PowerMaxx ASE

Metabo PowerMaxx ASE manual

PowerMaxx ASE

Manual til Metabo PowerMaxx ASE på Hollandsk. Denne PDF-vejledning har 72 sider.

Side: 1
DANSK da 46 Original brugsanvisning Vi erklærer under almindeligt ansvar: Disse akku- bajonetsave, identificeret ved angivelse af type og serienummer *1), opfylder alle relevante bestem- melser i direktiverne *2) og standarderne *3). Teknisk dossier ved *4) - se side 3. Maskinen er egnet til savning i træ, metal, plast og lignende materialer som hårdgummi, fiberglas osv. Brugeren hæfter fuldt ud for skader som følge af brug til ikke tiltænkte formål. Almindeligt anerkendte bestemmelser om forebyg- gelse af ulykker og de vedlagte sikkerhedsanvis- ninger skal overholdes. Vær opmærksom på de tekststeder i brugsanvisningen, der er markeret med dette symbol, for Deres egen og el-værk- tøjets sikkerhed. ADVARSEL – Læs brugsanvisningen for at reducere faren for personskader. ADVARSEL Læs alle sikkerhedsanvis- ninger og andre anvisninger. Hvis sikker- hedsanvisningerne og de andre anvisninger ikke overholdes, er der risiko for elektrisk stød, brand og/ eller alvorlige personskader. Alle sikkerhedsanvisninger og andre anvis- ninger bør gemmes til senere brug. Videregiv kun el-værktøjet sammen med disse papirer. Hold maskinen i de isolerede greb, når der udføres arbejde, hvor værktøjet kan komme i kontakt med skjulte strømledninger. Kontakt med en spændingsførende ledning kan også gøre maskinens metaldele spændingsførende og føre til elektrisk stød. Lås maskinen med kontaktspærren (4), når den ikke bruges, for at undgå utilsigtet indkobling. Tag batteripakken ud af maskinen, før der foretages maskinindstilling, ombygning, vedligeholdelse eller rengøring. Sørg for, at maskinen er frakoblet, når batteripakken placeres i maskinen. Brug altid beskyttelsesbriller, arbejdshandsker og kraftige sko under arbejdet med maskinen! Kontroller, at der ingen strøm-, vand- eller gasledninger er på det sted, som skal bearbejdes (f.eks. ved hjælp af en metaldetektor). Når der saves i vandrør, bør De sikre, at disse ikke indeholder noget vand. Arbejdes der længere tid med el-værktøjet, bør der anvendes høreværn. Længere påvirkning med højt støjniveau kan medføre høreskader. Der må ikke bearbejdes materialer, der danner sundhedsfarligt støv eller dampe (f.eks. asbest). Prøv ikke at save i ekstremt små emner. Spænd arbejdsemnet godt fast. Understøt under ingen omstændigheder arbejdsemnet med hånden eller foden. Anvend udelukkende skarpe, ubeskadigede savklinger. Revnede eller deformerede savklinger må ikke anvendes. Brug kun maskinen med monteret anslag. Ved savning skal anslaget ligge sikkert ind mod arbejdsemnet. Hold altid fast i maskinen med begge hænder i de dertil beregnede greb, sørg for at stå stabilt, og arbejd koncentreret. Fare for kvæstelse som følge af skarp savklinge. Rør ikke ved den kørende savklinge! Spåner og lignende fjernes først, når maskinen er stoppet. Grib ikke ind under arbejdsemnet i løbet af arbejdet. Risiko for klemning under drift! Hold fingrene væk fra savklingens spændeanordning (2). LED-arbejdslys (2): Se ikke direkte ind i LED-strålen med optiske instrumenter. Beskyt batteripakker mod fugtighed! Udsæt ikke batteripakker for ild! Brug ingen defekte eller deformerede batteripakker! Åbn ikke batteripakker! Berør eller kortslut ikke batteripakkens kontakter! Der kan sive let sur, brændbar væske ud af defekte Li-ion-batteripakker! Hvis der kommer batterivæske ud, og væsken kommer i berøring med huden, skal huden omgående skylles med rigeligt vand. Skyl øjnene med rent vand, og søg straks læge, hvis batterivæsken kommer i øjnene! Ved en defekt maskinen skal man tage batteripakken ud af maskinen. Reducering af støvgener: ADVARSEL - Enkelte støvtyper, som genereres ved slibning af sandpapir, savning, slibning, boring og andre arbejder, indeholder kemikalier, hvor det er kendt at de forårsager kræft, medfødte skavanker eller andre forplantningsskader. Enkelte eksempler på disse kemikalier er: 1. Overensstemmelseserklæring 2. Tiltænkt formål 3. Generelle sikkerhedsanvisninger 4. Særlige sikkerhedsanvisninger
Side: 2
DANSK da 47 - Bly fra blyholdig maling, - mineralsk støv fra mursten, cement og andre materialer til murværk, og - arsen og krom fra kemisk behandlet træ. Risikoen for dig ved denne belastning varierer alt efter hvor ofte du udfører denne type arbejde. For at reducere belastningen med disse kemikalier for dig: Arbejd i et godt udluftet område og arbejd med godkendt sikkerhedsudstyr, som f.eks. støvmasker, der er specielt udviklet til udfiltrering af mikroskopisk små partikler. Dette gælder ligeledes for støv fra yderligere materialer, som f.eks. enkelte trætyper (såsom støv fra eg eller bøg), metaller, asbest. Ydeligere kendte lidelser er f.eks. allergiske reaktioner samt luftvejssygdomme. Støvet må ikke optages i kroppen. Overhold de gældende direktiver og nationale forskrifter, der gælder for dit materiale, personale, anvendelsesformål og -sted (f.eks. bestemmelser for arbejdssikkerhed, bortskaffelse). Opfang partiklerne på oprindelsesstedet, undgå aflejringer i omgivelserne. Brug egnet tilbehør til specielt arbejde. Således når færre partikler ukontrolleret ud i miljøet. Anvend en egnet støvudsugning. Støvbelastningen kan reduceres på følgende måde: - Ret ikke partikler, der kommer ud, og maskinens udluftningsstrøm mod dig selv eller personer, der befinder sig i nærheden, eller på aflejret støv, - Anvend et udsugningsanlæg og/eller en luftrenser, - sørg for god ventilation på arbejdspladsen og hold den ren vha. støvudsugning. Fejning eller blæsning hvirvler støv op. - Støvsug eller vask beskyttelsestøj. Undgå udblæsning, bankning eller børstning. Transport af Li-ion-batteripakker: Forsendelse af Li-ion-batteripakker skal ske i henhold til reglerne om farligt gods (UN 3480 og UN 3481). Tjek de aktuelle regler ved forsendelse af Li- ion-batteripakker. Spørg evt. din speditør til råds. Certificeret emballage kan rekvireres hos Metabo. Send kun batteripakker, hvis kabinettet er ubeskadiget og der ikke trænger væske ud. Tag batteripakken ud af maskinen for forsendelse. Beskyt kontakterne mod kortslutning (isoler f.eks. med tape). Se side 2. 1 Spændeanordning til bajonetsavklinger og stiksavklinger 2 LED-arbejdslys 3 Forreste greb 4 Kontaktspærre: Til låsning af afbrydergrebet (10) for at undgå utilsigtet indkobling. 5 Bageste greb 6 Knap til frigørelse af batteripakke 7 Batteripakke * 8 Knap til kapacitetsindikator * 9 Kapacitets- og signalindikator * 10 Afbrydergreb 11 Kapacitetsindikator til kontrol af batteriets ladetilstand 12 Knap til indstilling af anslaget 13 Anslag 14 Savklinge * * alt efter udstyr/medleveres ikke 6.1 Multifunktionelt overvågningssystem af maskinen Hvis maskinen slukker af sig selv, har elektro- nikken aktiveret selvbeskyttelsesfunktionen. Årsager og afhjælpning: 1. Batteri næsten tomt (elektronikken beskytter batteriet mod skader som følge af total aflad- ning). Hvis batteriet er næsten tomt, skal det oplades! 2. Længerevarende overbelastning af maskinen medfører overophedningsafbrydelse. Lad maskinen eller batteripakken afkøle. Bemærk: Maskinen afkøles hurtigere, hvis man lader den køre i tomgang. 3. Maskinen afbrydes ved for høj strømstyrke (som f.eks. opstår ved længerevarende bloke- ring). Sluk for maskinen med afbrydergrebet (10). Arbejd derefter normalt videre. Undgå blokering. 6.2 Batteripakke Batteripakken (7) skal oplades før den første ibrugtagning. Genoplad batteripakken, når kapaciteten aftager. Den optimale opbevaringstemperatur ligger mellem 10° C og 30° C. Li-ion-batteripakker "Li-Power, LiHD" har en kapacitets- og signalindikator (9): - Tryk på knappen (8) og ladetilstanden vises med lysdioderne. - Blinker en lysdiode, er batteripakken næsten tom og skal genoplades. 6.3 Udtagning og isætning af batteripakke Udtagning: Tryk på batteriudløseren (6), og fjern batteripakken (7). Isætning: Skub batteripakken (7) ind, til den går i indgreb i værktøjet. 6.4 Isætning/aftagning af savklinge Før alt arbejde på maskinen: Tag batteri- pakken ud. Rør ikke ved savklingen umiddelbart efter arbejdet, da denne kan være meget varm og forårsage hudforbrændinger. 5. Oversigt 6. Anvendelse
Side: 3
DANSK da 48 Anvend helst bajonetsavklinger. 1 Drej klembøsningen (1) i pilens retning, og hold den der. 2 Sæt savklingen (14) i til anslag, eller fjern den. 3 Slip klembøsningen (1) (klembøsningen drejer tilbage i udgangsposition). 4 Kontroller, om savklingen sidder ordentligt fast. Vær opmærksom på følgende ved brug af stik- savklinger: Der kan anvendes bajonetsavklinger og stiksavklinger. Anvend helst bajonetsavklinger. Vær ved isætning af stiksavklinger særlig opmærksom på at sætte stiksavklingen lodret i til anslag. Drej klembøsningen (1) langsomt tilbage i udgangsposition, og kontroller, at stiksavklingen ligger i fordybningen. Bemærk: Skulle en savklinge være knækket og ikke kunne tages ud af savklingeanordningen med hånden, drejes klembøsningen (1) i pilens retning og holdes der. Tag den knækkede del ud med spidsen af en savklinge. En fintandet metalsav- klinge er bedst egnet. 6.5 Indstilling af anslag Ved at forskyde anslaget (13) kan snitdybden redu- ceres (f.eks. ved savning foran en væg). Forskyd af og til anslaget (13), så savklingen slides jævnt. 1 Tryk på knappen (12), og skub anslaget (13) til den ønskede position. 2 Slip knappen (12), og skub anslaget, til det går i indgreb. Kontroller, at anslaget (13) sidder ordentligt fast. 7.1 Tænd og sluk, slagtal Kontaktspærre (4): Kontaktspærre (10) spærret. Kontaktspærre (10) oplåst. Tænd, omdrejningstal: Tryk på afbrydergrebet (10). Slagtallet kan ændres ved at trykke på afbry- dergrebet. Sluk: Slip afbrydergrebet (10). 7.2 Arbejdsanvisninger Savning: Brug en savklinge, som passer til det materiale, der skal saves i. Tryk maskinen ind mod arbejdsemnet med anslaget (13). Tænd for maskinen, inden savklingen føres hen mod arbejdsemnet. Rør hverken genstande eller jorden med den kørende savklinge (fare for tilbageslag, ødelæg- gelse af savklingen!) Tilpas slagtallet til det materiale, der skal saves i. Undgå for stort tryk på savklingen (især på lange savklinger). Hvis savklingen kommer i klemme, skal maskinen omgående slukkes. Forstør savsporet lidt med et egnet værktøj, og fjern maskinen. Når savsnittet er lavet, slukkes der for maskinen, som først tages ud af savsporet og lægges til side, når savklingen står stille (fare for tilbageslag). Lås maskinen med kontaktspærren (4) for at undgå utilsigtet indkobling. Dybdesnit: Dybdesnit må kun udføres i bløde materialer som træ eller plast. Brug kun korte savklinger. Hold altid fast i maskinen med begge hænder i de dertil beregnede greb, sørg for at stå stabilt, og arbejd koncentreret. Se billedet på side 3: Maskinen trykkes mod arbejdsemnet med anslagets (13) kant. Savklingen rører ikke ved arbejdsemnet. Aktivering af maskinen. Anslagets hjørne fungerer som omdrej- ningspunkt, som maskinen langsomt rettes op efter, når savklingen skærer i arbejdsemnet. Udblæs regelmæssigt maskinen med trykluft gennem motorens luftspalter. Regelmæssig rengøring: Tryk på knappen (12), og fjern anslaget (13). Hold maskinen lodret nedad, og bank let på maskinen med hånden. Det opsamlede støv falder ud. Der må ikke smøres med olie eller fedt. Anvend kun originale batteripakker fra Metabo og Metabo-tilbehør. Se side 4. Brug kun tilbehør, som opfylder de krav og specifi- kationer, som er angivet i denne brugsanvisning. A Omfattende sortiment af savklinger til forskel- lige materialer og anvendelsesformål B Oplader C Batteripakker D Kølesmørestift til køling af savklingerne ved savning af metal. Det komplette tilbehørsprogram findes på www.metabo.com eller i kataloget. Reparationer på el-værktøjer må kun udføres af en elektriker! 7. Anvendelse 8. Vedligeholdelse 9. Tilbehør 10. Reparation
Side: 4
DANSK da 49 Henvend Dem til Deres Metabo-forhandler, når De skal have repareret Deres Metabo el-værktøj. Adresser findes på www.metabo.com. Reservedelslister kan downloades på www.metabo.com. Overhold de lokale regler om miljøvenlig bortskaf- felse og genbrug af udtjente maskiner, emballage og tilbehør. Batteripakker må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald! Returner defekte eller brugte batteripakker til Metabo-forhandleren! Smid ikke batteripakker i vandet. Kun for EU-lande: El-værktøj må ikke smides i husholdningsaffaldet! I henhold til det euro- pæiske direktiv 2002/96/EF om affald af elek- trisk og elektronisk udstyr og omsættelsen til nati- onal lovgivning skal brugte el-værktøjer indsamles adskilt og genanvendes i en recyclingproces. Aflad batteripakken i el-værktøjet, før den bort- skaffes. Beskyt kontakterne mod kortslutning (isoler f.eks. med tape). Forklaringer til oplysningerne på side 3. Forbeholdt ændringer som følge af tekniske ændringer. U =Batteripakkens spænding n0 =Slagtal ved tomgang s =Slaglængde m =Vægt (med mindste batteripakke) Måleværdier beregnet jf. EN 60745. Jævnstrøm De angivne tekniske data er tolerancesat (svarende til de pågældende gyldige standarder). Emissionsværdier Disse værdier gør det muligt at bestemme el- værktøjets emissioner og sammenligne forskellige el-værktøjer med hinanden. Alt efter el-værktøjets eller indsatsværktøjernes anvendelsesbetingelser og tilstand kan den faktiske belastning være højere eller lavere. Tag også højde for arbejdspauser og perioder med lav belastning. Træf de nødvendige beskyttelsesforanstaltninger for brugeren, f.eks. organisatoriske foranstaltninger, på baggrund af de anslåede værdier. Samlet vibration (vektorsum af tre retninger) målt iht. EN 60745: ah, B =Vibrationsemission (savning af spånplade, 38 mm) ah, WB =Vibrationsemission (savning af træ, 100x100 mm) Kh, ... =Usikkerhed (vibration) Typiske A-vægtede lydniveauer: LpA =Lydtryksniveau LWA =Lydeffektniveau KpA, KWA= Usikkerhed Ved arbejde kan støjniveauet overskride 80 dB(A). Brug høreværn! 11. Miljøbeskyttelse 12. Tekniske data

Spørgsmål & besvarelser

Har du et spørgsmål om Metabo PowerMaxx ASE men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Metabo PowerMaxx ASE. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Metabo PowerMaxx ASE så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.

Stil et spørgsmål om Metabo PowerMaxx ASE

Navn
E-mail
Reaktion

Få vist brugermanualen for Metabo PowerMaxx ASE below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Metabo
  • Product: Save
  • Model/navn: PowerMaxx ASE
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Russisk, Nordmand, Finsk, Græsk, Ungarer, Indonesisk, Ukrainsk, Slovenske, Arabisk