PowerMaxx BS

Metabo PowerMaxx BS manual

PowerMaxx BS

Manual til Metabo PowerMaxx BS på Hollandsk. Denne PDF-vejledning har 56 sider.

Side: 1
DANSK da 38 Original brugsanvisning Vi erklærer under almindeligt ansvar: Disse akku- bore-/skruemaskiner, identificeret ved angivelse af type og serienummer *1), opfylder alle relevante bestemmelser i direktiverne *2) og standarderne *3). Teknisk dossier ved *4) - se side 3. Akku-bore-/skruemaskinen er beregnet til skruning, boring og gevindskæring. Brugeren hæfter fuldt ud for skader som følge af brug til ikke tiltænkte formål. Almindeligt anerkendte bestemmelser om forebyggelse af ulykker og de vedlagte sikkerhedsanvisninger skal overholdes. Vær opmærksom på de tekststeder i brugsanvisningen, der er markeret med dette symbol, for Deres egen og el-værk- tøjets sikkerhed. ADVARSEL – Læs brugsanvisningen for at reducere faren for personskader. ADVARSEL Læs alle sikkerhedsanvis- ninger og andre anvisninger. Hvis sikker- hedsanvisningerne og de andre anvisninger ikke overholdes, er der risiko for elektrisk stød, brand og/ eller alvorlige personskader. Alle sikkerhedsanvisninger og andre anvis- ninger bør gemmes til senere brug. Videregiv kun el-værktøjet sammen med disse papirer. Hold maskinen i de isolerede greb, når der udføres arbejde, hvor værktøjet kan komme i kontakt med skjulte strømledninger. Kontakt med en spændingsførende ledning kan også gøre maskinens metaldele spændingsførende og føre til elektrisk stød. Kontroller, at der ingen strøm-, vand- eller gasledninger er på det sted, som skal bearbejdes (f.eks. ved hjælp af en metaldetektor). Der kan sive let sur, brændbar væske ud af defekte Li-ion-batteripakker! Hvis der kommer batterivæske ud og væsken kommer i berøring med huden, skal huden omgående skylles med rigeligt vand. Skyl øjnene med rent vand og søg straks læge, hvis batterivæsken kommer i øjnene! Beskyt batteripakker mod fugtighed! Brug ingen defekte eller deformerede batteripakker! Udsæt ikke batteripakker for ild! Åbn ikke batteripakker! Berør eller kortslut ikke batteripakkens kontakter! Tag batteripakken ud af maskinen, før der foretages indstillinger og vedligeholdelse. Sørg for, at maskinen er frakoblet, når batteripakken placeres i maskinen. Tag ikke om det roterende værktøj! Spåner og lignende fjernes først, når maskinen er stoppet. Støv fra materialer såsom blyholdig maling, visse træsorter, mineraler og metal kan være sundhedsskadeligt. Berøring eller indånding af dette støv kan fremkalde allergiske reaktioner og/ eller åndedrætssygdomme hos brugeren eller personer, der opholder sig i nærheden. Nogle støvpartikler såsom ege- eller bøgetræsstøv anses for at være kræftfremkaldende, især i forbindelse med tilsætningsstoffer til træbehandling (chromat, træbeskyttelsesmiddel). Asbestholdigt materiale må kun bearbejdes af fagfolk. - Brug så vidt muligt støvudsugning. - Sørg for god ventilation på arbejdspladsen. - Det anbefales at bruge et åndedrætsværn i filterklasse P2. Vær opmærksom på de gældende regler i Deres land vedrørende de bearbejdede materialer. LED-lys (2): Se ikke direkte ind i LED-strålen med optiske instrumenter. Se side 2. 1 Borepatron * 2 Lysdiode 3 Indstillingsmuffe (momentbegrænsning, maksimalt drejningsmoment) 4 Gearskifter (1./2. gear) 5 Kapacitetsindikator til kontrol af batteriets ladetilstand 6 Bæltekrog 7 Omdrejningsvælger (indstilling af omdrejningsretning, transportsikring) 8 Afbrydergreb 9 Batteriudløser 10 Batteripakke 11 Afskærmning * * afhængig af udstyr 1. Overensstemmels eserklæring 2. Tiltænkt formål 3. Generelle sikkerhedsanvisninger 4. Særlige sikkerhedsanvisninger 5. Oversigt
Side: 2
DANSK da 39 6.1 Multifunktionelt overvågningssystem af maskinen Hvis maskinen slukker af sig selv, har elektronikken aktiveret selvbeskyttelsesfunktionen. Der lyder et advarselssignal (konstant biplyd). Signalet slukker efter maks. 30 sekunder, eller når afbrydergrebet (8) slippes. På trods af denne beskyttelsesfunktion kan visse anvendelser føre til overbelastning og beskadigelse af maskinen. Årsager og afhjælpning: 1. Batteri næsten tomt (elektronikken beskytter batteriet mod skader som følge af total afladning). Hvis batteriet er næsten tomt, skal det oplades! 2. Længerevarende overbelastning af maskinen medfører overophedningsafbrydelse. Lad maskinen eller batteripakken afkøle. Bemærk: Maskinen afkøles hurtigere, hvis man lader den køre i tomgang. 3. Maskinen afbrydes ved for høj strømstyrke (som f.eks. opstår ved længerevarende blokering). Sluk for maskinen med afbryderen (8). Arbejd derefter normalt videre. Undgå blokering. 6.2 Batteripakke Batteripakken skal oplades før den første ibrugtagning. Genoplad batteripakken, når kapaciteten aftager. Den optimale opbevaringstemperatur ligger mellem 10 °C og 30 °C. Udtagning Tryk på batteriudløseren (9), og fjern batteripakken (10). Isættelse Skub batteripakken (10) ind, til den går i indgreb i værktøjet. 6.3 Indstilling af omdrejningsretning, transportsikring (startspærre) Indstil kun omdrejningsvælgeren (7), når motoren står stille! Indstil omdrejningsvælgeren (indstilling af omdrejningsretning, transportsikring). (7) Se side 2: R = højreløb indstillet L = venstreløb indstillet 0 = midterposition: transportsikring (startspærre) indstillet 6.4 Valg af geartrin 1. gear (lavt omdrejningstal, særligt højt drejningsmoment, især til skruning) 2. gear (højt omdrejningstal, især til boring) 6.5 Indstilling af momentbegrænsning, boring Drej muffen (drejningsmoment, boring) (3). 1...20 = Indstil drejningsmomentet (med momentbegrænsning) - mellemstillinger er også mulige. = Indstil boretrinnet (maks. drejningsmoment, uden momentbegrænsning) For at undgå at overbelaste motoren må spindlen ikke blokeres. 6.6 Tænding/slukning af el-værktøjet, indstilling af omdrejningstal For at tilslutte maskinen skal afbrydergrebet (8) aktiveres. Omdrejningstallet kan ændres ved at trykke på afbrydergrebet. 6.7 Borepatron med hurtigskiftesystemet Quick (på PowerMaxx BS Quick...) Aftagning: Se side 2, ill. A. Skub låseringen frem (a), og træk borepatronen fremad og af (b). Isætning: Skub låseringen frem, og skub borepatronen på borespindlen til anslag. 6.8 Borepatron (på PowerMaxx BS) Se side 2, ill. B. Isætning: Skru afskærmningen (11) af. Skru den selvspændende borepatron på spindelgevindet. Den selvspændende borepatron kan spændes (og løsnes igen) med en gaffelnøgle. Det anbefales at anvende bit-spændebøsningen 6.31281 (se kapitlet Tilbehør), når du arbejder med lange skruemaskinebits eller bitholdere. Brug kun originalt Metabo tilbehør. Henvend Dem til Deres forhandler, hvis De har brug for tilbehør. For at få det rigtige tilbehør er det vigtigt, at forhandleren får at vide, hvilken type el-værktøjet er. Se side 4. A Selvspændende borepatron. Opstilling, PowerMaxx BS: Skru afskærmningen (11) af. Skru den selvspændende borepatron på spindelgevindet. Den selvspændende borepatron kan spændes (og løsnes igen) med en gaffelnøgle. B Batteripakke 6. Anvendelse 7. Tips og tricks 8. Tilbehør 1 2 1 2
Side: 3
DANSK da 40 C Vinkelskrueforsats D Lader E Bit-spændebøsning F Bitsholder med hurtigskiftesystemet Quick G Bitsboks Det komplette tilbehørsprogram findes på www.metabo.com eller i hovedkataloget. Reparationer på el-værktøjer må kun udføres af en elektriker! Henvend Dem til Deres Metabo-forhandler, når De skal have repareret Deres Metabo el-værktøj. Adresser findes på www.metabo.com. Reservedelslister kan downloades på www.metabo.com. Overhold de lokale regler om miljøvenlig bortskaf- felse og genbrug af udtjente maskiner, emballage og tilbehør. Batteripakker må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald! Returner defekte eller brugte batteripakker til Metabo-forhandleren! Smid ikke batteripakker i vandet. Beskyt miljøet, og smid ikke el-værktøj og akkuer i husholdningsaffaldet. Overhold de nationale regler om separat indsamling og genbrug af udtjente maskiner, emballage og tilbehør. Aflad akkuen i el-værktøjet, før den bortskaffes. Beskyt kontakterne mod kortslutning (isoler f.eks. med tape). Forklaringer til oplysningerne på side 3. Forbeholdt ændringer som følge af tekniske ændringer. U =Batteripakkens spænding n =Tomgangshastighed Tilspændingsmoment ved skruning: MA =skruning i blødt materiale (træ) MB =skruning i hårdt materiale (metal) MC =tilspændingsmomentet kan indstilles (med momentbegrænsning) Maks. bordiameter: D 1 maks.=i stål D 2 maks.=i blødt træ m =vægt (med batteripakke) G =Spindelgevind Samlet vibration (vektorsum af tre retninger) målt iht. EN 60745: ah, D =Vibrationsemission (boring i metal) ah, S =Vibrationsemission (skruning uden slag) Kh, ... =Usikkerhed (vibration) Det vibrationsniveau, der er angivet i nærværende anvisninger, er målt i henhold til en standardiseret måleproces i EN 60745 og kan bruges til at sammenligne el-værktøj med hinanden. Vibrationsniveauet er også egnet til at foretage en foreløbig vurdering af vibrationsbelastningen. Det angivne vibrationsniveau er baseret på de væsentligste anvendelser af el-værktøjet. Hvis el- værktøjet anvendes til andre formål, med andet værktøj eller utilstrækkelig vedligeholdelse, kan vibrationsniveauet afvige fra den angivne værdi. Det kan øge vibrationsbelastningen betydeligt over hele arbejdsperioden. For at kunne vurdere vibrationsbelastningen nøjagtigt skal der også tages højde for de perioder, hvor maskinen er slukket eller godt nok kører, men ikke anvendes. Det kan reducere vibrationsbelastningen betydeligt over hele arbejdsperioden. Træf ekstra sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af brugeren mod vibrationspåvirkninger som f.eks.: Vedligeholdelse af el-værktøj og værktøj, holde hænderne varme, organisation af arbejdsforløb. Typiske A-vægtede lydniveauer: LpA =Lydtryksniveau LWA =Lydeffektniveau KpA, KWA= Usikkerhed (lydniveau) Brug høreværn! Måleværdier beregnet jf. EN 60745. Jævnstrøm De angivne tekniske data er tolerancesat (svarende til de pågældende gyldige standarder). 9. Reparation 10. Miljøbeskyttelse 11. Tekniske data

Spørgsmål & besvarelser

Har du et spørgsmål om Metabo PowerMaxx BS men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Metabo PowerMaxx BS. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Metabo PowerMaxx BS så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.

Stil et spørgsmål om Metabo PowerMaxx BS

Navn
E-mail
Reaktion

Få vist brugermanualen for Metabo PowerMaxx BS below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Metabo
  • Product: Boremaskiner
  • Model/navn: PowerMaxx BS
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Russisk, Nordmand, Finsk, Græsk, Ungarer, Indonesisk, Slovenske