PowerMaxx ASE

Metabo PowerMaxx ASE manual

PowerMaxx ASE

Manual til Metabo PowerMaxx ASE på Hollandsk. Denne PDF-vejledning har 44 sider.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
Side: 1
DANSK da 29 Original brugsanvisning Vi erklærer under almindeligt ansvar: Disse opladere, identificeret ved angivelse af type og serienummer (LC 40: 2706...), opfylder alle relevante bestemmelser i direktiverne 2004/108/EC (-> 19.04.2016) / 2014/30/EU (20.04.2016 ->), 2006/95/ EC (-> 19.04.2016) / 2014/35/EU (20.04.2016 ->), 2011/65/EU og standarderne EN 60335-1, EN 60335-2-29. Teknisk dossier ved: Opladerne er kun beregnet til opladning af Metabo batteripakker. Dette apparat er ikke beregnet til at blive anvendt af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne eller af personer med manglende erfaring og/eller viden, medmindre disse personer er under opsyn af en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed, eller de har fået instruktioner fra denne person om, hvordan apparatet skal anvendes. LC 40 er beregnet til opladning af Li-ion- batteripakker (10,8 V, 1,5 Ah-5,2 Ah, 3 celler). Prøv aldrig at oplade ikke-opladelige batterier. Eksplosionsfare! Brugeren hæfter fuldt ud for skader som følge af brug til ikke tiltænkte formål. Alment anerkendte bestemmelser om forebyggelse af ulykker og de vedlagte sikkerhedsanvisninger skal overholdes. ADVARSEL – Læs betje- ningsvejledningen for at redu- cere faren for personskader. ADVARSEL Læs alle sikker- hedsanvisninger og andre anvisninger. Hvis sikkerhedsan- visningerne og de andre anvis- ninger ikke overholdes, er der risiko for at få elektrisk stød, brand- fare og/eller fare for alvorlige personskader. Alle sikkerhedsanvisninger og andre anvisninger bør opbe- vares for senere brug. Læs sikkerhedsanvisnin- gerne og betjeningsvejled- ningen godt og grundigt igennem, før De tager opladeren i brug. Opbevar alle medfølgende dokumenter, og lad dem følge med, når De en gang skulle give opladeren videre til andre personer. Vær opmærksom på de tekststeder i brugsanvisningen, der er markeret med dette symbol, for Deres egen og opladerens sikkerhed! Advarsel mod farlig elektrisk spænding! Der kan sive let sur, brændbar væske ud af defekte Li-ion-batteri- pakker! Hvis der kommer batterivæske ud, og væsken kommer i berøring med huden, skal huden omgående skylles med rigeligt vand. Skyl øjnene med rent vand og søg straks læge, hvis batterivæsken kommer i øjnene! Oplad ikke fuldt opladede batteripakker yderligere! Overopladning er skadelig og forkorter batteripakkens levetid! 1. Konformitetserklæring 2. Tiltænkt formål 3. Generelle sikkerhedsanvisninger 4. Særlige sikkerhedsanvisninger
Side: 2
DANSK da 30 Brug kun opladeren indendøre! Beskyt opladeren mod fugtighed! Lad aldrig børn bruge maskinen. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med appa- ratet. Hold børn væk fra opladeren eller arbejdsområdet! Opbevar opladeren utilgængeligt for børn! Opstår der røg eller ild i opladeren, skal netstikket straks trækkes ud! Brug ingen defekte batteripakker! Se side 1. 1 Batteripakke * 2 Laderum 3 Advarselslampe 4 Driftslampe * Ikke inkluderet i leveringsomfanget Før De tager maskinen i brug, bør De kontrollere, at den på mærkepladen oplyste netspænding og frekvens er i overensstemmelse med den fra Deres strømforsyning. Apparater som dette, der genererer jævn- strøm, kan påvirke enkle fejlstrømsafbrydere. Anvend type F eller bedre, med en udløsningsstrøm på maks. 30 mA. 6.1 Selvtest Sæt netstikket i. Advarselslampen (3) og driftslampen (4) lyser i ca. 1 sekund efter hinanden. 7.1 Opladning af batteripakke Stik batteripakken (1) i laderummet (2) indtil anslag. Driftslampen (4) blinker, og batteripakken oplades. Når batteripakken er helt opladet, lyser driftslampen (4) konstant. Batteripakken kan blive i opladeren og er dermed driftsklar. 8.1 Advarselslampen (3) lyser konstant • Batteripakken oplades ikke. Temperatur for høj/ for lav. Ligger batteripakkens temperatur mellem 0 °C og 50 °C, begynder ladeprocessen automatisk. 8.2 Advarselslampen (3) blinker • Batteripakken er defekt. Tag batteripakken ud af opladeren med det samme. • Kortslutning mellem ladekontakterne. Kontroller kontaktsystemet for fremmedlegemer. Reparationer på opladeren må kun foretages af faguddannede elektrikere! Hvis netledningen til maskinen beskadiges, skal den udskiftes af producenten eller kundeservice eller en tilsvarende kvalificeret person for at forebygge farer. Henvend Dem til Deres Metabo-forhandler, når De skal have repareret Deres Metabo el-værktøj. Adresser findes på www.metabo.com. Den af Metabo brugte emballage er 100% genanvendelig. Brugte opladere og tilbehør indeholder store mængder værdifuldt råstof og plastmateriale, som ligeledes kan genanvendes i en recyclingproces. Denne betjeningsvejledning er trykt på papir, som er bleget uden klor. Kun for EU-lande: El-værktøj må ikke smides i husholdningsaffaldet! I henhold til det europæiske direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr og omsættelsen til national lovgivning skal brugte el-værktøjer indsamles adskilt og genanvendes i en recyclingproces. 5. Oversigt 6. Ibrugtagning 7. Anvendelse 8. Fejl 9. Reparation 10. Miljøbeskyttelse
Side: 3
DANSK da 31 Forbeholdt ændringer som følge af tekniske ændringer. Batteripakkens spændingsområder.....= 10,8 V Ladestrøm............................................= 2,3 A Ladetid1) (Li-ion-batteripakke) 1,5 Ah ..................................................= 40 min 2,0 Ah ..................................................= 53 min 4,0 Ah ..................................................= 105 min 5,2 Ah ..................................................= 138 min 1) Alt efter restkapacitet og batteripakkens temperatur kan de faktiske ladetider afvige fra angivelserne. Klasse II maskine ~ Vekselstrøm 11. Tekniske Data

Spørgsmål & besvarelser

Har du et spørgsmål om Metabo PowerMaxx ASE men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Metabo PowerMaxx ASE. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Metabo PowerMaxx ASE så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.

Stil et spørgsmål om Metabo PowerMaxx ASE

Navn
E-mail
Reaktion

Få vist brugermanualen for Metabo PowerMaxx ASE below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

 • Brand: Metabo
 • Product: Save
 • Model/navn: PowerMaxx ASE
 • Filetype: PDF
 • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Russisk, Nordmand, Finsk, Græsk, Ungarer, Indonesisk, Ukrainsk, Slovenske