Power 160-5 18 LTX BL OF

Metabo Power 160-5 18 LTX BL OF manual

Power 160-5 18 LTX BL OF

Manual til Metabo Power 160-5 18 LTX BL OF på Hollandsk. Denne PDF-vejledning har 64 sider.

Side: 1
DANSK da 41 Original brugsanvisning 1.Overensstemmelseserklæring 2.Apparatets formål 3.Generelle sikkerhedsanvisninger 4.Særlige sikkerhedsanvisninger 5.Oversigt 6.Idriftsættelse 7.Drift 8.Vedligeholdelse og pleje 9.Reparation 10.Miljøbeskyttelse 11.Problemer og forstyrrelser 12.Tilbehør 13.Tekniske Data Vi erklærer under eneansvar at disse kompressorer, identificeret ved type og serienummer *1), stemmer overens med alle gældende bestemmelser i direktiverne *2) og standarderne *3). Udstedende prøvelaboratorium *4), målt LWA(M)/garanteret LWA(G) lydeffektniveau *5), tekniske bilag ved *6) - se side 4. Denne maskine bruges til generering af trykluft til værktøj som drives ved trykluft i erhvervsøjemed. Anvendelse inden for det medicinske område, inden for næringsmidler eller ved påfyldning af iltflasker er ikke tilladt. Eksplosive, brændbare eller sundhedsfarlige gasser må ikke indsuges. Driften er ikke tilladt i lokaler med eksplosionsfare. Al anden brug er i modstrid med anvendelsesformålet. Ved anvendelse i modstrid med anvendelsesformålet, ved ændringer på apparatet eller ved brug af dele, som ikke er testet eller godkendt af producenten, kan der opstå alvorlige skader! Børn, unge og uuddannede personer må ikke benytte maskinen og de tilsluttede trykluftværktøjer. Apparatet må kun betjenes under opsyn. ADVARSEL – læs brugsanvisningen for at reducere faren for personskader. Generelle sikkerhedsanvisninger ADVARSEL – læs alle sikkerhedsanvisninger og andre anvisninger. Hvis sikkerhedsinstrukserne og anvisningerne ikke overholdes, er der risiko for elektrisk stød, brand og/eller alvorlige personskader. Alle sikkerhedsanvisninger og andre anvisninger skal opbevares til fremtidig brug! Videregiv kun dit udstyr sammen med disse dokumenter. Du og alle andre brugere skal til enhver tid kunne indhente information ved behov. 3.1 Sikkerhed på arbejdspladsen a) Sørg for, at arbejdsområdet er rent og godt belyst. Uorden eller uoplyste arbejdsområder øger faren for uheld. b) Brug ikke maskinen i eksplosionsfarlige omgivelser, hvor der er brændbare væsker, gasser eller støv. Udstyr genererer gnister, som kan antænde støv eller dampe. c) Hold børn og andre personer på afstand, når maskinen anvendes. 3.2 Elektrisk sikkerhed a) Maskinens stik skal passe til kontakten. Stikket må under ingen omstændigheder ændres. Brug ikke adapterstik sammen med jordforbundne maskiner. Uændrede stik, der passer til kontakterne, nedsætter risikoen for elektrisk stød. b) Undgå kropskontakt med jordforbundne overflader som f.eks. rør, radiatorer, komfurer og køleskabe. Hvis din krop er jordforbundet, øges risikoen for elektrisk stød. c) Hold maskiner på afstand af regn eller fugt. Indtrængning af vand i en maskine øger risikoen for elektrisk stød. d) Anvend ikke ledningen til formål, den ikke er beregnet til (f.eks. må man aldrig bære maskinen i ledningen, hænge maskinen op i ledningen eller rykke i ledningen for at trække stikket ud af kontakten). Beskyt ledningen mod varme, olie, skarpe kanter eller maskindele, der er i bevægelse. Beskadigede eller indviklede ledninger øger risikoen for elektrisk stød. e) Hvis du arbejder med en maskine i det fri, må der kun benyttes forlængerledninger, der er godkendt til udendørs brug. Brug af en forlængerledning til udendørs brug nedsætter risikoen for elektrisk stød. 3.3 Personlig sikkerhed a) Det er vigtigt at være opmærksom, se, hvad man laver, og bruge en maskinen fornuftigt. Man bør ikke bruge maskinen, hvis man er træt, har nydt alkohol eller er påvirket af medicin eller euforiserende stoffer. Få sekunders uopmærksomhed ved brug af maskinen kan føre til alvorlige personskader. b) Brug beskyttelsesudstyr og hav altid beskyttelsesbriller på. Brug af beskyttelsesudstyr såsom støvmaske, skridsikre sikkerhedssko, beskyttelseshjelm eller høreværn afhængig af maskintype og anvendelse nedsætter risikoen for personskader. c) Undgå utilsigtet igangsætning. Kontrollér altid, at maskinen er frakoblet, før den tilsluttes til strømforsyningen, og før den tages op eller bæres. Undgå at bære maskinen med fingeren på afbryderen og sørg for, at maskinen ikke er tændt, når den sluttes til strømforsyningen, da dette øger risikoen for personskader. d) Fjern indstillingsværktøj eller skruenøgle, inden maskinen tændes. Hvis et stykke værktøj eller en nøgle sidder i en roterende maskindel, er der risiko for personskader. e) Undgå en unormal kropsholdning. Sørg for at stå sikkert, mens der arbejdes, og kom ikke ud af balance. Det er derved nemmere at kontrollere maskinen, hvis der skulle opstå uventede situationer. f) Brug egnet arbejdstøj. Undgå løse beklædningsgenstande eller smykker. Hold hår og tøj væk fra roterende dele. Dele, der er i bevægelse, kan gribe fat i løstsiddende tøj, smykker eller langt hår. h) Giv ikke dig selv en falsk følelse af sikkerhed gennem fortrolighed med maskinen ved hyppig brug, og sæt ikke dig selv ud over sikkerhedsreglerne for maskiner. Uagtsomme handlinger kan inden for brøkdele af sekunder medføre alvorlige personskader. 3.4 Anvendelse og behandling af maskinen a) Undgå overbelastning af maskinen. Brug altid den maskine, der er beregnet til det stykke arbejde, der skal udføres. Man arbejder bedst og mest sikkert inden for det angivne effektområde med den passende maskine. b) Brug ikke en maskine, hvis afbryder er defekt. En maskine, der ikke længere kan til- eller frakobles, er farlig og skal repareres. c) Træk stikket ud af stikkontakten, inden maskinen indstilles, der skiftes tilbehørsdele, eller maskinen lægges fra. Disse sikkerhedsforanstaltninger forhindrer en utilsigtet start af maskinen. d) Opbevar ubenyttede maskiner uden for børns rækkevidde. Lad aldrig personer, der ikke er fortrolige med apparatet eller ikke har gennemlæst disse instrukser, benytte apparatet. Maskiner er farlige, hvis de benyttes af ukyndige personer. e) Maskiner og tilbehør bør vedligeholdes omhyggeligt. Kontrollér, om bevægelige dele fungerer korrekt og ikke sidder fast, og om delene er brækket eller beskadiget således, at apparatets funktion påvirkes. Få beskadigede dele repareret, inden apparatet tages i brug. Mange uheld skyldes dårligt vedligeholdte maskiner. g) Brug maskinen, tilbehør, indsatsværktøj osv. i overensstemmelse med disse anvisninger. Tag hensyn til arbejdsforholdene og det arbejde, der skal udføres. Hvis maskinen anvendes til formål, som ligger uden for det fastsatte anvendelsesområde, kan der opstå farlige situationer. h) Hold håndtag og greb tørre, rene og fri for olie og fedt. Glatte håndtag og greb tillader ikke en sikker betjening og kontrol af maskinen i uventede situationer. 3.5 Anvendelse og behandling af den batteridrevne maskine a) Oplad kun batterier i ladeaggregater, der er anbefalet af fabrikanten. Et ladeaggregat, der er egnet til en bestemt type batterier, må ikke benyttes med andre batterier – brandfare. b) Brug kun de batterier, der er beregnet til el- værktøjet. Brug af andre batterier øger risikoen for personskader og er forbundet med brandfare c) Ikke-benyttede batterier må ikke komme i berøring med kontorclips, mønter, nøgler, søm, skruer eller andre små metalgenstande, da disse kan kortslutte kontakterne. En kortslutning mellem batteri-kontakterne øger risikoen for personskader i form af forbrændinger. d) Hvis batteriet anvendes forkert, kan der slippe væske ud af batteriet. Undgå at komme i kontakt med denne væske Hvis det alligevel skulle ske, skylles med vand. Søg læge, hvis væsken kommer i øjnene. Batteri-væske kan give hudirritation eller forbrændinger. e) Brug ikke batterier eller værktøj, som er beskadiget eller modificeret. Beskadigede eller modificerede batterier kan opføre sig uforudsigeligt og forårsage brand, eksplosion eller fare for personskade. f) Batterier eller værktøj må ikke udsættes for ild eller meget høje temperaturer. Ild eller temperaturer over 130 °C kan medføre eksplosion. g) Følg alle instruktioner for opladning. Batteriet må ikke oplades ved temperaturer uden for det område, der er angivet i instruktionerne. Forkert opladning eller opladning uden for det tilladte temperaturområde kan ødelægge batteriet og øge brandfaren. 3.6 Service a) Sørg for, at maskinen kun repareres af kvalificerede fagfolk, og at der kun benyttes originale reservedele. Dermed sikres størst mulig sikkerhed af apparatet. b) Beskadigede batterier må aldrig vedligeholdes. Alt vedligeholdelsesarbejde på batterierne må kun udføres af producenten eller autoriserede kundeservicesteder. 3.7 Yderligere sikkerhedsanvisninger – Denne betjeningsvejledning er rettet mod personer med teknisk kendskab til omgangen med apparater som der er beskrevet her. Har du ingen erfaringer med sådanne apparater, bør du hente hjælp fra en mere erfaren person. – Producenten påtager sig intet ansvar for skader, der opstår, fordi denne betjeningsvejledning ikke er blevet overholdt. Informationerne i denne betjeningsvejledning er markeret som følger: Fare! Advarer mod personskader eller mil- jøskader. Fare for strømstød! Advarer mod personskader pga. elektricitet. NB! Advarer mod materielle skader. Indholdsfortegnelse 1. Overensstemmelseserklæring 2. Apparatets formål 3. Generelle sikkerhedsanvisninger
Side: 2
DANSK da 42 De følgende resterende risici findes grundlæggende ved trykluftmaskiner, og kan ikke fuldstændig afhjælpes, selv ved brug af sikkerhedsforanstaltninger: 4.1 Fare for kvæstelser grundet udtrængende trykluft og dele, som kan blive revet med! – Ret aldrig trykluft mod mennesker eller dyr. – Sørg for, at alle anvendte trykluftmaskiner og tilbehørsdele er beregnet til driftstrykket eller er tilsluttet via en trykregulator. – Vær ved frigørelse af lynkoblingen opmærksom på at trykluften i trykluftslangen ikke pludselig slipper ud. Hold derfor fast på den ende af trykluftslangen, der skal frigøres. – Sørg for at alle forskruninger altid er fastspændt. – Du må ikke selv udføre reparationer på maskinen! Reparationer på kompressorer, trykbeholdere og trykluftmaskiner må kun udføres af faguddannede personer. 4.2 Fare for forbrændinger på overfladerne af de trykluftførende dele! – Lad maskinen køle af før vedligeholdelsesarbejde. 4.3 Fare for kvæstelser og klemning på grund af bevægelige dele! – Sæt ikke maskinen i drift uden monteret beskyttelsesanordning. – Vær opmærksom på, at maskinen automatisk sætter i gang ved opnåelse af minimumstrykket! – Før vedligeholdelsesarbejde skal det kontrolleres, om maskinen er taget fra strømmen. – Når maskinen slås til (for eksempel efter vedligeholdelsesarbejde), skal man sikre sig, at der længere ikke er værktøj eller løse dele i mel- apparatet. 4.4 Der er fare ved utilstrækkelig brug af personlige værnemidler! – Anvend altid høreværn. – Anvend altid beskyttelsesbriller. – Bær en åndedrætsmaske ved arbejde, som genererer støv, eller hvis der opstår sundhedsfarlige gasser, tåger eller dampe. – Brug egnet arbejdsbeklædning. – Brug skridsikre sko. 4.5 Der kan være risiko på grund af mangler ved apparatet! – Vedligehold el-apparatet samt tilbehøret omhyggeligt. Følg altid vedligeholdelsesforskrifterne. – Apparatet kontrolleres før hver idriftsættelse for beskadigelser: Før apparatet tages i brug skal sikkerhedsudstyret, beskyttelsesanordningerne eller reservedele, som er lettere beskadiget, nøje undersøges for om de er i orden og om de fungerer korrekt. Et beskadiget apparat må først tages i brug igen, når det er blevet fagmæssigt repareret. – Kontroller om de bevægelige dele fungerer fejlfrit og ikke klemmer. Samtlige dele skal være rigtigt monteret og opfylde alle betingelser for at sikre en fejlfri drift af el-apparatet. – Beskadigede beskyttelsesanordninger eller dele skal repareres eller udskiftes af en elektriker. 4.6 Specielle sikkerhedsanvisninger for batteridrevne maskiner – Tag batteripakken ud af apparatet før enhver indstilling, ombygning, vedligeholdelse eller rengøring. Beskyt batteripakker mod fugtighed! Udsæt ikke batteripakker for ild! – Brug ingen defekte eller deformerede batteripakker! – Åbn ikke batteripakker! – Berør eller kortslut ikke batteriernes kontakter! Der kan sive let sur, brændbar væske ud af defekte Li-ion-batterier! Skyl straks med rigelige mængder vand, hvis batterivæsken kommer i kontakt med huden. Skyl øjnene med rent vand og søg straks læge, hvis batterivæsken kommer i øjnene! – Ved en defekt maskine skal man tage batteriet ud af maskinen Transport af Li-ion-batterier: – Forsendelse af Li-ion-batterier skal ske i henhold til reglerne om farligt gods (UN 3480 og UN 3481). Tjek de aktuelle regler ved forsendelse af Li-ion-batterier. Spørg evt. din speditør til råds. Certificeret emballage kan rekvireres hos Metabo. – Send kun batterier, hvis kabinettet er ubeskadiget, og der ikke trænger væske ud. Tag batteriet ud af maskinen før forsendelse. Beskyt kontakterne mod kortslutning (isoler fx med tape). 4.7 Yderligere sikkerhedsanvisninger – Overhold denne brugsanvisning, særligt de specielle sikkerhedsanvisninger i de respektive kapitler. – Overhold i givet fald fagforeningsmæssige retningslinjer eller arbejdsmiljøforskrifter for håndtering af kompressorer og trykluftværktøjer. – Overhold de lovmæssige forskrifter for drift af anlæg, som kræver overvågning. – Vær ved drift og opbevaring af maskinen opmærksom på, at udtrængende kondensat og andre driftsmidler kan tilsmudse omgivelserne og forårsage skader på miljøet. – Tag hensyn til omgivelsesbetingelserne. 4.8 Symboler på maskinen (afhængig af model) Læs betjeningsvejledningen. Advarsel om personskader ved berøring af varme dele. Brug beskyttelsesbriller. Brug høreværn. Advarsel om automatisk igangsætning. Advarsel mod farlig elektrisk spænding. Garanteret lydeffektniveau 4.9 Sikkerhedsindretninger Sikkerhedsventil Den fjederbelastede sikkerhedsventil (8) reagerer, hvis det tilladte maksimaltryk overskrides. Se side 2. 1 Tryklufttilslutning (lynkobling), reguleret trykluft 2 Trykregulator 3 Manometer kedeltryk 4 Manometer regulatortryk 5 Knap til kapacitetsindikator * 6 Kapacitets- og signalindikator * 7 Tænd/sluk-kontakt 8 Sikkerhedsventil 9 Trykbeholder 10 Kondensatudledning 11 Batteripakkedepot (til opbevaring af en ekstra batteripakke) 12 Knap til frigørelse af batteripakke 13 Batteripakke * 14 Transportgreb * afhængigt af model/udstyr/medleveres ikke 6.1 Kontrol af kondensatudledning Sørg for at kondensatudledningen (10) er lukket. 6.2 Opstilling Opstillingsstedet til maskinen skal opfylde de følgende krav: – Tørt, frostbeskyttet – Fast, vandret og jævnt underlag Fare! Der kan opstå alvorlige ulykker ved en fejlagtig opstilling. – Sørg for at sikre maskinen så den ikke ruller væk, vælter eller skrider. – Sikkerhedsanordninger og betjeningselementer skal være tilgængelige til enhver tid. 6.3 Transport – Træk ikke i maskinen ved slangen. Transportér maskinen ved transportgrebet (14). 7.1 Batteripakke Batteripakken skal oplades før den første ibrugtagning. Genoplad batteripakken, når kapaciteten aftager. Du finder anvisninger til opladning af batteripakken i driftsvejledningen til opladeren fra Metabo. Ved Li-Ion-batteripakker med kapacitets- og signalvisning (6) (afhængigt af udstyr): – Tryk på knappen (5) og ladetilstanden vises med lysdioderne. – Blinker en lysdiode, er batteripakken næsten tom og skal genoplades. Udtagning og indsættelse af batteripakke Fare! Sørg for, at maskinen er frakoblet, når batteripakken placeres i maskinen. Udtagning: Tryk på tasten for frigivelse af batteripakken (12) og træk batteripakken (13) ud bagud. Indsættelse: Skub batteripakken (13) ind, til den går i hak. Bemærk: I depotet til batteripakker (11) kan du opbevare en ekstra batteripakke. 7.2 Generering af trykluft 1. Tænd maskinen på tænd/sluk-kontakten (7) og vent til det maksimale kedeltryk er nået (kompressoren kobler fra). Kedeltrykket vises på manometeret for kedeltryk (3). Indstil regulatortryk på trykregulatoren (2). Det aktuelle regulatortryk vises på manometeret for regulatortryk (4). Forsigtig! Det indstillede regulatortryk må ikke være højere end det maksimale driftstryk på de tilsluttede trykluftværktøjer! 2. Tilslut trykluftslangen på tryklufttilslutningen (1). 3. Tilslut trykluftværktøjet. Nu kan du arbejde med trykluftværktøjet. 4. Sluk maskinen, hvis du ikke umiddelbart vil arbejde videre. Træk derefter også batteripakken ud. 5. Udled kondensvand fra trykbeholderen via kondensatudledningen (10) hver dag. 4. Særlige sikkerhedsanvisninger 5. Oversigt 6. Idriftsættelse 7. Drift
Side: 3
DANSK da 43 Fare! Før alt arbejde på maskinen: Sluk for maskinen. Fjern batteripakken. Vent til maskinen standser helt. Sørg for at maskinen og alle anvendte trykluftværktøjer og tilbehørsdele er uden tryk. Lad maskinen og alle anvendte trykluftværktøjer og tilbehørsdele afkøle. Efter alt arbejde på maskinen: Sæt alle sikkerhedsanordninger i drift igen, og kontrollér dem. Sørg for at der ikke findes værktøjer eller lignende ved eller i maskinen. Vedligeholdelsesarbejder eller reparationer, som går ud over det, der er beskrevet under dette kapitel, må kun foretages af et faguddannet personale. 8.1 Vigtige informationer Vedligeholdelse og kontroller skal planlægges og udføres i henhold til de lovmæssige forskrifter i overensstemmelse med opstillingen og maskinens driftsform. Tilsynsmyndighederne kan forlange fremlæggelse af den tilhørende dokumentation. 8.2 Regelmæssig vedligeholdelse Før hver påbegyndelse af arbejdet – Kontrollér trykluftslangerne for beskadigelser, og udskift dem om nødvendigt. – Kontroller, at forskruninger er godt fastspændt, og efterspænd om nødvendigt. – Kontrollér tilslutningskabler for beskadigelser, og lad dem i givet fald udskifte af en elinstallatør. Dagligt – Udled kondensvand fra trykbeholderen via kondensatudledningen (10). 8.3 Opbevaring af maskinen 1. Sluk for maskinen. Fjern batteripakken. 2. Fjern trykket fra trykbeholderen og alle tilsluttede trykluftværktøjer. 3. Udled kondensvand fra trykbeholderen via kondensatudledningen (10). 4. Opbevar maskinen således, at den ikke kan sættes i gang af ubemyndigede. Forsigtig! Opbevar ikke maskinen ubeskyttet i det fri eller i fugtige omgivelser. Overhold det tilladt temperaturområde (se Tekniske data). Ved risiko for frost Forsigtig! Frost (< 5 °C) ødelægger pumpe og tilbehør, da disse til enhver tid indeholder vand! Er der risiko for frost skal apparatet og tilbehøret afmonteres og opbevares beskyttet mod frost. Fare! Reparationer på disse maskiner må kun foretages af autoriserede elektrikere! Henvend Dem til Deres Metabo-forhandler, når De skal have repareret Deres Metabo el-værktøj. Adresser findes på www.metabo.com. Reservedelslister kan downloades på www.metabo.com. Fare! Kondensvandet fra trykbeholderen indeholder miljøskadelige forureninger. Bortskaf kondensvandet miljømæssigt korrekt via de tilhørende indsamlingssteder. Overhold de nationale regler om miljøvenlig bortskaffelse og genbrug af udtjente maskiner, emballage og tilbehør. Kun for EU-lande: Maskiner må ikke smides i husholdningsaffaldet! I henhold til Det Europæiske Direktiv 2012/19/EU om udtjente elektroniske og elektriske apparater og omsætning til national lovgivning skal brugte maskiner indsamles separat og indleveres til miljørigtig genanvendelse. Batteripakker må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald! Returner defekte eller brugte batteripakker til Metabo-forhandleren! Smid ikke batteripakker i vandet. Aflad batteripakken i el-værktøjet, før den bortskaffes. Beskyt kontakterne mod kortslutning (isoler fx med tape). Fare! Før alt arbejde på maskinen: Sluk for maskinen. Fjern batteripakken. Vent til maskinen standser helt. Sørg for at maskinen og alle anvendte trykluftværktøjer og tilbehørsdele er uden tryk. Lad maskinen og alle anvendte trykluftværktøjer og tilbehørsdele afkøle. Yderligere arbejder, som de der beskrives i dette kapitel, må udelukkende finde sted ved en autoriseret elektriker, eller serviceafdelingen i dit land. Efter alt arbejde på maskinen: Sæt alle sikkerhedsanordninger i drift igen, og kontrollér dem. Sørg for at der ikke findes værktøjer eller lignende ved eller i maskinen. Kompressoren kører ikke: ▪ Batteripakke. – Batteripakke afladet. Batteripakken skal oplades før den første ibrugtagning. – Kontrollér om batteripakken er skubbet ind helt til anslag. ▪ Motoren overopheder, f.eks. ved manglende køling (udluftningsåbninger er tildækket). – Sluk kompressoren på tænd/sluk-kontakten (7). – Afhjælp årsagen til overophedningen. Lad den afkøle i ca. ti minutter – Tænd kompressoren på tænd/sluk-kontakten (7) igen. Kompressoren kører uden at opbygge tilstrækkeligt tryk. ▪ Kondensatudledningen er utæt. – Sørg for at kondensatudledningen (10) er lukket. – Kontrollér tætningen på udledningsskruen, og udskift den i givet fald. ▪ Kontraventilen er utæt. – Lad kontraventilen efterse på et autoriseret værksted. Trykluftværktøjet får ikke nok tryk. ▪ Trykregulatoren er ikke skruet nok op. – Skru trykregulatoren (2) op igen. ▪ Slangeforbindelsen mellem kompressor og trykluftværktøj er utæt. – Kontrollér slangeforbindelsen, og udskift i givet fald beskadigede dele. Anvend udelukkende originale batteripakker eller originalt tilbehør fra Metabo eller CAS (Cordless Alliance System). Brug kun tilbehør, der opfylder de krav og specifikationer, som er angivet i denne brugsvejledning. A Batteripakker med forskellig kapacitet. Køb kun batteripakker, hvis spænding svarer til dit el-værktøj. Batteripakker: 5,5 Ah (6.25368), 6,2 Ah (6.25341), 7,0 Ah (6.25345), etc. B Oplader: ASC ultra, etc. Det komplette tilbehørsprogram findes på www.metabo.com eller i kataloget. Forklaringer til oplysningerne på side 3. Forbeholdt ændringer som følge af tekniske fremskridt. A =Indsugningsydelse F =Påfyldningsydelse Leff =Effektiv forsyningsmængde ved 80 % maks. tryk p =Maks. tryk V =Kedelstørrelse a =Antal luftafgange z =Cylindertal n0 =Maks. omdrejningstal U =batteripakkens spænding IP =kapslingsklasse A =mål (LxBxH) Tmaks =Kompressor: maks. opbevarings-/ driftstemperatur * Tmin =Kompressor: min. opbevarings-/ driftstemperatur ** TB,Batt =Batteripakke: Tilladt omgivelsestemperatur ved drift TL, Batt =Batteripakke: Tilladt omgivelsestemperatur ved opbevaring m =vægt * = Driftslevetiden på enkelte komponenter, f.eks. tætning i kontraventilen reduceres betydeligt, hvis kompressoren drives ved høje temperaturer (maks. opbevarings-/driftstemperatur og højere). ** = Ved temperaturer under opbevarings-/ driftstemperaturen er der fare for tilfrysning af kondensatet i trykbeholderen. Jævnstrøm De angivne tekniske data er inkl. tolerancer (svarende til de aktuelt gældende standarder). Emissionsværdier Disse værdier gør det muligt at bestemme maskinens emissioner og sammenligne forskellige maskiner med hinanden. Alt efter maskinens eller indsatsværktøjernes anvendelsesbetingelser og tilstand kan den faktiske belastning være højere eller lavere. Tag også højde for arbejdspauser og perioder med lav belastning. Træf de nødvendige beskyttelsesforanstaltninger for brugeren, f.eks. organisatoriske foranstaltninger, på baggrund af de anslåede værdier. Typiske A-vægtede lydniveauer: LpA =lydtryksniveau LWA =lydeffektniveau LWA(G) =garanteret lydtryksniveau iht. 2000/14/ EF KpA, KWA= usikkerhed Brug høreværn! Angivelser på typeskiltet: A Fabrikant B Artikel-, versions-, og serienummer C Apparatbetegnelse D Indgangsspænding E Nominel forbrugsydelse F Beskyttelsesklasse G Maks. omdrejningstal H Maks. tryk 8. Vedligeholdelse og pleje 9. Reparation 10. Miljøbeskyttelse 11. Problemer og forstyrrelser 12. Tilbehør 13. Tekniske data 1~ 230 V P 1,50 kW S 3 IP 20 01532XX0 9998812345 Basic 250-24 W OF 1 -1 2850 min 220 l/min 120 l/min 2850 min 1 24 l -1 YYYY 8 bar / 116 psi B C D E F G H A K L M N O P I J
Side: 4
DANSK da 44 I CE-mærkning – denne maskine overholder EU-direktiverne i henhold til overensstemmelseserklæringen J Byggeår K Indsugningsydelse L Påfyldningsydelse M Omdrejningstal kompressor N Cylindertal O Kedelstørrelse P Bortskaffelsessymbol (se kapitel 10.)

Spørgsmål & besvarelser

Har du et spørgsmål om Metabo Power 160-5 18 LTX BL OF men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Metabo Power 160-5 18 LTX BL OF. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Metabo Power 160-5 18 LTX BL OF så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.

Stil et spørgsmål om Metabo Power 160-5 18 LTX BL OF

Navn
E-mail
Reaktion

Få vist brugermanualen for Metabo Power 160-5 18 LTX BL OF below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Metabo
  • Product: Kompressorer
  • Model/navn: Power 160-5 18 LTX BL OF
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Nordmand, Finsk, Græsk, Ungarer, Slovenske