Metabo PowerAir 350 manual

Få vist brugermanualen for Metabo PowerAir 350 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Metabo
  • Product: Kompressor
  • Model/navn: PowerAir 350
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Nordmand, Finsk, Græsk, Ungarer, Russisk

Indholdsfortegnelse

Side: 52
DANSK
53
1. Apparatet i overblik / 
leveringsomfang.....................52
2. EU-overensstemmelses-
erklæringer..............................53
3. Læses først!............................53
4. Sikkerhed ................................53
4.1 Korrekt anvendelse ..................53
4.2 Generelle 
sikkerhedshenvisninger............53
4.3 Symboler på maskinen.............54
4.4 Sikkerhedsindretninger.............55
5. Drift..........................................55
5.1 Før første ibrugtagning.............55
5.2 Opstilling...................................55
5.3 Strømtilslutning.........................55
5.4 Producer trykluft .......................56
6. Vedligeholdelse og pleje .......56
6.1 Regelmæssig vedligeholdelse ...56
6.2 Opbevaring af maskinen ..........56
7. Problemer og forstyrrelser....57
8. Reparation...............................57
9. Miljøbeskyttelse......................57
10. Tekniske Data .........................58
Hermed erklærer vi, at dette apparat
stemmer overens med de grundlæg-
gende krav og forskrifter i de relevante
direktiver.
Denne brugsanvisning er blevet udført
således, at du hurtigt og sikkert kan ar-
bejde med maskinen. Nedenfor er der
opstillet en mindre oversigt over hvorle-
des brugsanvisningen skal læses:
– Læs denne brugsanvisning helt
igennem før maskinen tages i brug.
Vær særlig opmærksom på sikker-
hedsanvisningerne.
– Denne betjeningsanvising henven-
der sig til personer med tekniske
kendskaber i omgangen med ma-
skineer af den her beskrevne type.
Hvis du ikke har erfaring med denne
type maskiner, bør du ved første
opstart søge hjælp hos erfarne per-
soner.
– Opbevar alle dokumenter, der leve-
res sammen med maskinen, så alle
brugere har mulighed for at få rele-
vante informationer. Gem også kvit-
teringen til garantien.
– Hvis du låner maskinen ud eller
sælger den, skal alle medleverede
dokumenter også afleveres.
– Fabrikanten påtager sig intet ansvar
for skader, som følger af at denne
brugsanvisning ikke er blevet over-
holdt.
Informationerne i denne brugsanvisning
er markeret som følger:
AFare!
Advarer mod personskader eller miljø-
skader.
BFare for strømstød!
Advarer mod personskader pga. elektri-
citet.
A NB!
Advarer mod tingskader.
3OBS:
Supplerende oplysninger.
– Tallene i billederne (1, 2, 3, ...)
– markerer enkeltdele;
– er nummeret fortløbende;
– henviser til tilsvarende tal i pa-
renteser (1), (2), (3) ... i den tilhø-
rende tekst.
– Handlingsanvisninger, ved hvilke
rækkefølgen skal overholdes, er
gennemnummereret.
– Handlingsanvisninger med en vil-
kårlig rækkefølge er markeret med
et punkt.
– Optællinger er markeret med en
streg.
4.1 Korrekt anvendelse
Denne maskine anvendes til at produ-
cere trykluft til luftdrevet værktøj. Over-
våg maskinen hele tiden, mens den kø-
rer.
Det er ikke tilladt at anvende maskinen
til inden for det medicinale område, i
levnedsmiddelindustrien samt til påfyld-
ning af iltflasker.
Eksplosive, brandfarlige eller sund-
hedsskadelige gasser og støv må ikke
indsuges. Maskinen må ikke anvendes
i eksplosionsfarlige og støvholdige om-
givelser.
Enhver anden brug er i modstrid med
anvendelsesformålet. Ved anvendelse i
modstrid med anvendelsesformålet,
ved ændringer på maskinen eller ved
brug af dele, som ikke er testet eller
godkendt af producenten, kan der op-
stå alvorlige skader!
Børn, unge og ikke instruerede perso-
ner må ikke anvende maskinen og det
dertil tilsluttede trykluftsværktøj.
4.2 Generelle sikkerhedshen-
visninger
 Overhold altid følgende sikkerheds-
anvisninger ved anvendelsen af det-
te el-værktøj, for at undgå farer for
personer eller tingskader.
 Overhold de særlige sikkerhedshen-
visninger i de pågældende kapitler.
 Gem omhyggeligt samtlige doku-
menter vedrørende maskinen sam-
men med maskinen.
 Overhold de arbejdsmæssige direk-
tiver eller sikkerhedsbestemmelser
for omgangen med kompressorer
og trykluftsværktøj.
 Bemærk lovbestemmelserne vedr.
driften af anlæg, som skal overvå-
ges.
 Vær under drift og opbevaring af
maskinen opmærksom på, at ud-
trædende kondensat og andre
driftsstoffer kan forurene miljøet og
medføre miljøskader.
AGenerelle henvisninger til fa-
re!
 Hold arbejdsområdet i orden – uor-
den i arbejdsområdet kan medføre
ulykker.
 Vær altid opmærksom under arbej-
det. Vær opmærksom på, hvad du
gør. Arbejd fornuftigt. El-værktøjet
må aldrig anvendes, når du er ukon-
centreret.
 Tag hensyn til omgivelsesbetingel-
serne.
 Sørg for ordentlig belysning.
Indholdsfortegnelse
2. EU-overensstemmelses-
erklæringer
3. Læses først!
4. Sikkerhed
Side: 53
DANSK
54
 Undgå usikre stillinger. Sørg for sik-
kert fodfæste og hold balancen.
 El-værktøjet må ikke anvendes i
nærheden af brændbare væsker el-
ler gasser.
 Hold børn væk fra arbejdsområdet.
Lad aldrig andre personer komme i
nærheden af værktøjet eller strøm-
kablet, når du arbejder med maski-
nen.
 El-værktøjet må ikke overbelastes –
el-værktøjet må kun anvendes in-
den for det effektområde, der er an-
givet under de tekniske data.
BDer er fare på grund af elektri-
citet!
 Maskinen må ikke udsættes for
regn.
 Maskinen må ikke anvendes i fugti-
ge eller våde omgivelser.
 Undgå kropskontakt med jordede
dele under arbejdet med denne ma-
skine (f.eks. radiatorer, rør, ovne,
køleskabe).
 Anvend aldrig strømkablet til formål,
som det ikke er beregnet til.
ADer er risiko for ulykker som
følge af udstrømmende trykluft og
dele, som rives med af trykluften!
 Ret aldrig trykluften mod mennesker
eller dyr!
 Kontroller at alt anvendt tryklufts-
værktøj og tilbehør er dimensioneret
til arbejdstrykket eller er tilsluttet
med en trykreduktionsventil.
 Vær opmærksom på, at når lynkob-
lingen løsnes, strømmer den reste-
rende trykluft, der findes i trykluft-
slangen, pludseligt ud. Hold derfor
den ende af trykluftslangen, der skal
løsnes, fast.
 Kontroller, at alle skrueforbindelser
altid er fast tilspændte.
 Du må ikke selv udføre reparationer
på maskinen! Kun fagfolk må foreta-
ge reparationer på kompressorer,
trykbeholdere og trykluftsværktøj.
ADer er fare pga. olieholdig
trykluft!
 Anvend kun olieholdig trykluft til
trykluftsværktøj, der er beregnet til
olieholdig trykluft.
 Anvend ikke trykluftslanger til olie-
holdig trykluft til trykluftsværktøj, der
ikke er beregnet hertil.
 Påfyld aldrig bildæk osv. med olie-
holdig trykluft.
ADer er risiko for forbrændin-
ger ved berøring af de trykluftsføren-
de deles overflade!
 Maskinen skal være koldt før vedli-
geholdelsesarbejder påbegyndes.
ADer kan være risiko for at
komme til skade på de bevægelige
dele!
 Tag aldrig maskinen i brug uden på-
monteret beskyttelsesanordning.
 Vær opmærksom på, at maskinen
automatisk starter, når minimums-
trykket er opnået! – Kontroller om
maskinen er taget fra lysnettet før
vedligeholdelsesarbejder.
 Kontroller at der ikke er værktøj el-
ler løse dele i el-værktøjet, når dette
sættes i gang (for eksempel efter
vedligeholdelsesarbejder).
ADer kan være fare ved util-
strækkelig brug af personlige værne-
midler!
 Anvend altid et høreværn.
 Bær beskyttelsesbriller.
 Anvend altid et åndedrætsværn ved
støvende arbejder eller når der op-
står sundhedsskadelig tåge.
 Anvend altid egnet arbejdstøj. Ved
udendørs arbejde anbefales det, at
der anvendes skridsikkert fodtøj.
BMangler på el-værktøjet ud-
gør en risiko!
 El-værktøj samt tilbehør skal vedli-
geholdes omhyggeligt. Følg altid
vedligeholdelsesforskrifterne.
 Kontroller el-værktøjet for beskadi-
gelser før brugen: Før el-værktøjet
tages i brug skal sikkerhedsudstyr,
beskyttelsesanordninger eller let be-
skadige dele kontrolleres for kor-
rekt funktion. En defekt maskine må
ført anvendes igen, når den er repa-
reret faglig korrekt.
 Kontroller, om de bevægelige dele
fungerer fejlfrit og ikke sidder fast.
Samtlige dele skal være korrekt
monterede og opfylde alle betingel-
ser, så el-værktøjet fungerer fejlfrit.
 Beskadigede beskyttelsesanordnin-
ger eller dele skal repareres eller
udskiftes af en elektriker.
 Beskadigede kontakter skal udskif-
tes i serviceafdelingen.
 El-værktøjet må ikke anvendes, når
en kontakt ikke kan tænde eller
stoppe maskinen.
 Håndgrebene skal holdes tørre og
fri for olie og fedtstof.
4.3 Symboler på maskinen
Symboler på maskinen
Oplysninger på typeskiltet:
14 Læs betjeningsvejledningen.
15 Advarsel mod personskader når
der røres ved varme dele.
16 Bær beskyttelsesbriller.
17 Advarsel før automatisk start.
18 Advarsel pga. elektrisk spænding.
19 Garanteret lydeffektniveau
20 Fabrikant
21 Artikel-, versions-, serienummer
22 Maskinbetegnelse
23 Forsyningsspænding / frekvens
24 Motoreffekt P1 (se "Tekniske data")
25 Strømforbrug / beskyttelsesklasse
26 Omdrejningshastighed /mærkeef-
fekt motor
14 15 16 17 18
19
22
23
24
25
27
30
31
32
33
26
29
34
35
28
20
21
Side: 54
DANSK
55
4.4 Sikkerhedsindretninger
Sikkerhedsventil
BasicAir 250/350
PowerAir 350
Den fjederbelastede sikkerhedsventil
(36) findes ved trykregulatoren. Sikker-
hedsventilen aktiveres, såfremt det til-
ladte maksimaltryk overskrides.
5.1 Før første ibrugtagning
Monter hjulene
 Monter hjulene som vist på billedet.
Sæt oliepinden i
1. Fjern proppen (38) fra kompressor-
huset.
2. Indsæt den leverede oliepind, i ste-
det for proppen (37).
Proppen forhindrer, at der kan sive olie
ud under transporten. Gem proppen til
senere brug.
Montér luftfilteret
1. Fjern proppen fra kompressorhu-
sets luftindtag.(39) Proppen opbe-
vares til senere brug.
BasicAir 250
BasicAir 350 / PowerAir 350
2. Skru luftfilteret (40) på luftindsugnin-
gen.
Kontrollér aftapningsåbningen for
kondensat
 Kontroller, at kondensatudløbet er
lukket (41).
5.2 Opstilling
Maskinens opstillingssted skal opfylde
følgende krav:
 Tør, kølig, beskyttet mod frost
 Fast, vandret og jævnt underlag
AFare!
Der kan opstå alvorlige uheld pga. for-
kert opstilling.
 Sikr værktøjet mod at rulle væk,
vælte eller glide.
 Træk ikke i maskinens slange eller
strømkabel. Maskinen må udeluk-
kende transporteres i håndtaget.
 Sikkerhedsanordninger og betje-
ningselementer skal til enhver tid
være tilgængelige.
5.3 Strømtilslutning
BFare! Elektrisk spænding
Anvend maskinen kun i tørre omgivel-
ser. Tilslut kun maskinen til en strømkil-
de, som opfylder følgende krav:
– Stikkontakter skal være jordet for-
skriftsmæssig.
– Sikringer iht. de tekniske data;
Læg strømkablet sådan at det hverken
forstyrrer eller bliver beskadiget under
arbejdet.
Kontroller altid, om maskinen er slået
fra, før netstikket sættes i stikdåsen.
Beskyt strømkablet mod varme, ag-
gressive væsker og skarpe kanter.
27 CE-mærke – denne maskine over-
holder EU-direktiverne i henhold til
overensstemmelseserklæringen
28 Byggeår
29 Slagvolumen
30 Påfyldnings-ydelse
31 Omdrejningstal kompressor
32 Cylindre (antal)
33 Maks. tryk
34 Trykbeholderens volumen
35 Bortskaffelsessymbol – maskine
bortskaffes hos producenten
5. Drift
36
36
37 38
39 40
39
40
41
Side: 55
DANSK
56
Brug forlængerledninger med et til-
strækkeligt tværsnit (se "Tekniske da-
ta").
Sluk aldrig for kompressoren ved at
trække i netstikket, men på start-/stop-
kontakten.
Tag netstikket ud af stikdåsen efter
endt brug.
5.4 Producer trykluft
1. Tænd for maskinen(42 eller 43).
Vent, indtil det maksimale kedeltryk
er blevet opnået (kompressor kob-
les fra).
Kedeltrykket vises på manomete-
ret(47).
BasicAir 250/350
PowerAir 350
2. Regulatortrykket indstilles på trykre-
gulatoren (44). Regulatortrykket vi-
ses på manometeret (46).
A OBS!
Det indstillede regulatortryk må ikke
være højere end det maksimale ar-
bejdstryk for det tilsluttede tryklufts-
værktøj!
3. Tilslut trykluftslangen ved tryklufttil-
slutningen (45).
4. Tilslut trykluftsværktøj. Nu kan der
arbejdes med trykluftsværktøjet.
5. Slå maskinen fra, når den ikke
umiddelbart skal bruges igen. Træk
derefter stikket ud.
6. Tøm trykbeholderen hver dag fuld-
stændig for vand (48). Hertil vippes
maskinen evt. lidt.
AFare!
Før alle arbejder på maskinen:
– Sluk for maskinen.
– Træk strømkablet fra.
– Vent til maskinen står stille.
– Kontroller, at maskinen og det an-
vendte trykluftsværktøj og tilbehø-
ret er trykløse.
– Lad maskinen og alle brugte tryk-
luftværktøjer og tilbehøret køle sig
ned.
Efter alle arbejder på maskinen:
– Sæt samtlige beskyttelsesanordnin-
ger i drift igen og kontroller disse.
– Kontroller, at der ikke findes værktøj
eller lignende på eller i maskinen.
Andre vedligeholdelses- eller repara-
tionsarbejder, end de der er beskre-
vet her i kapitlet, må kun foretages af
fagfolk.
6.1 Regelmæssig vedligehol-
delse
A OBS
Kontroller skruernes tilspændingsmo-
menter (se "Tekniske data") på den nye
kompressor efter de første 50 og 250
driftstimer.
Før arbejdet startes
 Kontroller trykluftslanger for beska-
digelser, om nødvendigt udskiftes
disse.
 Kontroller skrueforbindelserne, om
nødvendigt efterspændes disse.
 Kontroller tilslutningskablet for be-
skadigelser, om nødvendigt skal
dette udskiftes af en elektriker.
Efter 50 driftstimer
 Kontrollér luftfilteret (49) ved kom-
pressoren og rens.
 Kompressorens oliestand (50) kon-
trolleres med oliepinden, påfyld i givet
fald olie.(51)
Efter 250 driftstimer
 Udskift luftfilteret på kompressoren.
Efter 500 driftstimer
 Udtøm olien og fyld ny olie på.
Efter 1000 driftstimer
 Inspektionen bør udføres af et
værksted. Hermed forhøjes kom-
pressorens levetid væsentligt.
6.2 Opbevaring af maskinen
1. Slå maskinen fra og træk stikket ud.
2. Udluft trykbeholder samt tilsluttet
trykluftsværktøj.
3. Aftap kondensatet i trykbeholderen .
42 43
44
46
47
45
46
44
47
42
45
6. Vedligeholdelse og pleje
48
49
50
51
Side: 56
DANSK
57
4. Opbevar maskinen således, at den
ikke kan sættes utilsigtet i gang af
uvedkommende.
A NB!
Opbevar eller transporter maskinen
ikke ubeskyttet i det fri eller i fugtige
omgivelser.
Maskinen må ikke lægges på siden i
forbindelse med opbevaring eller til
transport.
AFare!
Før alle arbejder på maskinen:
– Sluk for maskinen.
– Træk strømkablet fra.
– Vent til maskinen står stille.
– Kontroller, at maskinen og det an-
vendte trykluftsværktøj og tilbehø-
ret er trykløse.
– Lad maskinen og alle brugte tryk-
luftværktøjer og tilbehøret køle sig
ned.
Efter alle arbejder på maskinen:
– Sæt samtlige beskyttelsesanordnin-
ger i drift igen og kontroller disse.
– Kontroller, at der ikke findes værktøj
eller lignende på eller i maskinen.
Kompressoren starter ikke:
 Ingen strøm.
– Kontroller kabel, stik, stikdåse og
sikring.
 For lav netspænding.
– Anvend et forlængerkabel med
tilstrækkeligt tværsnit (se "Tekni-
ske data"). Undgå forlængerka-
bel ved kold maskine og slip tryk-
ket ud på trykbeholderen.
 Kompressoren slog fra, mens den
kørte, da netstikket blev trukket fra.
– Kompressoren slukkes først på
start-/stop-kontakten, og sluttes
derefter til igen.
 Motoren er overophedet, f.eks. på
grund af manglende afkøling (køle-
ribber er tildækkede).
– Sluk kompressoren først på start-
/stop-kontaken og lad den afkøle.
– Afhjælp årsagen til overophed-
ning.
– Tæng igen for kompressoren.
Kompressoren kører uden af
opbyggge tilstrækkeligt tryk.
 Kondensataftapningsåbningen ved
trykbeholderen er utæt.
– Kontrollér aftapningsskruens tæt-
ning og udskift den, om nødven-
digt.
– Tilspænd aftapningsskruerne
håndfast.
 Kontraventil er utæt.
– Kontraventil bør kontrolleres på
et elektrikerværksted.
Trykluftsværktøj får ikke tilstrække-
ligt tryk.
 Der er ikke åbnet nok for trykregula-
toren.
– Åbn mere for trykregulatoren.
 Slangeforbindelsen mellem kom-
pressor og trykluftsværktøj er utæt.
– Kontroller slangeforbindelsen;
udskift om nødvendigt den be-
skadige del.
Andet arbejde på maskinen bør kun
gennemføres af en el-fagmand eller
din lokale servicestation.
AFare!
Reparationer på el-værktøj må kun
foretages af en elektriker!
El-værktøj, som skal repareres, kan
indsendes til den lokale service-afde-
ling. Adressen står ved reservedelsli-
sten.
Ved indsendelse skal den fastslåede
fejl beskrives.
AFare!
Kondensatet i trykbeholderen indehol-
der rester af olie. Deponér kondensatet
miljøvenligt (opsamlingsstation).
AFare!
Deponér spildolien fra kompressoren
miljøvenligt (opsamlingsstation).
Maskinens emballage består af 100 %
genbrugsmateriale.
Udtjente maskiner og tilbehør indehol-
der store mængder af værdifulde rå-
stoffer og plast, som ligeledes kan gen-
bruges.
Brugsanvisningen er trykt på klorfrit ble-
get papir.
7. Problemer og forstyrrel-
ser
8. Reparation
9. Miljøbeskyttelse
Side: 57
DANSK
58
10. Tekniske Data
BasicAir 250 BasicAir 350 PowerAir 350
Slagvolumen l/min 240 290
Effektiv kapacitet (volumenstrøm) l/min 120 150
Påfyldnings-ydelse l/min 140 165
Maks. driftstryk bar 8 10
Maks. leje-/ driftstemperatur * °C + 40
Min. leje-/ driftstemperatur ** °C + 5
Trykbeholdervolumen l 24 50 23
Antal luftudgange 1
Cylinderantal 1
Tilspændingsmoment for cylinderskruer Nm 10
Omdrejningshastighed min-1 2850
Motoreffekt kW 1,5 1,8
Tilslutningsspænding (50 Hz) V 230
Mærkestrøm A 7,2 7,9
Sikring min. A 10 træg
Beskyttelsesklasse IP 20
Maksimal samlet længde ved anvendelse af forlængerkabler:
– ved 1,0 mm2
tværsnit m 10
– ved 1,5 mm2 tværsnit m 15
– ved 2,5 mm2
tværsnit m 25
Oliekvalitet (kompressor) SAE 40 (SAE 20)
Oliemængde ved olieskift (kompressor) l ca. 0,25
Dimensioner: længde × bredde × højde mm 555 × 310 × 600 760 × 380 × 660 490 × 450 × 750
Vægt kg 28 33,5 37
LydtryksniveauLPA afstand maks. 1 m dB (A) 87 + 3 89 + 3
Garanteret lydeffektniveau LWA dB (A) 94 96
Alle tekniske data gælder for en omgivelsestemperatur på 20 °C.
* Levetiden for en del af komponenterne, f.eks. kontraventilens tætning mindskes betydeligt, når der arbejdes med kompresso-
ren ved høj temperatur (maks. leje-/driftstemperatur og højere).
** I tilfælde af temperaturer, der er lavere end mindsteværdierne for leje-/driftstemperaturerne, er der fare for, at kondensatet i
beholderen fryser.

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Metabo PowerAir 350.

Stil et spørgsmål om Metabo PowerAir 350

Har du et spørgsmål om Metabo PowerAir 350 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Metabo PowerAir 350. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Metabo PowerAir 350 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.