaskiner og - slagboremaskiner, identificeret ved angivelse af type og serienummer *1), opfylder alle relevante bestemmelser i direktiverne *2) og standarderne *3). Teknisk dossier ved *4) - se side 3. Bore- og slagboremaskinerne er egnet til boring uden slag i metal, træ, kunststof og lignende materialer samt til skruning og gevindboring. Slagboremaskinerne er desuden egnet til slagboring i murværk, tegl og sten. For skader på grund af anvendelse til andre formål end de tiltænkte er brugeren alene ansvarlig. Generelt anerkendte forskrifter om ulykkesforebyggelse og vedlagte sikkerhedsanvisninger skal overholdes. Vær opmærksom på de tekststeder, der er markeret med dette symbol, for din egen og el-værktøjets sikkerhed! ADVARSEL – læs brugsanvisningen for at reducere faren for personskader. ADVARSEL – Læs alle sikkerhedsanvisninger, instruktioner, illustrationer og specifikationer, som følger med el-værktøjet. I tilfælde af manglende overholdelse af anvisningerne nedenfor er der risiko for elektrisk stød, brand og/eller alvorlige personskader. Gem alle sikkerhedsanvisninger og instruktioner til senere brug. Videregiv kun el-værktøjet sammen med disse papirer. Bær høreværn ved slagboring (maskiner med betegnelsen SB...). Støjpåvirkning kan føre til høretab. Hold el-værktøjet på de isolerede grebsflader, når du udfører arbejder, hvor indsatsværktøjet eller skruerne kan støde på skjulte strømledninger. Kontakt med en spændingsførende ledning kan også gøre maskinens metaldele spændingsførende og føre til elektrisk stød. Sikkerhedsanvisninger ved anvendelse af lange bor: a) Arbejd under ingen omstændigheder med et omdrejningstal, der er højere end det maksimalt tilladte for boret. Ved højere omdrejningstal kan boret bøjes let, hvis det kan dreje sig frit uden kontakt med emnet, og føre til kvæstelser. b) Start altid boringen med et lavt omdrejningstal og sørg for at boret har kontakt med emnet under boringen. Ved højere omdrejningstal kan boret bøjes let, hvis det kan dreje sig frit uden kontakt med emnet, og føre til kvæstelser. c) Undgå at udøve et overdrevet tryk og kun i længderetning mod boret. Bor kan bøjes og derved brække af eller medføre tab af kontrol og kvæstelser. Kontroller, at der ikke er strøm-, vand- eller gasledninger på det sted, som skal bearbejdes (f.eks. ved hjælp af en metaldetektor). Der kan sive let sur, brændbar væske ud af defekte Li-ion-batterier! Skyl straks med rigelige mængder vand, hvis batterivæsken kommer i kontakt med huden. Skyl øjnene med rent vand og søg straks læge, hvis batterivæsken kommer i øjnene! Beskyt batteripakker mod fugtighed! Brug ingen defekte eller deformerede batteripakker! Udsæt ikke batteripakker for ild! Åbn ikke batteripakker! Berør eller kortslut ikke batteriernes kontakter! Ved en defekt maskine skal man tage batteripakken ud af maskinen Tag batteripakken ud af maskinen, før der foretages indstillinger og vedligeholdelse. Sørg for, at maskinen er frakoblet, når batteripakken placeres i maskinen. Tag ikke om det roterende værktøj! Fjern først spåner og lignende, når maskinen er i stilstand. Arbejdsemnet skal sikres mod at glide og rotere (f.eks. ved hjælp af fastspænding med skruetvinger). Lysdiode (9): Se ikke direkte ind i LED-strålen med optiske instrumenter. ADVARSEL: Se ikke ind i tændte lamper. Reducering af støvgener: ADVARSEL - Enkelte støvtyper, som genereres ved slibning af sandpapir, savning, slibning, boring og andre arbejder, indeholder kemikalier, hvor det er kendt at de forårsager kræft, medfødte skavanker eller andre 1. Overensstemmelseserklæring 2. Apparatets formål 3. Generelle sikkerhedsanvisninger 4. Særlige sikkerhedsanvisninger
Side: 2
DANSK da 46 forplantningsskader. Enkelte eksempler på disse kemikalier er: - Bly fra blyholdig maling, - mineralsk støv fra mursten, cement og andre materialer til murværk, og - arsen og krom fra kemisk behandlet træ. Risikoen for dig ved denne belastning varierer alt efter hvor ofte du udfører denne type arbejde. For at reducere belastningen med disse kemikalier for dig: Arbejd i et godt udluftet område og arbejd med godkendt sikkerhedsudstyr, som f.eks. støvmasker, der er specielt udviklet til udfiltrering af mikroskopisk små partikler. Dette gælder ligeledes for støv fra yderligere materialer, som f.eks. enkelte trætyper (såsom støv fra eg eller bøg), metaller, asbest. Yderligere kendte lidelser er f.eks. allergiske reaktioner samt luftvejssygdomme. Støvet må ikke optages i kroppen. Overhold de gældende direktiver og nationale forskrifter, der gælder for dit materiale, personale, anvendelsesformål og -sted (f.eks. sundheds- og sikkerhedsregler, bortskaffelse). Opfang partiklerne på oprindelsesstedet, undgå aflejringer i omgivelserne. Brug egnet tilbehør til specielt arbejde. Således når færre partikler ukontrolleret ud i miljøet. Anvend en egnet støvudsugning. Støvbelastningen kan reduceres på følgende måde: - Ret ikke partikler, der kommer ud, og maskinens udluftningsstrøm mod dig selv eller personer, der befinder sig i nærheden, eller på aflejret støv, - Anvend et udsugningsanlæg og/eller en luftrenser, - sørg for god ventilation på arbejdspladsen og hold den ren vha. støvudsugning. Fejning eller blæsning hvirvler støv op. - Støvsug eller vask beskyttelsestøj. Undgå udblæsning, bankning eller børstning. Transport af Li-ion-batterier: Forsendelse af Li-ion-batterier skal ske i henhold til reglerne om farligt gods (UN 3480 og UN 3481). Tjek de aktuelle regler ved forsendelse af Li-ion- batterier. Spørg evt. din speditør til råds. Certificeret emballage kan rekvireres hos Metabo. Send kun batteripakker, hvis kabinettet er ubeskadiget og der ikke trænger væske ud. Tag batteripakken ud af maskinen for forsendelse. Beskyt kontakterne mod kortslutning (isoler fx med tape). Se side 2. 1 Borepatron/ Borepatronhylster* 2 Indstillingshylster (drejningsmomentbegrænsning, maksimalt drejningsmoment) * 3 Kappe (Skruning, boring, slagboring) * 4 Kappe (Drejningsmomentbegrænsning) * 5 Skyderelæ (1./2. gear) 6 Omdrejningsvælger (indstilling af omdrejningsretning, transportsikring) 7 Afbryder 8 Håndtag 9 Lysdiode 10 Batteriudløser 11 Batteripakke * 12 Kapacitets- og signalindikator * 13 Knap til kapacitetsindikator * 14 Bæltekrog * 15 Bitsdepot * * afhængig af udstyr 6.1 Multifunktionelt overvågningssystem af maskinen Hvis maskinen slukker af sig selv, har elektronikken aktiveret selvbeskyttelsesfunktionen. Der lyder et advarselssignal (konstant biplyd). Signalet slukker efter maks. 30 sekunder, eller når afbryderen (7) slippes. På trods af denne beskyttelsesfunktion kan visse anvendelser føre til overbelastning og beskadigelse af maskinen. Årsager og afhjælpning: 1. Batteri næsten tomt (elektronikken beskytter batteriet mod skader som følge af total afladning). Blinker en lysdiode (12), er batteriet næsten afladet. Tryk evt. på knappen (13) og kontroller ladetilstanden på lysdioderne (12). Hvis batteriet er næsten tomt, skal det oplades! 2. Længerevarende overbelastning af maskinen medfører overophedningsafbrydelse. Lad maskinen eller batteripakken afkøle. Bemærk: Maskinen afkøles hurtigere, hvis man lader den køre i tomgang. 3. Maskinen afbrydes ved for høj strømstyrke (som f.eks. opstår ved længerevarende blokering). Sluk for maskinen med afbryderen (7). Arbejd derefter normalt videre. Undgå blokering. 6.2 Batteripakke Batteripakken skal oplades før den første ibrugtagning. Genoplad batteripakken, når kapaciteten aftager. Du finder anvisninger til opladning af batteripakken i driftsvejledningen til opladeren fra Metabo. Ved Li-Ion-batteripakker med kapacitets- og signalvisning (12) (afhængigt af udstyr): - Tryk på knappen (13) og ladetilstanden vises med lysdioderne. - Blinker en lysdiode, er batteripakken næsten tom og skal genoplades. 5. Oversigt 6. Anvendelse
Side: 3
DANSK da 47 Udtagning og indsættelse af batteripakke Udtagning: Tryk på knappen til frigørelse af batteripakken (10) og træk batteripakken (11) ud fortil. Indsættelse: Skub batteripakken (11) ind, til den går i hak. 6.3 Indstil omdrejningsretning, transportsikring (startspærre) Indstil kun omdrejningsvælgeren (6) når motoren står stille! Aktivér omdrejningsvælgeren (indstilling af omdrejningsretning, transportsikring) (6). Se side 2: R = Høreløb indstillet L = Venstreløb indstillet 0 = midterstilling: transportsikring (startspærre) indstillet 6.4 Valg af geartrin 1. gear (lavt omdrejningstal, særligt højt drejningsmoment, især til skruning) 2. gear (højt omdrejningstal, fortrinsvist til boring) 6.5 Drejningsmomentbegrænsning, indstilling af skruning, boring, slagboring Maskiner med betegnelsen BS...: 1...20 = Indstil drejningsmoment (med drejningsmomentbegrænsning) ved drejning af hylstret (2) - også mellemindstillinger er mulige. = Boring indstilling ved drejning af hylster (2) (maks. drejningsmoment, uden drejningsmomentbegrænsning) For at undgå at motoren overbelastes, må spindlen ikke blokeres. Maskiner med betegnelsen SB...: = Skruning indstilling ved drejning af hylster (3) OG Indstil drejningsmoment (med drejningsmomentbegrænsning) ved drejning af hylstret (4) - også mellemindstillinger er mulige. = Boring indstilling ved drejning af hylster (3) (maks. drejningsmoment, uden drejningsmomentbegrænsning) For at undgå at motoren overbelastes, må spindlen ikke blokeres. = Slagboring indstilling ved drejning af hylster (3) (maks. drejningsmoment, uden drejningsmomentbegrænsning) For at undgå at motoren overbelastes, må spindlen ikke blokeres. 6.6 Udskiftning af værktøj Åbn borepatronen: Drej borepatronhylstret (1) med urets retning. Fastspænding af værktøj: Åbn borepatronen, og sæt værktøjet så langt ind som muligt. Drej borepatronhylstret (1) mod urets retning, indtil værktøjet er spændt fast. Hvis værktøjet har et blødt skaft, skal der eventuelt efterspændes efter kort tids boring. 6.7 Tænd/sluk, ændring af omdrejningstal Tænd, omdrejningstal: Tryk på afbryderen (7). Omdrejningstallet kan ændres ved at trykke på afbryderen. Frakobling: Slip afbryderen (7). 6.8 Borepatron med Quick-system (på BS 18 L BL Q, Powermaxx BS 12 BL Q) Afmontering: Se side 2, ill. A. Skub låseringen frem (a), og træk borepatronen fremad og af (b). Isætning: Skub låseringen frem, og skub borepatronen på borespindlen til anslag. 6.9 Borepatron (på BS 18 L BL, SB 18 L BL, Powermaxx BS 12 BL, Powermaxx SB 12 BL) Se side 2, ill. B. Drej låseskruen ud. Obs.: Venstregevind! Løsn borepatronen ved et let slag med en gummihammer på en tilspændt sekskantnøgle og skru den af. Borepatronen skrues på i omvendt rækkefølge. Anvend udelukkende originale batteripakker eller originalt tilbehør fra Metabo eller CAS (Cordless Alliance System). Se side 4. Brug kun tilbehør, der opfylder de krav og specifikationer, som er angivet i denne brugsanvisning. A Batteripakker med forskellig kapacitet. Køb kun batteripakker, hvis spænding svarer til dit el- værktøj. B Vinkelskrueforsats C Oplader D Bitsholder med hurtigskiftesystemet Quick E Bitsboks Det komplette tilbehørsprogram findes på www.metabo.com eller i kataloget. Reparationer på el-værktøjer må kun udføres af en elektriker! Henvend dig til din Metabo-forhandler, når du skal have repareret dit Metabo el-værktøj. Adresser findes på www.metabo.com. Reservedelslister kan downloades på www.metabo.com. 1 2 2 7. Tilbehør 8. Reparation
Side: 4
DANSK da 48 Overhold de nationale regler om miljøvenlig bortskaffelse og genbrug af udtjente maskiner, emballage og tilbehør. Batteripakker må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald! Returner defekte eller brugte batteripakker til Metabo-forhandleren! Smid ikke batteripakker i vandet. Beskyt miljøet, og smid ikke el-værktøj og batterier i husholdningsaffaldet. Overhold de nationale regler om separat indsamling og genbrug af udtjente maskiner, emballage og tilbehør. Aflad batteripakken i el-værktøjet, før den bort- skaffes. Beskyt kontakterne mod kortslutning (isoler fx med tape). Forklaringer til oplysningerne på side 3. Forbeholdt ændringer som følge af tekniske fremskridt. U = Spænding (ved 12 V batteripakke: maks. spænding = 12 V, nom. spænding = 10,8 V) n0 = tomgangshastighed Spændingsmoment ved skruning: MA = blødt skrueeksempel (træ) MB = hårdt skrueeksempel (metal) MC = indstilleligt spændingsmoment (med drejningsmomentbegrænsning) Maks. bordiameter: D1 maks=i stål D2 maks=i blødt træ D3 maks=i murværk s = maks. slagtal m = vægt (med mindste batteripakke) G = spindelgevind Måleværdier beregnet iht. EN 62841. Tilladt omgivelsestemperatur ved drift: -20 °C til 50 °C (begrænset ydelse ved temperaturer under 0 °C). Tilladt omgivelsestemperatur ved opbevaring: 0 °C til 30 °C Jævnstrøm De angivne tekniske data er inkl. tolerancer (svarende til de aktuelt gældende standarder). Emissionsværdier Disse værdier gør det muligt at bestemme el- værktøjets emissioner og sammenligne forskellige el-værktøjer med hinanden. Alt efter el-værktøjets eller indsatsværktøjernes anvendelsesbetingelser og tilstand kan den faktiske belastning være højere eller lavere. Tag også højde for arbejdspauser og perioder med lav belastning. Træf de nødvendige beskyttelsesforanstaltninger for brugeren, fx organisatoriske foranstaltninger, på baggrund af de anslåede værdier. Samlet vibration (vektorsum af tre retninger) beregnet iht. EN 62841: ah, ID = Vibrationsemissionsværdi (Slagboring i beton) ah, D = Vibrationsemissionsværdi (Boring i metal) ah, S = Vibrationsemission (skruning uden slag) Kh, ... = Usikkerhed (vibration) Typiske A-vægtede lydniveauer: LpA = lydtryksniveau LWA = lydeffektniveau KpA, KWA=Usikkerhed (lydniveau) Ved arbejde kan støjniveauet overskride 80 dB(A). Brug høreværn! 9. Miljøbeskyttelse 10. Tekniske data
Brand:
Metabo
Product:
Boremaskiner
Model/navn:
PowerMaxx SB 12 BL
Filetype:
PDF
Sprog som er tilgængelige:
Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Nordmand, Græsk, Ungarer