P 4500 Inox

Metabo P 4500 Inox manual

P 4500 Inox

Manual til Metabo P 4500 Inox på Hollandsk. Denne PDF-vejledning har 68 sider.

Side: 1
9 10 14 (11) 12 (11) 10 11 12 8 8 13 14 15 order nr. 6.28804 16 17 16 17 18 7 6 5 1 5 2 3 4 2
Side: 2
DANSK da 44 Original brugsanvisning Vi erklærer under almindeligt ansvar: Disse pumper/husvandværker/husvandautomater, som er identificeret ved angivelse af type og serienummer *1), opfylder alle relevante bestemmelser i direktiverne *2) og standarderne *3). Teknisk dossier ved *4) - se side 3. Dette apparat anvendes til pumpning af rent vand i hus og have, til overrisling og vanding, som brønd- , regnvands- og brugsvandpumpe, til tømning af svømmebassiner, havebassiner og vandbeholdere. Pumpen er kun beregnet til: - kontinuerlig drift - industriel eller erhvervsmæssig brug Pumpen egner sig ikke til transport af: - brugsvand - fødevarer - saltvand - eksplosive, brændbare, aggressive eller sundhedsfarlige stoffer (f.eks. kemikalier) - væsker over 35 °C - sandholdigt vand og slibende væsker Pumpen er uegnet til trykforstærkning: Såfremt pumpen skal tilsluttes til en ledning, som allerede er under tryk, skal der installeres en egnet trykreduktionsventil opstrøms. Systemets maksimale tryk må under ingen omstændigheder overstige pumpens angivne maksimale tryk. Vær desuden opmærksom på, at indgangstrykket lægges til pumpens frakoblingstryk! Apparatet er ikke beregnet til anvendelse af personer (herunder børn), som har begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangler erfaring og/eller viden. Ændringer af apparatet på eget initiativ samt brug af dele, som ikke er testet og godkendt af producenten, er ikke tilladt. Enhver forkert anvendelse af apparatet er i strid med bestemmelserne og kan medføre uforudsete skader! For skader på grund af anvendelse til andre formål end de tiltænkte er brugeren alene ansvarlig. Generelt anerkendte forskrifter om ulykkesforebyggelse og vedlagte sikkerhedsanvisninger skal overholdes. Vær opmærksom på de tekstafsnit, der er markeret med dette symbol, for din egen og maskinens sikkerhed! ADVARSEL – læs brugsanvisningen for at reducere faren for personskader. ADVARSEL Læs alle sikkerhedsinstrukser og anvisninger. Hvis sikkerhedsinstrukserne og anvisningerne ikke overholdes, er der risiko for elektrisk stød, brand og/eller alvorlige personskader. Alle sikkerhedsinstrukser og anvisninger skal opbevares til fremtidig brug. Videregiv kun pumpen sammen med disse dokumenter. Informationerne i denne betjeningsvejledning er opstillet som følger: Fare! Advarer mod kvæstelser eller miljøskader. Fare for strømstød! Advarer mod kvæstelser pga. elektricitet. NB! Advarsel om materielle skader. Børn og unge samt personer, som ikke er fortrolige med brugsanvisningen, må ikke anvende apparatet. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med maskinen. Ved anvendelse af pumpen i svømmebassiner og havebassiner og i disses beskyttelseszoner skal bestemmelserne iht. DIN VDE 0100 -702, -738 overholdes. Apparatet skal forsynes med en nominel fejlstrøm på højst 30 mA via et fejlstrømsrelæ (RCD). Apparatet må ikke anvendes, når der opholder sig personer i vandet. Ved anvendelse til husvandforsyning skal de lovbestemte vand- og afløbsvandforskrifter samt bestemmelserne iht. DIN 1988 overholdes. De følgende resterende risici består primært ved anvendelse af pumper og trykbeholdere (udstyrsafhængigt) – de kan heller ikke udelukkes helt med sikkerhedsforanstaltninger. 4.1 Fare på grund af ydre påvirkninger! Udsæt aldrig apparatet for regn. Apparatet må ikke anvendes i fugtige eller våde omgivelser. Apparatet må ikke anvendes i rum, der er udsat for eksplosionsfare eller i nærheden af brandfarlige væsker eller gasser! 4.2 Fare grundet varmt vand! Fare! Monter en kontraventil på sugetilslutningen (10) for at forhindre vand i at strømme tilbage i sugeledningen. Derved kan den følgende fare reduceres: Varmt vand kan medføre skader og utætheder på apparatet og tilslutningsledningerne, og varmt vand kan strømme ud. Risiko for forbrændinger! Apparater med betegnelsen HWW...: Hvis pressostatens frakoblingstryk pga. dårlige trykforhold eller en defekt pressostat ikke opnås, kan vandet i apparatet blive opvarmet gennem intern cirkulation. Apparater med betegnelsen P...: Pumpen må kun køres maks. 5 minutter mod en lukket trykledning. Vand, som cirkuleres inde i apparatet, opvarmes. Adskil apparatet fra strømnettet i tilfælde af fejl, og lad det køle af. Inden gentagen ibrugtagning skal det kontrolleres af faguddannet personale, at anlægget fungerer fejlfrit. 4.3 Fare på grund af elektricitet! Ret ikke vandstrålen direkte mod apparatet eller andre elektriske dele! Livsfare på grund af elektrisk stød! Ved installations- og vedligeholdelsesarbejder må apparatet ikke være tilsluttet strømnettet. Tag ikke om stikket med våde hænder! Træk altid strømstikket ud i selve stikket, ikke i kablet. Strømkabel og forlængerledning må ikke knækkes, klemmes, strækkes eller køres over; de skal beskyttes mod skarpe kanter, olie og varme. 4.4 Fare på grund af mangler eller fejl på apparatet! Kontrollér altid apparatet, især strømkabel, strømstik og elektriske dele for eventuelle skader, før apparatet tages i brug. Livsfare på grund af elektrisk stød! Et beskadiget apparat må først tages i brug igen, når det er repareret fagmæssigt korrekt. Du må ikke selv udføre reparationer på apparatet! Kun fagfolk må udføre reparationer på pumper og trykbeholdere (udstyrsafhængigt). NB! Undgå vandskader, f.eks. oversvømmede rum, på grund af fejl eller mangler på apparatet på følgende måde: -Tag højde for egnede sikkerhedsforanstaltninger, f.eks.: Alarmanordning eller opsamlingsbæger med overvågning Producenten overtager intet ansvar for evt. skader, der opstår ved, at -pumpen ikke blev brugt iht. tilsigtet brug. -pumpen blev overbelastet gennem vedvarende drift. -pumpen ikke blev brugt og opbevaret frostbeskyttet. 1. Overensstemmelseserklæring 2. Tiltænkt formål 3. Generelle sikkerhedsanvisninger 4. Særlige sikkerhedsanvisninger
Side: 3
DANSK da 45 -der blev gennemført egenrådige ændringer på pumpen. Reparationer af elværktøj må kun gennemføres af en faguddannet elinstallatør! -der blev anvendt reservedele, der ikke er afprøvet og godkendt af producenten. -der blev anvendt uegnet reparationsmateriale (armaturer, tilslutningsledninger osv.). Egnet installationsmateriale: -trykbestandig (min. 10 bar) -varmebestandig (min. 100° C) Ved anvendelse af universaldrejekoblinger (bajonetkoblinger) må der kun anvendes udførelser med ekstra monteringsring af hensyn til en sikker tætning. Se side 2. Illustrationerne gælder som eksempel for alle apparater. 1 LED (fejl) 2 LED (On, Standby, Info) * 3 Tast (Til, Fra, i givet fald „Mode A“, Reset) * 4 Kontrolpanel 5 Pumpe 6 Trykbeholder ("kedel") * 7 Luftventil til forfyldetryk * 8 Aftapningsskrue 9 Manometer (vandtryk) * 10 Sugetilslutning 11 Vandpåfyldningsskrue 12 Tryktilslutning 13 Nøgle * 14 Dæksel * 15 Filterenhed * 16 Bæger * 17 Filter * 18 Kontraventil * * afhængig af udstyr 6.1 Opstilling Enheden skal stilles vandret op på et tørt (luftfugtighed maks. 80 %), velventileret sted, der er beskyttet mod vind og vejr. En sikker, jævn og fast stand skal sikres, selv med maksimal vandpåfyldning af enheden. Ventilationsåbningerne må ikke tildækkes eller suge snavs ind. Afstanden til vægge og andre genstande skal være mindst 5 cm. Skal beskyttes mod frost - se kapitel 8.3. For at undgå vibrationer bør apparatet ikke skrues fast, men placeres på et elastisk underlag. Ved anvendelse ved have- og svømmebassiner skal apparatet opstilles, så det er sikret mod oversvømmelse og mod at falde i vandet. Yderligere lovkrav skal overholdes. 6.2 Tilslutning af sugeledning NB! Sugeledningen skal monteres, så den ikke udøver nogen mekanisk kraft på eller forspænding af pumpen. NB! Anvend et indsugningsfilter for at beskytte pumpen mod sand og snavs. NB! En kontraventil er absolut nødvendig, så vandet ikke strømmer ud, når pumpen er slukket. Vi anbefaler at montere kontraventiler ved sugeslangens indsugningsåbning og sugetilslutningen (10) på pumpen. Afhængigt af modellen er der her allerede integreret en kontraventil (se kapitel 13. Tekniske data). Sørg for at tætne alle forskruninger med gevindtætningsbånd (ca. 10-15 viklinger i gevindretningen).Utætheder medfører indsugning af luft og forringer eller forhindrer opsugningen af vandet. Sugeledningen bør have en indvendig diameter på mindst 1" (25 mm); den skal være knæk- og vakuumresistent. Sugeledningen bør være så kort som mulig, fordi pumpeydelsen falder med en tiltagende ledningslængde. Sugeledningen bør altid stige hen imod pumpen for at forhindre luftlommer. Der skal sikres en tilstrækkelig vandtilførsel, og enden af sugeledningen bør altid befinde sig i vandet. Sørg for, at sugeledningen ikke ligger på jorden for at undgå indsugning af sand eller snavs. Hertil kan der f.eks. anvendes et svømmende udtag som tilbehør. 6.3 Tilslutning af trykledning For at reducere friktionstab, bør trykledningen have en indvendig diameter på mindst 1" (25 mm). Hvis der anvendes mindre diametre, f.eks. 1/2", kan der opstå problemer under brug på grund af dårlig udluftning. NB! Trykledningen skal monteres, så den ikke udøver nogen mekanisk kraft på eller forspænding af pumpen. Bemærk: HWWI..., HWAI... (Pumper med indbygget filter): Påfyld pumpen før tilslutningen (se kapitel 6.7). Sørg for at tætne alle forskruninger med gevindtætningsbånd, for at hindre udtrængning af vand (ca. 10-15 viklinger i gevindretningen). Alle dele af trykledningen skal være trykresistente og monteres fagmæssigt korrekt. Fare! I tilfælde af ikke-trykresistente dele og ikke-fagmæssig korrekt montering kan trykledningen sprænge under driften. Du kan komme til skade på grund af væske, der sprøjter ud under højt tryk! 6.4 Tilslutning til et rørsystem For at forringe vibrationer og støj bør apparatet sluttes til rørsystemet med elastiske slangeledninger. Ved fast installerede rør anbefales det at kun at lægge dem opadgående på de første 2 meter for at sikre en bedst mulig udluftning. 6.5 Strømtilslutning Fare på grund af elektricitet! Anvend ikke apparatet i våde omgivelser og kun under følgende forudsætninger: - Tilslutningen må kun ske med beskyttelseskontakt-stikdåser, som er korrekt installeret, jordet og kontrolleret. - Netspænding, netfrekvens og sikring skal overholde de tekniske data. - Apparatet skal forsynes med en nominel fejlstrøm på højst 30 mA via et fejlstrømsrelæ (RCD). - De elektriske forbindelser må ikke ligge i vandet og skal befinde sig på et sted, der er sikret mod oversvømmelse. Ved anvendelse udendørs skal de sikres mod stænkvand. - Forlængerkabler skal have et tilstrækkeligt stort tværsnit. Kabeltromler skal være rullet helt ud. - Nationale installationsforskrifter skal overholdes. 6.6 Indstilling af forfyldetryk (kun HWW..., HWWI...) Indstil forfyldetrykket før idriftsættelse. Se kapitel 9.4. 6.7 Påfyldning af pumpe og indsugning NB! Hver gang pumpen tilsluttes på ny eller i tilfælde af vandtab eller luftindsugning, skal pumpen fyldes med vand. Drift af pumpen uden påfyldning af vand ødelægger pumpen! For at sikre en problemfri drift, anbefaler vi at fjerne en tilstrækkelig mængde vand for at kunne udlufte systemet fuldstændigt ved den første ibrugtagning. Bemærk: HWWI..., HWAI... (Pumper med indbygget filter): Ved påfyldningen skal filteret tages ud og yderligere påfyldes via tryktilslutningen (12). - Skru vandpåfyldningsskruen (11) inklusive tætning ud. - Hæld langsomt rent vand på, indtil pumpen er fyldt op. - Skru igen vandpåfyldningsskruen (11) på sammen med tætningen. - Åbn trykledningen (skru vandhanen eller sprøjtedysen op), så luft kan strømme ud ved indsugning. - Tænd apparatet (se kapitel 7.). - Når der er en jævn vandudstrømning, er apparatet klar til drift. Bemærk: Sugeledningen behøver ikke at blive påfyldt, da pumpen er selvansugende. Alt efter ledningens længde og diameter kan det dog tage noget tid, før trykket er opbygget. Hvis du vil forkorte indsugningstiden: Monter en kontraventil i sugeslangens indsugningsåbning, og fyld sugeledningen op. NB! Pumpe og sugeledning skal være tilsluttet og fyldt op (se kapitel 6.). NB! Pumpen må ikke køre tør. Der skal til enhver tid være tilstrækkeligt pumpemedium (vand) til stede. Hvis pumpen blokeres af fremmedlegemer, eller motoren er overophedet, slår en beskyttelseskreds motoren fra. 7.1 Elektroniske funktioner Frakobling af pumpe ved lukket trykledning (standby): HWW..., HWA..., HWWI..., HWAI...: Hvis trykledningen lukkes, mens pumpen kører (lukning af vandhane hhv. sprøjtedyse), kobles pumpen til standby-tilstand efter en efterløbstid. Elektronikken kontroller i første omgang, om der strømmer vand gennem pumpen. Hvis der ikke registreres vand, blinker LED'en (2) grønt i 40 eller 70 sekunder (afhængigt af model). Derefter frakobles pumpemotoren, pumpen er i standby og LED'en (2) blinker langsomt grønt. Når trykledningen åbnes, starter pumpen automatisk. P 6000 Inox: Hvis der ikke aflæses nogen vandgennemstrømning, blinker LED (2) grønt og langsomt i 20 sekunder, og derefter hurtigt i yderligere 5 sekunder. Derefter frakobles pumpemotoren og LED (2) lyser rødt. Tørløbssikring: Hvis pumpen ikke pumper vand efter 20 sekunder, begynder LED (2) at blinke langsomt rødt. Hvis der ikke kan pumpes vand efter yderligere 100 sekunder, stopper pumpemotoren i 5 sekunder (LED (2) blinker hurtigt rødt + grønt), og forsøger derefter at pumpe vand i 3 yderligere cyklusser. Hvis der heller ikke derefter kan pumpes vand, stopper pumpen og LED (1) lyser konstant rødt. For at sætte pumpen i drift igen: Tasten ON/OFF (3) trykkes kort ned. Genstartssikring: Apparatet råder over en genstartssikring, der er indstillet fra fabrik, og som forhindrer en utilsigtet genstart i tilfælde af fejl eller strømsvigt. Apparatet starter ikke selv efter et strømsvigt og skal via tasten ON/OFF (3) sættes i drift på ny. Bemærk: Det er ikke muligt at anvende vandingskontrolenheder hhv. forkoblingsenheder( uarafbryder, hydromat), når genstartssikringen er aktiveret. Genstartssikringen kan deaktiveres på alle apparater (med elektronik) via skift af driftstilstand. 5. Oversigt 6. Idriftsættelse 7. Drift
Side: 4
DANSK da 46 Skift af driftstilstand/brug af forkoblingsenheder: Sæt strømstikket i og tryk på tasten (3) i mere end 3 sekunder. LED (2) skifter fra grøn til blå. Pumpen kan nu frikobles og forkoblingsenheden kan tilsluttes. For at vende tilbage til "normal drift": Sæt strømstikket i og tryk på tasten (3) i mere end 3 sekunder. LED (2) skifter fra blå til grøn. I “Mode A“ kan pumpen ligeledes tændes/slukkes på tasten (3). Også genstartssikringen virker som ved normal drift. 7.2 Anvendelse af apparatet Havepumpe (Apparatbetegnelse P...) Funktionsprincip: Apparatet kører, så længe det er tændt. 1. Sæt strømstikket i. 2. Påfyld i givet fald pumpen - se kapitel 6.7 3. Tænding af apparat: For at tænde trykkes tasten (3) kort ind (ON/ OFF), LED'en lyser grønt (i driftstilstand "A": Blå). 4. Åbn trykledningen (skru vandhanen eller sprøjtedysen op). 5. Kontrollér, at der strømmer vand ud! 6. Slukning af apparatet efter endt arbejde: For at slukke skal tasten (3) (ON/OFF) trykkes kort ind. Ved manglende overholdelse af dette, skifter pumpen til fejltilstand, og den røde LED lyser, se kapitel 7.1. Skulle pumpen være aktiveret af en forkoblingsenhed (f.eks. hydromat, urafbryder), skal der omkobles til “Mode A", se kapitel 7.1. Husvandautomat (Apparatbetegnelse HWA..., HWAI...) Funktionsprincip: Apparatet tændes, hvis vandtrykket falder under tilkoblingstrykket som følge af vandudtagning; og slukkes igen, når frakoblingstrykket er nået. 1. Sæt strømstikket i. 2. Påfyld i givet fald pumpen - se kapitel 6.7 3. Tænding af apparat: For at tænde trykkes tasten (3) kort ind (ON/ OFF), LED'en lyser grønt (i driftstilstand "A": Blå). 4. Åbn trykledningen (skru vandhanen eller sprøjtedysen op). 5. Kontrollér, at der strømmer vand ud! Apparatet er nu driftsklart. 6. Apparatet tænder og slukker efter behov. (se kapitel 7.1) Husvandværk (Apparatbetegnelse HWW..., HWWI...) Funktionsprincip: Apparatet tændes, hvis vandtrykket falder under tilkoblingstrykket som følge af vandudtagning; og slukkes igen, når frakoblingstrykket er nået. Kedlen indeholder en gummibælg, som fra fabrikken står under lufttryk ("forfyldetryk"); dette muliggør udtagning af små vandmængder, uden at pumpen starter. 1. Sæt strømstikket i. 2. Påfyld i givet fald pumpen - se kapitel 6.7 3. Tænding af apparat: For at tænde trykkes tasten (3) kort ind (ON/ OFF), LED'en lyser grønt (i driftstilstand "A": Blå). 4. Åbn trykledningen (skru vandhanen eller sprøjtedysen op). 5. Kontrollér, at der strømmer vand ud! Apparatet er nu driftsklart. 6. Apparatet tænder og slukker efter behov. (se kapitel 7.1) Fare! Før alt arbejde på maskinen: - Træk strømstikket ud. - Kontrollér, at apparatet og tilsluttet tilbehør er uden tryk. - Anden form for vedligeholdelse eller reparation end det, der er beskrevet her, må kun udføres af fagfolk. 8.1 Regelmæssig vedligeholdelse - Kontrollér apparat og tilbehør, især elektriske og trykførende dele, for skader, og få dem om nødvendigt repareret. - Kontrollér suge- og trykledninger for utætheder. - Hvis pumpeydelsen falder, skal indsugningsfilter og filterelement (hvis monteret) rengøres eller om nødvendigt udskiftes. - Kontrollér kedlens forfyldetryk (6) (udstyrsafhængigt), og forøg det om nødvendigt (se kapitel 9.4 Forøgelse af forfyldetryk). 8.2 Rengøring af indsugningsfilter (udstyrsafhængigt) 1. Skru dækslet (14) af (i givet fald ved hjælp af nøglen (13)). 2. Træk filterenheden (15) lodret opad. 3. Demontering af filterenhed: Hold fast i bægeret (16) og drej filteret (17) med urets retning og træk det af fra bægeret (bajonetlås). 4. Rengør bægeret (16) under indende vand og filteret (17) med en blød børste. 5. Saml det igen i omvendt rækkefølge. Sørg herved for, at filterenheden (15) er indsat helt til anslag. 8.3 Ved risiko for frost NB! Frost (< 4 °C) ødelægger apparat og tilbehør, da disse til enhver tid indeholder vand! - Ved risiko for frost, skal apparatet og tilbehøret afmonteres og opbevares beskyttet mod frost (se følgende afsnit). 8.4 Afmontering og opbevaring af apparat - Sluk for maskinen. Træk strømstikket ud. - Åbn trykledningen (skru vandhanen eller sprøjtedysen op), og lad alt vandet løbe ud. - Tøm pumpe (5) og kedel (6) fuldstændig. Det gør du på følgende måde: - Skru vandaftapningsskruen (8) ud. - Afmonter suge- og trykledninger fra apparatet. - Opbevar apparatet i et frostfrit rum (min. 5° C). f Fare! - Før alt arbejde på maskinen: - Træk strømstikket ud. - Kontrollér, at apparatet og tilsluttet tilbehør er uden tryk. 9.1 Pumpen kører ikke • Ingen strøm. - Kontrollér tænd/sluk-kontakt, kabel, stik, stikkontakt og sikring. • For lav netspænding. - Benyt et forlængerkabel med et tilstrækkeligt stort tværsnit. • Tørløbssikring udløst - rød LED lyser. - Kontroller, at der er tilstrækkeligt vand. - For at tænde igen skal tasten (3) trykkes kort ned (ON/OFF) • P 6000 Inox: Sikkerhedsfrakobling ved lukket trykledning - rød LED lyser - Åbn trykledning - For at tænde igen skal tasten (3) trykkes kort ned (ON/OFF) • Motor overophedet, motorbeskyttelse udløst. - Efter afkølingen genstarter apparatet automatisk. - Hold luftåbningerne fri af hensyn til en tilstrækkelig ventilation. - Vær opmærksom på den maksimale tilløbstemperatur. • Motoren brummer, starter ikke. - Reparation påkrævet, se kapitel 11. • Pumpen er tilstoppet eller defekt. - Adskil og rengør pumpen. Rengør eller udskift om nødvendigt diffusoren. Rengør eller udskift om nødvendigt løbehjulet. Se kapitel 11. • Lednings-/indgangstryk højere end pumpens tilkoblingstryk. - Der skal installeres en trykreduktionsventil opstrøms, se kapitel 2. 9.2 Pumpen suger ikke rigtigt eller larmer meget under drift: • Vandmangel, tørløbssikring aktiv. Rød LED blinker, grøn LED lyser konstant, se kapitel 7.1 - Kontroller, at der er tilstrækkeligt vand. • Pumpen er ikke fyldt tilstrækkeligt op med vand. - Se kapitel 6.7. • Sugeledningen er utæt. - Tætn sugeledningen, og efterspænd skrueforbindelserne. • Sugehøjden er for stor. - Overhold den maksimale sugehøjde. - Monter kontraventil, og fyld sugeledningen med vand. • Indsugningsfiltret (tilbehør) er tilstoppet. - Rengør eller udskift om nødvendigt. • Kontraventilen (tilbehør) er blokeret. - Rengør eller udskift om nødvendigt. • Der strømmer vand ud mellem motor og pumpe, glideringstætningen er utæt. (Udstrømning af en ubetydelig mængde vand (maks. ca. 30 dråber pr. dag) må forventes ved glideringstætninger). - Udskift glideringstætningen. Se kapitel 11. • Pumpen er tilstoppet eller defekt. - Se kapitel 9.1. 9.3 Tryk er for lavt eller pumpe kører vedvarende (fast tænding/slukning): • Sugeledningen er utæt, eller sugehøjden er for stor. - Se kapitel 9.2. • Pumpen er tilstoppet eller defekt. - Se kapitel 9.1. • HWW...: Pressostat er indstillet. - Aflæs tilkoblings- og frakoblingstrykket på manometret (9) og kontrollér værdierne (se kapitel 13. Tekniske data). I tilfælde af en nødvendig tilpasning skal du henvende dig til Metabos kundeservice. Se kapitel 11. • HWW...: Pumpen starter allerede efter udtagning af en lille vandmængde (ca. 0,5 l). - Kontrollér, om forfyldetrykket i kedlen er for lavt. Forhøj det om nødvendigt. Se kapitel 9.4. • HWA..., HWAI...: Pumpen tænder/slukker hele tiden på grund af for lav gennemstrømning (mindre end 60 l/t, afhængigt af model). - Ved lave udtagningsmængder er det nødvendigtatanvende enudligningsbeholder (tank). - Husvandværk (HWW..., HWWI...) egner sig til udtagning af små vandmængder. • HWW...: Der løber vand ud af luftventilen. - Gummibælgen i kedlen er utæt, udskift den. Se kapitel 11. • LED (2) lyser blåt. - “Mode A“ er aktiveret. Se kapitel 7.1 9.4 Forøgelse af forfyldetryk (kun HWW...) Hvis pumpen – med tiden – starter allerede efter udtagning af en lille mængde vand (ca. 0,5 l), skal forfyldetrykket i kedlen genopbygges. Bemærk: Kedlens forfyldetryk (lufttryk) kan ikke aflæses på manometret (vandtryk) (9). 1. Træk strømstikket ud. 2. Åbn trykledningen (skru vandhanen eller sprøjtedysen op), og lad alt vandet løbe ud. 3. Skru kunststofkappen på forsiden af kedlen af, bag ved denne sidder luftventilen. 4. Sæt luftpumpen eller kompressorslangen på luftventilen med en "dækventil"-tilslutning og et manometer. 5. Pump op til det foreskrevne forfyldetryk (1,5 bar; se kapitel 13. Tekniske data). 6. Tilslut apparatet igen, og foretag en funktionskontrol. f Brug kun originalt Metabo-tilbehør. Brug kun tilbehør, der opfylder de krav og specifikationer, som er angivet i denne brugsanvisning. Det komplette tilbehørsprogram findes på www.metabo.com eller i kataloget. Fare! Reparationer på apparatet må kun gennemføres af en elektriker! Henvend dig til din Metabo-forhandler, når du skal have repareret dine Metabo-maskiner. Adresser findes på www.metabo.com. Ved forsendelse: Pumpe og kedel skal tømmes helt (se kapitel 8.4). 8. Vedligeholdelse 9. Problemer og fejl 10. Tilbehør 11. Reparation
Side: 5
DANSK da 47 Reservedelslister kan downloades på www.metabo.com. Overhold de nationale regler om miljøvenlig bortskaffelse og genbrug af udtjente maskiner, emballage og tilbehør. Kun for EF-lande: El-værktøj må ikke smides i husholdningsaffaldet! I henhold til det europæiske direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr og omsættelsen til national lovgivning skal brugte el- værktøjer indsamles adskilt og afleveres miljørigtigt til genbrug. Forklaringer til oplysningerne på side 3. Forbeholdt ændringer som følge af tekniske fremskridt. Pumpekarakteristikken (diagram, side 3) viser, hvilken pumpemængde der kan opnås i relation til pumpehøjden (sugehøjde 0,5 m og 1" sugeslange). E =Elektronik/tørløbssikring V =Kontraventil (18) indbygget på sugetilslutningen (10) på pumpen K =Strømtilslutningsledning U =Netspænding f =Frekvens P1 =Nominel effekt PStandby=standby-forbrug I =Nominel strøm C =Driftskondensator n =Nominelt omdrejningstal FV,max =maks. pumpemængde Fh,max =maks. pumpehøjde Fp,max =maks. pumpetryk p1 =Pressostat: Tilkoblingstryk p2 =Pressostat: Frakoblingstryk Sh,max =maks. sugehøjde Stemp =maks. tilløbstemperatur Ttemp =Omgivelsestemperatur S1 =Stænkbeskyttelsesklasse S2 =Beskyttelsesklasse S3 =Isoleringsmaterialeklasse MP =Materiale på pumpehuset MR =Materiale på pumpeakslen MW =Materiale på pumpeløbehjulet Ds =Sugetilslutningens indvendige gevind Dp =Tryktilslutningens indvendige gevind TV =Kedelvolumen Tp,max =maks. kedeltryk Tp,1 =Kedlens forfyldetryk A =Dimensioner: Længde x Bredde x Højde m =Vægt (med strømkabel) ~ Vekselstrøm De angivne tekniske data er tolerancesat (svarende til de aktuelt gældende standarder). Emissionsværdier Disse værdier gør det muligt at bestemme el- værktøjets emissioner og sammenligne forskellige el-værktøjer med hinanden. Alt efter el-værktøjets eller indsatsværktøjernes anvendelsesbetingelser og tilstand kan den faktiske belastning være højere eller lavere. Tag også højde for arbejdspauser og perioder med lav belastning. Træf de nødvendige beskyttelsesforanstaltninger for brugeren, f.eks. organisatoriske foranstaltninger, på baggrund af de anslåede værdier. Typiske A-vægtede lydniveauer: LpA =lydtryksniveau LWA =lydeffektniveau KpA, KWA= usikkerhed LWA(G) =garanteret lydtryksniveau iht. 2000/14/ EF Brug høreværn! 12. Miljøbeskyttelse 13. Tekniske data

Spørgsmål & besvarelser

Har du et spørgsmål om Metabo P 4500 Inox men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Metabo P 4500 Inox. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Metabo P 4500 Inox så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.

Stil et spørgsmål om Metabo P 4500 Inox

Navn
E-mail
Reaktion

Få vist brugermanualen for Metabo P 4500 Inox below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Metabo
  • Product: Vandpumper
  • Model/navn: P 4500 Inox
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Nordmand, Finsk, Græsk, Ungarer