Powermaxx RC WildCat

Metabo Powermaxx RC WildCat manual

Powermaxx RC WildCat

Manual til Metabo Powermaxx RC WildCat på Hollandsk. Denne PDF-vejledning har 83 sider.

Side: 1
54 DANSK DA Vi erklærer på eget ansvar, at dette produkt er i overensstemmelse med følgende standarder: EN 60335; EN 60065 iht. til bestemmelserne i direktiverne 2006/95/EF, 2004/108/EF, 2009/125/ EF, 2011/65/EU. Radioen med oplader er udelukkende beregnet til opladning af Metabo batteripakker. Radioen med oplader er beregnet til opladning af Metabo Li-ion-batteripakker (10,8 V, 1,5 Ah-3,0 Ah, 3-6 celler). Radioen med oplader må kun anvendes sammen med den tilhørende Metabo-netdel eller en Metabo Li-ion-batteripakke (10,8 V). Dette apparat er ikke beregnet til at blive anvendt af personer (inklusive børn) med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne eller af personer med manglende erfaring og/eller viden, medmindre disse personer er under opsyn af en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed, eller de har fået instruktioner fra denne person om, hvordan apparatet skal anvendes. Prøv aldrig at oplade ikke-genopladelige batterier. Eksplosionsfare! Brugeren hæfter fuldt ud for skader som følge af brug til ikke tiltænkte formål. Almindeligt anerkendte bestemmelser om forebyggelse af ulykker og de vedlagte sikkerhedsanvisninger skal overholdes. ADVARSEL – Læs brugsanvisningen for at reducere faren for personskader. ADVARSEL Læs alle sikkerhedsanvisninger og andre anvisninger. Hvis sikkerhedsanvisningerne og de andre anvisninger ikke overholdes, er der risiko for elektrisk stød, brand og/eller alvorlige personskader. Alle sikkerhedsanvisninger og andre anvisninger bør gemmes til senere brug. Læs de vedlagte sikkerhedsanvisninger og brugsanvisningen godt og grundigt igennem, før De tager maskinen i brug. Opbevar allemedfølgendedokumenter, og lad dem følge med, når De en gang skulle give opladeren videre til andre personer. Vær opmærksom på de tekststeder i betjeningsvejledningen, der er markeret med dette symbol, for Deres egen og maskinens sikkerhed! Advarsel mod farlig elektrisk spænding! Der kan sive let sur, brændbar væske ud af defekte Li-ion- batteripakker! Hvis der kommer batterivæske ud, og væsken kommer i berøring med huden, skal huden omgående skylles med rigeligt vand. Skyl øjnene med rent vand, og søg straks læge, hvis batterivæsken kommer i øjnene! Forsøg aldrig at genoplade fuldt opladte batteripakker! Overopladning beskadiger batteripakkerne og reducerer deres levetid! Brug kun opladeren indendøre! Beskyt opladeren mod fugtighed! Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Hold børn væk fra apparatet eller arbejdsområdet! Opbevar apparatet utilgængeligt for børn! Original brugsanvisning 1 Overensstemmelses- erklæring 2 Tiltænkt formål 3 Generelle sikkerhedsanvisninger 4 Særlige sikkerhedsanvisninger
Side: 2
DANSK 55 DA I tilfælde af røgudvikling eller brand i apparatet skal stikket straks trækkes ud af stikkontakten! Beskyt batteripakker mod fugtighed! Brug ingen defekte eller deformerede batteripakker! Udsæt ikke batteripakker for ild! Åbn ikke batteripakker! Berør eller kortslut ikke batteripakkens kontakter! Ikke benyttede akku´er må ikke komme i berøring med clips, mønter, nøgler, søm, skruer eller andre små metalgenstande, da disse kan kortslutte kontakterne. En kortslutning mellem akku- kontakterne øger risikoen for personskader i form af forbrændinger. Beskyt batteripakke og batterier mod varme, f.eks. også før længere solindstråling, samt mod ild, vand og fugtighed. Der er eksplosionsfare. Oplad kun akku´er i ladeaggregater, der er anbefalet af fabrikanten. Et ladeaggregat, der er egnet til en bestemt type akku´er, må ikke benyttes med andre akku´er - brandfare. Brug ikke apparatet i nærheden af vand. Rengør kun apparatet med en tør klud. Stil ikke radioen i nærheden af varmekilder, f.eks. radiatorer, varmeflader, ovne eller lignende apparater, som overfører varme. Udsæt ikke radioen for åben ild. Brug kun ekstraudstyr eller tilbehør, som er godkendt af producenten. Træk stikket ud af stikkontakten i tordenvejr, før indstillings- og reparationsarbejde, eller hvis apparatet ikke skal bruges i længere tid. Reparationer skal udføres af kvalificeret personale ved brug af originale reservedele. Reparation er nødvendig, hvis apparatet på en eller anden måde er blevet beskadiget, herunder hører bl.a. defekte netdele, hvis der er spildt væske eller faldet genstande ned på apparatet, hvis apparatet er blevet udsat for regn eller fugtighed, ikke fungerer normalt eller er blevet tabt. Undgå at udsætte apparatet for regn eller fugtighed, da dette kan medføre risiko for brand eller elektrisk stød. Apparatet må ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må ikke placeres genstande fyldt med væske på apparatet. Brug kun apparatet med de dertil beregnede akku´er. Brug af andre akku´er øger risikoen for personskader og er forbundet med brandfare. Apparatet må ikke anvendes i lukkede reoler eller skabe uden tilstrækkelig ventilation. Den optimale opbevaringstemperatur ligger mellem 10 °C og 40 °C. Apparatet må ikke åbnes eller ændres på nogen måde. Et tomt batteri må ikke sidde i radioen i mere end 2 uger, når netledningen er trukket ud. Der er ellers risiko for dybdeafladning og beskadigelse af battericellerne. Et dybdeafladet batteri kan ikke oplades med denne radio igen. Dybdeafladede batterier kan oplades igen med den separate lader LC 40. Kontrollér før ibrugtagning, om oplysningerne på typeskiltet stemmer overens med strømnettets netspænding og netfrekvens. Sørg for, at der er tilstrækkelig ventilation, før apparatet tages i brug. Mindsteafstand til andre genstande er min. 5 cm. Apparatet må ikke anvendes i lukkede reoler eller skabe uden tilstrækkelig ventilation. Brug en frit tilgængelig stikkontakt, så stikket hurtigt kan trækkes ud. Isætning af bufferbatterier (2x AAA): Vær opmærksom på polariteten (+/-), når batterierne sættes i. Se markeringen i batteridækslet. Justering af antenne: 5 Ibrugtagning
Side: 3
56 DANSK DA Isætning af batteripakke: Tilslutning af netdel: Tilslutning, tilkobling og isætning af ekstern lydkilde (f.eks. MP3-spiller): Indstilling af klokkeslæt: 1 Tænd-/slukknap 2 Knap til skift mellem FM (UKW), AM (MW) og AUX (ekstern lydkilde, f.eks. MP3-afspiller) 3 Indstilling af lydstyrke 4 Deaktivering af lyd (mute) 5 Equalizer (EQ) til indstilling af bas og diskant 6 "Tilbage"-knap 7 "Frem"-knap 8 Kanalsøger 9 Knap til lagring af radiokanaler 10 Knap til indstilling af klokkeslæt 11 Batteriindikator 6 Betjeningselementer
Side: 4
DANSK 57 DA Tænd/sluk (lydfunktion): Skift mellem FM (UKW), AM (MW) og AUX (ekstern lydkilde, f.eks. MP3-afspiller): Bemærk: Opladning kan påvirke modtagelsen af mellembølgesignaler (AM). Indstilling af lydstyrke: Aktivering/deaktivering af lyd: Indstilling af equalizer (bas, diskant): Søgning af radiokanaler: Lagring af radiokanaler: 7 Anvendelse
Side: 5
58 DANSK DA Hentning af lagrede radiokanaler: Visning af batteripakkens ladetilstand: Visning af opladning: Reparationer må kun udføres af en elektriker! Hvis apparatets netdel bliver beskadiget, skal det udskiftes med en original Metabo-reservedel for at undgå risici. Henvend Dem til Deres Metabo-forhandler, når De skal have repareret Deres Metabo apparater. Adresser findes på www.metabo.com. Reservedelslister kan downloades på www.metabo.com. Brugt udstyr og tilbehør indeholder store mængder værdifuldt råstof og plastmateriale, som ligeledes kan genanvendes i en recyclingproces. Kun for EU-lande: El-værktøj må ikke smides i husholdningsaffaldet! I henhold til det europæiske direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr og omsættelsen til national lovgivning skal brugte el- værktøjer indsamles adskilt og genanvendes i en recyclingproces. Forbeholdt ændringer som følge af tekniske ændringer. Batteripakkens spændingsområder= 10,8 V Vægt........................................= 1,8 kg Frekvensområde UKW (FM)....= 87,5-108 MHz Frekvensområde MW (AM)......= 522-1620 kHz Netdelens udgangsværdier.....= 13,5 V / 2 A 8 Reparation 9 Miljøbeskyttelse 10 Tekniske data

Spørgsmål & besvarelser

Har du et spørgsmål om Metabo Powermaxx RC WildCat men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Metabo Powermaxx RC WildCat. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Metabo Powermaxx RC WildCat så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.

Stil et spørgsmål om Metabo Powermaxx RC WildCat

Navn
E-mail
Reaktion

Få vist brugermanualen for Metabo Powermaxx RC WildCat below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Metabo
  • Product: Byggeplads radioer
  • Model/navn: Powermaxx RC WildCat
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Russisk, Nordmand, Finsk, Græsk, Ungarer