Metabo P 3000 G manual

Manual til Metabo P 3000 G på Hollandsk. Denne PDF-vejledning har 44 sider.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
Side: 1
24 DANSK 1. Maskinen i overblik 1 2 3 5 4 7 6 1 Strømkabel med stik 2 Pumpe 3 Vandaftapningsskrue 4 Indsugningstilslutning 5 Vandpåfyldningsskrue 6 Tilslutning af tryk 7 Start-/Stop-kontakt A NB!  Ved urene medier skal der anvendes et indsugningsfilter (se "Leverbart tilbehør"). 3 OBS:  Det anbefales at der anven- des en kontraventil på indsug- ningsåbningen på denne pumpe (se "Leverbart tilbehør"). XP0025C2.fm Original brugsvejledning DANSK
Side: 2
25 DANSK 1. Maskinen i overblik...................24 2. Læses først! ..............................25 3. Anvendelsesområde og  medier........................................25 4. Sikkerhed...................................25 4.1 Korrekt anvendelse.....................25 4.2 Generelle  sikkerhedsanvisninger ................25 5. Før idriftsættelsen ....................26 5.1 Opstilling .....................................26 5.2 Tilslut indsugningsledningen.......26 5.3 Tilslutning af tryk.........................26 5.4 Strømtilslutning ...........................26 5.5 Fyldning af pumpe  og indsugning .............................26 6. Drift ............................................27 7. Vedligeholdelse og pleje..........27 7.1 Ved risiko for frost.......................27 7.2 Afmontering og  opbevaring af apparatet..............27 8. Problemer og forstyrrelser ......27 8.1 Fejlsøgning .................................27 9. Reparation.................................27 10. Miljøbeskyttelse........................27 11. Leverbart tilbehør .....................28 12. Tekniske Data............................28 Denne betjeningsvejledning blev udfor- met således at du hurtigt og sikkert kan arbejde med dit apparat. Her er en lille vejledning i hvordan denne betjenings- vejledning bør læses:  Læs betjeningsvejledningen helt igennem før idriftsættelsen. Vær særlig opmærksom på sikkerheds- anvisningerne.  Denne betjeningsvejledning hen- vender sig til personer med tekniske kendskaber i omgangen med appa- rater af den her beskrevne type. Har du ingen erfaring i brug af sådanne apparater, bør du få hjælp fra en mere erfaren person.  Opbevar dokumenter, der følger med dette apparat, for at du kan slå op i dem efter behov. Opbevar kvit- teringen til eventuelle garantikrav.  Udlånes eller sælges apparatet, skal alle medleverede dokumenter følge med.  Producenten påtager sig intet ansvar for skader, som opstår, som følge af at denne betjeningsvejled- ning ikke blev overholdt. Informationerne i denne betjeningsvej- ledning er markeret som følger: Fare!  Advarer mod personska- der eller miljøskader. Risiko for stød!  Advarer mod personska- der på grund af elektrici- tet. NB!  Advarer mod tingskader. OBS:  Supplerende informationer.  tallene i illustrationerne (1, 2, 3, ...)  markerer enkeltdelene;  er fortløbende gennemnummere- ret;  refererer til de tilsvarende numre i parenteserne (1), (2), (3) ... i den tilhørende tekst.  Handlingsanvisninger, ved hvilke rækkefølgen skal overholdes, er gennemnummereret.  Handlingsanvisninger med vilkårlig rækkefølge er markeret med et punkt.  Opstillinger er markeret med en streg. Dette apparat anvendes til pumpning af rent vand i hus og have,  til overrisling og vanding,  som brønd-, regnvands- og produk- tionsvandspumpe,  til tømning af svømmebassiner, damme i haven og vandbeholdere. Mediets maksimalt tilladte temperatur er 35 °C. 4.1 Korrekt anvendelse Apparatet må ikke anvendes til drikke- vandsforsyning eller til pumpning af lev- nedsmidler. Eksplosive, brandfarlige, aggressive eller sundhedsskadelige midler må ikke pumpes. Apparatet er ikke egnet til erhvervs- mæssig eller industriel anvendelse. Ændringer på apparatet samt ved brug af dele, som ikke er testet eller godkendt af producenten, er ikke tilladte! Hver ukorrekt anvendelse af apparatet er ikke tilladt; sker dette kan der opstå alvorlige skader! 4.2 Generelle sikkerhedsan- visninger Børn og unge samt personer, som ikke har læst betjeningsvejledningen, må ikke anvende apparatet. Ved anvendelse i svømmebassiner og damme i haven og i disses beskyttelses- zoner skal bestemmelserne iht. DIN VDE 0100 -702, -738 overholdes. Såfremt apparatet skal anvendes i hus- holdningens vandforsyning skal de lov- pligtige forskrifter vedrørende vand og afløbsvand samt bestemmelserne i hen- hold til DIN 1988 overholdes. De følgende øvrige farer består princi- pielt kun ved drift af pumper og trykbe- holdere – de kan ikke undgås helt selv ved gode sikkerhedsforanstaltninger. A Fare pga. påvirkninger af mil- jøet!  Værktøjet må ikke udsættes for regn. Apparatet må ikke anvendes i våde omgivelser.  Apparatet må ikke anvendes i rum, der er udsat for eksplosionsfare eller i nærheden af brandfarlige væsker eller gasser! A  Fare gennem varmt vand! Hvis pressostatens frakoblingstryk pga. dårlige trykforhold eller en defekt pres- sostat ikke opnås, kan vandet i appara- tet blive opvarmet gennem intern cirkula- tion. Herved kan der opstå skader og utætheder på pumpen og tilslutningsled- ningerne, og varmt vand kan træde ud. Risiko for forbrændinger!  Pumpen må kun køres maks. 5 minutter mod en lukket trykledning.  Adskil pumpen fra strømnettet og lad den køle af. Inden gentagen ibrugtagning skal det af fagperso- nale kontrolleres, at anlægget fun- gerer fejlfrit. B  Der er fare pga. elektricitet!  Vandstrålen må ikke rettes direkte mod apparatet eller andre elektri- ske dele! Der er fare for strømstød!  Tag ikke om netstikket med våde hænder! Netstikket trækkes altid ud ved stikket, ikke ved kablet.  Beskyttelseskontakt-stikdåsen eller stikforbindelsen med forlængerledn- ing skal placeres i et område uden risiko for oversvømmelser.  Forlængerledninger skal have til- strækkeligt tværsnit (se „Tekniske data“). Kabeltromler skal være rullet helt ud.  Netkabel og forlængerledning må ikke knækkes, klemmes, strækkes Indholdsfortegnelse 2. Læses først! 3. Anvendelsesområde og medier 4. Sikkerhed
Side: 3
26 DANSK eller overkøres; beskyt dem mod skarpe kanter, olie og varme.  Forlængerledningen skal lægges sål- edes, at den ikke kommer i kontakt med den væske, der skal pumpes.  Træk netstikket ud:  før alle arbejder på maskinen;  hvis personer er i svømmebass- inet eller i dammen. A  Fare pga. mangler på apparatet!  Hvis du skulle konstatere en trans- portskade kontakt da omgående din forhandler. Apparatet må ikke sætt- es i drift.  Kontroller apparatet, især netkabel og netstik for eventuelle beskadigel- ser hver gang apparatet tages i brug. Der er risiko for strømstød!  Er apparatet beskadiget må det først anvendes igen, efter at det er blevet repareret af fagfolk.  Du må ikke selv udføre reparationer på maskinen! Kun uddannet perso- nale må foretage reparationer på pumper og trykbeholdere. A OBS!  For at undgå vandskader, f. eks. oversvømmede lokaler, medført af apparatfejl eller -mangler:  Planlæg egnede sikkerhedsforan- staltninger, f.eks.:  alarm eller  opsamlingsbeholder med over- vågning Producenten overtager intet ansvar for evt. skader, der opstår ved, at  pumpen ikke blev brugt iht. tilsigtet brug.  pumpen blev overbelastet gennem vedvarende drift.  pumpen ikke blev brugt og opbeva- ret frostbeskyttet.  der blev gennemført egenrådige ændringer på pumpen. Reparatio- ner på el-udstyr må kun gennemfør- es af el-fagfolk!  der blev anvendt reservedele, der ikke er afprøvet og godkendt af pro- ducenten.  der blev anvendt uegnet raparati- onsmateriale (armaturer, tilslut- ningsledninger osv.). Egnet installationsmateriale:  trykbestandig (min. 10 bar)  varmebestandig (min. 100 °C) Apparatet er nemt at montere og tilslutte.  I tilfælde af tvivl kontakt forhandleren eller en elektriker. 5.1 Opstilling  Apparatet skal stå på en lodret, plan flade, der er egnet til apparatets vægt med vandpåfyldning.  For at undgå vibrationer, bør appa- ratet opstilles på et elastisk under- lag.  Opstillingsstedet skal være godt udluftet og beskyttet mod vejrlig.  Ved anvendelse i damme og svømmebassiner skal apparatet opstilles beskyttet mod oversvømm- elser og sikres, så det ikke falder ned i vandet. Derudover skal de lov- pligtige krav overholdes for elektri- ske apparater. 5.2 Tilslut indsugningsled- ningen 3 OBS:  Der kræves muligvis andet tilbe- hør til tilslutningen (se "Leverbart tilbe- hør"). A NB!  Indsugningsledningen skal monteres således, at den ikke udøver mekanisk kraft eller spændinger på pumpen. A NB!  Ved urene medier skal der anvendes et indsugningsfilter, for at beskytte pumpen mod sand og snavs. 3 OBS:  For at vandet ikke siver ud når pumpen er slukket, anbefales det at der påmonteres en kontraventil.  Alle sammenskruninger skal tættes med gevindtætningsbånd; lækager medfører indsugning af luft og ned- sætter eller forhindrer vandindsug- ningen.  Indsugningsledningen bør have en indv. diameter på mindst 1" (25 mm); den skal være knæk- og vakuumfast.  Indsugningsledningen bør være så kort som muligt, da pumpeeffekten forringes jo længere ledningen er.  Indsugningsledningen bør konstant stige mod pumpen for at forhindre luftlommer.  Det skal sikres, at der er tilstrækkelig vandtilførsel, og indsugningslednin- gens slutning bør altid være i vandet. 5.3 Tilslutning af tryk 3 OBS:  Der kræves muligvis andet tilbehør til tilslutningen (se "Leverbart tilbehør"). A NB!  Trykledningen skal monteres således, at den ikke udøver mekanisk kraft eller spændinger på pumpen.  Alle skrueforbindelser bør tætnes med gevindtætningsbånd, for at for- hindre at der trænger vand ud.  Samtlige dele i trykledningen skal være tryksikre.  Samtlige dele i trykledningen skal være korrekt monterede. A Fare!  Anvendes der ikke tryksikre dele eller er monteringen foretaget ukyndigt kan trykledningen gå i styk- ker under anvendelsen. Væsken, der sprøjter ud med højt tryk, kan forårs- age alvorlige skader! 5.4 Strømtilslutning B Der er fare pga. elektricitet!  Apparatet må ikke anvendes i fugtige omgivelser og kun ved følg- ende betingelser:  Tilslutningen må kun ske med beskyttelseskontakt-stikdåser, som er korrekt installeret, jordet og kontrolleret.  Netspænding og beskyttelse skal overholde de tekniske data.  Ved anvendelse ved svømmeb- assiner, damme og lignende ste- der skal apparatet drives via en fejlstrøm-sikkerhedsafbryder (HFI-relæ, 30 mA) (DIN VDE 0100 -702, -738).  Følgende generelle foranstaltnin- ger til personbeskyttelse anbefales.  Drives apparatet i det fri skal de elektriske forbindelser beskyttes mod stænk; de må ikke ligge i vand.  Forlængerledninger skal have til- strækkeligt tværsnit (se „Tekni- ske data“). Kabeltromler skal være rullet helt ud. 5.5 Fyldning af pumpe og indsugning A NB!  For hver tilslutning eller i for- bindelse med udsivning af vand eller indsugning af luft skal pumpen fyldes med vand. Tilsluttes pumpen uden vandpåfyldning, ødelægges den! 3 OBS:  Indsugningsledningen behøver ikke at blive påfyldt, da pumpen selv suger vandet ind. Alt efter ledningens længde og -diameter kan det dog tage nogen tid, før trykket er opbygget helt. 1. Vandpåfyldningskruen skrues ud sammen med pakningen. 5. Før idriftsættelsen
Side: 4
27 DANSK 2. Hæld langsomt rent vand i, indtil pumpen er fyldt. 3. Såfremt du ønsker at afkorte ind- sugningstiden, kan indsugningsled- ningen også fyldes. 4. Vandpåfyldningskruen skrues i igen sammen med pakningen. 5. Åbn trykledningen (vandhane eller sprøjtedyse åbnes), så luften kan strømme ud ved indsugningen. 6. Tilslut apparatet (se "Drift"). 7. Siver der vand ud, skal apparatet slås fra. Pumpe og indsugningsledning skal være tilsluttede og fyldte (se "Før idriftsætt- else"). A NB!  Pumpen må ikke løbe tør. Der skal altid være tilstrækkelig medium (vand) i apparatet.  Såfremt motoren ikke starter, pum- pen ikke opbygger tryk eller der opstår lignende problemer, skal apparatet slås fra – og afhjælp fejlen (se "Problemer og driftsforstyrrel- ser"). Pumpekarakteristik Pumpekarakteristikken viser, hvilken pumpekapacitet der kan opnås afhæng- igt af pumpemængden. (Pumpekarakteristik for sugehøjde 0,5 m og 1"-indsugningsslange.) Apparatet startes 3 OBS:  Denne pumpe arbejder, så længe start-/stop-kontakten er trykket ind. 1. Isæt netstikket. 2. Start pumpen med start-/stop-kon- takten. 3. Åbn trykledningen (vandhane eller sprøjtedyse åbnes). 4. Kontroller, at der kommer vand ud! A NB!  Er trykledningen lukket, må pumpen højst arbejde i 10 minutter, ellers kan der opstå skader i pumpen, hvis vandet bliver overophedet. A Fare!  Før alle arbejder på maskinen: 1. Sluk for apparatet. 2. Træk netstikket ud. 3. Kontroller at apparatet og tilslut- tet tilbehør er trykløst. Andre vedligeholdelsesarbejder eller reparationer, end de der er beskrevet her, må kun udføres af fagfolk. 7.1 Ved risiko for frost A NB!  Frost ødelægger apparat og til- behør, da disse indeholder vand!  Afmonter apparat og tilbehør ved risiko for frost og opbevar dem beskyttet mod frost (se følgende afsnit). 7.2 Afmontering og opbeva- ring af apparatet 1. Sluk for apparatet, træk netstikket ud. 2. Åbn trykledningen (vandhane eller sprøjtedyse åbnes), så vandet kan løbe helt ud. 3. For at kunne tømme pumpen helt, drejes vandaftapningsskruen ud under pumpen. 4. Afmonter indsugnings- og trykled- ning fra apparatet. 5. Opbevar apparatet i et rum, der er beskyttet mod frost (mindst 5 °C). A Fare!  Før alle arbejder på maskinen: 1. Sluk for apparatet. 2. Træk netstikket ud. 3. Kontroller at apparat og tilsluttet tilbehør er trykløst. 8.1 Fejlsøgning Pumpen kører ikke:  Ingen strøm. • Kabel, stik, stikdåse og sikring kontrolleres.  For lav netspænding. • Anvend et forlængerkabel med tilstrækkeligt tværsnit (se "Tekni- ske data").  Motor overophedet, motorbeskyt- telse udløst. • Efter afkølingen genstarter appa- ratet automatisk. • Sørg for tilstrækkelig udluftning, hold ventilationsåbningerne frie. • Overhold den maksimale tilløbst- emperatur.  Motoren larmer, starter ikke. • Når motoren er stoppet stikkes en skruetrækker el.lign. ind igen- nem motorens ventilationsåbn- ing og ventilatoren drejes.  Pumpen er tilstoppet eller defekt. • Pumpen afmonteres og rengør- es. • Diffusoren rengøres, udskiftes når nødvendigt. • Ventilator rengøres, udskiftes når nødvendigt. Pumpen suger ikke korrekt eller lar- mer meget:  Vandmangel. • Kontroller, at der er tilstrækkelig vand.  Indsugningsledning utæt. • Indsugningsledning tætnes, skrueforbindelserne spændes efter.  Sugehøjde for stor. • Overhold maksimal sugehøjde. • Monter kontraventil, fyld indsug- ningsledningen med vand.  Indsugningsfilter (tilbehør) tilstoppet. • Rengøres, udskiftes når nødv- endigt.  Kontraventil (tilbehør) blokeret. • Rengøres, udskiftes når nødv- endigt.  Der siver vand ud mellem motor og pumpe, Glideringstætning utæt. • Udskift glideringstætningen.  Pumpen er tilstoppet eller defekt. • Se ovenover. Trykket er for lavt:  Indsugningsledning utæt eller suge- højde for stor. • Se ovenover.  Pumpen er tilstoppet eller defekt. • Se ovenover. A Fare!  Reparationer på el-værktøj må kun udføres af en elektriker! El-værktøj, der skal repareres, kan ind- sendes til den lokale service-afdeling. Adressen står ved reservedelslisten. Ved indsendelse til reparation skal den fastslåede fejl beskrives. Apparatets emballage kan genbruges. Brugte apparater og tilbehør indeholder store mængder af værdifulde råstoffer og plast, som ligeledes kan genanven- des. 6. Drift 7. Vedligeholdelse og pleje 8. Problemer og forstyrrel- ser 9. Reparation 10. Miljøbeskyttelse
Side: 5
28 DANSK Til dette apparat findes følgende – samt andet – tilbehør i forretningerne. A Bestillingsnummer. 090 304 0521:  Pumpetilslutnings-sæt, komplet inkl. dobbeltnippel, kontraventil, filter kort, vaskbart filterindsats, spiralslange 1 m komplet, gevindtætningsbånd. B Bestillingsnummer. 090 306 3238:  Hydromat HM 2, 230 V, med auto- matisk tilslutning ved vandudtag- ning og stopper når apparatet ikke anvendes, forhindrer at pumpen kører tør. C Bestillingsnummer. 090 305 2597:  Hydrostop, 230 V, stopper pumpen automatisk når der er vandmangel, forhindrer at pumpen kører tør. D Bestillingsnummer. 090 302 8521:  Tørløbs-stopkontakt, 230 V, med 10-m-kabel, forhindrer at pumpen løber tør ved indsugning fra behol- der, svømmebassiner etc. E Bestillingsnummer. 090 300 4258:  Spiralslange 1", 4 m, komplet med lynsammenskruning og sugekurv med bundventil; Bestillingsnummer. 090 301 1858:  Spiralslange 1", 7 m, komplet med lynsammenskruning og sugekurv med bundventil; F Bestillingsnummer. 090 302 8351:  Engangs-filterindsats, lang; Bestillingsnummer. 090 302 8432:  Engangs-filterindsats, kort; til meka- nisk forfiltrering af sand. G Bestillingsnummer. 090 302 8360:  Filterindsats kan vaskes, lang; Bestillingsnummer. 090 302 8440:  Filterindsats kan vaskes, kort; til meka- nisk forfiltrering af sand, genbrugelig. H Bestillingsnummer. 090 301 6817:  Rørnippel 150 mm, dobbeltsidig 1" AG, forzinket, til forbindelse af pumpe og indsugningsfilter. I Bestillingsnummer. 090 301 8402:  Dobbeltnippel, dobbeltsidig 1" AG. J Bestillingsnummer. 090 302 8203:  Kontraventil 1" IG, forhindrer at vandet løber tilbage og at pumpen løber tør. K Bestillingsnummer. 090 102 6319:  Gevindtætningsbånd, 12-m-rulle. (AG=udvendigt gevind, IG=indvendigt gevind) 11. Leverbart tilbehør 12. Tekniske Data Netspænding V 230  1 110  1 Frekvens Hz 50 60 Mærkeeffekt W 900 950 Mærkestrøm A 3,7 9,7 Sikringer min. (træge eller L-automat) A 10 15 Driftskondensator F 16 35 Nominelt omdrejningstal min-1 2900 3400 Pumpekapacitet maks. l/h 3000 3000 Pumpehøjde maks. m 43 43 Transporttryk maks. bar 4,3 4,3 Sugehøjde maks. m 8,5 8,5 Tilførselstemperatur maks. °C 35 35 Rumtemperatur °C 5 … 40 5 … 40 Beskyttelsesklasse IP X4 IP X4 Kapsling I I Isolationsklasse B B Materiale Pumpehus Pumpeaksel Pumperotor Gråt støbejern Ædelstål Noryl Gråt støbejern Ædelstål Noryl Tilslutninger (indvendigt gevind) Indsugningstilslutning Tilslutning af tryk 1" IG 1" IG 1" IG 1" IG Dimensioner (uden tilslutninger) Længde Bredde Højde mm mm mm 375 185 250 375 185 250 Vægt Vægt tom Vægt med vandpåfyldning kg kg 14,0 14,5 14,0 14,5 Støjemissionsværdier (ved maks. tryk) Lydeffektniveau LWAd dB (A) 75,0 75,0 Maksimal længde til forlængerledning ved 3 x 1,0 mm2 tværsnit ved 3 x 1,5 mm2 tværsnit m m 30 50 10 20

Spørgsmål & besvarelser

Har du et spørgsmål om Metabo P 3000 G men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Metabo P 3000 G. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Metabo P 3000 G så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.

Stil et spørgsmål om Metabo P 3000 G

Navn
E-mail
Reaktion

Få vist brugermanualen for Metabo P 3000 G below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

 • Brand: Metabo
 • Product: Pumper
 • Model/navn: P 3000 G
 • Filetype: PDF
 • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Dansk, Finsk, Slovenske