Metabo PowerAir 350 manual

Manual til Metabo PowerAir 350 på Hollandsk. Denne PDF-vejledning har 112 sider.

Side: 1
DANSK 53 1. Apparatet i overblik /  leveringsomfang.....................52 2. EU-overensstemmelses- erklæringer..............................53 3. Læses først!............................53 4. Sikkerhed ................................53 4.1 Korrekt anvendelse ..................53 4.2 Generelle  sikkerhedshenvisninger............53 4.3 Symboler på maskinen.............54 4.4 Sikkerhedsindretninger.............55 5. Drift..........................................55 5.1 Før første ibrugtagning.............55 5.2 Opstilling...................................55 5.3 Strømtilslutning.........................55 5.4 Producer trykluft .......................56 6. Vedligeholdelse og pleje .......56 6.1 Regelmæssig vedligeholdelse ...56 6.2 Opbevaring af maskinen ..........56 7. Problemer og forstyrrelser....57 8. Reparation...............................57 9. Miljøbeskyttelse......................57 10. Tekniske Data .........................58 Hermed erklærer vi, at dette apparat stemmer overens med de grundlæg- gende krav og forskrifter i de relevante direktiver. Denne brugsanvisning er blevet udført således, at du hurtigt og sikkert kan ar- bejde med maskinen. Nedenfor er der opstillet en mindre oversigt over hvorle- des brugsanvisningen skal læses: – Læs denne brugsanvisning helt igennem før maskinen tages i brug. Vær særlig opmærksom på sikker- hedsanvisningerne. – Denne betjeningsanvising henven- der sig til personer med tekniske kendskaber i omgangen med ma- skineer af den her beskrevne type. Hvis du ikke har erfaring med denne type maskiner, bør du ved første opstart søge hjælp hos erfarne per- soner. – Opbevar alle dokumenter, der leve- res sammen med maskinen, så alle brugere har mulighed for at få rele- vante informationer. Gem også kvit- teringen til garantien. – Hvis du låner maskinen ud eller sælger den, skal alle medleverede dokumenter også afleveres. – Fabrikanten påtager sig intet ansvar for skader, som følger af at denne brugsanvisning ikke er blevet over- holdt. Informationerne i denne brugsanvisning er markeret som følger: AFare! Advarer mod personskader eller miljø- skader. BFare for strømstød! Advarer mod personskader pga. elektri- citet. A NB! Advarer mod tingskader. 3OBS: Supplerende oplysninger. – Tallene i billederne (1, 2, 3, ...) – markerer enkeltdele; – er nummeret fortløbende; – henviser til tilsvarende tal i pa- renteser (1), (2), (3) ... i den tilhø- rende tekst. – Handlingsanvisninger, ved hvilke rækkefølgen skal overholdes, er gennemnummereret. – Handlingsanvisninger med en vil- kårlig rækkefølge er markeret med et punkt. – Optællinger er markeret med en streg. 4.1 Korrekt anvendelse Denne maskine anvendes til at produ- cere trykluft til luftdrevet værktøj. Over- våg maskinen hele tiden, mens den kø- rer. Det er ikke tilladt at anvende maskinen til inden for det medicinale område, i levnedsmiddelindustrien samt til påfyld- ning af iltflasker. Eksplosive, brandfarlige eller sund- hedsskadelige gasser og støv må ikke indsuges. Maskinen må ikke anvendes i eksplosionsfarlige og støvholdige om- givelser. Enhver anden brug er i modstrid med anvendelsesformålet. Ved anvendelse i modstrid med anvendelsesformålet, ved ændringer på maskinen eller ved brug af dele, som ikke er testet eller godkendt af producenten, kan der op- stå alvorlige skader! Børn, unge og ikke instruerede perso- ner må ikke anvende maskinen og det dertil tilsluttede trykluftsværktøj. 4.2 Generelle sikkerhedshen- visninger  Overhold altid følgende sikkerheds- anvisninger ved anvendelsen af det- te el-værktøj, for at undgå farer for personer eller tingskader.  Overhold de særlige sikkerhedshen- visninger i de pågældende kapitler.  Gem omhyggeligt samtlige doku- menter vedrørende maskinen sam- men med maskinen.  Overhold de arbejdsmæssige direk- tiver eller sikkerhedsbestemmelser for omgangen med kompressorer og trykluftsværktøj.  Bemærk lovbestemmelserne vedr. driften af anlæg, som skal overvå- ges.  Vær under drift og opbevaring af maskinen opmærksom på, at ud- trædende kondensat og andre driftsstoffer kan forurene miljøet og medføre miljøskader. AGenerelle henvisninger til fa- re!  Hold arbejdsområdet i orden – uor- den i arbejdsområdet kan medføre ulykker.  Vær altid opmærksom under arbej- det. Vær opmærksom på, hvad du gør. Arbejd fornuftigt. El-værktøjet må aldrig anvendes, når du er ukon- centreret.  Tag hensyn til omgivelsesbetingel- serne.  Sørg for ordentlig belysning. Indholdsfortegnelse 2. EU-overensstemmelses- erklæringer 3. Læses først! 4. Sikkerhed
Side: 2
DANSK 54  Undgå usikre stillinger. Sørg for sik- kert fodfæste og hold balancen.  El-værktøjet må ikke anvendes i nærheden af brændbare væsker el- ler gasser.  Hold børn væk fra arbejdsområdet. Lad aldrig andre personer komme i nærheden af værktøjet eller strøm- kablet, når du arbejder med maski- nen.  El-værktøjet må ikke overbelastes – el-værktøjet må kun anvendes in- den for det effektområde, der er an- givet under de tekniske data. BDer er fare på grund af elektri- citet!  Maskinen må ikke udsættes for regn.  Maskinen må ikke anvendes i fugti- ge eller våde omgivelser.  Undgå kropskontakt med jordede dele under arbejdet med denne ma- skine (f.eks. radiatorer, rør, ovne, køleskabe).  Anvend aldrig strømkablet til formål, som det ikke er beregnet til. ADer er risiko for ulykker som følge af udstrømmende trykluft og dele, som rives med af trykluften!  Ret aldrig trykluften mod mennesker eller dyr!  Kontroller at alt anvendt tryklufts- værktøj og tilbehør er dimensioneret til arbejdstrykket eller er tilsluttet med en trykreduktionsventil.  Vær opmærksom på, at når lynkob- lingen løsnes, strømmer den reste- rende trykluft, der findes i trykluft- slangen, pludseligt ud. Hold derfor den ende af trykluftslangen, der skal løsnes, fast.  Kontroller, at alle skrueforbindelser altid er fast tilspændte.  Du må ikke selv udføre reparationer på maskinen! Kun fagfolk må foreta- ge reparationer på kompressorer, trykbeholdere og trykluftsværktøj. ADer er fare pga. olieholdig trykluft!  Anvend kun olieholdig trykluft til trykluftsværktøj, der er beregnet til olieholdig trykluft.  Anvend ikke trykluftslanger til olie- holdig trykluft til trykluftsværktøj, der ikke er beregnet hertil.  Påfyld aldrig bildæk osv. med olie- holdig trykluft. ADer er risiko for forbrændin- ger ved berøring af de trykluftsføren- de deles overflade!  Maskinen skal være koldt før vedli- geholdelsesarbejder påbegyndes. ADer kan være risiko for at komme til skade på de bevægelige dele!  Tag aldrig maskinen i brug uden på- monteret beskyttelsesanordning.  Vær opmærksom på, at maskinen automatisk starter, når minimums- trykket er opnået! – Kontroller om maskinen er taget fra lysnettet før vedligeholdelsesarbejder.  Kontroller at der ikke er værktøj el- ler løse dele i el-værktøjet, når dette sættes i gang (for eksempel efter vedligeholdelsesarbejder). ADer kan være fare ved util- strækkelig brug af personlige værne- midler!  Anvend altid et høreværn.  Bær beskyttelsesbriller.  Anvend altid et åndedrætsværn ved støvende arbejder eller når der op- står sundhedsskadelig tåge.  Anvend altid egnet arbejdstøj. Ved udendørs arbejde anbefales det, at der anvendes skridsikkert fodtøj. BMangler på el-værktøjet ud- gør en risiko!  El-værktøj samt tilbehør skal vedli- geholdes omhyggeligt. Følg altid vedligeholdelsesforskrifterne.  Kontroller el-værktøjet for beskadi- gelser før brugen: Før el-værktøjet tages i brug skal sikkerhedsudstyr, beskyttelsesanordninger eller let be- skadige dele kontrolleres for kor- rekt funktion. En defekt maskine må ført anvendes igen, når den er repa- reret faglig korrekt.  Kontroller, om de bevægelige dele fungerer fejlfrit og ikke sidder fast. Samtlige dele skal være korrekt monterede og opfylde alle betingel- ser, så el-værktøjet fungerer fejlfrit.  Beskadigede beskyttelsesanordnin- ger eller dele skal repareres eller udskiftes af en elektriker.  Beskadigede kontakter skal udskif- tes i serviceafdelingen.  El-værktøjet må ikke anvendes, når en kontakt ikke kan tænde eller stoppe maskinen.  Håndgrebene skal holdes tørre og fri for olie og fedtstof. 4.3 Symboler på maskinen Symboler på maskinen Oplysninger på typeskiltet: 14 Læs betjeningsvejledningen. 15 Advarsel mod personskader når der røres ved varme dele. 16 Bær beskyttelsesbriller. 17 Advarsel før automatisk start. 18 Advarsel pga. elektrisk spænding. 19 Garanteret lydeffektniveau 20 Fabrikant 21 Artikel-, versions-, serienummer 22 Maskinbetegnelse 23 Forsyningsspænding / frekvens 24 Motoreffekt P1 (se "Tekniske data") 25 Strømforbrug / beskyttelsesklasse 26 Omdrejningshastighed /mærkeef- fekt motor 14 15 16 17 18 19 22 23 24 25 27 30 31 32 33 26 29 34 35 28 20 21
Side: 3
DANSK 55 4.4 Sikkerhedsindretninger Sikkerhedsventil BasicAir 250/350 PowerAir 350 Den fjederbelastede sikkerhedsventil (36) findes ved trykregulatoren. Sikker- hedsventilen aktiveres, såfremt det til- ladte maksimaltryk overskrides. 5.1 Før første ibrugtagning Monter hjulene  Monter hjulene som vist på billedet. Sæt oliepinden i 1. Fjern proppen (38) fra kompressor- huset. 2. Indsæt den leverede oliepind, i ste- det for proppen (37). Proppen forhindrer, at der kan sive olie ud under transporten. Gem proppen til senere brug. Montér luftfilteret 1. Fjern proppen fra kompressorhu- sets luftindtag.(39) Proppen opbe- vares til senere brug. BasicAir 250 BasicAir 350 / PowerAir 350 2. Skru luftfilteret (40) på luftindsugnin- gen. Kontrollér aftapningsåbningen for kondensat  Kontroller, at kondensatudløbet er lukket (41). 5.2 Opstilling Maskinens opstillingssted skal opfylde følgende krav:  Tør, kølig, beskyttet mod frost  Fast, vandret og jævnt underlag AFare! Der kan opstå alvorlige uheld pga. for- kert opstilling.  Sikr værktøjet mod at rulle væk, vælte eller glide.  Træk ikke i maskinens slange eller strømkabel. Maskinen må udeluk- kende transporteres i håndtaget.  Sikkerhedsanordninger og betje- ningselementer skal til enhver tid være tilgængelige. 5.3 Strømtilslutning BFare! Elektrisk spænding Anvend maskinen kun i tørre omgivel- ser. Tilslut kun maskinen til en strømkil- de, som opfylder følgende krav: – Stikkontakter skal være jordet for- skriftsmæssig. – Sikringer iht. de tekniske data; Læg strømkablet sådan at det hverken forstyrrer eller bliver beskadiget under arbejdet. Kontroller altid, om maskinen er slået fra, før netstikket sættes i stikdåsen. Beskyt strømkablet mod varme, ag- gressive væsker og skarpe kanter. 27 CE-mærke – denne maskine over- holder EU-direktiverne i henhold til overensstemmelseserklæringen 28 Byggeår 29 Slagvolumen 30 Påfyldnings-ydelse 31 Omdrejningstal kompressor 32 Cylindre (antal) 33 Maks. tryk 34 Trykbeholderens volumen 35 Bortskaffelsessymbol – maskine bortskaffes hos producenten 5. Drift 36 36 37 38 39 40 39 40 41
Side: 4
DANSK 56 Brug forlængerledninger med et til- strækkeligt tværsnit (se "Tekniske da- ta"). Sluk aldrig for kompressoren ved at trække i netstikket, men på start-/stop- kontakten. Tag netstikket ud af stikdåsen efter endt brug. 5.4 Producer trykluft 1. Tænd for maskinen(42 eller 43). Vent, indtil det maksimale kedeltryk er blevet opnået (kompressor kob- les fra). Kedeltrykket vises på manomete- ret(47). BasicAir 250/350 PowerAir 350 2. Regulatortrykket indstilles på trykre- gulatoren (44). Regulatortrykket vi- ses på manometeret (46). A OBS! Det indstillede regulatortryk må ikke være højere end det maksimale ar- bejdstryk for det tilsluttede tryklufts- værktøj! 3. Tilslut trykluftslangen ved tryklufttil- slutningen (45). 4. Tilslut trykluftsværktøj. Nu kan der arbejdes med trykluftsværktøjet. 5. Slå maskinen fra, når den ikke umiddelbart skal bruges igen. Træk derefter stikket ud. 6. Tøm trykbeholderen hver dag fuld- stændig for vand (48). Hertil vippes maskinen evt. lidt. AFare! Før alle arbejder på maskinen: – Sluk for maskinen. – Træk strømkablet fra. – Vent til maskinen står stille. – Kontroller, at maskinen og det an- vendte trykluftsværktøj og tilbehø- ret er trykløse. – Lad maskinen og alle brugte tryk- luftværktøjer og tilbehøret køle sig ned. Efter alle arbejder på maskinen: – Sæt samtlige beskyttelsesanordnin- ger i drift igen og kontroller disse. – Kontroller, at der ikke findes værktøj eller lignende på eller i maskinen. Andre vedligeholdelses- eller repara- tionsarbejder, end de der er beskre- vet her i kapitlet, må kun foretages af fagfolk. 6.1 Regelmæssig vedligehol- delse A OBS Kontroller skruernes tilspændingsmo- menter (se "Tekniske data") på den nye kompressor efter de første 50 og 250 driftstimer. Før arbejdet startes  Kontroller trykluftslanger for beska- digelser, om nødvendigt udskiftes disse.  Kontroller skrueforbindelserne, om nødvendigt efterspændes disse.  Kontroller tilslutningskablet for be- skadigelser, om nødvendigt skal dette udskiftes af en elektriker. Efter 50 driftstimer  Kontrollér luftfilteret (49) ved kom- pressoren og rens.  Kompressorens oliestand (50) kon- trolleres med oliepinden, påfyld i givet fald olie.(51) Efter 250 driftstimer  Udskift luftfilteret på kompressoren. Efter 500 driftstimer  Udtøm olien og fyld ny olie på. Efter 1000 driftstimer  Inspektionen bør udføres af et værksted. Hermed forhøjes kom- pressorens levetid væsentligt. 6.2 Opbevaring af maskinen 1. Slå maskinen fra og træk stikket ud. 2. Udluft trykbeholder samt tilsluttet trykluftsværktøj. 3. Aftap kondensatet i trykbeholderen . 42 43 44 46 47 45 46 44 47 42 45 6. Vedligeholdelse og pleje 48 49 50 51
Side: 5
DANSK 57 4. Opbevar maskinen således, at den ikke kan sættes utilsigtet i gang af uvedkommende. A NB! Opbevar eller transporter maskinen ikke ubeskyttet i det fri eller i fugtige omgivelser. Maskinen må ikke lægges på siden i forbindelse med opbevaring eller til transport. AFare! Før alle arbejder på maskinen: – Sluk for maskinen. – Træk strømkablet fra. – Vent til maskinen står stille. – Kontroller, at maskinen og det an- vendte trykluftsværktøj og tilbehø- ret er trykløse. – Lad maskinen og alle brugte tryk- luftværktøjer og tilbehøret køle sig ned. Efter alle arbejder på maskinen: – Sæt samtlige beskyttelsesanordnin- ger i drift igen og kontroller disse. – Kontroller, at der ikke findes værktøj eller lignende på eller i maskinen. Kompressoren starter ikke:  Ingen strøm. – Kontroller kabel, stik, stikdåse og sikring.  For lav netspænding. – Anvend et forlængerkabel med tilstrækkeligt tværsnit (se "Tekni- ske data"). Undgå forlængerka- bel ved kold maskine og slip tryk- ket ud på trykbeholderen.  Kompressoren slog fra, mens den kørte, da netstikket blev trukket fra. – Kompressoren slukkes først på start-/stop-kontakten, og sluttes derefter til igen.  Motoren er overophedet, f.eks. på grund af manglende afkøling (køle- ribber er tildækkede). – Sluk kompressoren først på start- /stop-kontaken og lad den afkøle. – Afhjælp årsagen til overophed- ning. – Tæng igen for kompressoren. Kompressoren kører uden af opbyggge tilstrækkeligt tryk.  Kondensataftapningsåbningen ved trykbeholderen er utæt. – Kontrollér aftapningsskruens tæt- ning og udskift den, om nødven- digt. – Tilspænd aftapningsskruerne håndfast.  Kontraventil er utæt. – Kontraventil bør kontrolleres på et elektrikerværksted. Trykluftsværktøj får ikke tilstrække- ligt tryk.  Der er ikke åbnet nok for trykregula- toren. – Åbn mere for trykregulatoren.  Slangeforbindelsen mellem kom- pressor og trykluftsværktøj er utæt. – Kontroller slangeforbindelsen; udskift om nødvendigt den be- skadige del. Andet arbejde på maskinen bør kun gennemføres af en el-fagmand eller din lokale servicestation. AFare! Reparationer på el-værktøj må kun foretages af en elektriker! El-værktøj, som skal repareres, kan indsendes til den lokale service-afde- ling. Adressen står ved reservedelsli- sten. Ved indsendelse skal den fastslåede fejl beskrives. AFare! Kondensatet i trykbeholderen indehol- der rester af olie. Deponér kondensatet miljøvenligt (opsamlingsstation). AFare! Deponér spildolien fra kompressoren miljøvenligt (opsamlingsstation). Maskinens emballage består af 100 % genbrugsmateriale. Udtjente maskiner og tilbehør indehol- der store mængder af værdifulde rå- stoffer og plast, som ligeledes kan gen- bruges. Brugsanvisningen er trykt på klorfrit ble- get papir. 7. Problemer og forstyrrel- ser 8. Reparation 9. Miljøbeskyttelse
Side: 6
DANSK 58 10. Tekniske Data BasicAir 250 BasicAir 350 PowerAir 350 Slagvolumen l/min 240 290 Effektiv kapacitet (volumenstrøm) l/min 120 150 Påfyldnings-ydelse l/min 140 165 Maks. driftstryk bar 8 10 Maks. leje-/ driftstemperatur * °C + 40 Min. leje-/ driftstemperatur ** °C + 5 Trykbeholdervolumen l 24 50 23 Antal luftudgange 1 Cylinderantal 1 Tilspændingsmoment for cylinderskruer Nm 10 Omdrejningshastighed min-1 2850 Motoreffekt kW 1,5 1,8 Tilslutningsspænding (50 Hz) V 230 Mærkestrøm A 7,2 7,9 Sikring min. A 10 træg Beskyttelsesklasse IP 20 Maksimal samlet længde ved anvendelse af forlængerkabler: – ved 1,0 mm2 tværsnit m 10 – ved 1,5 mm2 tværsnit m 15 – ved 2,5 mm2 tværsnit m 25 Oliekvalitet (kompressor) SAE 40 (SAE 20) Oliemængde ved olieskift (kompressor) l ca. 0,25 Dimensioner: længde × bredde × højde mm 555 × 310 × 600 760 × 380 × 660 490 × 450 × 750 Vægt kg 28 33,5 37 LydtryksniveauLPA afstand maks. 1 m dB (A) 87 + 3 89 + 3 Garanteret lydeffektniveau LWA dB (A) 94 96 Alle tekniske data gælder for en omgivelsestemperatur på 20 °C. * Levetiden for en del af komponenterne, f.eks. kontraventilens tætning mindskes betydeligt, når der arbejdes med kompresso- ren ved høj temperatur (maks. leje-/driftstemperatur og højere). ** I tilfælde af temperaturer, der er lavere end mindsteværdierne for leje-/driftstemperaturerne, er der fare for, at kondensatet i beholderen fryser.

Spørgsmål & besvarelser

Har du et spørgsmål om Metabo PowerAir 350 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Metabo PowerAir 350. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Metabo PowerAir 350 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.

Stil et spørgsmål om Metabo PowerAir 350

Navn
E-mail
Reaktion

Få vist brugermanualen for Metabo PowerAir 350 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Metabo
  • Product: Kompressorer
  • Model/navn: PowerAir 350
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Nordmand, Finsk, Græsk, Ungarer, Russisk