Metabo P 5500 M manual

Manual til Metabo P 5500 M på Hollandsk. Denne PDF-vejledning har 50 sider.

Side: 1
30 DANSK 1. Maskinen i overblik 1 2 3 5 4 7 6 1 Tilslutning af tryk 2 Vandpåfyldningsskrue 3 Indsugningstilslutning A NB!  Ved urene medier skal der anvendes indsugningsfilter (se „Leverbart tilbehør“). 3 OBS:  For at vandet ikke siver ud, når pumpen er slukket, anbefales det at der påmonteres en kontra- ventil. 4 Vandaftapningsskrue 5 Pumpe 6 Start-/Stop-kontakt 7 Strømkabel med stik Xp0021c2.fm Betjeningsvejledning DANSK
Side: 2
31 DANSK 1. Maskinen i overblik...................30 2. Læses først! ..............................31 3. Anvendelsesområde og  medier........................................31 4. Sikkerhed...................................31 4.1 Korrekt anvendelse.....................31 4.2 Generelle  sikkerhedsanvisninger ................31 5. Før brug.....................................32 5.1 Opstilling .....................................32 5.2 Tilslut indsugningsledning...........32 5.3 Tilslut trykledning ........................32 5.4 Strømtilslutning ...........................32 5.5 Fyldning af pumpe og  indsugning ..................................32 6. Drift ............................................32 6.1 Apparatet startes ........................32 6.2 Pumpekarakteristik .....................33 7. Vedligeholdelse og pleje..........33 7.1 Regelmæssig vedligeholdelse ....33 7.2 Ved risiko for frost.......................33 7.3 Afmontering og opbevaring  af apparatet.................................33 8. Problemer og forstyrrelser ......33 8.1 Fejlsøgning .................................33 9. Reparation.................................33 10. Miljøbeskyttelse........................33 11. Leverbart tilbehør ................33/50 12. Tekniske Data............................34  Læs denne betjeningsvejledning før apparatet tages i brug. Vær særlig opmærksom på sikkerhedsanvisnin- gerne.  Overholdes denne betjeningsvejled- ning ikke, bortfalder garantien; pro- ducenten påtager sig intet ansvar for skader, der opstår som følge af misligholdelse.  Hvis De skulle konstatere en trans- portskade kontakt da omgående Deres forhandler. Tag ikke appara- tet i brug!  Bortskaf emballagen miljøvenligt. Aflever den f. eks. til et dertil bereg- net samlested.  Opbevar betjeningsvejledningen omhyggeligt, så De altid kan slå op i den hvis der skulle opstå tvivl.  Hvis De skulle låne apparatet ud eller sælge det, lad da altid de ved- lagte dokumenter følge med. Dette apparat anvendes til pumpning af rent vand i hus og have,  til overrisling og vanding,  som brønd-, regnvands- og produk- tionsvandspumpe,  til tømning af svømmebassiner, damme i haven og vandbeholdere. Mediets maksimalt tilladte temperatur er 35 °C. 4.1 Korrekt anvendelse Apparatet må ikke anvendes til drikke- vandsforsyning eller til pumpning af lev- nedsmidler. Eksplosive, brandfarlige, aggressive eller sundhedsskadelige midler må ikke pumpes. Apparatet er ikke egnet til erhvervsmæs- sig eller industriel anvendelse. Ændringer på apparatet samt ved brug af dele, som ikke er testet eller godkendt af producenten, er ikke tilladte! Hver ukyndig brug af apparatet er ikke tilladt; der kan ske alvorlige skader som følge heraf! 4.2 Generelle sikkerhedsan- visninger Børn og unge samt personer, som ikke har læst betjeningsvejledningen, må ikke anvende apparatet. Ved anvendelse i svømmebassiner og damme i haven og i disses beskyttelses- zoner skal bestemmelserne jf. DIN VDE 0100 -702, -738 overholdes. Såfremt apparatet skal anvendes i hus- holdningens vandforsyning skal de lov- pligtige forskrifter vedrørende vand og afløbsvand samt bestemmelserne i hen- hold til DIN 1988 overholdes. Yderligere risici består primært ved anvendelse af pumper – de kan heller ikke fjernes helt ved hjælp af sikkerheds- foranstaltninger. A Fare som følge af indvirkninger i miljøet! Værktøjet må ikke udsættes for regn. Apparatet må ikke anvendes i våde omgivelser. Vandstrålen må ikke rettes direkte mod apparatet eller andre elektriske dele! Der er fare for strømstød! Apparatet må ikke anvendes i rum, der er udsat for eksplosionsfare eller i nær- heden af brandfarlige væsker eller gas- ser! A  Fare gennem varmt vand! Hvis pressostatens frakoblingstryk pga. dårlige trykforhold eller en defekt pres- sostat ikke opnås, kan vandet i apparatet blive opvarmet gennem intern cirkulation. Herved kan der opstå skader og utæthe- der på pumpen og tilslutningslednin- gerne, og varmt vand kan træde ud. Risiko for forbrændinger!  Pumpen må kun køres maks. 5 minutter mod en lukket trykledning.  Adskil pumpen fra strømnettet og lad den køle af. Inden gentagen ibrugtagning skal det af fagperso- nale kontrolleres, at anlægget fun- gerer fejlfrit. B  Der er fare pga. elektricitet! Apparatet må ikke være tilsluttet til lys- nettet under installations- og vedligehol- delsesarbejder. Tag ikke om netstikket med våde hæn- der! Netstikket trækkes altid ud ved stik- ket, ikke ved kablet. Strømkabel og forlængerledning må ikke knækkes, klemmes, strækkes eller køres over; de skal beskyttes mod skarpe kanter, olie og varme. A Fare som følge af mangler på apparatet! Kontroller apparatet, især strømkabel, netstik og elektriske dele for eventuelle beskadigelser før hver brug. Der er fare for strømstød! Er apparatet beskadiget må det først anvendes igen, efter at det er blevet repareret af fagfolk. De må ikke selv udføre reparationer på maskinen! Kun fagfolk må foretage repa- rationer på pumperne. A OBS!  For at undgå vandskader, f. eks. oversvømmede lokaler, medført af apparatfejl eller -mangler:  Planlæg egnede sikkerhedsforan- staltninger, f.eks.:  alarm eller  opsamlingsbeholder med over- vågning Producenten overtager intet ansvar for evt. skader, der opstår ved, at  pumpen ikke blev brugt iht. tilsigtet brug.  pumpen blev overbelastet gennem vedvarende drift.  pumpen ikke blev brugt og opbeva- ret frostbeskyttet.  der blev gennemført egenrådige ændringer på pumpen. Reparatio- ner på el-udstyr må kun gen- nemføres af el-fagfolk! Indholdsfortegnelse 2. Læses først! 3. Anvendelsesområde og medier 4. Sikkerhed
Side: 3
32 DANSK  der blev anvendt reservedele, der ikke er afprøvet og godkendt af pro- ducenten.  der blev anvendt uegnet raparati- onsmateriale (armaturer, tilslut- ningsledninger osv.). Egnet installationsmateriale:  trykbestandig (min. 10 bar)  varmebestandig (min. 100 °C) Apparatet kan enkelt monteres og tilslut- tes.  I tilfælde af tvivl kontakt forhandleren eller en elektriker. 5.1 Opstilling  Apparatet skal stå på en lodret, plan flade, der er egnet til apparatets vægt med vandpåfyldning.  For at undgå vibrationer, bør appa- ratet ikke skrues helt fast, men deri- mod stilles på et elastisk underlag.  Opstillingsstedet skal være godt gennemluftet og beskyttet mod vejr- lig.  Ved anvendelse i damme og svøm- mebassiner skal apparatet opstilles beskyttet mod oversvømmelser og sikres, så det ikke falder ned i van- det. Derudover skal de lovmæssige krav overholdes for elektriske appa- rater. 5.2 Tilslut indsugningsled- ning 3 OBS:  Der kræves muligvis andet tilbe- hør til tilslutningen (se „Leverbart tilbe- hør“). A NB!  Indsugningsledningen skal monteres således, at den ikke udøver mekanisk kraft eller spændinger på pumpen. A NB!  Ved urene medier skal der anvendes indsugningsfilter, for at beskytte pumpen mod sand og snavs. 3 OBS:  For at vandet ikke siver ud, når pumpen er slukket, anbefales det, at der påmonteres en kontraventil.  Alle skrueforbindelser skal tætnes med gevindtætningsbånd; Læk for- årsager luftindsugning og forringer eller forhindrer vandindsugningen.  Indsugningsledningen bør mindst have 1" (25 mm) indvendig diame- ter; den skal være bøjelig og vakuumtæt.  Indsugningsledningen bør være så kort som muligt, da pumpeeffekten forringes jo længere ledningen er.  Indsugningsledningen bør konstant stige mod pumpen, for at forhindre luftlommer.  Det skal sikres, at der er tilstrække- lig vandtilførsel, og indsugningsled- ningens slutning bør altid være i vandet. 5.3 Tilslut trykledning 3 OBS:  Der kræves muligvis andet tilbe- hør til tilslutningen (se „Leverbart tilbe- hør“). A NB!  Trykledningen skal monteres således, at den ikke udøver mekanisk kraft eller spændinger på pumpen.  Alle skrueforbindelser bør tætnes med gevindtætningsbånd, for at for- hindre at der trænger vand ud.  Samtlige dele i trykledningen skal være tryksikre.  Samtlige dele i trykledningen skal være korrekt monterede. A Fare!  Anvendes der ikke tryksikre dele eller er monteret foretaget ukyn- digt kan trykledningen gå i stykker under anvendelsen. Væske, der sprøj- ter ud med stort tryk, kan forårsage alvorlige skader! 5.4 Strømtilslutning B Der er fare pga. elektricitet!  Apparatet må ikke anvendes i fugtige omgivelser og kun under føl- gende forudsætninger:  Tilslutningen må kun ske med beskyttelseskontakt-stikdåser, som er korrekt installeret, jordet og kontrolleret.  Netspænding og beskyttelse skal overholde de tekniske data.  Ved anvendelse ved svømmebas- siner, damme og lignende steder skal apparatet drives over en fejl- strøm-sikkerhedsafbryder (HFI- relæ, 30 mA) (DIN VDE 0100 -702, -738).  Følgende generelle foranstaltnin- ger til personbeskyttelse anbefa- les.  Ved anvendelse udendørs skal de elektriske forbindelser være stænkvandsbeskyttet; de må ikke ligge i vandet.  Forlængerledninger skal have til- strækkeligt tværsnit (se „Tekni- ske data“). Kabeltromler skal være rullet helt ud. 5.5 Fyldning af pumpe og indsugning A NB!  For hver tilslutning eller i for- bindelse med udsivning af vand eller indsugning af luft skal pumpen fyldes med vand. Tilsluttes pumpen uden vandpåfyldning, ødelægges den! 3 OBS:  Indsugningsledningen behøver ikke at blive påfyldt, da pumpen selv suger vandet ind. Alt efter ledningens længde og -diameter kan det dog tage nogen tid, før trykket er opnået. 1. Vandpåfyldningskrue skrues ud sammen med pakningen. 2. Hæld langsomt rent vand i, indtil pumpen er fyldt. 3. Såfremt De ønsker at afkorte ind- sugningstiden, kan indsugningsled- ningen også fyldes. 4. Vandpåfyldningskrue skrues i igen sammen med pakningen. 5. Åbn trykledningen (vandhane eller sprøjtedyse åbnes), for at luften kan strømme ud ved indsugningen. 6. Tilslut apparatet (se „Drift“). 7. Siver der vand ud, skal apparatet slås fra. Pumpe og indsugningsledning skal være tilsluttede og fyldte (se „Før ibrugtag- ning“). A NB!  Pumpe må ikke løbe tør. Der skal altid være tilstrækkelig medium (vand) i apparatet.  Såfremt motoren ikke starter, pum- pen ikke danner tryk eller der opstår lignende problemer, skal apparatet slås fra – og fejlen kan forsøges afhjulpet (se „Problemer og driftsfor- styrrelser“).  Såfremt pumpen er blokeret af frem- medlegemer eller motoren er over- ophedet, slår en sikkerhedsafbryder motoren fra. 6.1 Apparatet startes 3 OBS:  Denne pumpe arbejder, så længe start-/stop-kontakten er trykket ind. 1. Isæt netstikket. 2. Start pumpen med start-/stop-kon- takten. 3. Åbn trykledningen (Vandhane eller sprøjtedyse åbnes). 4. Kontroller, at der kommer vand ud! 5. Før brug 6. Drift
Side: 4
33 DANSK A NB!  Ved lukket trykledning må pumpen højst arbejde i 10 minutter, ellers kan der opstå skader i pumpen, hvis vandet bliver overophedet. 6.2 Pumpekarakteristik Pumpekarakteristikken viser, hvilken pumpekapacitet der kan nås afhængigt af pumpemængden. Pumpekarakteristik ved sugehøjde 0,5 m og 1"-sugeslange – til model: P 5500 M A Fare!  Før alle arbejder på maskinen:  Sluk for apparatet.  Træk netstikket ud.  Kontroller, at apparatet og tilslut- tet tilbehør er trykløst. Andet vedligeholdelsesarbejde eller reparationer, end de der er beskrevet her, må kun gennemføres af fagfolk. 7.1 Regelmæssig vedligehol- delse  Apparat og tilbehør, særlig elektri- ske og trykførende dele, kontrolleres for beskadigelser, og repareres om nødvendigt.  Indsugnings- og trykledning kontrol- leres for utætheder.  Såfremt pumpeeffekten forringes, rengøres indsugningsfilteret og fil- terindsatsen (option), udskiftes om nødvendigt. 7.2 Ved risiko for frost A NB!  Frost ødelægger apparat og til- behør, da disse altid indeholder vand!  Afmonter apparat og tilbehør ved risiko for frost og opbevar dem beskyttet mod frost (se følgende afsnit). 7.3 Afmontering og opbeva- ring af apparatet 1. Sluk for apparatet, træk netstikket. 2. Åbn trykledningen (vandhane eller sprøjtedyse åbnes), for at vandet kan løbe helt ud. 3. For at kunne tømme pumpen helt, drejes vandaftapningsskruen under pumpen ud. 4. afmonteres indsugnings- og trykled- ning fra apparatet. 5. Opbevar apparatet i et rum, der er beskyttet mod frost (mindst 5 °C). A Fare!  Før alle arbejder på maskinen:  Sluk for apparatet.  Træk netstikket ud.  Kontroller, at apparatet og tilslut- tet tilbehør er trykløst. 8.1 Fejlsøgning Pumpen kører ikke:  Ingen strøm.  Kabel, stik, stikdåse og sikring kontrolleres.  For lav netspænding.  Anvend et forlængerkabel med tilstrækkeligt tværsnit (se "Tekni- ske data").  Motor overophedet, motorbeskyt- telse udløst.  Efter afkøling starter apparatet automatisk.  Sørg for tilstrækkelig udluftning, hold ventilationsåbningerne frie.  Overhold den maksimale tilløbs- temperatur.  Motoren larmer, starter ikke.  Når motoren er stoppet stikkes en skruetrækker el.lign. ind igen- nem motorens ventilationsåb- ning og ventilatoren drejes.  Pumpen er tilstoppet eller defekt.  Pumpen afmonteres og rengø- res.  Diffusoren rengøres, udskiftes når nødvendigt.  Ventilator rengøres, udskiftes når nødvendigt. Pumpen suger ikke korrekt eller lar- mer meget:  Vandmangel.  Kontroller, at der er tilstrækkelig vand.  Indsugningsledning utæt.  Indsugningsledning tætnes, skrueforbindelserne spændes efter.  Sugehøjde for stor.  Overhold maksimal sugehøjde.  Monter kontraventil, fyld indsug- ningsledningen med vand.  Indsugningsfilter (tilbehør) tilstoppet.  Rengøres, udskiftes når nødven- digt.  Kontraventil (tilbehør) blokeret.  Rengøres, udskiftes når nødven- digt.  Der siver vand ud mellem motor og pumpe, Glideringstætning utæt.  Udskift glideringstætningen.  Pumpen er tilstoppet eller defekt.  se ovenover. Trykket er for lavt:  Indsugningsledning utæt eller suge- højde for stor.  se ovenover.  Pumpen er tilstoppet eller defekt.  se ovenover. A Fare!  Reparationer på el-værktøj må kun udføres af en elektriker! El-værktøj, der skal repareres, kan ind- sendes til den lokale service-afdeling. Adressen står ved reservedelslisten. Ved indsendelse til reparation skal den fastslåede fejl beskrives. Til forsendelsen:  Tøm pumpen helt (se „Afmontering og opbevaring af apparatet“).  Indsend helst apparatet i den origi- nale indpakning. Apparatets indpakningsmateriale kan genbruges helt. Brugte apparater og tilbehør indeholder store mængder af værdifulde råstoffer og plast, som ligeledes kan genanven- des. Vejledningen er trykt på klorfrit bleget papir. Til dette apparat findes hos forhandleren følgende tilbehør. 3 OBS:  Illustrationer og bestillingsnumre ses bagerst i vejledningen. A Pumpetilslutnings-sæt,  komplet inkl. dobbeltnippel, kontra- ventil, filter kort, vaskbart filterind- sats, spiralslange 1 m komplet, gevindtætningsbånd. B Hydromat HM 1,  til automatisk tilslutning ved vand- udtagning og stopper når apparatet ikke anvendes, forhindrer at pum- pen kører tør. C Hydrostop,  stopper pumpen automatisk når der er vandmangel, forhindrer at pum- pen kører tør. 7. Vedligeholdelse og pleje 8. Problemer og forstyrrel- ser 9. Reparation 10. Miljøbeskyttelse 11. Leverbart tilbehør
Side: 5
34 DANSK D Tørløbs-stopkontakt,  med 10-m-kabel, forhindrer at pum- pen løber tør ved indsugning fra en beholder, svømmebassiner etc. E Spiralslange 1" 1) 1 m, komplet, tosidet med lyns- ammenskruning; 2) 4 m, komplet med lynsammen- skruning og sugekurv med bundventil; 3) 7 m, komplet med lynsammen- skruning og sugekurv med bundventil. F Filter, tilslutning 1", kort,  komplet med vaskbart plast-filter- indsats. G Engangs-filterindsats, kort,  til mekanisk forfiltrering af sand. H Filterindsats vaskbart, kort,  til mekanisk forfiltrering af sand, kan genanvendes. I Filterindsats kul, kort,  med aktivkul-fyld, ved klorholdigt vand, mod lugt- eller farveurenhe- der. J Filterindsats poly, kort,  med polyphosphat-fyld, ved kalk- holdigt vand til anvendelse til varmt- vandsapparater. K Rørnippel 150 mm, dobbeltsidig 1" AG, forzinket, til forbindelse af pumpe og indsugningsfilter. L Dobbeltnippel, dobbeltsidig 1" AG. M Kontraventil 1" IG, forhindrer at vandet løber tilbage og at pumpen løber tør. N Gevindtætningsbånd, 12-m-rulle. (AG=udvendigt gevind, IG=indvendigt gevind) 12. Tekniske Data P 5500 M Netspænding V 230  1 Frekvens Hz 50 Mærkeeffekt W 1500 Mærkestrøm A 6,7 Sikringer min. (træge eller L-automat) A 10 Driftskondensator F 20 Nominelt omdrejningstal min-1 2800 Pumpekapacitet maks. l/h 5500 Pumpemængde maks. m 55 Transporttryk maks. bar 5,5 Sugehøjde maks. m 9 Tilførselstemperatur maks. °C 50 Rumtemperatur °C 5 … 40 Beskyttelsesklasse IP 44 Kapsling I Isolationsklasse F Materiale Pumpehus Pumpeaksel Pumpeløbehjul Ædelstål Ædelstål Noryl – 5x Tilslutninger (indvendigt gevind) Indsugningstilslutning Tilslutning af tryk 1" 1" Dimensioner (uden tilslutninger) Længde Bredde Højde mm mm mm 480 245 300 Vægt Vægt tom Vægt med vandpåfyldning kg kg 12,3 14,3 Støjemissionsværdier (ved maks. tryk) Lydeffektniveau LWAm Lydtryksniveau LWAd dB (A) dB (A) 75 78 Maksimal længde til forlængerledning ved 3 x 1,0 mm2 tværsnit ved 3 x 1,5 mm2 tværsnit m m 30 50

Spørgsmål & besvarelser

Har du et spørgsmål om Metabo P 5500 M men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Metabo P 5500 M. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Metabo P 5500 M så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.

Stil et spørgsmål om Metabo P 5500 M

Navn
E-mail
Reaktion

Få vist brugermanualen for Metabo P 5500 M below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Metabo
  • Product: Pumper
  • Model/navn: P 5500 M
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Engelsk, Dansk, Nordmand, Fransk, Spansk, Svensk, Hollandsk, Tysk, Finsk, Slovenske